Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện thu tiền thuê đất do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 13/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/CT-UBND

Tân An, ngày 29 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU TIỀN THUÊ ĐẤT

Ngày 14/11/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước,

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính nói trên; UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phối hợp thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tiền thuê đất là khoản thu điều tiết vào thu nhập do sử dụng đất mang lại, nhằm phục vụ cho việc quản lý, khôi phục và phát triển tính hữu dụng của đất; Do đó, các cơ quan Tài chính, Thuế, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan chức năng liên quan phải có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 120/2005/TT-BTC.

2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm trình UBND tỉnh ban hành quyết định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá cho thuê sau khi đã tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý của UBND cấp huyện, thị xã, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng có liên quan.

3. Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát các đối tượng đã được Nhà nước giao đất trước đây nay phải chuyển sang thuê đất trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ thuê đất theo quy định.

4. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

4.1/- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc lập sổ thu tiền thuê đất năm 2006 trên toàn tỉnh, kịp thời thông báo đến người sử dụng đất về tiền thuê đất phải nộp.

Tiền thuê đất mỗi năm nộp 2 kỳ, kỳ thứ nhất trước ngày 01 tháng 4, kỳ thứ hai trước ngày 01 tháng 10 hàng năm. Mỗi kỳ nộp 50% số tiền thuê đất hàng năm. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu nộp tiền thuê đất một lần trong năm thì phải thông báo cho cơ quan Thuế biết để nhận thông báo tiền thuê đất và phải nộp trong thời hạn của kỳ thứ nhất.

Riêng thông báo thu tiền thuê đất kỳ thứ nhất năm 2006 được tạm tính bằng 50% số tiền thuê đất phải nộp theo kết quả lập bộ năm 2005. Đối với các trường hợp đã thuê đất từ ngày Nghị định 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì thông báo thu tiền thuê đất kỳ thứ nhất năm 2006 được tạm tính bằng 50% số tiền thuê đất tính theo đơn giá đất bằng 0,5% giá đất của UBND tỉnh quy định. Sau khi đã lập xong bộ thu tiền thuê đất năm 2006, cơ quan thuế phải quyết toán lại và tiếp tục thông báo thu số tiền thuê đất còn phải nộp vào kỳ thứ hai.

4.2/- Đối với những trường hợp thuê đất sắp hết thời hạn ổn định (05 năm), chậm nhất ngày 30/11 hàng năm, Cục Thuế tỉnh thông báo bằng văn bản đến Sở Tài chính (đối với tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất) hoặc Chi Cục thuế thông báo bằng văn bản đến Phòng Tài chính trình UBND huyện, thị xã (đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất) biết để quyết định giá cho thuê đất áp dụng cho thời hạn sau.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất có trách nhiệm kê khai và cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến việc miễn giảm, khấu trừ, tính thu tiền thuê đất cho các cơ quan có chức năng và nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan Thuế.

6. Thời gian thực hiện các chủ trương trên:

- Về xác định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, Sở Tài chính phải trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/6/2006.

- Lập sổ thuê đất năm 2006:

+ Thời hạn cơ quan Thuế gởi danh sách đề nghị điều chỉnh đơn giá thuê đất, cơ quan Tài Nguyên và Môi trường gởi hồ sơ các đối tượng đã được Nhà nước giao đất trước đây nay phải chuyển sang thuê đất sang cơ quan Tài chính trước ngày 30/5/2006.

+ Sở Tài chính tỉnh, UBND huyện, thị xã quyết định đơn giá thuê đất từng dự án cụ thể trước ngày 30/7/2006.

+ Cơ quan Thuế lập sổ thu tiền thuê đất và gởi thông báo nộp tiền đến đối tượng nộp tiền thuê đất trước ngày 30/9/2006.

- Điều chỉnh đơn giá thuê đất của từng dự án khi hết thời hạn ổn định: Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã quyết định điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho kỳ sau không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn áp dụng đơn giá thuê đất kỳ trước.

7. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi cho các tổ chức và mọi công dân thông suốt những nội dung của pháp luật về chính sách thu, nộp tiền thuê đất.

Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phối hợp với các ngành, các cấp triển khai hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Thông tư 120/2005/TT-BTC và nội dung Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về các ngành chuyên môn có liên quan để tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng văn bản);
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, CT.H.
TIEN-THUEDAT

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2006/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện thu tiền thuê đất do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.604

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171