Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thủ tục khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Số hiệu: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế Người ký: Đinh Trung Tụng, Lê Quý Vương, Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Liên thông TTHC: Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT

Theo Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thì hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh.

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp hoặc Văn bản xác nhận của người làm chứng (sinh ngoài cơ sở y tế) hoặc Giấy cam đoan việc sinh là có thực của người đi khai sinh (không có người làm chứng).

Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Nếu đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

- Sổ hộ khẩu.

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

Căn cứ Luật Cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi chung là liên thông các thủ tục hành chính) khi việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với:

1. Cơ quan đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Tuân thủ quy định của Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho cá nhân trong việc thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, cụ thể như sau:

a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cùng thuộc địa bàn một quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này và Bảo hiểm xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

Chương II

HỒ SƠ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 6. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các giấy tờ sau đây:

1. Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.

2. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

3. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định).

4. Sổ hộ khẩu.

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.

5. Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

Điều 7. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải nộp các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 6 Thông tư liên tịch này.

Điều 8. Nộp hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch này tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Tiếp nhận hồ sơ

1. Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trên cơ sở danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

2. Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức tư pháp - hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.

3. Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch này thì công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

4. Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình theo quy định tại Thông tư liên tịch này thì công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thực hiện đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ giải quyết đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân cấp

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

2. Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các loại giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư liên tịch này và bản sao Giấy khai sinh;

b) Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tùy thuộc điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể chuyển trước thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện tử.

Điều 11. Giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Người được giao chuyển hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại cho cơ quan đăng ký cư trú để đăng ký thường trú cho trẻ em.

3. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để xử lý theo quy định.

Điều 12. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

1. Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương có thể lựa chọn việc chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã bằng các hình thức khác phù hợp.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

Điều 13. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn chậm nhất là 02 ngày làm việc, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tự hoàn thiện hồ sơ hoặc liên hệ với người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; sau đó, chuyển lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thường trú, chuyển lại hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Điều 14. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và nhận kết quả

1. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân; trường hợp chưa có kết quả giải quyết đúng ngày hẹn do phải hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

2. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cụ thể như sau:

a) Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

b) Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

d) Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan đăng ký cư trú từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

đ) Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ngắn hơn thời hạn tối đa quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản này.

3. Người nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả liên thông các thủ tục hành chính. Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

4. Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì khi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và người nộp hồ sơ sẽ được trực tiếp nhận kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 15. Kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính          

1. Kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Thông tư liên tịch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện; đồng thời, có thể huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết, tổng kết việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình.

2. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan sơ kết, tổng kết việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn.

3. Kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

4. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

3. Tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

4. Niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã, lệ phí, danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

5. Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp trên về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

6. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan mình, gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấpthẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

7. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Điều 21. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát), Bộ Y tế (qua Vụ Pháp chế) để kịp thời hướng dẫn.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tư pháp, Website Bộ Công an, Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT BTP, BCA, BYT.

 

MINISTRY OF JUSTICE – MINISTRY OF PUBLIC SECURITY – MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Hanoi May 15, 2015

 

JOINT CIRCULAR

INSTRUCTIONS ON JOINT EXECUTION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR REGISTRATION FOR BIRTH, PERMANENT RESIDENCE, HEALTH INSURANCE FOR CHILDREN UNDER SIX

Pursuant to the Law on Residence in 2006 amended and supplemented at Law on Amendments to the Law on Residence in 2013;

Pursuant to the Law on Health insurance in 2008 amended and supplemented at Law on amendments to the Law on Health insurance in 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2014/NĐ-CP dated November 17, 2014 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to the Government’s Decree No. 22/2013/NĐ-CP dated March 13, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Justice;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/NĐ-CP dated August 31, 2012 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 158/2005/NĐ-CP dated December 27, 2005 on registration and management of birth, marriage and death;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministers of the Ministry of Justice, the Minister of Public Security and the Minister of Health promulgates the Joint Circular instructing the joint execution of administrative procedures for registration for births, permanent residence and health insurance for children under six.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

This Joint Circular provides guidance on principles, documentation, process and responsibilities of regulatory agencies, officials, public servants involved in the handling of documentation and the returning of results during the joint execution of administrative procedures for registration for births, permanent residence and health insurance to children under six, or registration for births, health insurance to children under six (hereinafter referred to as joint execution of administrative procedures) when registration for births to children under six falls within the competence of People’s committees of communes, wards and towns (hereinafter referred to as People’s Committees of communes).

