Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 08/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT

Hà Nội , ngày 08 tháng 2 năm 2002

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ SỐ 09/2002/TTLT-BTCCBCP - BLĐTB&XH-BTC-BYT NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUYỂN BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM SANG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-01-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện quyết định trên như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1- Mục đích:

Việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam là nhằm mục đích:

1.1- Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy của Chính phủ trong tình hình mới theo Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

1.2- Phục vụ và đáp ứng yêu cầu tốt hơn cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (cả về Bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện) và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng người lao động đóng Bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

1.3- Phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của cả hệ thống Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

2- Nguyên tắc:

Việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm y tế được ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 nâưm 1998 của Chính phủ và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

2-1- Chuyển giao nguyên trạng Bảo hiểm Y tế sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời gian chuyển giao không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự, tài sản, tài chính; đảm bảo chính sách chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức;

2.2- Thực hiện đầy đủ; liên tục, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ đối với những người đang tham gia Bảo hiểm Y tế; quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm Y tế theo đúng quy định hiện hành;

2.3- Tiếp tục thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh cho bệnh nhân tham gia Bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh ;

2.4- Tổng kết thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế để trình Chính phủ bổ sung sửa đổi chính sách và mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

2.5- Ổn định tư tưởng, đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Nội dung chuyển giao Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1.1- Chức năng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác năm 2002;

1.2- Tổ chức bộ máy và nhân sự của cả hệ thống Bảo hiểm Y tế đến ngày 25-1-2002;

1.3- Toàn bộ tài sản, kinh phí, đất đai, công trình kiến trúc, công nợ (nếu có) và toàn bộ danh mục hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động chuyển môn và tài chính tại thời điểm ngày 31-3-2002.

2- Cách thức chuyển giao:

Để đảm bảo chính xác, thuận lợi và đáp ứng tiến độ chuyển giao, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất với Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam lập tổ công tác chung ở từng cấp để thực hiện nội dung chuyển giao quy định tại điểm 1 Mục II trên theo cách thức chuyển giao trực tiếp từng cấp và theo trình tự sau:

2.1- Ở Trung ương:

Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng hệ thống Bảo hiểm y tế cả nước (bao gồm cả Bảo hiểm Y tế ngành) sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc phạm vi quản lý đã được phân công, phân cấp của Bộ Y tế.

2.2- Ở Địa phương:

Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng hệ thống Bảo hiểm Y tế từ tỉnh đến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nếu có) sang Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc Bảo hiểm Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tổng hợp các báo cáo, biên bản chuyển giao giữa Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm xã hội cấp dưới; lập báo cáo, biên bản chuyển giao chung ở điạ phương gửi về Bảo hiểm Y tế Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp chuyển giao chung cả nước.

3- Trách nhiệm:

3.1- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

3.1.1- Thực hiện việc tiếp nhận chuyển giao theo quy định tại các điểm 1,2 Mục II của Thông tư này.

3.1.2- Chỉ đạo chung đối với Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam trong quản lý và điều hành hệ thống tổ chức Bảo hiểm Y tế theo Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ.

3.13- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản lý Bảo hiểm Y tế;

3.14- Thực hiện việc hạch toán riêng đối với Quỹ Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm xã hội;

3.2- Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam có trách nhiệm:

3.2.1- Chuyển giao các nội dung công việc theo quy định tại điểm 1,2 Mục II nêu trên cho Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xong trong quý I/2002.

3.2.2- Tiếp tục quản lý và điều hành hoạt động hệ thống tổ chức Bảo hiểm Y tế theo quy định hiện hành.

3.2.3- Trong thời gian chuyển giao không được lập thêm tổ chức mới, tuyển thêm người mới, đề bạt các chức danh lãnh đạo, xây dựng các công trình mới và mua sắm tài sản cố định.

3.2.4- Tiếp tục sử dụng dấu và tài khoản của Bảo hiểm Y tế theo quy định hiện hành đến khi có quy định mới của Chính phủ.

