Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 02/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 11/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 11 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở CẤP XÃ

Qua tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai của tỉnh vào thời điểm 01/01/2005 đã phản ánh tình hình sử dụng đất đai toàn Tỉnh giai đoạn 2000 - 2005 có sự biến động lớn; trong đó, đất sản xuất nông nghiệp tăng rất nhanh và đất chưa sử dụng giảm mạnh, về đối tượng sử dụng đất cũng có sự biến động nhưng việc theo dõi cập nhật của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn chưa được kịp thời. Qua đó, cho thấy công tác quản lý đất đai của chính quyền cơ sở còn nhiều bất cập, chưa nắm chắc quỹ đất trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Để tăng cường các biện pháp quản lý đất đai ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND Tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện); các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp xã triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình sử dụng đất ở địa phương:

- Trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai thời điểm ngày 01/01/2005 và kết quả thống kê đất đai năm 2006 của cấp xã và tổng hợp của cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức việc đánh giá, phân tích tình hình sử dụng đất, nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; sau đó, từng huyện cũng thực hiện việc đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của cấp mình.

Nội dung đánh giá phân tích cần làm rõ tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2005; tình hình biến động về mục đích của từng loại đất, về đối tượng được giao, cho thuê; xác định rõ diện tích đất do cấp xã quản lý, sử dụng; đặc biệt là đối với đất chưa sử dụng. Trên cơ sở đó, đối chiếu với quy định của Luật Đất đai 2003, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để tìm ra các nguyên nhân tồn tại; xác định biện pháp cụ thể để tăng cường quản lý đất đai ở cấp mình. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng đối tượng được giao, cho thuê, giao để quản lý; giải quyết tình hình lấn chiếm đất đai; chấn chỉnh công tác giao, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai và kiến nghị xử lý các vướng mắc chưa phù hợp với Luật Đất đai.

- Thời gian hoàn thành ở cấp xã, cấp huyện trước ngày 31/5/2006; trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo gắn với việc công bố kết quả kiểm kê, thống kê đất đai của tỉnh sau khi được Chính phủ phê duyệt.

2. Về xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã:

- Về trách nhiệm lập, rà soát, điều chỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý quy hoạch sử dụng đất: Căn cứ Luật Đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác hướng dẫn, quy định thực hiện công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý quy hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐNDVIII ngày 02/12/2005 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn Tỉnh đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010; UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập, rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 -2010 của cấp mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, cấp huyện hoàn thành trong quý III và cấp xã hoàn thành trong quý IV năm 2006. Trong quá trình thực hiện các cấp phải tuân thủ các quy hoạch ngành, dự án quy hoạch có sử dụng đất đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm việc công khai công bố quy hoạch và quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng đất trong vùng quy hoạch theo đúng quy định của Luật Đất đai;

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đối với những diện tích đã xác định mục đích sử dụng, có chủ sử dụng đất ổn định và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chưa được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp huyện chỉ đạo cho UBND cấp xã khẩn trương làm rõ và có báo cáo đề xuất để có kế hoạch xét cấp kịp thời. Những diện tích đất chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng cần làm rõ, có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm để đưa vào quản lý cụ thể;

- Đối với đất do UBND cấp xã sử dụng, bao gồm: Diện tích đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích công ích, đất làm trụ sở Ủy ban, đất xây dựng các cơ sở sử dụng vào mục đích công cộng tại xã và đất do UBND xã quản lý bao gồm: Đất chưa sử dụng, đất đã có mục đích sử dụng nhưng chưa giao, chưa cho thuê, đất do nhà nước thu hồi tại khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị: UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện làm rõ trên bản đồ và thực địa, tiến hành lập hồ sơ, giao cụ thể cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất trái phép sau đó đăng ký hợp thức hoá quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền (chuyển nhượng, chuyển mục đích ) sử dụng đất hoặc khi nhà nuớc thu hồi đất thì yêu cầu bồi thường là đất hợp pháp để hưởng lợi bất chính;

- Về thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Hội đồng đền bù giải toả, UBND cấp xã phải có sự phối hợp đồng bộ trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, hoặc cho thuê đất;

- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai: UBND cấp huyện và UBND cấp xã tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát, phân loại tất cả các đơn thư tranh chấp, khiếu nại về đất đai còn tồn đọng của cấp mình để có kế hoạch hoà giải hoặc đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định và tiến hành giải quyết dứt điểm không để kéo dài phát sinh những phức tạp;

- Về kiểm tra, xử lý các vi phạm: UBND cấp huyện và UBND cấp xã phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; những hành vi vi phạm Luật Đất đai phải được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

3. Về biện pháp, hình thức tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả đối với quỹ đất chưa sử dụng và đất có cây rừng tự nhiên không quy hoạch đất lâm nghiệp:

- Giao cho UBND cấp huyện chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 đã được phê duyệt, kiểm tra đối chiếu giữa bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thực địa, tiến hành xác định, cắm mốc; ban hành quyết định giao cho UBND cấp xã quản lý theo quy định tại Điều 95 - Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29/11/2004 của Chính phủ;

- Đối với đất có cây rừng tự nhiên nhưng không đưa vào quy hoạch đất lâm nghiệp giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; diện tích đất chưa sử dụng giao UBND cấp huyện (các Phòng chức năng và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) căn cứ quy hoạch đất lâm nghiệp để phối hợp với các đơn vị chủ rừng lập thủ tục tiến hành cắm mốc giao cho UBND cấp xã quản lý. Công việc này phải thực hiện trong quý II/2006. Đối với các khu vực khác có thể kéo dài thời gian hơn nhưng tối đa đến tháng 10/2006 phải hoàn thành;

- Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh đánh giá kết quả, chất lượng hồ sơ địa chính có ở mỗi cấp, căn cứ Thông tư 29/2004/TT - BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có kế hoạch đề xuất và chỉ đạo việc lập hồ sơ địa chính gốc để quản lý đất đai theo quy định pháp luật; trước mắt, cần hướng dẫn cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và cán bộ địa chính cấp xã lập các sổ địa chính, cập nhật thông tin biến động về tình hình quản lý, sử dụng đất ở mỗi cấp để theo dõi, xử lý.

4. Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Chủ tịch UBND cấp huyện tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, năng lực công tác; tổ chức bộ máy làm công tác quản lý đất đai trên địa bàn; có kế hoạch tổ chức tập huấn thường xuyên các quy định về pháp luật đất đai để cán bộ nắm vững và tham mưu đúng nhằm quản lý chặt chẽ đất đai từ cơ sở; phải thường xuyên kiểm tra, giáo dục cán bộ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các cán bộ có biểu hiện vi phạm.

5. Về sử dụng số liệu kiểm kê đất đai:

- Số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất thời điểm 01/01/2005 là cơ sở phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ lập, rà soát quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội của mỗi cấp; phục vụ cho việc rà soát, điều chỉnh bổ sung việc phân hạng, tính thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Hàng năm, khi tổ chức việc thống kê đất đai từng cấp phải có sự đối chiếu, phân tích các biến động một cách đầy đủ; hiện nay, đang thực hiện việc thống kê đất đai năm 2006 từ thời điểm 01/01/2006, UBND cấp huyện, cấp xã cần cập nhật những biến động trong năm 2005, bổ sung chỉnh lý những trường hợp phát sinh có thiếu sót trong quá trình kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 vào kết quả thống kê đất đai năm 2006.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị biện pháp xử lý, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15