Article 2. Governing scope

This Joint Circular applies to:

1. Birth, residence and health insurance registration agencies;

2. Individuals that need joint execution of administrative procedures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Principles of joint execution of administrative procedures

1. Comply with the provisions set out in this Joint Circular and other relevant legal documents;

2. Individuals that need joint execution of administrative procedures have the right to choose or not to choose joint execution of administrative procedures.  

3. Create favorable conditions and minimize expenses paid by individuals for the registration for births, permanent residence and health insurance to children under six;

4. Ensure to meet the time as prescribed by the law;

Article 4. Agencies performing joint execution of administrative procedures

1. People’s Committees of communes shall register births to children under six.

2. Agencies charged with registering residence to children under six:

a) Police authorities of communes and towns of provincial-affiliated districts that register residence to children under six in the administrative division of communes, towns of provincial-affiliated districts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Police authorities of districts, communes and towns of central-affiliated cities that register residence to children under six in the administrative division of districts, communes and towns;

3. Social Insurance agencies of provincial-affiliated districts, towns; Social Insurance agencies of districts, communes and towns of central-affiliated cities (hereinafter referred to as Social Insurance agencies of district level) that issue health insurance cards to children under six.

4. Competent agencies that perform joint execution of administrative procedures as prescribed in Clauses 1, 2, 3 of this Article must belong to the same administrative divisions of district-affiliated communes, towns, cities or the same administrative divisions of central-affiliated districts, towns, cities;

Article 5. Responsibilities of agencies performing joint execution of administrative procedures

1. People’s Committees of communes shall receive documentation, return results of joint execution of administrative procedures; be responsible for sufficiency and eligibility of documentation; register births to children under six; formulate and transfer documentation to residence registration agencies and Social Insurance agencies of district level for issuance of health insurance cards to children under six.

2. Residence registration agencies as prescribed in Clause 2, Article 4 of this Joint Circular, and Social Insurance agencies of district level shall be responsible for settling administrative procedures within their competence;

Chapter II

DOCUMENTATION, PROCESS OF RECEIVING, TRANSFERRING, SETTLING AND RETURNING RESULTS OF JOINT EXECUTION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Article 6. Documentation (joint execution of administrative procedures) of registration for births, permanent residence and health insurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Birth registration form according to prescribed forms;

2. Notice of birth issued by medical facility where a child is born; if the child is born outside the medical facility, notice of birth can be replaced by a written confirmation by witnesses; in case no witness is available, the person who makes registration must give a guarantee that the birth is true; In case of an abandoned child, a written record of the abandoned child can be used as a substitute for notice of birth.

In case of surrogacy, registration for birth must be added with a written proof of the surrogacy according to the law provisions.

3. Notice of change of population (according to prescribed forms)

4. Family register

In case of registration for permanent residence with persons other than a child’s biological parents, it is required to include written opinions from biological parents with People’s Committees of communes’ confirmations; written consent of householder and family register of the householder.

5. Declaration form for participating in social insurance according to prescribed forms;

Article 7. Documentation (joint execution of administrative procedures) for registration of births and health insurance

Persons who choose joint execution of administrative procedures for registration for births, health insurance to children under six must make submission of papers as prescribed in Clauses 1, 2, 5, Article 6 of this Joint Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Any individual that chooses joint execution of administrative procedures must hand in one set of documentation as prescribed in Articles 6, 7 of this Joint Circular at People’s Committees of communes.

2. Any individual that chooses joint execution of administrative procedures and can not make the People’s Committee of commune for submission of the documentation can empower other persons to do instead. Empowerment can be done according to applicable regulations.

Article 9. Receipt of documentation

1. Judicial, civil status officers of People’s Committees of communes upon receipt of the documentation shall be responsible for inspecting the documentation, and providing guidance to residents on choice and registration for prime medical examination and treatment facilities in reliance on the lists of prime medical examination and treatment facilities provided by social insurance agencies.  Instructions must be accurate, adequate and explicit.

