Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn 119/2015/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Số hiệu: 329/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

 

1. Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

 
- Theo Thông tư số 329, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình nếu phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng cho các công trình sau:
 
+ Công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng;
 
+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường; và
 
+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.
 
Số tiền bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, và không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng.
 
- Về phạm vi bảo hiểm thì theo Thông tư 329/2016/BTC, công ty bảo hiểm phải bồi thường mọi tổn thất công trình trong thời gian xây dựng, trừ các tổn thất khách quan theo quy định.
 
- Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Biểu phí ban hành tại Phụ lục 7 Thông tư 329 của Bộ Tài chính. Tùy mức độ rủi ro của công trình mà công ty bảo hiểm có thể tăng phí bảo hiểm tối đa 25%.
 

2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

 
- Thông tư số 329 năm 2016 quy định phải mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng cho nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình cấp II trở lên. Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng.
 
Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu tư vấn xây dựng khoản tiền mà nhà thầu tư vấn đã bồi thường cho bên thứ ba.
 
- Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 329/2016 của Bộ Tài chính.
 

3. Bảo hiểm cho người lao động thi công công trình

 
- Đối tượng bảo hiểm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC là trách nhiệm dân sự của nhà thầu đối với công nhân xây dựng đang thi công công trình. Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người.
 
- Mức phí bảo hiểm cụ thể được quy định tại Phục lục 9 kèm theo Thông tư này. Việc mua bảo hiểm phải thực hiện trước khi công nhân thực hiện công việc thi công trên công trường.
 
- Khi công nhân thi công bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì bên mua bảo hiểm phải báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. Ngoài ra, phải thực hiện mọi biện pháp để hạn chế tổn thất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bảo hiểm.
 
 
Thông tư 329/2016/BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2017. Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn:

1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

2. Việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).

2. Nhà thầu tư vấn.

3. Nhà thầu thi công xây dựng.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Bàn giao là việc bàn giao công trình xây dựng quy định tại Điều 124 Luật xây dựng.

2. Bên mua bảo hiểm là các tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Chủ đầu tư (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

b) Nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

c) Nhà thầu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường).

3. Bên thứ ba (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng) là bên bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản có liên quan đến việc thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

4. Bệnh nghề nghiệp là bệnh được quy định tại Điều 143 Bộ luật lao động.

5. Chủ đầu tư là chủ đầu tư xây dựng hoặc nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).

6. Chủ đầu tư xây dựng cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp (trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 119/2015/NĐ-CP).

7. Công trình trong thời gian xây dựng là công trình xây dựng quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật xây dựng.

8. Đưa vào sử dụng là việc đưa công trình xây dựng vào vận hành, khai thác.

9. Mức khấu trừ là số tiền cố định hoặc tỷ lệ phần trăm (%) của số tiền bồi thường bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, cụ thể như sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Mức khấu trừ quy định tại tiết c điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này) hoặc tiết c điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

11. Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Điều này.

12. Người được bảo hiểm là các tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (nhà thầu chính và nhà thầu phụ), các tổ chức, cá nhân khác có quyền và lợi ích liên quan đến công trình trong thời gian xây dựng (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

b) Nhà thầu tư vấn, các tổ chức, cá nhân khác tham gia vào công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

c) Nhà thầu thi công xây dựng, bao gồm nhà thầu chính và nhà thầu phụ (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường).

13. Người lao động là các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động.

14. Tai nạn lao động là tai nạn được quy định tại Điều 142 Bộ luật lao động.

15. Sự cố công trình xây dựng là sự cố quy định tại khoản 34 Điều 3 Luật xây dựng.

Điều 4. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Quy tắc bảo hiểm là tập hợp các quy định cấu thành các điều khoản bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư này.

2. Điều khoản bảo hiểm là nội dung cụ thể của các quy định đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm:

a) Điều khoản bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

b) Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

c) Điều khoản bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

3. Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm được quy định như sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường: Quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo điều khoản bảo hiểm, phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mở rộng điều khoản bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao hơn và phí bảo hiểm tương ứng tại hợp đồng bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, như:

- Tổn thất phát sinh do bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch.

- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

- Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối với công trình xây dựng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

- Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi công, tính toán, đo đạc, thiết kế, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm, tư vấn sử dụng các chất amiăng hoặc các nguyên liệu có chứa chất amiăng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên, như:

- Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, mục rữa, kết tạo vẩy cứng (như han gỉ, đóng cặn hoặc các hiện tượng tương tự khác), khuyết tật của nguyên vật liệu (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

- Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, khuyết tật của nguyên vật liệu (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền, như:

Các tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính được nhà thầu tư vấn sử dụng để thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

d) Tổn thất mang tính thảm họa, như:

- Tổn thất phát sinh do chiến tranh, hành động khủng bố, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ.

- Tổn thất do việc tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng dẫn đến gây ô nhiễm, nhiễm bẩn đối với môi trường và bên thứ ba (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thỏa thuận với bên mua bảo hiểm và ghi rõ tại hợp đồng bảo hiểm các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này và các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác (nếu có) thuộc các tổn thất quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo trình tự sau:

1. Bước 1: Bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định sau:

a) Điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu quy định như sau:

- Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường: Mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu liên quan nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm (nếu có) theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Bước 2: Căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu liên quan (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm xem xét, đánh giá rủi ro trước khi quyết định nhận bảo hiểm.

3. Bước 3: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, cụ thể:

a) Hợp đồng bảo hiểm phải đảm bảo có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

b) Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng), Phụ lục 5 (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng), Phụ lục 6 (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường) ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 15 (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng), khoản 5 Điều 22 (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng), khoản 5 Điều 29 (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường), khoản 3 Điều 34 (đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba) Thông tư này, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự chấm dứt kể từ khi hết thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

b) Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về việc hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm căn cứ vào thời điểm tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

c) Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

2. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

a) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, bên mua bảo hiểm phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

b) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng thừa (nếu có) tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm thiếu (tương ứng với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm), bên mua bảo hiểm phải đóng bổ sung phần phí bảo hiểm còn thiếu.

c) Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

a) Từ chối bán bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư này nếu các đối tượng đó không đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

c) Đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

d) Thu phí bảo hiểm đầy đủ theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; điều chỉnh phí bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi rủi ro được bảo hiểm theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

đ) Yêu cầu bên mua bảo hiểm: Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

e) Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

a) Bán bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP , Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Giải thích, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

c) Trả tiền bồi thường bảo hiểm đầy đủ, kịp thời cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật có liên quan khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

d) Thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại Điều 35 Thông tư này.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 36 Thông tư này.

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

g) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư này và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Quyền của bên mua bảo hiểm

a) Lựa chọn mua bảo hiểm tại bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào đủ điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cung cấp các thông tin, tài liệu (nếu có) liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

c) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

a) Tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin cần thiết, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

c) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

đ) Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp bảo hiểm và nhà thầu tư vấn.

e) Thực hiện mọi biện pháp an toàn cần thiết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

g) Chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm đối với khoản tiền mà người được bảo hiểm đã nhận bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

h) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

i) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư này và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

1. Tranh chấp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra trọng tài (nếu hai bên có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm) hoặc tòa án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là ba (03) năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG

Điều 11. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đối tượng bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Điều 12. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 13. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Thời hạn bảo hiểm đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các bộ phận, hạng mục đó được bàn giao hoặc được đưa vào sử dụng.

2. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) cho tới khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào đến trước, nhưng không quá hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày bắt đầu chạy thử. Thời hạn bảo hiểm đối với các thiết bị đã qua sử dụng lắp đặt vào công trình sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các thiết bị đó bắt đầu được chạy thử.

Điều 14. Trách nhiệm mua bảo hiểm

Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm cho toàn bộ công trình hoặc cho từng hạng mục của công trình trong thời gian xây dựng. Các trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp mua bảo hiểm cho toàn bộ công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

2. Trường hợp mua bảo hiểm theo từng hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm của từng hạng mục công trình không thấp hơn giá trị đầy đủ của hạng mục công trình đó khi hoàn thành và tổng số tiền bảo hiểm của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

Điều 15. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới bảy trăm (700) tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới bảy trăm (700) tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm 1 khoản I và điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc công trình xây dựng có giá trị từ bảy trăm (700) tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm quy định tại tiết a điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc tiết a điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này).

3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư này, tỷ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng thời gian xây dựng công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tố rủi ro khác.

4. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng phải được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như sau:

a) Trường hợp đóng phí bảo hiểm một lần: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm (tạm tính) không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới ba mươi (30) ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm. Tổng số phí bảo hiểm (tạm tính) được xác định căn cứ vào dự toán công trình xây dựng (phần phải mua bảo hiểm bắt buộc) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Việc quyết toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

b) Trường hợp đóng phí bảo hiểm theo kỳ:

Trên cơ sở dự toán giá trị công trình xây dựng (được cấp có thẩm quyền phê duyệt) khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận bằng văn bản các kỳ thanh toán phí bảo hiểm như sau:

- Kỳ thanh toán đầu tiên: Thanh toán tối thiểu 10% tổng số phí bảo hiểm (tạm tính) đối với các hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Tổng số phí bảo hiểm (tạm tính) được xác định căn cứ vào dự toán công trình xây dựng (phần phải mua bảo hiểm bắt buộc) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

- Các kỳ thanh toán tiếp theo: Số tiền thanh toán, tiến độ thanh toán phí bảo hiểm của từng kỳ thanh toán tiếp theo được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm nhưng không chậm hơn tiến độ thanh toán của hợp đồng xây dựng đối với công trình xây dựng (phần phải mua bảo hiểm bắt buộc) theo quy định của pháp luật.

- Kỳ thanh toán cuối cùng: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm trước mười lăm (15) ngày tính đến ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm.

- Việc quyết toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Việc nợ phí bảo hiểm phải được thỏa thuận bằng văn bản và chỉ được áp dụng khi bên mua bảo hiểm có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

6. Việc quyết toán phí bảo hiểm phải căn cứ vào giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (phần phải mua bảo hiểm bắt buộc), cụ thể như sau:

a) Trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (phần phải mua bảo hiểm bắt buộc) tăng so với giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được điều chỉnh tăng tương ứng. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm còn thiếu cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng của cấp có thẩm quyền.

b) Trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (phần phải mua bảo hiểm bắt buộc) giảm so với giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phí bảo hiểm được điều chỉnh giảm tương ứng. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được văn bản phê duyệt giá trị quyết toán công trình xây dựng của cấp có thẩm quyền do bên mua bảo hiểm gửi. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu hồi phần phí bảo hiểm giảm này từ doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm là nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng và phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng phải trả lại cho chủ đầu tư xây dựng số phí bảo hiểm đã thu hồi từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 16. Giám định tổn thất

1. Việc giám định tổn thất thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Cơ quan giám định chịu trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

2. Việc giám định tổn thất phải bảo đảm trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, chính xác.

3. Kết quả giám định tổn thất phải được thể hiện trong biên bản giám định.

Điều 17. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đối với bên mua bảo hiểm:

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày xảy ra sự cố công trình xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Sau khi thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ có giá trị không vượt quá mức khấu trừ tương ứng quy định tại tiết c điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này) hoặc tiết c điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

Trong các trường hợp khác, trước khi thực hiện sửa chữa hay thay thế, bên mua bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm giám định tổn thất. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không tiến hành giám định tổn thất trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sự cố công trình xây dựng, người được bảo hiểm có quyền tiến hành việc sửa chữa hay thay thế. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả chi phí sửa chữa hay thay thế các hạng mục bị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm với điều kiện bên mua bảo hiểm phải tiến hành sửa chữa hay thay thế kịp thời.

- Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó.

- Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

- Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 18 Thông tư này và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm:

- Thực hiện giám định tổn thất theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

- Hướng dẫn, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.

- Lập tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Thông tư này.

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản giải thích lý do.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường bảo hiểm các khoản thiệt hại vật chất mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và khi các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm.

3. Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được thì phải sửa chữa, số tiền bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi (trường hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tổn thất) và mức khấu trừ.

b) Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, số tiền bồi thường bảo hiểm là giá trị thị trường của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế trừ đi mức khấu trừ. Trường hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tổn thất, số tiền bồi thường bảo hiểm là giá trị thực tế của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất trừ đi mức khấu trừ và giá trị thu hồi tài sản bị tổn thất.

4. Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm chịu nếu như việc sửa chữa đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa theo phương án sửa chữa cuối cùng của hạng mục bị tổn thất.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung, nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

6. Nếu bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm thì mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

7. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Điều 18. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông báo sự cố công trình xây dựng và yêu cầu bồi thường do bên mua bảo hiểm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

4. Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

5. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Mục 2. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 19. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng.

Điều 20. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, trừ các tổn thất quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 21. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Điều 22. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ: Phí bảo hiểm và mức khấu trừ quy định tại khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình xây dựng không quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận về phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này và tương ứng với thời gian thực hiện công việc tư vấn kéo dài.

4. Việc thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng (tạm tính) do bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận và phải được ghi tại hợp đồng bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể như sau:

a) Trường hợp đóng phí bảo hiểm một lần: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm (tạm tính) không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới ba mươi (30) ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm. Tổng số phí bảo hiểm (tạm tính) được xác định căn cứ vào dự toán giá trị hợp đồng tư vấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Việc quyết toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

b) Trường hợp đóng phí bảo hiểm theo kỳ:

Trên cơ sở dự toán giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng (được cấp có thẩm quyền phê duyệt) khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận bằng văn bản các kỳ thanh toán phí bảo hiểm theo quy định sau:

- Kỳ thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên: Thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm (tạm tính) trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Các kỳ thanh toán phí bảo hiểm tiếp theo được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết ban đầu. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

- Việc quyết toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Việc nợ phí bảo hiểm phải được quy định trong hợp đồng bảo hiểm chỉ được áp dụng khi bên mua bảo hiểm có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

6. Việc quyết toán phí bảo hiểm phải căn cứ vào giá trị quyết toán hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, cụ thể như sau:

a) Trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng tăng so với giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được điều chỉnh tăng tương ứng. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm còn thiếu cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt giá trị quyết toán của cấp có thẩm quyền.

b) Trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng giảm so với giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được điều chỉnh giảm tương ứng. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được văn bản phê duyệt giá trị quyết toán của cấp có thẩm quyền do bên mua bảo hiểm gửi.

