Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 21/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 12/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ đã được các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân thực hiện tương đối tốt và có hiệu quả, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về quản lý, sử dụng đất đai, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng các quy định về công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Một số sản phẩm, dự án đo đạc và bản đồ chưa được thẩm định nghiệm thu kết quả, dẫn đến tình trạng thiếu sự thống nhất về nội dung, chưa đúng quy định, thực hiện các dự án đo đạc và bản đồ chồng chéo nhau trên cùng một địa bàn giữa các chủ đầu tư, các cấp, các ngành dẫn đến chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thấp, khai thác, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc và bản đồ đảm bảo có sự thống nhất chung trên địa bàn toàn tỉnh Hòa Bình, phù hợp với các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ phải chấp hành đúng mọi quy định về công tác quản lý Nhà nước về đo đạc bản đồ đã được quy định tại Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ, Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và Bản đồ và Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Quyết đinh số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.

2. Các dự án đầu tư, các nội dung có liên quan đến hoạt động, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phải được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở ngành thực hiện.

3. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc và bản đồ; Ban hành các hướng dẫn, thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ phù hợp với địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ và Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ đến người dân và các tổ chức có liên quan; Thẩm định, quản lý việc cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Tập huấn, hướng dẫn quy trình, quy phạm đo vẽ lập bản đồ; Thực hiện thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các dự án đo đạc và bản đồ trên địa bàn; Chỉ đạo và tổ chức triển khai các dự án đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

- Chuyển giao công nghệ và cung cấp các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình theo hệ tọa độ chuẩn VN-2000 khu vực Hòa Bình cho các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật; Thẩm định và đưa vào thống nhất quản lý hệ thống dữ liệu bản đồ cho tất cả các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề do các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ thành lập trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đo đạc, bản đồ hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tổng hợp xây dựng tài liệu, dữ liệu bản đồ và báo cáo kết quả về công tác đo đạc và bản đồ định kỳ với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Các Sở, Ban, Ngành

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ; các văn bản pháp quy của Chính phủ và của tỉnh về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện tốt mọi quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Chịu trách nhiệm về quản lý sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi ngành.

- Phối hợp, thống nhất chuyển sản phẩm bản đồ cho cơ quan cấp có thẩm quyền để chỉnh lý biến động, lưu trữ, khai thác và sử dụng bản đồ theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn huyện, thành phố.

- Báo cáo kết quả về các hoạt động trong đo đạc và bản đồ do địa phương quản lý với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng quy định về hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý hoạt động đo đạc bản đồ; quản lý bảo vệ mốc, tiêu mốc đo đạc bản đồ các loại, mốc địa giới hành chính trên địa bàn.

d) Các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định hiện hành.

- Phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cơ quan có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực mới được hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả hoạt động về đo đạc và bản đồ về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và theo dõi theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (K 90).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227