3.3- Hội đồng quản lý Bảo hiểm Y tế Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 28 của Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm1998 của Chính phủ đến khi có quy định mới của Chính phủ và thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-01-2002 của Thủ tướng Chính phủ .

3.4- Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc bàn giao đúng quy định tại Quyết định 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ.

3.5- Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định chuyển giao toàn bộ hệ thống Bảo hiểm Y tế theo nội dung quy định tại điểm 1 mục II nêu trên sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3.6- Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Bảo hiểm Y tế theo quy định hiện hành đến khi có quy định mới của Chính phủ.

4- Tổ chức thực hiện:

4.1- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam tổ chức quán triệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ việc chuyển giao này vì sự nghiệp phát triển chung của hệ thống Bảo hiểm Việt Nam, có ý nghĩa to lớn cả hiện tại và trong tương lai để an tâm công tác, đoàn kết tạo điều kiện tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4.2- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo việc chuyển giao được nhanh gọn, đầy đủ, chính xác theo các nội dung quy định của Thông tư này.

4.3- Sau khi hoàn thành chuyển giao Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kết quả bàn giao của cả hệ thống Bảo hiểm Y tế (kèm theo biên bản bàn giao) gửi về Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------  

No: 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLDTBXH-BTC-BYT

Hanoi, February 08, 2002

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE TRANSFER OF VIETNAM HEALTH INSURANCE TO VIETNAM SOCIAL INSURANCE

Pursuant to Article 2 of the Prime Minister’s Decision No. 20/2002/QD-TTg of January 24, 2002 transferring Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance, the ministries of Health; Finance; and Labor, War Invalids and Social Affairs; and the Government’s Commission for Organization and Personnel hereby jointly guide the implementation of the above-said Decision as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. Objectives:

The transfer of Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance aims to:

1.1. Restructure the Government’s apparatus in the new situation under the Prime Minister’s Decision No. 136/2001/QD-TTg of September 17, 2001 approving the overall program on State administrative reform in the 2001-2010 period;

1.2. Better serve and meet the requirements of persons participating in social insurance and health insurance (including both compulsory and voluntary insurance) as well as create favorable conditions for the employers being agencies, units and organizations to pay insurance premiums according to law provisions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Principles:

The transfer of Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance shall comply with the Prime Minister’s Decision No. 20/2002/QD-TTg of January 24, 2002 and the Regulation on Health Insurance issued together with the Government’s Decree No. 58/1998/ND-CP of August 13, 1998, and must ensure the following principles:

2.1. To transfer in status quo Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance. During the transfer, not to change the functions, tasks, organization, personnel, assets or finance; to ensure policies and regimes for the managerial officials, public servants and employees according to the State’s regulations;

2.2. To fully, continuously and promptly abide by the State’s regimes and policies on medical examination and treatment, as well as health care for those who are participating in health insurance; manage and use the health insurance fund strictly according to the current regulations;

2.3. To continue performing medical examination and treatment contracts between the health insurance agencies and medical establishments for patients having participated in health insurance;

2.4. To make the final review on the implementation of health insurance regime in order to submit it to the Government for supplementing and/or amending policies and expanding the scope of participants in health insurance, proceeding to health insurance for the entire population;

2.5. To help officials, public servants and employees feel at ease and unite together in order to fulfil the assigned tasks.

II. SPECIFIC PROVISIONS:

1. Contents of the transfer of Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.2. Organizational apparatus and personnel of the whole health insurance system by January 25, 2002;

1.3. All assets, fundings, land, architectural works, liabilities (if any) and all lists of dossiers, documents, books and vouchers relating to the professional and financial activities at the time-point of March 31, 2002.