Điều 23. Trách nhiệm mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng trước khi thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Điều 24. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

a) Tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm.

b) Yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ một sự kiện bảo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả các chi phí phải trả cho luật sư do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc do người được bảo hiểm chỉ định (có sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm), các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bào chữa liên quan đến sự kiện bảo hiểm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đồng lao động với người được bảo hiểm.

c) Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Tổng mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với tất cả các yêu cầu đòi bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận theo hợp đồng bảo hiểm trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã giao kết.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản chi phí nào mà nhà thầu tư vấn trả cho bên thứ ba nhưng không có sự đồng ý trước bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường bất kỳ khiếu nại nào nếu không được sự đồng ý của người được bảo hiểm.

6. Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

7. Trường hợp bên thứ ba bị tổn thất về tài sản, việc giám định tổn thất thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.

8. Khi có yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đối với bên mua bảo hiểm:

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc; sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

- Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 25 Thông tư này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm:

- Giám định tổn thất theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

- Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.

- Lập tài liệu theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư này.

- Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên thứ ba thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản giải thích lý do.

Điều 25. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông báo yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba và yêu cầu bồi thường do bên mua bảo hiểm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên thứ ba đối với người được bảo hiểm.

4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao có xác nhận của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản gốc). Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:

a) Giấy chứng thương.

b) Giấy ra viện.

c) Giấy chứng nhận phẫu thuật.

d) Hồ sơ bệnh án.

đ) Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

e) Hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ về chi phí y tế (bản gốc).

5. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

c) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

6. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Mục 3. BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Điều 26. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.

Điều 27. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 28. Thời hạn bảo hiểm

1. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

2. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

Điều 29. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường được quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc thanh toán phí bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm và phải được ghi tại hợp đồng bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể như sau:

a) Trường hợp đóng phí bảo hiểm một lần: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới ba mươi (30) ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm.

b) Trường hợp đóng phí bảo hiểm theo kỳ: Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận bằng văn bản các kỳ thanh toán phí bảo hiểm theo quy định sau:

- Kỳ thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên: Thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm (tạm tính) trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Các kỳ thanh toán phí bảo hiểm tiếp theo được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết ban đầu.

- Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

4. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng lao động, thay đổi công việc của người lao động thực hiện theo hướng dẫn sau:

a) Trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng có sự thay đổi, nhà thầu thi công xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm việc thay đổi nêu trên kèm theo danh sách người lao động phát sinh tăng hoặc giảm (đối với trường hợp thay đổi về số lượng lao động), danh sách công việc của người lao động thay đổi (đối với trường hợp thay đổi công việc của người lao động).

b) Trường hợp phát sinh tăng số lượng lao động, thay đổi công việc của người lao động làm tăng rủi ro được bảo hiểm, nhà thầu thi công xây dựng phải nộp phần phí bảo hiểm tăng thêm trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng thông báo.

c) Trường hợp phát sinh giảm số lượng lao động, thay đổi công việc của người lao động làm giảm rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho nhà thầu thi công xây dựng phần phí bảo hiểm giảm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng thừa trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng thông báo.

d) Nếu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo theo quy định tại điểm a khoản này và thanh toán phí bảo hiểm theo quy định tại điểm b khoản này, hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực đối với danh sách người lao động phát sinh tăng hoặc chấm dứt hiệu lực đối với danh sách người lao động phát sinh giảm; hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực đối với công việc được thay đổi của người lao động kể từ ngày phát sinh theo văn bản của người được bảo hiểm.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Việc nợ phí bảo hiểm phải được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và chỉ được áp dụng khi bên mua bảo hiểm có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Trách nhiệm mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường.

Điều 31. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

1. Khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đối với bên mua bảo hiểm:

- Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

- Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định Điều 32 Thông tư này và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

- Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm:

- Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường; Xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

- Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm.

- Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản giải thích lý do.

2. Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động (trong trường hợp người lao động đã chết), bao gồm các khoản chi trả sau:

a) Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị được tính căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không vượt quá sáu (06) tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

b) Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý nhưng không vượt quá một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.

c) Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới tám mươi mốt phần trăm (81%), mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ tám mươi mốt phần trăm (81%) trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản này không vượt quá một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.

3. Trường hợp tai nạn lao động xảy ra hoặc bệnh nghề nghiệp phát sinh gây thương tật cho người lao động và thương tật này bị làm trầm trọng thêm bởi các thương tật hoặc bệnh tật trước đó, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho phần bị làm trầm trọng thêm đó.

4. Riêng đối với trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, nếu bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận theo hợp đồng bảo hiểm trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã giao kết.

Điều 32. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và yêu cầu bồi thường do bên mua bảo hiểm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm:

a) Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu có), hợp đồng lao động ký giữa người được bảo hiểm và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

b) Các văn bản yêu cầu bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động (nếu có).

3. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động (Bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):

a) Biên bản điều tra tai nạn lao động do cơ quan có thẩm quyền lập theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông và được xác định là tai nạn lao động thì phải có biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông do các cơ quan có thẩm quyền lập theo quy định của pháp luật.

b) Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau: Giấy chứng thương; Giấy ra viện; Giấy chứng nhận phẫu thuật; Hồ sơ bệnh án; Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trong trường hợp người lao động chết).

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ năm phần trăm (5%) trở lên).

d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điều trị thương tật do tai nạn lao động của người lao động (bản gốc).

4. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do bệnh nghề nghiệp:

a) Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại do cơ quan có thẩm quyền lập, trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động phải có bản trích sao.

b) Giấy ra viện (trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp); Giấy chứng nhận phẫu thuật; Hồ sơ bệnh án; Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trong trường hợp người lao động chết).

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường theo Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này).

d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điều trị thương tật do bệnh nghề nghiệp của người lao động.

5. Tài liệu chứng minh các khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng đã thực hiện bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm (nếu có).

6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Mục 4. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

Điều 33. Đối tượng bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là trách nhiệm dân sự của bên nhận thầu đối với bên thứ ba theo quy định của pháp luật khi bên nhận thầu triển khai xây dựng công trình.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên nhận thầu nếu bên thứ ba yêu cầu bên nhận thầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây ra cho bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm và thuộc phạm vi bảo hiểm.

Điều 34. Triển khai bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo các quy định pháp luật có liên quan và theo hướng dẫn sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, đảm bảo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Việc thanh toán phí bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện như sau:

a) Trường hợp đóng phí bảo hiểm một lần: Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới ba mươi (30) ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm.

b) Trường hợp đóng phí bảo hiểm theo kỳ: Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận bằng văn bản các kỳ thanh toán phí bảo hiểm theo quy định sau:

- Kỳ thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên: Thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm (tạm tính) trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Các kỳ thanh toán phí bảo hiểm tiếp theo được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết ban đầu.

- Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Việc nợ phí bảo hiểm phải được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và chỉ được áp dụng khi bên mua bảo hiểm có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Mục 5. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 35. Chế độ tài chính

Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện chế độ tài chính theo hướng dẫn sau:

1. Thực hiện chế độ tài chính theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

2. Hạch toán tách bạch doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm và các khoản chi phí khác liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 36. Chế độ báo cáo

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định sau:

1. Báo cáo định kỳ: Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ quý, năm (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục 13, Phụ lục 14Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Báo cáo quý: Chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

b) Báo cáo năm: Chậm nhất là chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp

Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều 38. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW và các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm VN, DNBHPNT, DNTBH, DNMGBH;
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No. 329/2016/TT-BTC

Hanoi, December 26, 2016

 

CIRCULAR

ON GUIDELINE FOR IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF CERTAIN ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO.119/2015/ND-CP DATED NOVEMBER 13, 2015 ON COMPULSORY INSURANCE FOR CONSTRUCTION ACTIVITIES

Pursuant to the Law No. 24/2000/QH10 on Insurance Business;

Pursuant to the Law on amendment and supplement to a number Article of the Law No.61/2010/QH12 on Insurance Business;

Pursuant to the Law No.50/2014/QH13 on Construction;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, rights, responsibilities and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No.119/2015/ND-CP dated November 13, 2015 on compulsory insurance in construction activities;

Upon request of the Director of the Agency for Insurance Supervisory and Management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides guidelines for:

1. The policy wording, conditions, schedules of premiums, financial regime and reporting regime for compulsory insurance for construction activities including construction works insurance, professional liability insurance for construction consultants (hereinafter referred to as “professional liability insurance”) and construction workers’ compensation insurance.

2. Implementation of the third-party civil liability insurance.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to:

1. Investors and contractors (if the construction works insurance premium is included in the contract value).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Construction contractors.

4. Non-life insurance enterprises, branches of foreign non-life insurance enterprises (hereinafter referred to as “insurer”) and ceding companies.

5. Other entities related to compulsory insurance for construction activities.

Article 3. Interpretation

For the purpose of this Circular, terms herein shall be construed as follows:

1. Handover means transfer of a construction works as defined in Article 124 of the Law on Construction.

2. Policyholder refers to the following entities:

a) Investors (as for the construction works insurance).

b) Consultancies (as for the professional liability insurance).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Third party (for the professional liability insurance for construction insurance) is the party suffering from bodily injuries or property damage a result of construction design and surveying, except for the insurer, the policyholder and the insured.

4. Occupational disease is defined by Article 143 of the Labor Code.

5. Investor may be an owner or contractor participating in construction investment activities (if the construction works insurance premium is included in the contract value).

6. Project owner is any entity who has capital or mobilizes capital or is designated to directly manage and use a certain amount of capital for construction of a construction works and work item affecting the community safety, or construction works having significant impact on the environment or having particular specifications and being constructed under complicated conditions as stipulated in clause 1 Article 4 of the Government’s Decree No.119/2015/ND-CP dated November 13, 2015 on compulsory insurance for construction activities (hereinafter referred to as "Decree No.119/2015/ND-CP).

7. Construction works in the construction period is the construction works stipulated in clause 10 Article 3 of the Law on Construction

8. Place into service is the process for bringing a construction works into operation.

9. Deductible is a fixed amount or a percentage of an indemnity that the policyholder must bear in each insured event. To be specific:

a) As for the construction works insurance: the deductible specified in item c, point 1, clause I of Annex 7 attached hereto (in case of any construction works prescribed in point a, clause 1 Article 15 hereof) or item c, point 1, clause II of Annex 7 attached hereto (in case of any construction works prescribed in point b, clause 1 Article 15 hereof) shall apply.

b) As for the professional liability insurance: the deductible stipulated in point b clause 1 Annex 8 attached hereto shall apply.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Construction contractor is any entity that meets eligibility requirements for construction and has the capability to operate in construction industry under the construction contract as stipulated in clause 1 of this Article.

12. The insured refers to the following entities:

a) Project owners, construction contractors (both principal contractors and sub-contractors), and other entities whose interests and entitlement are connected with the construction works during the construction period (for the construction works insurance).

b) Consultancies and other entities participating in giving expert advices on construction surveying and design (for the professional liability insurance).

c) Prime construction contractors and their subcontractors (for the construction workers’ compensation insurance)

13. Worker is any entity defined by clause 1 Article 3 of the Labor Code.

14. Occupational accident is defined in Article 142 of the Labor Code.

15. Construction incident is defined in clause 34, Article 3 of the Law on Construction.

Article 4. Policy wording, insuring clauses and schedules of premiums of compulsory insurance for construction activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Insuring clause is a specific provision in compulsory insurance for construction activities policy, including:

a) Insuring clause on construction works insurance

b) Insuring clauses on professional liability insurance.

c) Insuring clauses on construction workers’ compensation insurance.

3. The schedule of premiums and surcharges shall be specified as follows:

a) As for the construction works insurance: provisions in Annex 7 attached hereto shall apply.

b) As for the professional liability insurance: provisions in Annex 8 attached hereto shall apply

c) As for the construction workers’ compensation insurance: provisions in Annex 7 attached hereto shall apply

4. In addition to purchase of compulsory insurance for construction activities under insuring clauses and at the premiums and minimum sum assured stipulated hereof, the insurer and policyholder shall negotiate to make an expansion to insuring clauses and heighten the sum insured and premiums in the insurance policy in accordance with regulations of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The insurer shall be freed from the liability to indemnify for the following loss:

a) Loss caused by intentional acts. To be specific:

- Loss incurred due to riots, strikes and hostilities

- Loss caused by intentionally illegal acts committed by the policyholder or the insured ( this provision shall not apply to construction workers’ compensation insurance in case any construction worker takes any self-defense act or takes actions to save people, asset or uses stimulants under doctor's prescription).

- Loss caused by the consultants’ errors in design ( this provision shall only apply to construction works insurance).

- Loss caused by consultancy’ intentional acts of selecting untested methods of construction, measurement, calculation and design, and untested materials; or consultancy’ advice on use of asbestos or materials containing asbestos ( this provision shall only apply to the professional liability insurance for consultants).

b) Loss caused by the nature. To be specific:

- Loss due to corrosion, abrasion, redox, rot, hardness (such as rust, scaling and the like), material defects ( this provision shall only apply to construction works specified in point a clause 1 Article 15 hereof).

- Loss due to corrosion, abrasion, redox, and material defects ( this provision shall only apply to the construction works specified in point b clause 1 Article 15 hereof).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loss of data, software and computer programs applied to carry out construction survey and design according to the consultancy’s expert advice (this provision shall only apply to the professional liability insurance).

d) Loss dues to catastrophic events:

- Loss caused by wars, terrorism, nuclear reaction, nuclear radiation and radioactive contamination.