2. In case individuals are yet to have birth registration forms, notice of change of population, registration form for social insurance, judicial, civil status officers shall provide such forms as prescribed.

3. In case documentation is adequate and meets the provisions set out in Articles 6, 7 of this Joint Circular, judicial, civil status officers shall be responsible for receiving the documentation and collecting fees for registration of permanent residence to children (if any); issuing a receipt of documentation and an appointment note. The appointment note must specify residents’ requirements, papers included in documentation and the date for returning results.

4. In case requests for joint execution of administrative procedures are not within the competence of the agencies as prescribed hereof, judicial, civil status officers thereto shall be responsible for providing specific explanations and instructions to the residents.

Article 10. Registration for births, formulation and transfer of documentation of registration for permanent residence and health insurance at People’s Committees of communes;

1. Upon receipt of documentation, judicial, civil status officers of People’s Committees of communes shall carry out settlement of the registration within the day; any documentation that is received after 15 hours and can not be settled within the day shall be handled in the following day.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Formulate documentation of registration for permanent residence to children under six including papers prescribed in Clauses 3, 4, Article 6 hereof and copy of birth certificate;

b) Formulate documentation for issuance of health insurance cards to children under six including registration form for health insurance, lists of children (under six) proposed for issuance of health insurance cards issued by People’s Committees of communes according to prescribed forms;

3. People’s Committees of communes shall be responsible for transferring documentation and permanent residence registration fees to competent agencies for residence registration as prescribed in Clause 2, Article 4 hereof, and transferring documentation to the Social insurance organization of district level for issuance of health insurance cards. Depending on actual conditions, People’s Committees of communes shall transfer information about social insurance participants to Social Insurance agencies of district level in advance through electronic network.

Article 11. Settling registration for permanent residence to children under six

1. Upon receipt of documentation and permanent residence registration fees (if any) transferred to by People’s Committees of communes, the competent agencies for residence registration shall carry out inspection of legitimacy and adequacy of documentation. In case the documentation and fees are sufficient and meet the provisions set out hereof, within 15 days since receipt of adequate documentation, residence registration agencies shall register permanent residence to children and return results along with receipt of fees (if any) to People’s Committees of communes for returning to residents. Persons charged with transfer of documentation from People’s Committees of communes shall be responsible for inspecting information written in familiy register and countersign logbook for handling.

2. In case documentation is found improper, upon receipt of the documentation, residence registration agencies shall issue a written notice to People’s Committees of communes for completion of the documentation as prescribed and returning it to residence registration agencies for registration.

3. In case the documentation fails to meet the conditions for permanent residence registration, residence registration agencies shall issue a written notice and return the documentation to People’s Committees of communes for handling as prescribed.

Article 12. Issuance of health insurance cards to children under six at district-level social insurance agencies

1. District-level social insurance agencies shall be responsible for providing and posting the lists of medical examination and treatment facilities at People’s Committees of communes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case documentation is found improper, upon receipt of the documentation, district-level social insurance agencies shall make a written notice to People’s Committees of communes for completion of the documentation as prescribed and returning it to district-level social insurance agencies for issuance of health insurance cards to children. In case the documentation is received after 15 hours, notification shall be made in the following day.

Article 13. Time limit for completion of documentation

Upon receipt of notification from residence registration agencies, social insurance agencies regarding inadequacy or ineligibility of the documentation, within two working days at the latest, the judicial, civil status officers of People’s Committees of communes shall be responsible for conducting inspection, examination and completion of the documentation or making contact with residents for completion of the documentation; after that the documentation shall be transferred to competent agencies for permanent residence registration, then transferred to district-level social insurance agencies for issuance of health insurance cards to children under six.

Article 14. Time limit for joint execution of administrative procedures and receipt of results

1. Time limit for joint execution of administrative procedures is calculated from the date People’s Committees of communes receive documentation, issue the receipt and appointment note to residents; in case results of handling documentation are not available due to fulfillment of the documentation, People’s Committees of communes shall be responsible for making public announcement to residents.

