Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 08/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT

Hà Nội , ngày 08 tháng 2 năm 2002

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ SỐ 09/2002/TTLT-BTCCBCP - BLĐTB&XH-BTC-BYT NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUYỂN BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM SANG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-01-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện quyết định trên như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1- Mục đích:

Việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam là nhằm mục đích:

1.1- Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy của Chính phủ trong tình hình mới theo Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

1.2- Phục vụ và đáp ứng yêu cầu tốt hơn cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (cả về Bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện) và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng người lao động đóng Bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

1.3- Phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của cả hệ thống Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

2- Nguyên tắc:

Việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm y tế được ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 nâưm 1998 của Chính phủ và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

2-1- Chuyển giao nguyên trạng Bảo hiểm Y tế sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời gian chuyển giao không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự, tài sản, tài chính; đảm bảo chính sách chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức;

2.2- Thực hiện đầy đủ; liên tục, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ đối với những người đang tham gia Bảo hiểm Y tế; quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm Y tế theo đúng quy định hiện hành;

2.3- Tiếp tục thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh cho bệnh nhân tham gia Bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh ;

2.4- Tổng kết thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế để trình Chính phủ bổ sung sửa đổi chính sách và mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

2.5- Ổn định tư tưởng, đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Nội dung chuyển giao Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1.1- Chức năng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác năm 2002;

1.2- Tổ chức bộ máy và nhân sự của cả hệ thống Bảo hiểm Y tế đến ngày 25-1-2002;

1.3- Toàn bộ tài sản, kinh phí, đất đai, công trình kiến trúc, công nợ (nếu có) và toàn bộ danh mục hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động chuyển môn và tài chính tại thời điểm ngày 31-3-2002.

2- Cách thức chuyển giao:

Để đảm bảo chính xác, thuận lợi và đáp ứng tiến độ chuyển giao, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất với Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam lập tổ công tác chung ở từng cấp để thực hiện nội dung chuyển giao quy định tại điểm 1 Mục II trên theo cách thức chuyển giao trực tiếp từng cấp và theo trình tự sau:

2.1- Ở Trung ương:

Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng hệ thống Bảo hiểm y tế cả nước (bao gồm cả Bảo hiểm Y tế ngành) sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc phạm vi quản lý đã được phân công, phân cấp của Bộ Y tế.

2.2- Ở Địa phương:

Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng hệ thống Bảo hiểm Y tế từ tỉnh đến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nếu có) sang Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc Bảo hiểm Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tổng hợp các báo cáo, biên bản chuyển giao giữa Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm xã hội cấp dưới; lập báo cáo, biên bản chuyển giao chung ở điạ phương gửi về Bảo hiểm Y tế Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp chuyển giao chung cả nước.

3- Trách nhiệm:

3.1- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

3.1.1- Thực hiện việc tiếp nhận chuyển giao theo quy định tại các điểm 1,2 Mục II của Thông tư này.

3.1.2- Chỉ đạo chung đối với Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam trong quản lý và điều hành hệ thống tổ chức Bảo hiểm Y tế theo Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ.

3.13- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản lý Bảo hiểm Y tế;

3.14- Thực hiện việc hạch toán riêng đối với Quỹ Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm xã hội;

3.2- Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam có trách nhiệm:

3.2.1- Chuyển giao các nội dung công việc theo quy định tại điểm 1,2 Mục II nêu trên cho Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xong trong quý I/2002.

3.2.2- Tiếp tục quản lý và điều hành hoạt động hệ thống tổ chức Bảo hiểm Y tế theo quy định hiện hành.

3.2.3- Trong thời gian chuyển giao không được lập thêm tổ chức mới, tuyển thêm người mới, đề bạt các chức danh lãnh đạo, xây dựng các công trình mới và mua sắm tài sản cố định.

3.2.4- Tiếp tục sử dụng dấu và tài khoản của Bảo hiểm Y tế theo quy định hiện hành đến khi có quy định mới của Chính phủ.

3.3- Hội đồng quản lý Bảo hiểm Y tế Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 28 của Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm1998 của Chính phủ đến khi có quy định mới của Chính phủ và thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-01-2002 của Thủ tướng Chính phủ .

3.4- Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc bàn giao đúng quy định tại Quyết định 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ.

3.5- Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định chuyển giao toàn bộ hệ thống Bảo hiểm Y tế theo nội dung quy định tại điểm 1 mục II nêu trên sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3.6- Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Bảo hiểm Y tế theo quy định hiện hành đến khi có quy định mới của Chính phủ.

4- Tổ chức thực hiện:

4.1- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam tổ chức quán triệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ việc chuyển giao này vì sự nghiệp phát triển chung của hệ thống Bảo hiểm Việt Nam, có ý nghĩa to lớn cả hiện tại và trong tương lai để an tâm công tác, đoàn kết tạo điều kiện tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4.2- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo việc chuyển giao được nhanh gọn, đầy đủ, chính xác theo các nội dung quy định của Thông tư này.

4.3- Sau khi hoàn thành chuyển giao Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kết quả bàn giao của cả hệ thống Bảo hiểm Y tế (kèm theo biên bản bàn giao) gửi về Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------  

No: 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLDTBXH-BTC-BYT

Hanoi, February 08, 2002

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE TRANSFER OF VIETNAM HEALTH INSURANCE TO VIETNAM SOCIAL INSURANCE

Pursuant to Article 2 of the Prime Minister’s Decision No. 20/2002/QD-TTg of January 24, 2002 transferring Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance, the ministries of Health; Finance; and Labor, War Invalids and Social Affairs; and the Government’s Commission for Organization and Personnel hereby jointly guide the implementation of the above-said Decision as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. Objectives:

The transfer of Vietnam Health Insurance to Vietnam Social Insurance aims to:

1.1. Restructure the Government’s apparatus in the new situation under the Prime Minister’s Decision No. 136/2001/QD-TTg of September 17, 2001 approving the overall program on State administrative reform in the 2001-2010 period;

1.2. Better serve and meet the requirements of persons participating in social insurance and health insurance (including both compulsory and voluntary insurance) as well as create favorable conditions for the employers being agencies, units and organizations to pay insurance premiums according to law provisions;

1.3. Develop and raise the efficiency of the use of resources by both systems of social insurance and health insurance.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 08/02/2002 hướng dẫn chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ-Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239