- Loss caused by construction survey and design consulting that leads to environment contamination and affects the third party ( this provision shall only apply to the professional liability insurance).

dd) Loss beyond the coverage of the insurance as stipulated in clause 9 Article 3 of the Law on Insurance Business.

2. The insurer shall negotiate with the policyholder and shall specify the Exclusion Clause in the insurance policy in accordance with clause 1 of this Article and other exclusion (if any) of liability for loss prescribed in clause 2 Article 6 of the Decree No.119/2015/ND-CP.

Article 6. Process of conclusion of insurance policies

The compulsory insurance for construction activities policy shall be concluded as follows:

1. Step 1: The policyholder shall provide sufficient necessary information for the insurer:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- As for the construction works insurance: the form in Annex 1 attached hereto.

- As for professional liability insurance: the form in Annex 2 attached hereto

- As for construction workers’ compensation insurance: the form in Annex 3 attached hereto

b) Provide the insurer with all documents required in the proposal form (if any) upon the insurer’s request.

2. Step 2.According to the proposal form and relevant documents (if any), the insurer shall examine and make risk assessment prior to make a decision on provision of the insurance.

3. Step 3. The insurer and the policyholder shall sign an insurance policy; the insurer shall issue the policyholder a Certificate of insurance. To be specific:

a) An insurance policy shall contain all information required in Article 13 of the Law on Insurance Business.

b) The Certificate of Insurance shall be made by using the form in Annex 4 (for construction works insurance), Annex 5 (for professional liability insurance) and Annex 6 (for construction workers’ compensation insurance) attached hereto.

Article 7. Termination of insurance policies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) If the policyholder refuses to make full payment of the premium or refuse to pay the insurance premium within the payment period as agreed in the insurance policy while no agreement on delay in payment of premium is made as stipulated in clause 5 Article 15 ( for the construction works insurance), clause 5 Article 22 ( for professional liability insurance), clause 3 Article 34( for third-party civil liability insurance), the insurance policy shall be automatically terminated from the end of the payment period.

b) The policyholder and insurer mutually agree to terminate the insurance policy in case the construction contract is temporarily halted or is terminated in accordance with regulations of laws.

In this case, the insurance policy will be terminated according to the time when the construction contract is temporarily suspended or is terminated under regulations of laws.

The policyholder shall notify the insurer within 05 days from the date of receipt of notification of suspension or termination of the construction contract.

c) Other cases prescribed by laws.

2. Legal consequences of termination of insurance policies

a) If an insurance policy is terminated under point a clause 1 of this Article, the policyholder shall make full payment of the premium of insurance to the time of termination of the insurance policy.

b) If an insurance policy is terminated under point b clause 1 of this Article, within 15 days from the date of termination, the insurer shall, after deducting relevant reasonable expenses, refund the excessive amount of the premium (if any) to the policyholder in proportion to the remaining effective period of the insurance policy. Where the policyholder fails to make full payment of the premium (according to the insured period to the date of termination of the insurance policy), the policyholder shall make additional payment of the unpaid premium.

c) The legal consequences of termination of an insurance policy are specified in point c, clause 1 of this Article and shall apply in accordance with relevant regulations of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rights of insurers:

a) Refuse to provide the compulsory insurance for construction activities for entities specified in clause 1, 2 and 3 Article 2 hereof if those entities fail to satisfy competence requirements for construction as stipulated in the Law on Construction and relevant regulations of laws.

b) Request policyholders to provide complete and reliable information related to conclusion and execution of the insurance policy.

c) Make risk assessment.

d) Collect premiums on due date via proper methods as agreed in the insurance policy; adjust the premiums in cases of variations in insured risks as stipulated in Article 20 of the Law on Insurance Business.

dd) Request the policy holder to apply risk control and prevention measures as stipulated in regulations of laws; and to strictly comply with regulations of laws on occupational safety.

e) Request the third party to reimburse the insurer for the indemnity that the insurer has indemnified the insured in case the third party’s fault has given a rise to damage to the insured.

g) Exercise other rights in accordance with regulations of laws.

2. Obligations of insurers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Give explanation, information and documents related to conclusion and execution of the insurance policy.

c) Fully and punctually indemnify the insured as agreed in the insurance policy and relevant law provisions in case an insured event occurs.

d) Comply with the financial regimes stipulated in Article 35 hereof.

dd) Comply with the reporting regime stipulated in Article 36 hereof.

e) Cooperate with functional agencies in implementation of the compulsory insurance for construction activities.

g) Take on obligations prescribed hereof and other obligations under regulations of laws.

Article 9. Rights and obligations of policyholders

1. Rights of policyholders

a) Enter into the insurance policy with any insurer eligible to provide the compulsory insurance for construction activities as stipulated in Article 7 of the Decree No.119/2015/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Request the insurer to indemnify the insured as agreed in the insurance policy in case an insured event occurs

d) Exercise other rights in accordance with regulations of laws.

2. Obligations of policyholders:

a) Buy the compulsory insurance for construction activities as stipulated in this Circular and other relevant regulations of laws.

b) Provide sufficient and necessary information for the insurer, accurately complete the proposal form and facilitate assessment of risks by the insurer.

c) Fully pay premiums on due date and by proper methods as agreed in the insurance policy.

d) Notify the insurer of cases that may give a rise to a claim during the validity period of the insurance policy.

dd) Apply risk control and prevention measures under regulations of laws; implement proper proposals of consultancies and the insurer.

e) Apply necessary safety measures; strictly comply with provisions of laws on occupational safety.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Cooperate with functional agencies in implementation of the compulsory insurance for construction activities.

i) Take on obligations prescribed hereof and other obligations under regulations of laws.

Article 10. Settlement of disputes

1. in case any dispute arises from or related to implementation of the insurance policy, the insurer and policyholder, in the first instance, shall amicably resolve through negotiation. If the dispute is not resolved on the basis of negotiation, it shall be referred to the arbitration by any party (if it is prescribed in the insurance policy) or shall be brought to the court under Vietnam’s regulation of Law.

2. The statute of limitation for filing a lawsuit in connection with the insurance policy is 03 years from the date on which the dispute arises.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1. CONSTRUCTION WORKS INSURANCE

Article 11. The insured and minimum sum assured

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The sum assured of a construction works in the construction period as stipulated in clause 1 of this Article is the full value of that works as it is completed, including costs of materials, labor, installations thereof, freights, taxes, other expenses and other work items provided by the investor. The minimum sum assured of a construction works in the construction period shall not be lower than the total value of the construction contract, including the additional and adjusted prices ( if any).

Article 12. Coverage

The insurer shall indemnify for loss and damage to the construction works in the construction period caused by all risks other than those prescribed in Article 5 hereof.

Article 13. Insurance period

The validity period of the construction works insurance shall be conformable to clause 1 Article 5 of the Decree No.119/2015/ND-CP. To be specific:

1. As for the construction works specified in point a clause 1 Article 15 hereof: The insurance period specified in the insurance policy shall be calculated from the commence date to the date of completion of the construction works as stipulated in the investment decision-making authority’s document, including amendments and supplement thereto (if any) . The insurance period of components and work items which are handed over or placed into service shall end from the date such components and work items are handed over or come into operation.

2. As for the construction works specified in point b clause 1 Article 15 hereof: The insurance period specified in the insurance policy is calculated from the date of construction commencement stipulated in the investment decision-making authority’s documents (including adjustments and supplement thereto, if any) to the date of handover or after completion of the first commissioning, but shall not exceed 28 days from the date of commissioning. The insurance period of a used installation thereof shall end from the time it undergoes the commissioning.

Article 14. Liability to buy insurance

The investor shall buy the insurance for the whole project or for each work item in the construction period. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For the insurance for each work item in the construction period, the investor shall pay a premium which is equal to the sum assured of that work item but not less than the total value of the completed work item; and the total sum assured of work items shall be not less than the total minimum sum assured as stipulated in clause 1 Article 11 hereof.

Article 15. Premiums and payment of premiums

1. The premium of construction works in the construction period is determined in Annex 7 attached hereto. To be specific:

a) If the insured construction works valued at less than 700 billion dong, whether including the cost of installation of less than 50 % of the total value of insured work items or not, the premiums shall be determined in accordance with point 1 clause I Annex 7 attached hereto.

b) If the insured construction works valued at less than 700 billion dong, including the cost of installation of at least 50 % of the total value of insured work items, the premiums shall be determined in accordance with point 1 clause II Annex 7 attached hereto.

c) For any construction works beyond point 1 clause I and point 1 clause II Annex 7 attached hereto or construction works valued at 700 billion dong or more, the insurer and policyholder shall reach an agreement on insuring clauses, policy wording, premiums and deductible on the basis of proofs certifying that the ceding company receives insurance ceded under the same insuring clauses, policy wording, premiums and deductible as those applying to the insurer and policyholder Foreign ceding companies and organizations shall be those ranked at least BBB by the Standard & Poor’s or B++ by A.M.Best or the equivalent rank in the immediately preceding year of the ceding year by qualified and experienced rating organizations

2. On the basis of level of risks of the insured item, the insurer is entitled to adjust the premium increased by up to 25% of the premium determined in item a point 1 clause I Annex 7 attached hereto (for construction works specified in point a clause 1 of this Article) or determined in item a Point 1 clause II Annex 7 attached hereto (for any construction works specified in point b clause 1 of this Article).

3. In the event that the construction period lasts longer than that prescribed in the decision-making authority's document, the insurer and policyholder may negotiate the additional premiums for the extension. The additional premium ( if any) shall be calculated on the basis of the premium prescribed in Annex 7 attached hereto, the proportion of the extended time to the total construction duration stipulated in the investment decision-making authority’s document and other risks.

4. Deadline for payment of premiums of construction works insurance shall be specified in the insurance policy. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case of installment payment:

According to the construction project’s cost estimate approved by the competent authority, the policyholder and insurer shall reach an agreement on installation as follows:

- 1st installment: At least 10% of the total (provisional) premium for insured work items shall be settled . The total (provisional) premium shall be determined on the basis of the estimated compulsory insurance price in the project’s cost estimate approved by the competent authority. The premium shall be paid within 30 days from the effective date of the insurance policy and no later than 30 days from the commencement date of the insurance period.

- The following installments: The amount and schedule of each installment shall be mutually agreed by the insurer and policyholder and the payment schedule shall not be slip behind that prescribed in the construction contract (for work items required to be insured by compulsory insurance) as stipulated in regulations of laws.

- Final installment: Final installment must be made at least 15 days before the expiry date of the insurance period.

- Settlement of premiums shall be made in accordance with clause 6 of this Article.

5. Subject to the insurer’s consent, the policyholder could delay making payment of the premium. This delay must be subject to the condition that the policy has collateral properties or payment guarantees as stipulated in the regulations of laws.

6. Settlement of premiums shall be made on the basis of the final value of the construction works (for insured items under the compulsory insurance). To be specific:

a) In case the final value of the construction contract (work items required compulsory insurance) is higher than the approved estimate as the insurance policy is concluded, premium shall be adjusted increased accordingly. The policyholder shall make payment of the additional premium to the insurer within 30 days from the date on which the final construction contract value is approved in writing by the competent authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Loss assessment

1. Loss shall be assessed in accordance with Article 48 of the Law on Insurance Business. The assessing agencies shall be responsible for their assessment results.

2. It shall ensure that loss assessment is carried out objectively, accurately, reliably and punctually.

3. The results of loss assessment shall be specified in the assessment record.

Article 17. Principles of indemnity

1. Where an insured event occurs, the policyholder and insurer shall cooperate in indemnification as follows:

a) the policyholder shall:

- Immediately notify the insurer of the insured event via proper means of communication, after 14 days from the date of occurrence, the policy holder shall notify the insurer in writing using form in Annex 10 attached hereto.

- After notifying to the insurer, the policyholder may repair or replace damaged components whose value does not exceed the respective deductible prescribed in item c, point 1, clause I, Annex 7 attached hereto (for construction works specified in point a clause 1 Article 15 hereof) or item c point 1 clause II Annex 7 attached hereto (for construction works specified in point b clause 1 Article 15 hereof).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preserve the status quo of damaged components and make them available for loss assessment by the insurer’s representative and assessor.

- Promptly notify the police authority in case of theft or burglary.

- Apply mitigating measures , within the competence, to minimize loss.

- Provide the insurer with documents required in the claim application as stipulated in clause 1, 2, 3, 4 and 6 Article 18 hereof and facilitate verification of such documents by the insurer.

- Implement, co-ordinate or permit the insurer to take all actions and measures which may be necessary or required by the insurer to protect the insurer’s interests after indemnifying for loss or damageas stipulated herein.

b) As to insurers:

- Carry out loss assessment as stipulated in Article 16 hereof.

- Provide instructions and cooperate with the policyholder and relevant entities in collection of complete documents for preparation of the claim application.

- Formulate claim documents as prescribed in clause 5 Article 18 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case of rejection, the insurer shall specify reasons for rejection in writing.

2. The Insurer shall indemnify only to the extent the property damage to the insured and to the extent of sum assured.

3. The indemnity for each item specified in the insurance policy shall not exceed its sum assured. The total indemnity shall not exceed the total sum insured specified in the insurance policy. To be specific:

a) In case of repairable damage, all damage shall be repaired. The indemnity is equal to the necessary cost of repairs to restore the damaged items to their original condition immediately before the occurrence of the damage less salvage (in case the policyholder revokes the damaged items) and the deductible.

b) In case of total loss, the indemnity is the actual market value of the items immediately before the occurrence of the loss and at the place of occurrence less the deductible. In case the policyholder revokes the damaged items, the indemnity is the actual value of those items immediately before the occurrence of the loss less salvage and the deductible.

4. The cost of (provisional) repairs shall be borne by the insurer if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses as prescribed in the final repair plan.