2. Mode of transfer:

In order to ensure the accuracy, convenience and the tempo of the transfer, the General Director of Vietnam Social Insurance shall reach agreement with the General Director of Vietnam Health Insurance on establishing a joint working team at each level for realizing the transfer contents prescribed at Point 1 of Section II above by the mode of direct transfer at each level and according to the following order:

2.1. At the central level:

The General Director of Vietnam Health Insurance shall transfer in status quo the national health insurance system under his/her management already assigned by the Ministry of Health (including the branch health insurance) to Vietnam Social Insurance;

2.2. At local levels:

The directors of the health insurance agencies of the provinces and centrally-run cities shall transfer in status quo the health insurance system from the provincial to rural and urban district, town and provincial city levels (if any) to the social insurance agencies of the provinces and centrally-run cities.

The directors of the provincial-level health insurance and social insurance agencies shall sum-up the transfer reports and records between the health insurance and the social insurance agencies of lower levels; make joint transfer reports and records in localities and send them to Vietnam Health Insurance and Vietnam Social Insurance for synthesizing the joint transfer in the whole country.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.1. The General Director of Vietnam Social Insurance shall have:

3.1.1. To receive the transfer according to the provisions at Points 1 and 2, Section II of this Circular;

3.1.2. To provide the general direction for the General Director of Vietnam Health Insurance in the management and administration of the system of health insurance organizations according to the Health Insurance Regulation issued together with the Government’s Decree No. 58/1998/ND-CP of August 13, 1998;

3.1.3. To attend meetings held by the Health Insurance Managing Board;

3.1.4. To conduct the separate accounting for the Health Insurance and Social Insurance funds.

3.2. The General Director of Vietnam Health Insurance shall have:

3.2.1. To complete the transfer of the work contents prescribed at Point 1.2, Section II above to the General Director of Vietnam Social Insurance in the first quarter of 2002;

3.2.2. To continue managing and administering the operation of the system of Health Insurance organizations according to the current regulations;

3.2.3. During the transfer, not to establish new organizations, recruit new personnel, appoint the leading titles, build new works or purchase fixed assets;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.3. Vietnam Health Insurance Managing Board shall continue to perform its functions, tasks and powers prescribed in Article 28 of the Government’s Decree No. 58/1998/ND-CP of August 13, 1998 until the Government issues new regulations, and execute the Prime Minister’s Decision No. 20/2002/QD-TTg of January 24, 2002.

3.4. Vietnam Social Insurance Managing Board shall have to direct Vietnam Social Insurance to carry out the transfer in strict accordance with the provisions of the Prime Minister’s Decision No. 20/2002/QD-TTg of January 24, 2002.

3.5. The Minister of Health shall issue a decision to transfer the whole system of Health Insurance to Vietnam Social Insurance according to the contents prescribed at Point 1, Section II above.

3.6. The Minister of Health; the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs; the Minister of Finance; the Minister-Director of the Government’s Commission for Organization and Personnel and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall still perform the function of State management over health insurance according to the current regulations until the Government issues new regulations.

4. Implementation organization:

4.1. The General Director of Vietnam Social Insurance and the General Director of Vietnam Health Insurance shall help the leading and managerial officials, public servants and employees firmly grasp that this transfer is for the cause of common development of Vietnam Insurance system and of great significance at present as well as in the future so that they can work with mind at ease, unite, support and help one another as colleagues and fulfil the assigned tasks.

4.2. The General Director of Vietnam Social Insurance and the General Director of Vietnam Health Insurance shall direct, detail, examine and organize the implementation within the whole system of social insurance and health insurance in order to ensure the fast, full and accurate transfer according to the contents prescribed in this Circular.

4.3. After completing the transfer of Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance, the General Director of Vietnam Social Insurance shall have to make a sum-up report on the results of transfer of the whole system of health insurance (together with the transfer records) and send it to the Government’s Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Health, the Ministry of Finance and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Government’s Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Health, the Ministry of Finance and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for study and settlement.

 

MINISTER-DIRECTOR OF THE GOVERNMENT’S COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
Do Quang Trung

MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Nguyen Thi Hang

MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung

MINISTER OF HEALTH
Do Nguyen Phuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 08/02/2002 hướng dẫn chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ-Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.401

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!