Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 1996 về triển khai Nghị định 02/CP của Chính phủ giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Hoàng Văn Khẩn
Ngày ban hành: 06/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UB

Đồng Hới, ngày 06 tháng 6 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 02/CP CỦA CHÍNH PHỦ GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI VÀO MỤC ĐÍCH LÂM NGHIỆP

Giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo Nghị định 02/CP là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương đó nhằm gắn lao động với đất đai, phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du, miền núi, từng bước khôi phục lại vốn rừng đã bị giảm sút nghiêm trọng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giữ vừng an ninh quốc phòng.

Để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành có liên quan cần thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt sâu sắc chủ trương giao đất lâm nghiệp theo Nghị định 02/CP để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ, yên tâm nhận đất để đầu tư phát triển rừng.

2. UBND các huyện, thị xã rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp theo quy hoạch đã duyệt. Nơi nào chưa có quy hoạch phải tiến hành quy hoạch và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới giao đất.

3. Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã do 01 đồng chí Phó Chủ tịch làm trưởng ban để giúp UBND huyện, thị xã chỉ đạo việc giao đất cho người sử dụng (thành phần BCĐ cấp huyện, thị xã do Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn)

4. Các ngành Lâm nghiệp, Nông nghiệp phối hợp với huyện, thị xã, Chi Cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp cùng với cơ quan địa chính cùng cấp giúp UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã thực hiện việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

5. Để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh, UBND tỉnh quyết định chọn xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy) và xã Tây Trạch (Bố Trạch) làm điểm trong việc giao đất lâm nghiệp theo Nghị định 02/CP; giao cho UBND huyện Lệ Thủy và UBND huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo tốt 02 xã điểm, giao cho Chi Cục kiểm lâm phối hợp chỉ đạo và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/1996

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị định 02/CP đúng quy định, đạt hiệu quả cao.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy; (b/c)
- TT HĐND tỉnh; (b/c)
- UBND các huyện, thị xã;
- Các ngành: NN, LN, Địa chính, Kiểm lâm, Kế hoạch, TC;
- Lưu VT, NN.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Khẩn

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 1996 về triển khai Nghị định 02/CP của Chính phủ giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.392
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122