2. Time limit for joint execution of administrative procedures as follows:

a) Time limit for joint execution of administrative procedures for registration for births, permanent residence, issuance of health insurance cards to children under six does not exceed 20 working days since documentation is fully submitted as prescribed.

b) Time limit for joint execution of administrative procedures for registration for births, issuance of health insurance cards to children under six does not exceed 15 working days since documentation is fully submitted as prescribed.

c) In case documentation is found improper or fails to meet the requirements and it takes People’s Committees of communes some time to fulfill at the request of residence registration agencies, social insurance agencies, the time limit for handling may be extended for another two working days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Depending on actual situations, local governmental agencies can stipulate time limit for joint execution of administrative procedures being shorter than maximum time limit as prescribed in Points a, b, c, d of this Clause.

3. Residents who have made submission of documentation (hereinafter referred to as applicants) must come to People’s Committees of communes for receiving results of joint execution of administrative procedures. Applicants who request receipt of results through EMS should make registration with People’s Committees of communes and pay a fee for such service.

4. if applicants request receipt of results direct from competent agencies, when making submission of documentation to People’s Committees of communes, they must give specific requests on the appointment note to be able receive results as requested at competent agencies.

Article 15. Budget for joint execution of administrative procedures

1. Budget for joint execution of administrative procedures shall be guaranteed by state budget according to applicable regulations on decentralization of state budget and other legal sources.

2. Annually, in reliance on the assigned tasks as prescribed hereof, agencies, units shall formulate cost estimates for joint execution of administrative procedures for incorporation into the cost estimates of agencies, units, then make submission to financial agencies for compiling and submission to competent authorities for allocation of budget; at the same time be able to seek sponsorships of organizations, individuals at home and abroad according to the law provisions.

Chapter III

RESPONSIBILITIES FOR JOINT EXECUTION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Article 16. Responsibilities of the Ministry of Justice

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Preside over and cooperate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Health, Vietnam Social Insurance in conducting preliminary and overall review of joint execution of administrative procedures;

3. Make regular, unregular reports as requested by competent agencies;

Article 17. Responsibilities of the Ministry of Public Security, the Ministry of Health, and Vietnam Social Insurance

1. Direct, inspect and instruct joint execution of administrative procedures within management;

2. Cooperate with the Ministry of Justice and relevant ministries, departments in conducting preliminary and general review of the joint execution of administrative procedures;

3. Make regular, unregular reports as requested by competent agencies;

Article 18. Responsibilities of People’s committees of central-affiliated cities and provinces, provincial-affiliated districts, towns and cities

1. Organize joint execution of administrative procedures in localities;

2. Organize training and provide professional guidance on joint execution of administrative procedures to officials and civil servants in the administrative division;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Create favorable conditions in finance and facilities for the performance of joint execution of administrative procedures in accordance with local budget;

5. Make regular or unregular reports as requested by competent agencies;

Article 19. Responsibilities of People’s committees of communes

1. Organize performance of joint execution of administrative procedures in localities;

2. Arrange qualified staff to perform joint execution of administrative procedures in localities;

3. Create favorable conditions in finance and facilities for the implementation of joint execution of administrative procedures in accordance with local budget;

4. Post the process of performing joint execution of administrative procedures at People’s Committees of communes, fees, lists of prime medical examination and treatment facilities provided by social insurance agencies;

5. Make early reports to upper level People’s committees on difficulties arising during the performance of joint execution of administrative procedures for review, instructions;

6. Annually, in reliance on instructions provided by upper level People’s committees, formulate cost estimates for joint execution of administrative procedures for incorporation into the cost estimates of agencies, units, then make submission to financial agencies for compiling and submission to competent authorities for allocation of budget;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 20. Effect

This Joint Circular takes effect since July 01, 2015.

Article 21. Implementation

1. Heads of agencies, units affiliated to the Ministry of Justice, the Ministry of Public Security, the Ministry of Health; directors of the Service of Justice, the Service of Health, directors of police authorities of central-affiliated cities and provinces and relevant agencies, organizations, and individuals shall be responsible for executing this Joint Circular.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Justice (via the Department of administrative procedure control), the Ministry of Public Security (via General Department of Police), the Ministry of Health (via Legal Department) for early instructions.

 

PP THE  MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER
Pham Le Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP THE MINISTER OF JUSTICE
DEPUTY MINISTER
Dinh Trung Tung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/05/2015 thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công An - Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58.483

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!