Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 39/2011/TTLT-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hưởng BHYT ngay khi bị tai nạn giao thông

Liên bộ Y tế - Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bị tai nạn giao thông (TNGT).


Theo đó, thay vì phải chờ đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra TNGT có phải là do vi phạm luật hay không, theo quy định mới, người bị tai nạn sẽ được khám bệnh, chữa bệnh hưởng chế độ BHYT ngay lập tức.

Ngoài xuất trình thủ tục khám chữa bệnh BHYT theo quy định chung, người bệnh, người nhà, người đưa người bị tai nạn vào viện phải cung cấp thời gian, nơi xảy ra và nguyên nhân bị TNGT (nếu có) cho cơ sở khám, chữa bệnh.

Sau khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân, nếu là vi phạm pháp luật hoặc không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, người bị tai nạn phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám, chữa bệnh cho quỹ BHYT.

Đặc biệt, điểm nổi bật trong TT này là trẻ dưới 14 tuổi và người già trên 80 tuổi sẽ được thanh toán BHYT mà không cần xác định nguyên nhân TNGT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2011.

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật giao thông đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật giao thông đường thủy ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế,

Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

2. Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị tai nạn giao thông nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, người bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho quỹ bảo hiểm y tế.

3. Các trường hợp được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mà không phải thực hiện việc xác định hành vi vi phạm pháp luật về giao thông theo quy định tại Điều 2 Thông tư này:

a) Trẻ em dưới 14 tuổi;

b) Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.

Điều 2. Trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc xác định hành vi vi phạm pháp luật về giao thông

1. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông:

Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông khi đi khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc xuất trình thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định chung, phải cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thông tin liên quan, gồm: Họ và tên; ngày sinh; nơi cư trú; thời gian, nơi xảy ra tai nạn và nguyên nhân bị tai nạn giao thông (nếu có).

Trường hợp người bị tai nạn hôn mê, không cung cấp được các thông tin trên thì thân nhân hoặc người đưa người bị tai nạn vào viện có trách nhiệm cung cấp các thông tin mà mình biết được về vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với người bị tai nạn.

Trường hợp đã có một trong các tài liệu quy định tại Điều 3 Thông tư này, thì người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn phải cung cấp ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo chế độ quy định.

2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bị tai nạn:

Hằng ngày, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp danh sách người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông đến khám bệnh, chữa bệnh hoặc cấp cứu trong ngày (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) để chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thường trực tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội:

a) Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách người có thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn cho lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (sau đây gọi chung là cơ quan công an) của nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm Thông tư này).

Trường hợp người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn đã cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội một trong các tài liệu quy định tại Điều 3 Thông tư này hoặc trường hợp người bị tai nạn đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trước đó đã có văn bản yêu cầu xác minh thì không phải gửi văn bản đề nghị xác minh lại.

b) Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi văn bản đề nghị xác minh theo quy định tại điểm a khoản này nhưng vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan công an hoặc nhận được thông báo chưa hoặc không xác minh được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã sử dụng như đối với trường hợp bị tai nạn không vi phạm pháp luật về giao thông.

Điều 3. Căn cứ để thanh toán hoặc không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây để quyết định việc thanh toán hoặc không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông:

1. Bản phô tô biên bản giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan công an.

2. Bản phô tô hoặc bản trích một phần bản Kết luận điều tra nguyên nhân gây tai nạn giao thông có xác nhận của cơ quan công an thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

3. Bản phô tô hoặc bản trích một phần kết luận cuối cùng của cơ quan Tòa án xét xử vụ tai nạn giao thông (có xác nhận của Tòa án) do người bị tai nạn hay thân nhân người bị tai nạn cung cấp.

Điều 4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp có vi phạm pháp luật về tai nạn giao thông

Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán như sau:

1. Trường hợp người bị tai nạn còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo trực tiếp cho cho người bị tai nạn hoặc thân nhân của người bị tai nạn (cha, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ từ 18 tuổi trở lên) biết về việc người bị tai nạn đã vi phạm pháp luật về giao thông và không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Trường hợp người bị tai nạn đã ra viện: cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

3. Trường hợp người bị tai nạn tử vong: cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế (không thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã thanh toán đối với trường hợp này).