5. The insurer shall not be liable for any expense for alteration, addition and/or improvement of any insured work item.

6. If the policyholder enters into construction works insurance policies with 02 insurers or more covering the same item under the same condition and in the same insured event then each insurer shall only be liable to pay or contribute their ratable proportion of their agreed sum assured to the total sum insured of all the insurance policies. The total indemnity paid by all the insurers shall not exceed the actual losses

7. The insurer shall not be liable for any expense which arises, increases from the act of fraud as stipulated in the Criminal Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The insurer shall cooperate with the policyholder, the insured and relevant agencies in collection of relevant documents for formulating the claim application. A claim application includes the following documents:

1. A notice of occurrence and claim request form made by using the Appendix 10 attached hereto.

2. Documents related to the insured items, including the insurance policy and Certificate of Insurance.

3. Proofs of property loss or damage, including:

a) Construction incident documentation (certified true copies or copies confirmed by the party forming such documentation) as stipulated in Article 50 of the Government’s Decree No.46/2015/ND-CP dated May 12, 2015 on construction quality control and maintenance and its amendments, supplement and replacements thereto (if any).

b) Valid invoices and documentation in case of repair or replacement.

4. Written proofs of necessary and reasonable expenses incurred by the policyholder to minimize the extent of loss or damage or by following the insurer’s instructions.

5. A record of assessment of the causes and extent of loss or damage prepared by the insurer or the insurer’s authorized person.

6. Other relevant documents (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. The insured and minimum sum assured

1. Consultancies are obliged to buy compulsory professional liability insurance in connection to the construction surveying and design of construction works ranked grade II or higher for the third party.

2. The minimum sum insured must be equal to the value of the consulting contract for construction surveying and/or consulting contract for construction design.

Article 20. Coverage

The insurer shall reimburse the consultancy for indemnities which the contractors shall legally indemnify the third party for their loss and all related costs incurred from construction consultancy services, except loss stipulated in Article 5 hereof.

Article 21. Insurance period

The professional liability insurance comes into effect from the commencement date of provision of consultancy services till the end of the construction warranty period as stipulated in regulations of laws.

Article 22. Premiums and payment of premiums

1. The premiums of professional liability insurance are prescribed in Annex 8 attached hereto. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In respect of the construction works other than those specified in point a clause 1 of this Article: the insurer and policyholder shall reach an agreement on insuring clauses, policy wording, premiums and deductible on the basis of proofs certifying that the ceding company receives insurance ceded under the same insuring clauses, policy wording, premiums and deductible as those the insurer applies to policyholder. Foreign ceding companies and organizations shall be those ranked at least BBB by the Standard & Poor’s or B++ by A.M.Best or the equivalent rank in the immediately preceding year of the ceding year by qualified and experienced rating organizations.

2. According to the level of risks of the insured, the insurer shall be entitled to adjust the premium increased by up to 25% of the premium calculated as stipulated in point a clause 1 Annex 8 attached hereto.

3. In the event that the construction period lasts longer than that prescribed in the investment decision-making authority's document, the insurer and policyholder may negotiate for the additional premium for the extended time. The additional premium shall be calculated on the basis of the premium stipulated in point a clause 1 Annex 8 attached hereto and in proportion to the extended time.

4. Settlement of (provisional) premium of the professional liability insurance shall be mutually agreed by the insurer and the policyholder and shall be specified in the insurance policy. To be specific:

a) In case of lump-sum payment: A (provisional) premium shall be paid within 30 days from the effective date of the insurance policy and no later than 30 days from the commencement date of the insurance period. For the insurance period of less than 30 days, the deadline for payment of premium shall not exceed the insurance period. The total (provisional) premium shall be determined on the basis of the approved estimated value of the consulting contract including adjusted and additional costs (if any). Settlement of premiums shall be made in accordance with clause 6 of this Article.

b) In case of installment:

According to the estimated value of the consulting contract for construction survey and design approved by the competent authority as at the time of conclusion of the insurance policy, the policyholder and insurer shall agree on installment as follows:

- The first installment: 50% of the total (provisional) premium shall be paid within 30 days from the effective date of the insurance policy and no later than 30 days from the commencement date of the insurance period. The following installments shall be made as agreed by the insurer and policyholder in the insurance policy originally concluded. In every circumstance, the maturity date must not be later than the expiry date of insurance policy

- Settlement of premiums shall be made in accordance with clause 6 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Settlement of premiums shall be made based on the final value of the consulting contract for construction survey and design as follows:

a) In case the final value of a consulting contract is adjusted increased compared with the estimated value approved by the competent authority at the time of conclusion of the insurance policy, the premium shall be adjusted increased accordingly. The policyholder shall pay an additional premium as adjusted to the insurer within 30 days from the date of receipt of the competent authority’s written approval for the final value.

b) In case the final value of a consulting contract for construction survey and design is lower than the estimated value approved by the competent authority at the time of conclusion of the insurance policy, the premium shall be adjusted decreased accordingly. The insurer shall refund the excessive amount of payment to the policyholder within 30 days from the date of receipt of the competent authority’s written approval for the final value from the policyholder.

Article 23. Liability to buy insurance

The policyholder is obliged to buy the compulsory professional liability insurance prior to provision of consultancy services.

Article 24. Principles of indemnity

1. The insurer shall reimburse the consultancy for indemnities which the consultancy is liable to indemnify the third party for their loss and all related costs incurred as prescribed in regulations of laws. To be specific:

a) Loss or damage to the Third Party and related expenses incurred due to the negligence of the insured in process of rendering the construction survey, construction design within the coverage.

b) Third party’s first claim made against the insured (as a consequence of an insured event) and notified to the insurer during the insurance period by the policyholder, including the expenses for the lawyers delegated by the insurer or the insured (having the insurer’s written consent ), other fees and expenses incurred from the investigations, revisions and defense related to the insured event but not including salaries paid for the workers or managers who sign the employment contract with the insured.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The aggregate limit of indemnity of the insurer in respect of all accumulated claims arising within a period of insurance shall not exceed the sum assured prescribed in the insurance policy.

3. If the policyholder enters into professional liability insurance policies with 02 or more insurers covering the same subject under the same condition and insured event, then each insurer shall only be liable to indemnify or contribute their ratable proportion of their agreed sum assured to the total sum insured of all the insurance policies .

4. The insurer shall not be liable for any expense which the consultancy reimburses the third part without the insurer’s prior written consent.

5. The insurer shall not be liable to indemnify in case any claim request is filed without the insured’s consent.

6. The insurer shall not be liable for any expense which arises or incurs from the act of fraud as stipulated in the Criminal Law.

7. In case of loss or damage to the third party’s property, the loss assessment shall be carried out in accordance with Article 16 hereof.

8. Upon the third party’s claim request, the policyholder and the insurer shall cooperate in settlement of such claims as follows:

a) As to the policyholder:

- Immediately notify the insurer of the insured event via proper means of communication; after 14 days from the date of receipt of the third party’s claim request, the policy holder shall inform the insurer in writing using form in Annex 10 attached hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Submit requested documents as specified in Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 4, Clause 5, Clause 7 Article 25 of this Circular, and facilitate verification of those documents by the insurer.

- Implement, co-ordinate or permit the insurer to take actions and measures which are necessary or are required by the insurer to protect the insurer’s interests after indemnification against loss or damage within the liability prescribed herein.

b) As to insurers:

- Carry out loss assessment as stipulated in Article 16 hereof.

- Provide instructions and cooperate with the policyholder and relevant entities in collection of complete documents for preparation of the claim application.

- Formulate claim documents as prescribed in clause 6 Article 25 hereof.

- Cooperate with the policyholder in settlement of the third party’s claim request under the coverage of the insurance policy when an insured event occurs.

- In case the loss or damage is under the coverage, the insurer shall make a notice of indemnification in writing.

- In case of rejection, the insurer shall specify reasons for rejection in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The insurer shall cooperate with the policyholder, the insured and relevant agencies in collection of relevant documents for formulating the claim application. The claim application for professional liability insurance includes:

1. A notice of the third party’s claim and claim request form made by the policyholder using the Appendix 10 attached hereto.

2. Documents related to the insured, including the insurance policy and Certificate of Insurance.

3. The third party’s written claim against the insured.

4. Proofs of bodily injuries (copies certified by the medical facility; or by the insurer or the insurer’s representative after collating with the original copies). Depending on the extent of injuries, there may include one or certain following documents:

a) Injury Certificate.

b) Hospital discharge form.

c) Documents certifying surgical interventions.

d) medical records

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Valid medical expense invoices and receipts (original copies)

5. Proofs of loss or damage to property, including:

a) Construction incident documentation (certified true copies or copies certified by the party forming such documentation) as stipulated in Article 50 of the Government’s Decree No.46/2015/ND-CP dated May 12, 2015 on construction quality control and maintenance and its amendments, supplement and replacements (if any).

b) Valid invoices and documentations in case of repair or replacement.

c) Written proofs of necessary and reasonable expenses which are incurred by the policyholder to minimize the extent of loss or damage or are incurred under the insurer’s instructions.

6. A record of assessment of causes and extent of injuries prepared by the insurer or insurer’s authorized person.

7. Other relevant documents (if any).

Section 3. CONSTRUCTION WORKERS’ COMPENSATION INSURANCE

Article 26. The insured and minimum sum assured

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The minimum sum assured for construction workers’ compensation insurance shall be VND 100,000,000/person/ occurrence.

Article 27. Coverage

The insurer has the liability to reimburse the construction contractor for indemnities given to construction workers for disablement or death caused by occupational accidents and occupational diseases on the construction site, other than those specified in the exclusion clause stipulated in Article 5 of this Circular

Article 28. Period of insurance

1. The period of insurance shall commence from the date an insured worker starts working on construction site until the end of the construction works warranty period as stipulated by Law.

2. The exact period of insurance during which a construction worker is covered is determined based on employment contract and documents on the actual working time of the construction worker on the construction site certified by the construction contractor.

Article 29. Premiums and payment of premiums

1. The premiums of workers’ compensation insurance are defined by Annex 9 attached hereto.

2. According to the level of risks of the insured, the insurer shall be entitled to adjust the premium increased by up to 25% of the premium calculated in accordance with Annex 9 attached hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) In case of lump-sum payment: The premium shall be paid within 30 days from the effective date of the insurance policy and no later than 30 days from the commencement date of the insurance period. For the insurance period of less than 30 days, the deadline of payment shall not exceed the insurance period.

b) In case of installment: The insurer and policyholder shall reach an agreement on installation of premiums in writing as follows:

- The first installment: 50% of the total (provisional) premium shall be paid within 30 days from the effective date of the insurance policy and no later than 30 days from the commencement date of the insurance period. The following installments shall be made as agreed by the insurer and policyholder in the originally-concluded insurance policy.

- In every circumstance, the maturity date must not be later than the expiry date of insurance policy

4. In case of variation in the number of insured workers and changes in worker’s tasks, the following procedure shall apply:

a) Before the 15th of the month immediately following the month of variation and changes, the construction contractor shall send the insurer a written notice of such changes or variation enclosed with a list of the additional or downsized workers (in case of variation of the number of workers), or a job description undertaken by workers (in case of changes in jobs/tasks).

b) In case that the number of workers increases and change in jobs causes aggravation of covered risks, the construction contractor must pay an additional premium before the 15th of the month immediately succeeding the month of notice.

In case that the number of workers increases and change in jobs alleviates the severity of covered risks, the insurer shall refund an amount of the premium adjusted decreased in proportion to the remaining period of insurance before the 15th of the month immediately succeeding the month of notice.

d) If the construction contractor duly takes on obligations specified in point a and c of this Clause, the insurance policy shall automatically validate or shall be terminated upon the increase or downsizing of workers according to the list of additional or downsized workers; the insurance policy shall automatically validate in case of changes in worker’s jobs/tasks from the date on which it occurs as reported in writing by the insurer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Liability to buy insurance

Every policyholder shall be obliged to purchase the compulsory workers’ compensation insurance for construction workers on construction sites.

Article 31. Principles of indemnity

1. When an occupational accident or disease occurs to any construction worker on a construction site, both policyholder and the insurer shall jointly take on liability to indemnify as follows:

a) As to the policyholder:

- Immediately notify the insurer of the insured event via proper means of communication, then in writing made by using Annex 11 attached hereto within 14 days from the date of occurrence.

- Take all steps within the capacity to minimize the extent of loss or damage.

- Provide the insurer with documents required in the claim application as stipulated Article 32 hereof and facilitate verification of such documents by the insurer.

- Implement, co-ordinate or permit the insurer to take actions and measures which are necessary or are required by the insurer to protect the insurer’s interests after indemnification against Loss or damage within the liability prescribed herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide instructions and cooperate with the policyholder and relevant entities in collection of complete documents for preparation of the claim application; determine causes and severity of injuries.

- In case the claim is accepted, the insurer shall make a notice of indemnification in writing.

- In case of rejection, the insurer shall specify reasons for rejection in writing.

2. If a worker’s injury or death as a consequence of any occupational disease or accident occurring during the construction on the construction site is within the coverage, the insurer must cover expenses as agreed by the construction contractor and the insured worker or insured worker’s legal representative (in case of dead). Such covered expenses shall be specified as follows:

a) Allowance during the period of treatment prescribed by doctors which is calculated based on the patient’s salary stated in the employment agreement but shall not exceed the salary of six months per occurrence.

c) Actual expenses including reasonable and necessary expenses for emergency services and outpatient and inpatient treatment but not exceeding 100 million dong/person/AOA.

c) If an insured worker loses less than 81% of his/her work capacity, the indemnity by severity of bodily injury shall be determined according to the Schedule of Indemnities in Annex 12 attached hereto.

d) If an insured worker dies or permanently loses 81% of his/her work capacity or more, the insurer shall pay an indemnity of 100 million dong/person/AOA.

The total indemnity as stipulated in point a, b, c and d of this clause shall not exceed 100 million dong/person/AOA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Regarding indemnification under point b clause 2 of this Article, If the policyholder enters into workers’ compensation insurance policies with 02 or more insurers covering the same subject under the same condition and insured event, then each insurer shall only be liable to indemnify or contribute their ratable proportion of their agreed sum assured to the total sum insured of all the insurance policies.

