Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường biện pháp thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 21/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CƠ BẢN HOÀN THÀNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG NĂM 2013

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg , ngày 24/8/2011 về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg , ngày 04/4/2013 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn còn thấp do nhiều nguyên nhân.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã:

a) Trong năm 2013, phải hoàn thành căn bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho người sử dụng đất, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho tối thiểu một đơn vị cấp xã, phường, thị trấn để làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai trên diện rộng.

b) Tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, chính quyền cấp dưới cùng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg , ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là:

- Rà soát, thống kê số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận theo từng loại đất, nguồn gốc sử dụng đất; giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thực hiện theo từng quý trong năm 2013;

- Ban hành quy định giải quyết các vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng có tính phức tạp, phổ biến ở địa phương, nhất là tại các dự án phát triển nhà ở theo quy định;

- Tiếp tục cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận ở địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về thủ tục không phù hợp với pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương trong năm 2013 cho từng xã, phường, thị trấn để thực hiện cấp giấy chứng nhận gắn với chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận đã giao; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo quy định;

- Bổ sung nhân lực, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, bố trí đủ kinh phí cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký biến động đất đai, xây dựng và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương; thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm những tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

d) Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến để người sử dụng đất thực hiện đúng trách nhiệm đăng ký đất đai; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình cấp giấy chứng nhận ở địa phương.

đ) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11 năm 2013 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu về kinh phí để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước tháng 7 năm 2013. Đối với những huyện khó khăn cần hỗ trợ kinh phí thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, đặc biệt là đối với những huyện đã được đo đạc lập hồ sơ địa chính nhưng chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

b) Phối hợp cơ quan thông tin, báo chí địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến để người sử dụng đất thực hiện đúng trách nhiệm đăng ký đất đai, tập trung vào các loại đất tổ chức đang quản lý, sử dụng nhưng chưa đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận.

c) Tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã nhằm xây dựng mô hình quản lý đất đai hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai của các ngành, lĩnh vực và giao dịch của người sử dụng đất.

d) Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ở các địa phương, nhất là ở những nơi có mức độ tồn đọng, chưa cấp giấy chứng nhận còn nhiều để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 12 năm 2013 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này.

3. Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh: Rà soát các quy định thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, để đề xuất sửa đổi và hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường biện pháp thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.280
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250