Điều 5. Thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán

1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thông báo cho người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn biết kết quả xác định vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan công an và yêu cầu người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn có trách nhiệm hoàn trả cho quỹ bảo hiểm y tế các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thanh toán (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư này).

2. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu hoàn trả lần thứ nhất, nếu người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn không hoàn trả chi phí thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục có văn bản đôn đốc thực hiện.

3. Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày gửi thông báo và đôn đốc theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn vẫn không hoàn trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp dưới báo cáo Bảo hiểm xã hội cấp trên để tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Kết thúc năm tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông nhưng không thu hồi được gửi Bộ Y tế để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép quyết toán vào quỹ bảo hiểm y tế đối với các khoản không thu được này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành biểu mẫu tổng hợp, báo cáo về các trường hợp không thu hồi được chi phí quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức thực hiện.

2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội đồng Dân tộc;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Uỷ ban Giám sát tài chính QG;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo, website Chính phủ;
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Quân y-Bộ QP, Cục Y tế-Bộ CA, Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Lưu VT: Bộ Y tế, Bộ Tài chính.


PHỤ LỤC SỐ 01-

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀO VIỆN TRONG NGÀY... THÁNG... NĂM....

(Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011)

Mẫu 01/TTLT-BYT-BTC

Dùng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ/ Sở Y tế
....................................
(tên cơ sở KB,CB)
-----------

Số:            /TB-TNGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

V/v thông báo danh sách người tham gia BHTT bị TNGT

......., ngày ... tháng ... năm .....

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ........... (tên cơ quan BHXH quận/ huyện/ tỉnh/ TP)

........... (tên cơ sở KCB) kính chuyển BHXH (tên cơ quan BHXH)......... danh sách người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông vào viện trong ngày ... tháng ... năm 20... , cụ thể như sau:

TT

Họ và tên người bị tai nạn

Năm sinh

Số thẻ BHYT

Nơi cấp thẻ

Địa chỉ thường trú

Ngày, giờ vào viện

Địa điểm, nguyên nhân (nếu có) xảy ra tai nạn giao thông

Đã có xác nhận của cơ quan công an

Tình hình hiện tại

Nam

Nữ

Cấp cứu/ đến thẳng BV

Do cơ sở KCB khác chuyển đến

Chưa

Đã ra viện

Đang điều trị tại bệnh viện

Chuyển viện

(ghi rõ tên BV chuyển đến)

....

Người nhận

Người giao

(Đại diện cơ quan BHXH....)

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

(ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 02-

MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH TÌNH TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN
(Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011)

Mẫu 02/TTLT-BYT-BTC

Dùng cho cơ quan BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI
....................................
----------

Số:            /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

V/v đề nghị xác minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

......., ngày ... tháng ... năm.....

Kính gửi: (tên cơ quan công an) ...........

Tại ......... (tên cơ sở y tế).... đang điều trị cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, cụ thể như sau:

- Họ và tên người bị TNGT: .....................................      Giới tính: .....

- Ngày sinh: ngày ..... tháng ... năm ......

- Nơi cư trú: ..............................................................................................

- Vào viện: ... giờ...... ngày.... tháng.... năm ....

Theo lời khai của người bệnh (hoặc người đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế), vụ tai nạn giao thông xảy ra như sau:

- Thời gian: vào lúc .... giờ.... phút, ngày ... tháng.... năm ....

- Địa điểm xảy ra tai nạn: .........................................................................

- Nguyên nhân xảy ra tai nạn (nếu có): ....................................................

Đề nghị (tên cơ quan công an .............................) điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên và cung cấp cho Bảo hiểm xã hội .......... (huyện, tỉnh/ thành phố) tài liệu liên quan theo quy định để có căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh, TP...(nơi phát hành thẻ BHYT của người bị tai nạn);
- Lưu: VT, hồ sơ BHYT.