Article 32. Claim Applications

The insurer shall cooperate with the policyholder, the insured and relevant agencies in collection of relevant documents for formulating the claim application. Documents requested in a claim application:

1. A notice of occupational diseases/ accidents and claim request form made by the insurer using the Annex 11 attached hereto.

2. Documents related to the insured, including:

a) The insurance policy, Certificate of insurance (if any), employment contract signed by the insured and worker suffering from occupational diseases and/or accidents.

b) The worker’s written claims for occupational diseases and accidents (if any).

3. Proofs of bodily injuries or death due to occupational accidents (copies certified by the competent authorities or by the insurer or the insurer’s representative after collating with the original copies).

a) An occupational accident investigation report (if any) prepared by the competent authority. Where a traffic accident is determined as an occupational accident, traffic accident report or scene investigation report and the diagram of the traffic accident scene prepared by the competent authority shall be submitted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A work capacity certificate issued by Board of Medical Examiner (in the event of loss of 5% of work capacity or more).

d) Original copies of valid invoices and documents certifying treatment of injuries caused by the occupational accident issued by the medical facility.

4. Proofs of injuries or death due to occupational diseases:

a) An environmental hazard measurement record issued by competent authorities. If this record is made for 2 people or more, each of them must keep one copy.

b) A hospital discharge certificate (or occupational disease examination records if the worker does not receive treatment in any hospital), surgical record, medical record, death certificate and certificate of inheritance (in case of dead).

c) A work capacity certificate issued by Board of Medical Examiner ( in the event that the insurer makes indemnification in accordance with the Schedule of indemnities stipulated in Annex 12 attached hereto).

d) Valid invoices and documents certifying treatment of injuries caused by the occupational accident issued by the medical facility.

5. Proofs of reimbursement by the construction contractor for injuries and dead caused by occupational diseases and accidents within the coverage (if any).

6. Other relevant documents (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 33. The insured and coverage

1. The contractor shall be obliged to purchase the third-party civil liability insurance for the third party when the project is executed.

2. Insurers shall be liable to reimburse the contractors if the contractors are requested to indemnify for loss or damage to third party incurred within the coverage due to the contractor’ faults within the period of insurance.

Article 34.Implementation of insurance

The third-party civil liability insurance shall be applied to the third party in accordance with relevant regulation of laws and the following instructions:

1. Insurers shall actively establish insuring clauses, policy wording and schedules of premiums of the third-party civil liability insurance in accordance with point b clause 4 Article 39 of the Government’s Decree No.73/2016/ND-CP dated July 01, 2016 detailing the Law on Insurance Business, Law on amendments and supplement to a number of Articles of the Law on Insurance Business and amendments and supplement thereto (if any).

2. Settlement of premiums of the third-party civil liability insurance shall be conducted as follows:

a) In case of lump-sum payment: The premium shall be paid within 30 days from the commencement date of the insurance period. For the insurance period of less than 30 days, the maturity date shall not be later than the insurance period.

b) In case of installment: The insurer and policyholder shall reach an agreement on installation of premiums which is made in writing as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In every circumstance, the deadline for payment of premium must not exceed the insurance period prescribed in the insurance policy

3. Subject to the insurer’s consent, the policyholder could delay making payment of the premium. This delay in payment of premiums shall be prescribed in the insurance policy and must be subject to the condition that the policyholder has collateral properties or payment guarantees as stipulated in the regulations of laws.

Secion 5. FINANCIAL REGIME AND REPORTING REGIME

Article 25. Financial regime

Insurers providing compulsory insurance for construction activities shall:

1. Comply with the financial regime stipulated in the law on insurance business and relevant regulations of laws.

2. Enter premium revenues, insurance commissions, indemnities and other expenses related the compulsory insurance for construction activities into separate accounts.

Article 36. Reporting regime

The insurer shall prepare and submit the reports on compulsory insurance for construction activities as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Quarterly reports shall be submitted within 30 days from the end of the reported quarter.

b) Annual reports shall the submitted within 90 days from the end of the reported year.

2. Surprised reports shall be submitted upon request of the Minister of Finance.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 37. Transitional provisions

Construction insurance policies signed before the effective date of this Circular shall be continued to be executed in accordance with the applicable laws at the time of signature.

Article 38. Entry into force

1. This Circular enters into force from March 01, 2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP.MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

ANNEX 1

PROPOSAL FORM FOR CONCLUSION OF CONSTRUCTION WORKS POLICY
(Promulgated under the Circular No. 329/2016/TT-BTC dated December 26, 2016 of Ministry of Finance)

1. Name of the construction works (if there are several work items for which insurance is purchase, specify each work item to be insured)

 

2. Location of the construction works (specify Country/ Province/ District/ City/ Town/ Commune/ Hamlet……)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Name and address of the insurance buyer

 

4. Name and address of the main construction contractor

 

5. Name and address of every sub-contractor

 

6. Name and address of every survey consultancy contractor

 

7. Name and address of every design consultancy contractor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.  Name and address of the contractor in charge of construction site supervision

 

9. Name and address of the contractor in charge of installation supervision

 

10. Name and address of every insured

 

11. Description of construction works and technical specifications (these contents may be provided in enclosed documents, where necessary) (*)

(*) In case of a complex construction design, a complete questionnaire should be provided at the request of the insurer.

Dimensions (length, height, depth, spans, number of storeys, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Construction method:

Building materials:

12. Is the construction contractor experienced in this type of construction work or construction method? (specify every sub-contractor)

 

Name of sub-contractor:                       Yes □            No □

 

Name of sub-contractor:                       Yes □    No □

13. Have diagrams, design and building materials of this construction work been ever used or tested?

 (specify the relevant construction work, if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Have diagrams, design and building materials of this construction work been ever used or tested by the main contractor/sub-contractors mentioned above? (specify the relevant construction work, if any)

Yes □   No □

15. Does this construction expand an existing building?

- If yes, is the existing building still operating during this construction or installation?

(enclosed with diagrams, if any)

Yes □   No □

Yes □   No □

16. Insurance period

(as specified in the investment decision-making authority’s document)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Warranty period from…………………….. to …………………..

17. Description of works done by subcontractors

 

18. Specify equipment installed (whether new brand or used one?)

As for machinery: specify name of manufacturer, registration number, type, dimensions, capacity, weight, pressure, temperature (if any)

As for finished work: general layout, features of construction works (if any)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19. Special risks to the construction work

Fire, explosion?                                               Yes □   No □

Flood, inundation?                                           Yes □   No □

Landslide, storm, cyclone?                              Yes □   No □

Blasting work?                                                 Yes □   No □

Volcanism, tsunami?                                      Yes □   No □

Have earthquakes been observed in this area?    Yes □   No □

(If yes, specify the intensity (Mercalli)                                Magnitude (Richter)

Other risks?                                                 Yes □   No □

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Is the design standard higher than that stipulated in the relevant regulations?                                 Yes □   No □

20. Subsoil status

Rock □     Gravel □        Sand □        Clay □     Filled ground □   

Other conditions:

Do geological faults exist in the vicinity?                                       Yes □   No □

21. Ground water

Level below grade:                          (m)

22. Nearest river, lake, sea, etc.

Name   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Water levels:

- Low water

- Mean water

- Highest level

The highest level recorded on……………..

23. Meteorological conditions

Rainy season from……………to…………

Max rainfall (mm):          ………/hour             ………./day                ……..../month

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Express freight:

Air freight:

Insurance value

Items to be insured

Sum to be insured

1. Value of the construction work/work item to be insured:

 

1.1. Contract price

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2. 2. Installation costs

 

3. 3. Freights

 

4. Taxes

 

5. Clearance of debris (if any)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total sum to be insured

 

The insurance buyer hereby declares that the information provided in this Proposal form is true and complete to the best knowledge of the insurance buyer. The insurance buyer hereby agrees that this Proposal form, and the information provided by the insurance buyer hereof, forms the basis and is an integral part of the policy.

 

 

.........……., day…….month……year …..
INSURANCE BUYER
(Signature, specify full name and seal)

 

ANNEX 7

SCHEDULE OF PREMIUMS, SURCHARGES AND DEDUCTIBLE OF CONSTRUCTION WORKS INSURANCE
(Enclosed with the Circular No.329/2016/TT-BTC dated December 26, 2016 by the Ministry of Finance)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Construction works valued at less than 700 billion dong

a) The premium schedule:

No.

Types of construction works

Percentage of premium ( by the value of the construction works)

Deductible

1

CIVIL WORKS

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

Housing

 

 

1.1.1

Apartment building, tenements, dorms up ranked grade III or higher; tourist accommodation establishments having 50 rooms or more; residential establishments for use of 500 occupiers or having 100 households or more

 

 

1.1.1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.8

M

1.1.1.2

1 or 2 basements

1.2

M

1.1.1.3

More than 02 basements

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.2

Detached houses having at least 7 storey, ranked grade II or higher

 

 

1.1.2.1

No basement

0.8

M

1.1.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

M

1.1.2.3

More than 02 basements

1.4

M

1.2

Public works

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1

Education construction works, grade III or higher

 

 

1.2.1.1

No basement

0.8

M

1.2.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2

M

1.2.1.3

More than 02 basements

1.5

M

1.2.2

Health facility, grade III or higher; other health facility having 50 sickbeds or more

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.2.1

No basement

0.8

M

1.2.2.2

1 or 2 basements

1.2

M

1.2.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5

M

1.2.3

Sport facility

 

 

1.2.3.1

Outdoor sport facility of grade III or higher ( excluding sport ground); golf courses with the area of 10ha ore larger

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.3.2

Indoor sport facility, grade III or higher

1.4

M

1.2.3.3

Other sport facility, grade III or higher

1.2

M

1.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.4.1

No basement

0.8

M

1.2.4.2

1 or 2 basements

1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.4.3

More than 02 basements

1.5

M

1.2.5

Construction works, grade III or higher, for commerce, services and offices of socio-professional organizations, public service providers and enterprises (Multifunctional complexes, hotels,; office buildings of socio-professional organizations, public service providers and enterprises; shopping malls, supermarkets ranked grade III or higher or having floor area of 10.000 m2 or larger; Stores, restaurants, cafeteria and other similar works); Communication buildings (post office) from grade III upward; grade I and grade II markets in cities, towns.

 

 

1.2.5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

M

1.2.5.2

1 or 2 basements

1.4

M

1.2.5.3

More than 02 basements

1.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.6

Cable cars for transport of passengers; cable cars with the length of 500 m or longer

4.0

N

1.2.7

Terminals

 

 

1.2.7.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.0

M

1.2.7.2

Harbors railway stations; grade III bus stations ; bus stations or higher, railway stations with area of 5 ha or larger

2.0

M

2

INDUSTRIAL WORKS

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1

Building material factories

 

 

2.1.1

Cement production factories; Clinker production factories with output of at least 100,000 tonnes per year; factories for producing bricks, fibro with output of at least 100 million unit per year or at least 500,000 m2 of fibro per year; tile production factories with output of at least 500,000 m2 per year; facility for production of other construction materials with output of at least 50,000 tonnes per year ; factories for production of hot plastic concrete, commercial concrete and others with output of at least 100 tonnes per day.

2.6

M

2.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6

M

2.1.3

Building material production facility ranked grade III or higher

2.4

M

2.2

Metallurgical plants and mechanical factories

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.1

Facility for cutting and rolling metal with output from 2,000 tonnes per year

1.9

M

2.2.2

Metallurgical plants using scraps or metallurgical plants with the output of at least 1,000 tonnes/year if using other materials.

2.1

M

2.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1

M

2.2.4

Facility for building, repairing and assembling of locomotives, carriages; Facility for production, repair and assembly of motor bikes and/or automobiles with the output of at least 5,000 motor bikes/year or 500 cars/year

1.9

M

2.2.5

Facility for building and repair of ships with the deadweight tonnage of 1,000 DWT or more

2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.6

Facility for manufacture of machinery, equipment and instruments with the capacity of at least 1,000 tonnes /year

1.9

M

2.2.7

Facility for plating, spraying and polishing metals with the capacity of at least 500 tonnes /year

1.9

M

2.2.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3

N

2.2.9

Other grade III metallurgical and mechanical plants or higher

2.3

N

2.3

 open pit mining and mineral processing projects

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.1

Projects for solid mineral mining (not using harmful chemicals, industrial explosives) with volume of at least 50,000 m3 /year or total volume of ( at least 1,000,000m3 (minerals, rock tailings)

2.3

N

2.3.2

Projects for sand, gravel extraction with the capacity of at least 50,000m3 per year; projects for extraction of materials for leveling with the capacity of at least 100,000m3 per year

2.3

N

2.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3

N

2.3.4

Projects for water extraction for production, business, service and domestic use with the capacity of at least 3,000m3/day for underground water or at least 50,000m3 for surface water

2.5

N

2.3.5

Projects for extraction of natural mineral water, hot springs (underground or surface) with the capacity of at least 200 m3/day (for bottled water) or 500m3/day for water for other purposes

2.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.6

Grade III projects for mineral mining and processing or higher

4.0

N

2.4

Oil & gas facility

 

 

2.4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.0

M

2.4.2

Oil and petrol depots, petrol stations with the capacity of 200 m3 or more

3.0

M

2.5

Energy projects

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.1

Grade-III thermopower stations or higher

3.0

N

2.5.2

Grade-III wind power stations (wind farms) or higher; or wind power stations ( wind farms) with the area of at least 100 ha

3.0

N

2.5.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6

N

2.5.4

Grade-III hydropower plants or higher; or those having reservoirs with the capacity of at least 100,000m3 or power of at least 10 MW

7.5

M

2.5.5

110 kV power transmission lines or higher; 500 Kv substations

2.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.6

Factories for manufacturing, processing of electronic components and spare parts with the capacity of at least 500,000 products/year; electronic equipment with the capacity of 500 tonnes/year

1.5

M

2.5.7

Other energy projects of grade III or higher

2.0

M

2.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.6.1

Fertilizer and pesticide manufacturers

 

 

2.6.1.1

Chemical fertilizer plants with the capacity of at least 1,000 tonnes/ year

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.1.2

Pesticide warehouses with the capacity of 500 tonnes or more and fertilizer warehouses with the capacity of at least 5,000 tonnes

