Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 09/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 08/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP, ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bn đồ; Nghị định số 30/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về xphạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ; Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT, ngày 16 tháng 12 năm 2005 ca Bộ i nguyên và Môi trường ban hành Quy định về qun lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc: Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 06 năm 2009 của B Tài nguyên và Môi trường về hướng dn kim tra, thm định và nghiệm thu công trình, sn phẩm địa chính; Thông tư s32/2010/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định v cp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT, ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng về sửa đi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp giy phép hoạt động đo đạc và bn đồ. Ngày 25 tháng 4 năm 2006 Ủy ban nhân n tnh Đk Lk đã ban nh Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND, về việc quy định qun lý hot động đo đạc và bn đồ trên địa bàn tnh. Trong thời gian qua các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các cấp, các đơn vị đã có nhiều c gng trong việc triển khai thc hiện, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, vn n một số đa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tchức thực hiện vhoạt đng đo đạc và bản đchưa kịp thời, còn để xẩy ra sai sót, chậm tr... gây nh hưng đến công tác qun lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đ trên địa bàn tỉnh.

Để chn chỉnh và khc phục nhng tn tại trên, nhm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bn đồ đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tnh chỉ thị các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các cấp, các đơn vhoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chđộng tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn, dự án vđo đạc và bn đồ của các ngành và địa phương, đảm bảo không chồng chéo với kế hoạch, dự án của cơ quan qun lý nhà nưc về đo đạc bn đồ và của các Bộ, ngành khác;

……………………

d) Trước khi trin khai các dự án phi phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin về các công trình xây dựng đo đạc như cọc dấu, mốc đo đạc các cấp trên địa n tnh, đcác Sở, ngành xây dựng kế hoạch gia cố, di dời các mc trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt dự án;

đ) Công trình xây dựng đo đạc là tài sản của nhà nưc, các S, ngành có trách nhiệm bo qun, gi gìn. Nếu phát hiện thy các công trình xây dựng đo đạc bị xâm hại hoặc có khả năng bị xâm hại thì các Sở, ngành phải báo cáo bngn bản về Sở Tài nguyên và Môi trưng.

3. UBND cấp huyện:

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện t chc, cá nhân vi phạm các quy định vhoạt động đo đạc và bn đồ hoặc các hành vi xâm hại công trình, sn phẩm đo đạc và bản đồ phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo thm quyền; đng thời báo cáo bng văn bản về S Tài nguyên và Môi trường;

b) Ch đo Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ cho người sdụng đất về các dấu mốc đo đạc đã có trên tha đất và ghi vào biên bn bàn giao khi giao đất tại thực địa;

c) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, UBND cp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quvề tình hình hoạt động đo đạc và bn đ, số lượng, chất lượng các công trình sản phẩm đo đc và bn đồ hiện có trên địa n vS Tài ngun và Môi trường.

4. UBND cấp xã:

a) Tuyên truyền, phổ biến các quy định về qun lý, bảo vệ công trình xây dng đo đạc để người dân tại địa phương có trách nhiệm bảo vệ dấu mốc đo đạc không b xê dịch, không bị phá huhoặc làm hư hỏng;

b) Chỉ đạo cán bộ địa chính thường xuyên kiểm tra các dấu mốc đo đạc, nếu phát hiện thy bị xâm hại hoặc có khnăng bị xâm hại công trình, sn phm đo đạc và bn đ phi có biện pháp ngăn chặn và báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường;

c) Ch đo cán bộ địa chính cp xã thường xuyên bổ sung, chnh lý biến động về đất đai thực địa lên bn đcho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất;

d) Phối hợp vi các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát các hoạt động đo đạc và bn đồ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

5. Các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đc và bản đồ:

a) Trước khi tiến hành hot động đo đạc và bản đ trên đa bàn tỉnh, các t chức cá nhân phải báo cáo bằng văn bn với Sở Tài nguyên và Môi trưng về tình hình hoạt động, kế hoạch triển khai đng thời kèm theo giy phép hoạt động đo đạc và bn đồ và chỉ được phép thực hiện với các nội dung đã ghi trong đơn đăng ký, giy phép hoạt động đo đạc và bản đ đó;

b) Thực hiện đầy đ chế độ báo cáo định k mi năm một (01) lần nh t ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Ngoài việc báo cáo theo định kỳ, khi có yêu cầu của cơ quan qun lý nhà nước vđo đạc và bn đồ thì các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo đột xuất v tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đ;

c) Mọi tổ chức, cá nhân không được tự tiện sử dụng công trình xây dựng đo đạc nếu không được sự chấp thuận của Cục Đo đạc và Bản đồ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình sử dụng phi gigìn bảo vệ dấu mốc đo đạc, không làm hư hng, sử dng xong phải khôi phục lại tình trạng như ban đầu.

d) Sau khi hoàn thành việc xây dựng các dấu mốc đo đạc, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đo đạc phải kèm biên bản bàn giao dấu mốc kèm theo sơ đồ vị trí và tình trạng mốc tại thực địa cho UBND cp xã với sự có mặt ca chủ sử dụng đất; sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, ch đu tư phi bàn giao toàn bộ số lượng các dấu mốc kèm theo bản ghi chú điểm cho S Tài nguyên Và Môi trường;

d) Chủ sử dụng đất và chsở hữu công trình nơi có các dấu mốc đo đạc có trách nhiệm báo cáo cán bộ địa chính cấp xã khi tiến hành xây dựng hoc ci tạo công trình trong trường hợp có nh hưởng đến dấu mốc đo đạc.

Chthị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày k tngày ban hành. Giám đốc các S; Th trưng cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyn; Ch tch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chthị này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TN&MT (thay bc);
- Vụ pháp chế - Bộ TN& MT.
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh;
- Chủ tịch PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, các phòng trực thuộc;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Báo Đắklắk; Công báo tỉnh; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN&MT (Đc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lữ Ngọc Cư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152