GIÁM ĐỐC

hoặc người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03-

MẪU CÔNG VĂN YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH MÀ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐÃ THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011)

Mẫu 03/TTLT-BYT-BTC

Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI
....................................
----------

Số:            /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

V/v yêu cầu hoàn trả quỹ bảo hiểm y tế các chi phí khám, chữa bệnh do tai nạn giao thông (gửi lần...)

......., ngày ... tháng ... năm.....

Kính gửi: ........... (tên người tham gia BHYT hoặc thân nhân của người tham gia BHYT)

Căn cứ các tài liệu điều tra, xác minh do cơ quan công an (cảnh sát giao thông/ cảnh sát điều tra tỉnh/ huyện............) cung cấp, vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày ... tháng... năm ... đối với Ông (Bà) là do hành vi vi phạm pháp luật của Ông (Bà) gây ra.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số .../2011/TTLT/BYT-BTC ngày .../.../2011 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế tai nạn giao thông, thì Ông (Bà) không được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian điều trị tại bệnh viện ........

Đề nghị Ông (Bà) mang tiền đến cơ quan Bảo hiểm xã hội .......... để hoàn trả cho quỹ bảo hiểm y tế số tiền cơ quan BHXH đã tạm ứng thanh toán với tổng số tiền là ............ đồng (bằng chữ ......... đồng).

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản này, nếu Ông (Bà) không hoàn trả số tiền nêu trên cho quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội ....... sẽ chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ BHYT.

GIÁM ĐỐC

hoặc người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF HEALTH - THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 39/2011/TT-BYT-BTC

Hanoi, November 11, 2011

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE PROCEDURES FOR PAYMENT OF MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT EXPENSES FOR HEATH INSURANCE PARTICIPANTS MEETING WITH TRAFFIC ACCIDENTS

Pursuant to the November 14, 2008 Law on Insurance Health;

Pursuant to the November 13, 2008 Law on Road Traffic;

Pursuant to the June 14, 2005 Law on Railway Traffic;

Pursuant to the June 15, 2005 Law on Waterway Traffic;

Pursuant to the Government's Decree No. 62/2009/ND-CP of July 27, 2009, detailing and guiding a number of articles of the Law on Health Insurance;

The Ministry of Health and the Ministry of Finance guide procedures for payment of medical examination and treatment expenses for health insurance participants meeting with traffic accidents as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Pending the collection of sufficient grounds to determine whether or not a traffic accident occurred due to the accident victim's violation of traffic rules, when receiving medical care, the accident victim who is a health insurance participant will be eligible for health insurance benefits according to regulations.

2. When there are sufficient grounds to determine that a traffic accident occurred due to the accident victim's violation of traffic rules or a traffic accident victim falls outside the payment coverage of the health insurance fund, such accident victim will be ineligible for health insurance benefits and must fully refund medical examination and treatment expenses to the health insurance fund.

3. The following persons will be eligible for health insurance-covered medical care according to regulations without having to go through the procedures for determining violations of traffic rules prescribed in Article 2 of this Circular:

a/ Children aged under 14;

b/ Elderly persons aged 80 or older.

Article 2. Order, procedures and responsibilities for determining violations of traffic rules

1. For health insurance participants meeting with traffic accidents:

When seeking medical care, a health insurance participant meeting with a traffic accident shall, apart from producing papers required for health insurance-covered medical care, provide to the medical examination and treatment establishment information on his/her full name, date of birth; place of residence; time and place of the accident and cause of the accident (if any).

In case the accident victim has fallen into a coma and is unable to provide the above-mentioned information, his/her relatives or persons who escort the victim to the hospital shall provide information on what they know about the accident.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For medical examination and treatment establishments receiving accident victims:

Everyday, medical examination and treatment establishments shall make a list of health insurance participants meeting with traffic accidents who come for medical examination or treatment or emergency treatment on the day (according to the form provided in Appendix 1 to this Circular, not printed herein) and transfer such list to social security agencies or social security officers based in their establishments.