1.5

M

2.6.1.3

Pesticide manufacturers

1.2

N

2.6.1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2

N

2.6.1.5

organic fertilizer and microbial fertilizer plants with the capacity of at least 10,000 tonnes per year

1.2

N

2.6.2

Facility for production of chemicals, medicines, cosmetics, plastics

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.2.1

Facility for production of medicines; veterinary medicines, medicine ingredients (including pharmaceutical raw ingredients and excipient) with the capacity 50 tonnes per year

2.0

N

2.6.2.2

Cosmetics manufacturers with the capacity of at least 50 tonnes/ year

2.0

N

2.6.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.0

N

2.6.2.4

Facility for production of plastic, plastic bead with output from 1,000 tonnes /year

2.0

N

2.6.2.5

Facility for production of detergent, additives with the capacity of at least 1,000 tonnes/year

2.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.2.6

Facility for production of propellant, gunpowder, fire equipment

3.0

N

2.6.2.7

Facility for production of industrial explosives; fixed explosive warehouse with the capacity of at least 5 tonnes ; chemical warehouse with the capacity of 500 tonnes or more

3.0

N

2.6.2.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5

N

2.6.3

Grade –III chemical plants or higher

2.0

N

2.7

LIGHT INDUSTRIAL WORKS

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.1

Food production and processing facility

 

 

2.7.1.1

Food production and processing facility with the capacity of at least 500 tonnes/year

1.8

M

2.7.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.8

M

2.7.1.3

Facility for processing of fisheries, fish powder and by-products with the capacity of at least 100 tonnes per year

1.8

M

2.7.1.4

Facility for production of sugar with the capacity of at least 10,000 tonnes per year

1.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.1.5

Facility for production of alcohol with the capacity of at least 500,000 liters/year

1.8

M

2.7.1.6

Facility for production of beer and beverage with the capacity of at least 10,000,000 litter per year

1.8

M

2.7.1.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.8

M

2.7.1.8

Facility for production of milk with the capacity of at least 10,000 tonnes per year

1.8

M

2.7.1.9

Facility for production and processing of cooking oil with the capacity of at least 10,000 tonnes per year

1.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.1.10

Facility for production of confectionery with the capacity of at least 5,000 tonnes per year

1.8

M

2.7.1.11

Facility for production of bottled fresh water, bottled mineral water with the capacity of at least 2,000 m3 per year

1.8

M

2.7.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.7.2.1

Facility for production of cigarette, tobacco ingredients with the capacity of at least 100,000,000 cigarettes per year or 1,000 tonnes of ingredients per year

1.5

M

2.7.2.2

Facility for production and processing of agricultural product, starch product with the capacity of at least 10,000 tonnes per year if dry processing technology is applied; or at least 1,000 tonnes of product per year if fresh processing technology is applied

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.2.3

Facility for production of tea, cashew, cocoa, coffee, pepper with the capacity of at least 5,000 tonnes per year if dry processing technology is applied; from 1,000 tonnes per year if fresh processing technology is applied

1.5

M

2.7.3

Projects for processing wood, glass, ceramics

 

 

2.7.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.0

M

2.7.3.2

Facility for production of plywood with the capacity of at least 100,000 m2 per year

2.0

M

2.7.3.3

Facility for production of wooden products having warehouses, factories with the total area of at least 10,000 m2

2.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.3.4

Facility for production of lamp bubbles and flasks with the capacity of at least 1,000,000 products per year

1.5

M

2.7.3.5

Facility for production of ceramic, glass with the capacity at least 1,000 tonnes per year or 10,000 products per year

1.2

M

2.7.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.7.4.1

Facility for production of paper pulp and paper from raw materials with the capacity of at least 300 tonnes per year

2.0

M

2.7.4.2

Facility for production of paper, carton package from paper pulp or scraps with the capacity of at least 5,000 tonnes per year

2.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.4.3

Stationery production facility with the capacity of at least 1,000 tonnes/ year

2.0

M

2.7.5

Facilities in textile, dyeing and garments

 

 

2.7.5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5

M

2.7.5.2

Facility for textile without dyeing having the capacity with at least 10,000,000 m2 of fabric per year

1.2

M

2.7.5.3

Facility for production and processing of textile products with the capacity of at least 50,000 products per year if bleaching is included; or at least 2,000,000 product per year in case bleaching is excluded;

1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.5.4

Facility for industrial laundry with the capacity of at least 50,000 products per year

1.2

M

2.7.5.5

Facility for production of silk yarn, cotton yarn, artificial yarn with the capacity of at least 1,000 tonnes per year

1.2

M

2.7.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.7.6.1

Facility for production of animal feed with the capacity of at least 1,000 tonnes per year

1.0

M

2.7.6.2

Facility for aquaculture with water surface area of at least10ha; or extensive aquaculture farm with the area of at least 50 ha

4.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.6.3

Facility for farming cattle, poultry with lodging area of at least 1,000 m2; facility for farming, caring of wild animal with lodging area of at least 500 m2

1.0

M

2.7.7

Other light industrial works

 

 

2.7.7.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5

M

2.7.7.2

Facility for production of medical equipment and medical rubber and plastics with the capacity of at least 100,000 products per year

1.5

M

2.7.7.3

Facility for production of footwear with the capacity of at least 1,000,000 pairs per year

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.7.4

Facility for production of rubber tyres (car tyre and /or trailer production facility having the capacity of at least 50,000 products per year; facility for production of tyre for motors, bicycles having the capacity of 100,000 products per year)

1.8

M

2.7.7.5

Project for construction of facility for producing ink and other printing materials with the capacity of at least 500 tonnes of ink per year ; or 1,000 products per year (for other printing materials)

1.8

M

2.7.7.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5

M

2.7.7.7

Tanning production facilities

1.8

M

2.7.7.8

Facility for production of CO2 gas and facility for extraction, refueling, liquefying of industrial gas with other capacity of at least 3,000 tonnes per year

2.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.7.9

Ship dismantling and flushing facility

3.0

M

3

INFRASTRUCTURES

 

 

3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3.1.1

Water supply plant and clean water treatment plant

3.0

N

3.1.2

raw water, clean water or pressurized pumping station (including pump station and water tanks if the pumping station is placed on the water tanks)

2.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2

Water drainage

 

 

3.2.1

Detention basin

5.0

N

3.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.0

N

3.2.3

Wastewater treatment plant

3.0

N

3.24

Wastewater pump stations (including pump station and water tanks if the pumping station is placed on the water tanks)

3.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.5

Sludge treatment plant

4.0

N

3.2.6

Project of construction or renovation of municipal domestic drainage system with the length of 10 km or longer

2.5

N

3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3.3.1

Grade-II non-hazardous solid waste treatment facility or higher

2.5

N

3.3.2

Hazardous waste treatment and recycling facility ; hazardous solid waste treatment and recycling facility with capacity of 10 tonnes or more

2.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.3

Centralized municipal wastewater treatment system or centralized industrial wastewater treatment system

2.5

N

3.3.4

Grade-II waste treatment and recycling facility or higher

3.0

N

3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3.4.1

Tower station for telecommunication, radio, TV, BTS level 3 or higher

2.5

N

3.4.2

Grade-II telecommunication cable or higher

3.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5

Car and motorbike parking lot

 

 

3.5.1

 Grade-II underground parking garage or higher

4.5

N

3.5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2

N

3.6

Cable system, Technical trenches, technical tunnel grade II or higher

1.5

N

3.7

Other infrastructures

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.7.1

Infrastructure in municipal residential area with area of at least 5ha

1.5

N

3.7.2

Infrastructure of industrial zone, high-tech industrial zone, group of industrial zone, processing zone, trading zone, producing village and other central of production and trading

1.5

N

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4.1

Road

 

 

4.1.1

Highway

4.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1.2

Roads for automobiles in urban areas, grade I or higher

2.5

N

4.1.3

Grade-IV road with the length of at least 50km in mountainous regions

4.0

N

4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4.2.1

Railway on the ground

1.5

N

4.2.2

Overhead railway

3.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.3

Tunnel railway

3.5

N

4.3

Bridge

 

 

4.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.0 (the premium shall be added 0.1 ‰ in proportion to every increase in the grade of the construction works)

N

4.3.2

Footbridges raked at grade III or higher

2.0 (the premium shall be added 0.1 ‰ in proportion to every increase in the grade of the construction works)

N

4.3.3

Railway bridge ranked grade III or higher, railway bridge with the length of at least 500 m (excluding transition path)

6.0 (the premium shall be added 0.1 ‰ in proportion to every increase in the grade of the construction works)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3.4

Pontoon bridges ranked at grade III or higher

6.0 (the premium shall be added 0.1 ‰ in proportion to every increase in the grade of the construction works)

N

4.4

Underground transport works; Tunnel (road tunnel, rail tunnel, pedestrian tunnels ranked grade III or higher; tunnel for metro railway)

 

 

4.4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.0

N

4.4.2

Underground

10.0

N

4.5

inland waterway works

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5.1

Inland ports, inland wharves

7.0

N

4.5.2

River ports for the docking of ships with deadweight tonnage of 1,000 DWT or more

8.0

N

4.5.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.0

N

4.6

Maritime works

 

 

4.6.1

Seaport for the docking of ships with deadweight tonnage of 1,000 DWT or more

10.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6.2

asylum harbor for dock of ships with the deadweight tonnage of 1,000 DWT or more

10.0

N

4.6.3

Other maritime works ranked grade II or higher

10.0

N

4.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4.7.1

Airport (take-off and landing lane, cargo terminals with capacity of at least 200,000 tonnes of cargo per year, lounges)

3.0

N

4.7.2

Other works in airfield ( including construction works for air navigation)

3.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT WORKS

 

 

5.1

Irrigation works

 

 

5.1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.0

N

5.1.2

 Reservoirs ranked grade III or higher; or reservoir having the capacity of at least 100,000 m3

8.0

N

5.1.3

Barriers ranked grade III or higher

4.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.4

Dam and other pressurized irrigation works

10.0

N

5.2

Dyke, embankment with length of at least 1,000 m

10.0

N

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

6.1

Cemetery with the area of at least 20 ha, cremation center

1.0

N

6.2

Reclamation works with the length of the coastal boundary of at least 1,000m or reclaimed area of at least 5ha

12.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

M, N denote the types of deductible stipulated in item c of this point.

b) Surcharges:

According to the specific location of the projects and risk-related factors, the surcharge shall be calculated as follows:

No.

Province

Risks of flood, storm (‰ by the value of the construction works or work item and/or installations thereof)

Risks of subsidence, earthquake (‰ by the value of the construction works or work item and/or installations thereof)

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.3

0.1

2

Ho Chi Minh

0.3

0.1

3

Hai Phong

0.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Cao Bang

0.1

0.1

5

Ha Giang

0.2

0.2

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.1

0.2

7

Lang Son

0.1

0.2

8

Lai Chau

0.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Dien Bien

0.1

0.2

10

Lao Cai

0.1

0.2

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.1

0.2

12

Thai Nguyen

0.1

0.2

13

BacKan

0.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Son La

0.1

0.2

15

Vinh Phuc

0.2

0.2

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2

0.1

17

Bac Giang

0.2

0.1

18

Bac Ninh

0.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Quang Ninh

0.2

0.1

20

Hoa Binh

0.1

0.1

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2

0.1

22

Hung Yen

0.2

0.1

23

Thai Binh

0.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

Ha Nam

0.3

0.1

25

Nam Dinh

0.3

0.1

26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2

0.1

27

Thanh Hoa

0.3

0.1

28

Nghe An

0.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

Ha Tinh

0.3

0.2

30

Quang Binh

0.3

0.2

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.3

0.2

32

Thua Thien Hue

0.3

0.2

33

Quang Nam

0.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34

Danang

0.3

0.2

35

Quang Ngai

0.3

0.2

36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.3

0.1

37

Phu Yen

0.3

0.1

38

Khanh Hoa

0.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39

Ninh Thuan

0.3

0.1

40

Binh Thuan

0.3

0.1

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.1

0.1

42

Kontum

0.1

0.1

43

Daklak

0.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

44

Dak Nong

0.1

0.1

45

Lam Dong

0.1

0.1

46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.1

0.1

47

Binh Phuoc

0.1

0.1

48

Tay Ninh

0.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49

Dong Nai

0.1

0.1

50

Long An

0.2

0.1

51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2

0.1

52

An Giang

0.2

0.1

53

Tien Giang

0.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

54

Ben Tre

0.3

0.1

55

Vinh Long

0.2

0.1

56

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2

0.1

57

Can Tho

0.2

0.1

58

Soc Trang

0.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

59

Kin Giang

0.2

0.1

60

Hau Giang

0.2

0.1

61

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.2

0.1

62

Ca Mau

0.2

0.1

63

Ba Ria-Vung Tau

0.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Deductible rate:

The deductible rate of construction works insurance shall be conformable to the below table or shall equal 5% of total loss, whichever higher shall apply.

Dơn vị: triệu Dồng

 

Sum assured

DEDUCTIBLE “M”

DEDUCTIBLE “N”

Acts of God

Other events

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other events

Up to 10,000

 20,000

 100,000

 600,000

 700,000

100

150

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500

20

30

60

80

100

150

200

300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

700

40

40

80

150

200

2. For construction works valued at 700 billion dong or more or construction works not mentioned in Article 1 clause I of this Annex

 The insurer and policyholder shall reach an agreement on insuring clauses, policy wording, premiums and deductible on the basis of proofs certifying that the leading ceding company receives insurance ceded under the same insuring clauses, policy wording, premiums and deductible as those the insurer applies to the policyholder. Foreign ceding companies and organizations shall be those ranked at least BBB by the Standard & Poor’s or B++ by A.M.Best or the equivalent rank in the immediately preceding year of the ceding year by qualified and experienced rating organizations.

