Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 06/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003; Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003; trong thời gian qua các Sở, Ban, Ngành và Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đến nay công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chưa đạt được mục tiêu đề ra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý rừng và các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2008 và từng bước hoàn thiện hồ sơ địa chính theo Dự án tổng thể về đo đạc bản đồ, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

a. Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong công tác đo đạc, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

b. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với việc hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, thực hiện nghiêm quy trình cập nhật biến động về sử dụng đất tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND cấp xã.

2. Đối với các Sở, Ban, Ngành có liên quan

a. Sở Tài chính: Bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

b. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xác nhận diện tích đất của Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo Ban quản lý rừng, các Công ty nông, lâm nghiệp liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

c. Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong việc xét và ghi nợ tiền sử dụng đất khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Thông tư số 14/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Liên Bộ: Tài chính và Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a. Thành lập Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo UBND cấp xã kiểm tra, đánh giá hồ sơ địa chính hiện có. Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu bản đồ địa chính, xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với những nơi đã có bản đồ địa chính; đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính đã biến động vượt quá 40% nội dung của bản đồ địa chính thì xây dựng phương án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu trong năm 2008 phải hoàn thành 75% trở lên khối lượng diện tích đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn địa phương mình quản lý. Nếu không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giám đốc Ban quản lý rừng, các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị mình và hoàn thành công tác này trong năm 2008.

Hàng tháng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp kết quả và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Vụ pháp chế-Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- TT huyện ủy, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, các bộ phận n/c: NL, CN, TH; TT tin học, TT công báo;
- Lưu VT (cvnlĐức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2008/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168