3. For social security agencies:

a/ Within 2 working days after receiving a list of health insurance card holders meeting with traffic accidents from a medical examination and treatment establishment, a social security agency shall send written requests for verification of accident victims' violations of traffic rules to the traffic police offices or social order-related crime investigation police offices (below collectively referred to as police offices) of the localities where the traffic accidents occurred (according to the form provided in Appendix 2 to this Circular, not printed herein).

In case an accident victim or his/her relative has provided the medical examination and treatment establishment or social security agency with one of the documents mentioned in Article 3 of this Circular or the social security agency has previously sent a written verification request, the social security agency is not required to re-send such request.

b/ Three months after a verification request is sent, if the social security agency receives no reply from the police office or receives a notice informing that the police office has not yet investigated or is incapable of investigating into violations of traffic rules, the social security agency shall pay and settle medical examination and treatment expenses as for cases in which accident victims do not violate traffic rules.

Article 3. Grounds for payment or non­payment of medical examination and treatment expenses for health insurance participants meeting with traffic accidents according to regulations

Social security agencies shall base themselves on any of the following documents to decide whether or not to pay medical examination and treatment expenses for health insurance participants meeting with traffic accidents:

1. Copy of the traffic accident minutes made by a police office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Copy or extract of the final conclusion of the court that has handled the case (containing the court's certification), provided by the accident victim or his/her relative.

Article 4. Payment of medical examination and treatment expenses for traffic accidents involving violations of traffic rules

When there are sufficient grounds to determine that a traffic accident occurred due to the accident victim's violation of traffic rules, the social security agency shall pay medical examination and treatment expenses as follows:

1. If the victim is being treated at a medical examination and treatment establishment, the social security agency shall notify the victim or his/her relative (natural parent, spouse or natural child of full 18 years or older) that the victim violated traffic laws and is ineligible for payment of medical examination and treatment expenses from the health insurance fund.

2. If the victim has been discharged from hospital, the social security agency shall recover medical examination and treatment expenses already paid by the health insurance fund under Article 5 of this Circular.

3. If the victim dies, the social security agency shall pay and settle medical examination and treatment expenses with the medical examination and treatment establishment according to health insurance regulations (in this case, the paid expenses are not recovered).

Article 5. Recovery of medical examination and treatment expenses already paid by the health insurance fund

1. The social security agency shall notify the accident victim or his/her relative of the results of verification of violation of traffic rules by the police office and request him/her to refund medical examination and treatment expenses already paid by the social security agency to the health insurance fund (according to the form provided in Appendix 3 to this Circular, not provided herein).

2. Thirty days after the first refund request is sent, if the accident victim or his/her relative fails to refund the paid expenses, the social security agency shall issue a follow-up notice to further request the refund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. At the end of the fiscal year, Vietnam Social Security shall sum up and report all medical examination and treatment expenses which have been paid for health insurance participants meeting with traffic accidents but cannot be recovered to the Ministry of Health for the latter to, in coordination with the Ministry of Finance, propose the Prime Minister to permit the settlement of these expenses with the health insurance fund.

Article 6. Effect

1. This Circular takes effect on December 26,2011.

2. To annul Clause 3, Article 8 of Joint Circular No. 09/2009/TTLT-BYT-BTC of August 14, 2009, of the Ministry of Health and the Ministry of Finance, guiding the implementation of health insurance, on the effective date of this Circular.

Article 7. Organization of implementation

1. To assign Vietnam Social Security to promulgate the form of the report on medical examination and treatment expenses which have been paid but cannot be recovered mentioned in Clause 3, Article 5 of this Circular and guide social security agencies of all levels in implementing this Circular.

2. This Circular also applies to health insurance participants who met with traffic accidents before the effective date of this Circular and are receiving treatment at medical examination and treatment establishments.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Health and the Ministry of Finance for study and settlement.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.652

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!