II. INSURED CONSTRUCTION WORKS INCLUDING INSTALLATION WORK AND COST OF INSTALLATION ACCOUNTING FOR AT LEAST 50 % OF THE TOTAL VALUE OF INSURED WORK ITEMS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The premium schedule:

Code

Work items, types of installations thereof

Premium (‰ by value of work item, type of installations thereof)

Deductible
(Type)

1

CIVIL WORKS

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Housing; educational construction works; medical examination and treatment establishments and other medical facility; sports facility; cultural construction works; resorts; construction works for commerce, service and office buildings of socio-professional organizations, public service providers and enterprises; communication buildings (post office); Market grade I, II in cities, town; terminals

 

 

1.1.1

General installation

1.9

M

1.1.2

Heaters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1.1.3

Air conditioners

2.0

M

1.1.4

Elevators

1.9

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kitchen appliances

2.3

M

1.1.6

Medical equipment

2.0

M

1.1.7

Sterilizing equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

1.1.8

Chillers

1.7

M

1.1.9

Lighting equipment

1.7

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cinemas TV and film studios

1.9

M

1.1.11

Cable cars

4.0

N

2

INDUSTRIAL WORKS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.1

Building material factories

 

 

2.1.1

General

2.3

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cement factories

2.6

N

2.1.3

Concrete plants

2.3

N

2.1.4

Brick plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.1.5

Clinker plants

2.4

N

2.1.6

Title and fibro cement factories

3.0

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tile manufacturers

2.7

N

2.2

Metallurgical plants and mechanical factories

 

 

2.2.1

Iron and steel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.2.1.1

Metallurgical plants

3.2

N

2.2.1.2

Iron smelters (block iron)

3.4

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Steel production facility

3.4

N

2.2.1.4

Steel mills

3.1

N

2.2.1.5

Steel hot-rolling mills

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.2.1.6

Cold-rolling mills (thin plates)

3.2

N

2.2.1.7

Foundries

2.9

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Non-ferrous metals

 

 

2.2.2.1

 metallurgical plants

3.4

N

2.2.2.2

Aluminium smelter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.2.2.3

Mills

3.1

N

2.2.2.4

Hot-rolling mills

3.1

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cold-rolling mills

2.9

N

2.2.2.6

Foundries

2.9

N

2.2.3

Production of other metals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.3

Mineral mining and processing

 

 

2.3.1

Open pit mining equipment

3.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Coal open pit mining equipment

3.2

N

2.3.3

Equipment for ore open pit mining

3.2

N

2.3.4

Heavy dredging equipment for surface mining

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.3.5

Ore processing equipment

3.0

N

2.3.6

Other equipment

3.2

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Oil & gas facility

 

 

2.4.1

Refineries, gas processing; petrochemical refineries (excluding projects for LPG extraction and lubricant production), facility for production of petrochemical products, drilling fluids, petro chemicals; oil and gas pipelines; oil and gas transit centers

6.0

N

2.4.2

Oil depots and petrol stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.5

Energy projects

 

 

2.5.1

Thermal power plants using fossil coal, oil and lignite ( temperature up to 5400C)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Maximum 10 MW/machine

4.1

N

2.5.1.2

 Maximum 50 MW/machine

4.2

N

2.5.1.3

 Maximum 150 MW/machine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.5.1.4

 Maximum 300 MW/machine

5.0

N

2.5.2

Steam turbine (tempt maximum 540o C)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Maximum 50 MW

3.7

N

2.5.2.2

 Maximum 150 MW

5.6

N

2.5.2.3

 Maximum 300 MW

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.5.3

Generator in thermal plants

 

 

2.5.3.1

 Maximum 180 MVA

4.1

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Maximum 400 MVA

5.0

N

2.5.4

Boiler (and its accessories)

2.6

N

2.5.5

Tube boiler (tempt maximum 540o C)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.5.5.1

 Maximum 50 tonnes/hour

2.4

N

2.5.5.2

 Maximum 200 tonnes/hour

2.6

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Maximum 1000 tonnes/hour

2.9

N

2.5.6

Other types of boilers

 

 

2.5.6.1

 Maximum 75 tonnes/hour

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.5.6.2

 Maximum 150 tonnes/hour

3.9

N

2.5.7

Heating boilers

2.4

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pipe

2.2

M

2.5.9

Diesel power plant

 

 

2.5.9.1

 Maximum 5000 KW/ machine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.5.9.2

 Maximum 10000 KW/ machine

3.8

N

2.5.10

Generator in diesel power plant with maximum 12 MVA

3.8

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Turbine engines in diesel power plant with maximum 5000 KW

 

 

2.5.11.1

- Installation

2.8

N

2.5.11.2

- Demolition

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.5.12

Switchyard

 

 

2.5.12.1

 Maximum 100 KV

2.6

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 > 100 KV

3.0

N

2.5.13

Transformer

 

 

2.5.13.1

 Maximum 10 MVA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.5.13.2

 Maximum 50 MVA

3.5

N

2.5.13.3

 Maximum 100 MVA

4.0

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Maximum 250 MVA

4.4

N

2.5.13.5

 Maximum 400 MVA

4.8

N

2.5.14

Power plant using industrial gas turbine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.5.14.1

 Maximum 40 MW/ machine

4.9

N

2.5.14.2

 Maximum 60 MW/ machine

5.3

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Wiring and renovation of electrical grid

3.2

N

2.5.16

Production and processing of electronic and electrical equipment, components and electronic appliances

3.5

N

2.5.17

Wind power plant, hydropower plant and photovoltaic power plant

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.6

Chemical facilities

 

 

2.6.1

Fertilizer and pesticide manufacturers

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fertilizer factory – normal type

2.5

N

2.6.1.2

Pesticide factory

2.0

N

2.6.2

Facilities for production of chemicals, medicines, cosmetics, plastics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.6.2.1

Factory for processing plastic items

2.7

N

2.6.2.2

Pharmaceuticals and cosmetics production factory

2.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Paint manufacturing factory

2.5

N

2.6.2.4

Vet nary drug factory

2.5

N

2.6.2.5

Factory for production of plastic products, plastic beads

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.6.2.6

Factory production of detergent, additives

2.5

N

2.6.2.7

Facility for production of propellant, gunpowder, fire equipment

4.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Industrial explosive factory; explosive and chemical warehouses

4.5

N

2.6.2.9

Factory for production of salt from seawater

4.0

N

2.6.3

Others

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.7

LIGHT INDUSTRIAL WORKS

 

 

2.7.1

Food production and processing facility

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

{0Food production facility

1.7

M

2.7.1.2

Cattle and poultry slaughterhouses

1.5

M

2.7.1.3

Factory for processing of fishery, fish powder and aquatic animal by-products

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.7.1.4

Sugar factory

2.9

M

2.7.1.5

Alcohol, wine factory

1.9

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Beer factory

1.8

M

2.7.1.7

Beverage factory

1.8

M

2.7.1.8

monosodium glutamate factory

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.7.1.9

Milk production and processing factory

1.7

M

2.7.1.10

Cooling oil manufacturing equipment

1.8

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confectionery factory

1.8

M

2.7.1.12

Bottled water and fresh water production factory

1.8

M

2.7.1.13

Food industry and cattle feed production industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.7.2

Agriculture product processing facilities

 

 

2.7.2.1

Cigarette and tobacco factory

2.2

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Starch and agricultural product factory

1.8

M

2.7.2.3

Tea, cashew nut, cacao, coffee, peppers processing factory

1.8

M

2.7.3

Projects for processing wood, glass, ceramics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.7.3.1

Wood processing

3.2

M

2.7.3.2

Plywood factory

3.2

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Veneer factory

3.2

M

2.7.3.4

Household appliance factory

3.0

M

2.7.3.5

Lumber mill factory

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.7.3.6

Bulb and flask factory

3.2

M

2.7.3.7

Ceramic factory

3.6

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Glass factory

3.2

M

2.7.4

Paper and stationery production facilities

 

 

2.7.4.1

Paper and packaging industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.7.4.2

Factory for production of pulp and paper from raw materials

3.8

N

2.7.4.3

Equipment for pulp and paper processing from raw materials

3.4

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Factory for production of paper and packaging

3.8

N

2.7.4.5

Factory for processing of paper and packaging

3.4

N

2.7.4.6

stationery production factory

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.7.5

Facilities in textile, dyeing and garments

 

 

2.7.5.1

Textile industry

2.3

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Factory for production of silk yarn, cotton yarn, synthetic yarn

2.0

M

2.7.5.3

Undyed textile factory

2.3

M

2.7.5.4

Laundry equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.7.5.5

Drying and bleaching equipment

2.2

M

2.7.5.6

Drying equipment

2.3

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dyed textile factory

2.3

M

2.7.5.8

Factory for production and processing of textile products and garments

2.3

M

2.7.6

Husbandry farms and animal feed processing facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.7.6.1

Animal feed processing

1.8

M

2.7.6.2

Animal feed processing factory

1.7

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cattle farm

2.0

M

2.7.6.4

Poultry farm

2.0

M

2.7.6.5

Wild animal farm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

2.7.6.6

Aquaculture facility

2.7

M

2.7.6.7

Extensive farming facility

2.6

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other light industrial works

 

 

2.7.7.1

Facility for processing of rubber, rubber, manufacturing rubber tires

3.0

N

2.7.7.2

Factory for production of medical equipment from medical rubber and plastics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.7.7.3

Footwear factory

3.0

N

2.7.7.4

Ink and printing material production facility

2.2

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Battery factory

3.0

N

2.7.7.6

Tanning production facilities

2.2

M

2.7.7.7

Factory for production of CO2, extraction, refueling and liquefying of industrial gas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

2.7.8

Ship dismantling and flushing facility

2.6

N

3

INFRASTRUCTURES

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Water supply

 

 

3.1.1

Water treatment

2.7

M

3.1.2

Water supply plant

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

3.1.3

Clean water treatment plant

2.4

M

3.1.4

Water distribution system

2.7

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Untreated/clean water pump station or pressurized pump station

2.7

M

3.2

Water drainage

 

 

3.2.1

Detention basin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

3.2.2

Stormwater pump station

2.7

M

3.2.3

Wastewater treatment plant

2.4

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Wastewater pump station

2.7

M

3.2.5

Sludge treatment plant

2.7

M

3.2.6

Water drainage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

3.2.7

Water drainage system

2.5

M

3.2.8

Water tank

2.5

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Renovation of residential and municipal drainage system

2.5

M

3.3

Waste treatment and recycling

 

 

3.3.1

Non-hazardous solid waste treatment facility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

3.3.2

Hazardous waste treatment and recycling facility

3.3

N

3.3.3

Centralized municipal wastewater treatment system or centralized industrial wastewater treatment system

3.0

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Waste treatment and recycling facility

3.0

N

3.4

Information and communication works

 

 

3.4.1

Communication system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

3.4.2

Switchboard

1.5

M

3.4.3

Cable ( including excavation)

2.3

M

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cable ( excluding excavation)

1.9

M

3.4.5

Radio and television equipment

1.9

M

3.4.6

Tower station for telecommunication, radio, TV and BTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

3.5

Car and motorbike parking lot

 

 

3.5.1

 Underground garage

2.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Above-ground garage

1.5

N

3.6

Cable system, Technical trenches, technical tunnel

3.5

N

3.7

Other infrastructures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.7.1

Infrastructure in municipal and residential area

2.6

N

3.7.2

Infrastructure of industrial zone, high-tech industrial zone, group of industrial zone, processing zone, trading zone, producing village and other central of production and trading

2.6

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TRAFFIC INFRASTRUCTURES

 

 

4.1

Road

 

 

4.1.1

Conveyor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

4.1.2

Belt conveyor (except those for mining)

1.8

M

4.1.3

Cable railway

5.2

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tramway

2.0

N

4.2

Railway

 

 

4.2.1

Overhead monorail system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

4.2.2

Assembly of wagons and locomotives of one-rail system (overhead)

2.3

N

4.2.3

Construction of overhead monorail system

3.0

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Double-track railway ((except for railway 0140 and sub way 0150)

2.7

M

4.2.5

Assembly of wagons and locomotives of tow-rail system

2.3

M

4.2.6

Construction of double-track railway

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M

4.2.7

Gears railway

3.0

N

4.3

Bridge

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Road bridge

4.0

N

4.3.2

Pedestrian bridge

4.0

N

4.3.3

 Railway bridge

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

4.3.4

Platoons

6.7

N

4.4

Underground transport works; Tunnel (road tunnel, rail tunnel, pedestrian tunnels )

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Metro subway

4.5

N

4.4.2

Underwater

8.4

N

4.4.3

Underground

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

4.5

inland waterway works

 

 

4.5.1

Inland ports, inland wharves

7.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

River port for dock of ships

7.5

N

4.5.3

Waterways

7.5

N

4.6

Maritime works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.6.1

seaport for dock of ships

7.5

N

4.6.2

asylum harbor

7.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other maritime works

7.5

N

4.7

Aviation works

 

 

4.7.1

Installation of equipment and machinery in airport

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

N

4.7.2

Air plane erection

3.0

N

4.7.3

Airport (take-off and landing lane, cargo terminals and lounges)

2.0

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other works in airfield

2.0

N

5

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT WORKS

 

 

5.1

Irrigation works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.1.1

Construction works for water supply, irrigation and drainage

6.5

N

5.1.2

 Reservoir

6.5

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dam and other pressurized irrigation works

6.5

N

5.2

Dyke and embankment

10.0

N

6

OTHERS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.1

Cemetery and cremation center

2.0

N

6.2

Reclamation works

10.0

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M, N denote the types of deductible stipulated in item c , point 1 clause I of this Annex.

 

b) Surcharges:

Surcharges stipulated in point 1 clause II of this Annex shall apply in accordance with item b point 1 clause 1 of this Annex.

c) Deductible:

The deductible stipulated in point 1 clause II of this Annex shall apply in accordance with item c point 1 clause 1 of this Annex.

