Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2003/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ, SẮP XẾP NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 111/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 111/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 về thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 80).

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố, thời gian qua đa số các cơ quan, đơn vị đã tích cực xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc kê khai nhà đất và báo cáo đề xuất phương án xử lý, sắp xếp nhà đất với Ban chỉ đạo 80. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc kê khai nhà đất, báo cáo đề xuất phương án xử lý, sắp xếp nhà đất với Ban chỉ đạo 80 ; hoặc có kê khai nhà đất, đề xuất phương án xử lý, sắp xếp nhà đất, nhưng việc kê khai quỹ nhà đất hiện do cơ quan, đơn vị đang quản lý chưa đầy đủ, phương án đề xuất xử lý nhà đất chưa thật sự nghiêm túc ; có không ít các cơ quan, đơn vị đề xuất xin giữ lại nhà đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi thực tế diện tích nhà đất đó đang cho thuê.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; thực hiện triệt để việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng công năng và tiết kiệm quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện các nội dung sau :

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa kê khai và chưa báo cáo đề xuất phương án xử lý nhà đất hoặc đã báo cáo kê khai nhưng chưa báo cáo đề xuất phương án xử lý nhà đất, phải khẩn trương rà soát quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước hiện do đơn vị đang quản lý, sử dụng, thực hiện ngay việc kê khai, báo cáo, đề xuất phương án xử lý nhà đất. Phương án xử lý nhà đất phải theo nguyên tắc nhà đất phải sử dụng đúng công năng, có hiệu quả và tiết kiệm, đúng chức năng sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp, dứt khoát không được sử dụng cho thuê ; chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2003 phải nộp báo cáo kê khai và phương án xử lý nhà đất cho Ban chỉ đạo 80.

2. Đối với các đơn vị có chức năng cho thuê nhà đất :

- Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố ;

- Các Công ty công ích của 22 quận-huyện ;

- Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài ;

- Công ty Dịch vụ du lịch Thủ Đức ;

- Công ty Kho bãi thành phố.

Yêu cầu 05 đơn vị nêu trên có báo cáo kê khai và xây dựng phương án xử lý nhà đất theo quy định. Riêng nhà đất do Công ty Kho bãi thành phố đang quản lý, sử dụng cho thuê, yêu cầu Công ty báo cáo cụ thể về tổng diện tích, địa điểm, tình hình quản lý, khai thác và phương án sử dụng nhà đất, kho bãi gởi Ban chỉ đạo 80 để Ban chỉ đạo xem xét trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định, thời gian chậm nhất đến ngày 31 tháng 7 năm 2003.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố việc không kê khai, báo cáo hoặc kê khai, báo cáo không đầy đủ quỹ nhà đất hiện có do cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng và việc xử lý, sắp xếp quỹ nhà đất thiếu nghiêm túc, chưa triệt để, kém hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

4. Giao Ban chỉ đạo 80 trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của các cơ quan, đơn vị thành phố quản lý ; căn cứ các điểm 1, 2, 3 nêu trên, Ban chỉ đạo 80 báo cáo đề xuất kịp thời với ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng nhà đất của các cơ quan đơn vị.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Ban chỉ đạo 80, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện việc xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận :

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực ủy ban nhân dân thành phố
- Ban chỉ đạo 80
- Các Sở-Ngành thành phố
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp
“sao gởi các TCty, các DNNN thành phố”
- UBND các Quận-Huyện
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT, TH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2003/CT-UB ngày 18/07/2003 về việc tăng cường công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.482

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105