Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 18/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gọi tắt là Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP);

Thời gian qua, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm triển khai dự án; Hiện nay, có một số dự án đã triển khai các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể, được cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt và một số dự án đã phê duyệt phương án bồi thường chi tiết, nhưng chưa hoàn thành, sẽ còn phê duyệt bổ sung;

Để đảm bảo sự ổn định cho các dự án triển khai được thuận lợi, tránh sự khiếu nại của người bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng; đồng thời công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ đề ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Đối với các công trình, dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể, mà đến thời điểm 01/10/2009 (Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) UBND huyện, thành phố chưa thu hồi đất cụ thể của từng người dân bị ảnh hưởng:

Giao Thường trực Hội đồng Thẩm định tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư từng công trình, triển khai các bước thủ tục tiếp theo, về kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phải thực hiện đúng theo các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và Quyết định cụ thể của UBND tỉnh; Hội đồng Thẩm định tỉnh tổ chức cuộc họp với các thành viên Hội đồng, để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai công trình, như kế hoạch đã đề ra.

2. Đối với các công trình, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, nhưng chưa hoàn thành, sẽ còn phê duyệt bổ sung:

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt, dứt điểm trong năm 2009, theo đúng các quy định trước ngày 01/10/2009, không áp dụng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, (nếu cần thiết thì tổ chức họp Hội đồng Thẩm định tỉnh và địa phương, tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt).

3. Về kinh phí của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh:

Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để bàn giao dứt điểm trong tháng 12 năm 2009; Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động cho Hội đồng Thẩm định tỉnh, trong thời gian chưa bàn giao.

4. Tất cả các công trình có thu hồi đất của nhân dân để triển khai xây dựng kể từ ngày 01/10//009, đều phải lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng đúng quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục thu hồi giao đất phải thực hiện theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Khi xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất để phục vụ cho mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, Tổ chức được giao thực hiện công tác này bồi thường giải phóng mặt bằng phải phối hợp với chủ đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường việc chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, thành phố chuẩn bị về cơ cấu tổ chức, nhân sự theo sự phân cấp tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, để công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa phương được triển khai đúng kế hoạch, không để chậm trễ, ách tắt, kéo dài thời gian triển khai dự án;

7. Các Sở, Ban ngành tỉnh, các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, kể từ ngày ban hành chỉ thị này các phương án bồi thường, hổ trợ và tái định cư không thực hiện đúng quy định nêu trên sẽ không được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phải báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

Yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU,HĐNDTỉnh (thay báo cáo);
- CT&PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Sở, Ban ngành tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban LĐ.VPUBND tỉnh (tổng hợp);
- Phòng KTN;
- Lưu: VT, 5.08.02.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190