Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/1998/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lương Ngọc Cừ
Ngày ban hành: 13/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/1998/CT-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 64/CP TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

Đến nay việc giao đất nông nghiệp tại 41 xã thuộc các huyện ngoại thành theo Quyết định số 1615/QĐ - UB ngày 12/6/1995 và Thông báo số 149/TB-UB ngày 4/11/1994 của UBND Thành phố (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ) đã được thực hiện và ở một số xã đã cơ bản hoàn thành việc cấp GCN quyền sử dụng đất.

Tuy vậy ở nhiều huyện, xã việc giao đất nông nghiệp còn để kéo dài, chưa tập trung giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến việc sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi HTX nông nghiệp tạo ra động lực mới phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp.

Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg ngày 20/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ, để đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất nông nghiệp trong năm 1998, UBND Thành phố yêu cầu UBND các huyện, các ngành liên quan thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1/ Tại các xã được tổ chức giao đất nông nghiệp theo Thông báo số 149/TB-UB ngày 4/11/1994:

a/ UBND các huyện phối hợp với Sở Địa chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các xã đã được UBND huyện phê duyệt phương án quy hoạch phân bổ sử dụng đất khẩn trương lập phương án giao đất trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên bản đồ và ngoài thực địa cơ bản hoàn thành trước tháng 6/1998.

b/ Khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất cho nhau để khắc phục tình trạng phân tán, manh mún hiện nay ngay trong qúa trình giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

c/ Sở Tài chính - vật giá phối hợp với các huyện hướng dẫn quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

2/ Đối với các xã nằm trong vùng qui hoạch phát triển đô thị và công nghiệp của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;

a/ UBND các huyện vẫn tiến hành công tác giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP và Quyết định số 1615/QĐ - UB ngày 12/6/1995 của UBND Thành phố cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa tiến hành cấp GCN quyền sử dụng đất.

b/ Do qui hoạch chi tiết các khu vực chưa ổn định nên chưa có cơ sở để lập qui hoạch phân bổ sử dụng đất lâu dài trên địa bàn từng xã mà chỉ xây dựng kế hoạch sử dụng đất từ 1-5 năm. Việc giao đất nông nghiệp chủ yếu căn cứ vào những nội dung sau:

- Qũi đất nông nghiệp có khả năng giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp, bao gồm phần còn lại của tổng qũi đất nông nghiệp bao gồm cả đất kinh tế gia đình (đất %) của các hộ gia đình đang quản lý trừ đi qũi đất công ích (không qúa 5% tổng qũi đất nông nghiệp), đất khu dân cư nông thôn (giãn dân) và qũi đất nông nghiệp không thể giao được (gồm các ao hồ tích thủy, hồ điều hòa hoặc khu vực mặt nước phục vụ nông nghiệp) ....

- Số nhân khẩu được giao đất nông nghiệp, điều tra tại thời điểm lập phương án giao đất và các thành phần khác được xem xét theo điều 6 và 7 của Quy định ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ.

- Giao đất nông nghiệp dựa trên nguyên tắc bảo đảm sản xuất phát triển, đoàn kết nông thôn, hạn chế dũ rối, tạo điều kiện để sản xuất phát triển và ổn định chính trị ở nông thôn.

c/ Căn cứ danh sách các xã nằm trong vùng qui hoạch nêu tại công văn số 1029/KTST-QH ngày 28/11/1997 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc Sở Địa chính chủ trì, cùng với Kiến trúc sư trưởng Thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát lại và công bố danh sách cụ thể cho UBND các huyện biết, đồng thời hướng dẫn UBND các huyện phương pháp thống kê qũi đất nông nghiệp; tính toán diện tích, địa điểm cụ thể qũi đất công ích, qũi đất khu dân cư nông thôn (giãn dân); kiểm kê nhân khẩu giao đất nông nghiệp để các xã lập và trình UBND huyện phê duyệt phương án giao đất nông nghiệp đến hộ gia đình, cá nhân.

d/ Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm tính toán cân đối kinh phí phục vụ cho việc giao đất nông nghiệp tại các xã trình UBND Thành phố phê duyệt, hướng dẫn sử dụng và quyết toán theo quy định hiện hành.

3/ Riêng đối với xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) và xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì), tiếp tục triển khai công tác giao đất ổn định, lâu dài và cấp GCN quyền sử dụng đất theo qui định như 41 xã đã thực hiện Quyết định số 1615/QĐ - UB ngày 12/6/1995 của UBND Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Địa chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch triển khai cụ thể để hoàn thành thực hiện Nghị định 64/CP trên địa bàn Thành phố vào cuối năm 1998.

Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp kết quả hàng tháng báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Tổng cục Đại chính (để b/c)
- TT Thành ủy, HĐND TP (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c)
- Giám đốc các Sở: ĐC, NN-PTNT, TC-VG, KH- ĐT.
- KTST Thành phố
- Chủ tịch UBND các huyện
- Văn phòng UB: V1, V4, NN, TH,
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Ngọc Cừ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/1998/CT-UB ngày 13/03/1998 về đẩy mạnh việc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP tại các huyện ngoại thành do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.095

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!