2. For construction works valued at 700 billion dong or more; or those not mentioned in point 1 of this clause

 The insurer and policyholder shall reach an agreement on insuring clauses, policy wording, premiums and deductible on the basis of proofs certifying that the leading ceding company receives insurance ceded under the same insuring clauses, policy wording, premiums and deductible as those the insurer applies to policyholder. Foreign ceding companies and organizations shall be those ranked at least BBB by the Standard & Poor’s or B++ by A.M.Best or the equivalent rank in the immediately preceding year of the ceding year by qualified and experienced rating organizations.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SCHEDULE OF SURCHARGES AND DEDUCTIBLE OF PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
(Enclosed with the Circular No.329/2016/TT-BTC dated December 26, 2016 by the Ministry of Finance)

1. Regarding construction works which is valued at less than VND 1,000 billion and is different from dams, docks, ports, piers, harbors, breakwaters and water irrigation construction works; construction works of airport, building of airplane, satellite, aerospace; ships or repair works; both onshore and offshore energy construction works; railway, tram, express train and underground projects, mining projects:

a) The premium schedule:

The premium of the professional liability insurance for construction consultants is calculated by percentage of the consulting contract and is presented in the following table:

Value of consulting contract

Up to 10 billion dong

Between 10 billion dong and 20 billion dong inclusive

Between 20 billion dong and 40 billion dong inclusive

Between 40 billion dong and 60 billion dong inclusive

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value of the construction works

Less than 40 billion dong

1.2%

1.52%

-

-

-

Between 40 billion dong and 60 billion dong inclusive

0.85%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.19%

-

-

Between 60 billion dong and 80 billion dong inclusive

0.8%

1.05%

1.16%

1.27%

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.75%

0.95%

1.07%

1.18%

1.34%

Between 100 billion dong and 120 billion dong inclusive

0.70%

0.88%

0.99%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.25%

Between 120 billion dong and 160 billion dong inclusive

0.65%

0.85%

0.94%

1.10%

1.22%

Between 160 billion dong and 200 billion dong inclusive

0.60%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.85%

0.95%

1.07%

Between 200 billion dong and 400 billion dong inclusive

0.51%

0.66%

0.76%

0.85%

0.95%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.44%

0.60%

0.66%

0.76%

0.85%

Between 600 billion dong and 1,000 billion dong inclusive

0.41%

0.57%

0.60%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.82%

b) Deductible:

The deductible shall be 1% of the consulting contract value or 100 million dong, whichever higher shall apply.

2. Regarding the construction works valued at 1,000 billion dong or more; or the consulting contract valued at above 80 billion dong or construction works to which the premium and deductible schedule prescribed in clause 1 of this Annex does not apply:

 The insurer and policyholder shall reach an agreement on insuring clauses, policy wording, premiums and deductible on the basis of proofs certifying that the leading ceding company receives insurance ceded under the same insuring clauses, policy wording, premiums and deductible as those the insurer applies to the policyholder. Foreign ceding companies and organizations shall be those ranked at least BBB by the Standard & Poor’s or B++ by A.M.Best or the equivalent rank in the immediately preceding year of the ceding year by qualified and experienced rating organizations.

 

ANNEX 9

PREMIUMS OF WORKERS’COMPENSATION INSURANCE
(Enclosed with the Circular No.329/2016/TT-BTC dated December 26, 2016 by the Ministry of Finance)

1. Annual premium schedule:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Premium/person

( percentage of 100 million dong)

Type 1

0.6

Type 2

0.8

Type 3

1.0

Type 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Short-term premium schedule

Insurance period

Premium/person

( percentage of the annual premium

Up to 03 months

40

From 3 months to less than 6 months

60

From 6 months to less than 9 months

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From 9 months to less than 12 months

100

(*) Occupation classification:

Type 1: Occupations related to administrative, managerial, clerical works or similar jobs not requiring traveling. E.g: accountant, admin executive

Type 2:Non-manual occupations where there is some exposure to risk from work environment more dangerous than type 1 or which entail much travel and may occasionally include l manual work, light manual work E.g.: Civil engineer, construction site manager…

Type 3: Occupations requiring manual work and jobs under some exposure to risks more dangerous than type 2 .E.g. mechanical, electrical engineer and construction workers on sites.

Type 4: hazardous occupations in which workers may be frequent under threats of accidents and not specified in the above mentioned occupations.

 

ANNEX 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. In case of death or loss of at least 81% of work capacity, the indemnity shall be 100 million dong. To be specific:

1. Permanent loss of 81% of work capacity or more due to:

a. Permanent loss of all sight in both eyes

b. Permanently incurable insanity

c. Permanent loss of all chewing and speaking functions (dumb)

d. Loss or palsy of both arms (from shoulder or elbow downwards) and legs (from the groin or knee downwards)

dd. Total loss of hands or feet, loss of 1 arm and 1 foot, or 1 arm and 1 leg, or 1 hand and 1 leg, or 1 hand and 1 foot

e. Total loss of work capacity (to be bedridden or total permanent disablement due to palsy or permanent disability)

g. removal of a whole lung and partially removal of the other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Loss of work capacity of between 5% inclusive and 81% shall be indemnified 100 million dong multiplied with the percentage of loss of work capacity as follows:

Loss of work capacity

Percentage of loss of work capacity

PECTORAL LIMBS

 

1. Loss of an arm from the shoulder downwards (shoulder disarticulation)

75%

2. Amputation of arm from the below shoulder downward

70%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65%

4. Loss of 1 hand or all 5 fingers on 1 hand

60%

5. loss of 4 fingers on 1 hand

40%

6. loss of both thumb and index finger

35%

7. loss of 3 fingers: index finger, middle finger and ring finger

30%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35%

9. loss of 1 thumb and 1 other fingers

30%

10. loss of 1 index finger and 2 other fingers

35%

11. loss of 1 index finger and 1 middle fingers

30%

12. Loss of 1 thumb and 1 phalanx

25%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20%

Loss of distal phalange

10%

Los of a half of a distal phalange

7%

13. Loss of 1 index finger and 1 phalanx

20%

Loss of 1 index finger

18%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10%

Loss of the phalange No.3

8%

14. Loss of 1 middle or ring finger (a whole phalanx)

18%

Loss of 1 middle or ring finger

15%

Loss of 2 phalanges no. 2 & 3

8%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4%

15. Loss of 1 little finger and phalanx

15%

Loss of 1 little finger

10%

Loss of 2 phalanges no. 2 & 3

8%

Loss of the phalange No.3

4%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

17. Ankylosis of elbow joint

25%

18. Ankylosis of wrist joint

25%

19. Malunion or loss of bone that shortens the limb more than 3 cm and impede the rotation of the forearm

25%

20. Humerus fracture, malunion, limited movement of shoulder joints

35%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Good union, normal movement

15%

- Mal union, atrophy

25%

22. 2 arms fracture

12%

23. Fracture of 1 radius or ulna

10%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

25. Artificial joint of 1 bones

15%

26. Fracture of the lower extremity of the radius

10%

27. Fracture of the styloid process of the radius or ulna

8%

28. Fracture of wrist bones

10%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8%

30. Fracture of collar bone:

 

- Good union

8%

- Malunion, Ankylosis of shoulder

18%

- Compression of axillary nerve

30%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Bone body fracture

10%

- Horizontal fracture

17%

- Fracture of shoulder joint

30%

32. Fracture of finger bones

3%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

33. Loss of one leg from the groin ( hip disarticulation)

75%

34. Amputation of 1 thigh

 

the upper 1/3

70%

The middle or lower 1/3

55%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60%

36. Ankle disarticulation or loss of 1 foot

55%

37. Loss of talus

35%

38. Loss of calcaneus

35%

39. Loss of part of tibia and fibula makes leg pseudarthosis

35%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20%

41. Loss of malleolus:

 

- Lateral malleolus

10%

- Medial malleolus

15%

42. Loss of all 5 toes

45%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38%

44. Loss of 4 toes excluding the big toe

35%

45. Loss of 3 toes no. 3-4-5

25%

46. Loss of 3 toes no. 1-2-3

30%

47. Loss of 1 big toe and 2nd toe

20%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15%

49. Loss of 1 toes excluding the big toe

10%

50. Loss of 1 phalanx of big toe

8%

51. Ankylosis of groin joint

45%

52. Ankylosis of knee

30%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45%

54. Bone fracture or loss of bone that shortens limbs

 

- At least 5cm

40%

- From 3cm to below 5cm 

35%

55. Total paralysis of external popliteal sciatic nerve

35%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

57. Fracture of middle or lower 1/3 of the femora

 

- Good union

20%

- Mal union, varus or valgus, atrophy (the surgery cases will be paid at the highest level)

30%

58. Fracture of the upper 1/3 or femoral neck (the surgery cases shall be indemnified at the highest level)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

- Mal union, valgus, pain when walking, atrophy

35%

59. Artificial joint of the femur neck

45%

60. Fracture of 02 bones of leg (the fibula and tibia)

20%

61. Fracture of the tibia

15%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15%

63. Fracture of the fibula

10%

64. Patellar tendon rupture

15%

65. Fracture of the patella (the surgery cases shall be indemnified at the highest level)

10%

66. Fracture of the patella, knee stiffness, or quadriceps atrophy

25%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15%

68. Fracture of metacarpals

7%

69. Fracture of calcaneus

15%

70. Fracture of navicular

15%

71. Fracture of toe

4%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

73. Fracture of ischium

25%

74. Fracture of one side ilium

20%

75. Fracture of two-side ilium, pelvic deformity

40%

76. Fracture of sacrum

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10%

- Sphincter disorder

25%

III. SPINE

 

77. Removal of the posterior arch:

 

- Of 1 vertebra

35 %

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45%

78. 1 flattened vertebra (no paralysis of the spinal cord)

30%

79. 2 flattened vertebra or more (no paralysis of the spinal cord)

45%

80. Fracture of the spinous process or transverse process:

 

- Of 1 vertebra

10%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

IV. SKULL AND BRAIN

 

81. Skull defect (no sign of psychiatric disorder)

 

- Diameter < 6 cm

25 %

- Diameter varying from 6 to 10 cm

40%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50%

82. Language disorder due to brain injuries

 

- Idioglossia or spasmophemia that affect communication

30%

- Mutism due to injury to the Broca’s area

60%

- Loss of ability to use written language (aphasia due to injury to the Wernicke’s area)

55%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45%

84. Open head injuries

 

- Fracture of bones

40%

- Depressed skull fracture

30%

- Multiple bone fractures go into the brain

50%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Fracture of calvarias (usual crack or depressed fracture)

20%

- Bone fracture that spreads to the base of skull, no paralysis of nerve

30%

- Bone fracture that spreads to the base of skull with paralysis of nerve

40%

86. Brain injury:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8%

- Cerebral edema

40%

- Cerebral contusion

50%

- Subarachnoid hemorrhage

40%

- Intracranial hematomas (epidural, subdural, intracerebral)

30%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

87. Removal of 1 – 2 rib bones

15%

88. Removal of 3 rib bones or more

25%

89. Removal of part of rib bone

8%

90. Fracture of 1 – 2 rib bones

7%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15%

92. Mere fracture of the sternum (cardiovascular and refractory functions are still normal)

15%

93. Fissure of the sternum

10%

94. Total removal of a lung

70%

95. Removal of multiple lobes of 2 lungs, DTS is reduced by over 50%

65%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50%

97. Removal of a lung lobe

35%

98. Pleural effusion, pneumothorax, hemothorax (paracentesis only)

5%

99. Pneumothorax, hemothorax (drainage)

20%

100. Injuries to heart valves and heart cavity (no heart failure)

50%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Bad surgery result

60%

- Good surgery result

35%

VI. ABDOMEN

 

102. Total removal of the stomach

75%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50%

104. Removal of most of the small intestine (less than 1 m remaining)

75%

105. Segmental resection of the small intestine

40%

106. Total removal of the large intestine

75%

107. Resection of part of the large intestine

50%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70%

109. Mere removal of left liver

60%

110. Removal of liver lobes, depending on the position, number, and surgery results

40%

111. Removal of the gall bladder

45%

112. Removal of the spleen

40%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60%

114. Gastric perforation sewing

25%

115. Small intestine perforation sewing

30%

116. Large intestine perforation sewing

30%

117. Liver contusion, liver sewing

35%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

119. Spleen capsule sewing

30%

VII. UNIRARY AND REPRODUCTIVE ORGANS

 

120. Removal of 1 kidney, the remaining kidney is functional

50 %

121. Removal of 1 kidney, the remaining kidney is damaged or sick

70%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30%

123. Kidney injury:

 

- Slight (not special treatment is required, shorter than 5 days of monitoring)

4%

- Medium (special medication is required, longer than 5 days of monitoring)

10%

- Serious (contusion, surgical intervention is required)

47%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27%

125. Bladder permanent stoma surgery

70%

126. Bladder perforation sewing

30%

127. Loss of the penis and 2 testicles of:

 

- A man under 55 years of age not having any child

70%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55%

- A man over 55 years of age

35%

128. Removal of the womb and one ovary of:

 

- A woman under 45 years of age not having any child

60%

- A woman under 45 years of age having children

30%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25%

129. Removal of breast of women

 

A woman under 45 years of age:

 

- 1 breast

20%

- 2 breast

45%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- 1 breast

15%

- 2 breast

30%

VIII. EYE

 

130. Loss or total blindness of 1 eye

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55%

- The implantation of an artificial eye is possible

50%

131. The vision of one eye is 1/10

30%

132. The vision of one eye is 2/10 – 4/10

12%

133. The vision of one eye is 5/10 – 7/10

7%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

134. Deafness of 2 ears

 

- Definitely unrecoverable

75%

- Serious (able to hear when being screamed at)

60%

- Medium (able to hear loud voices at 1 – 2 m)

35%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15%

135. Deafness of 1 ears

 

- Definitely unrecoverable

30%

- Medium

15%

- Slight

8%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20%

137. Loss of 1 pinna

10%

138. Shriveled pinnae, ear canal stenosis

20%

139. Loss of nose, nose deformity

18%

140. Esophageal stricture causing swallowing difficulties

20%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

141. Loss of a part of the upper jawbone and part of the lower jawbone from the ramus and under:

 

- On different sides

80%

- the same side

70%

142. Total loss of the upper or lower jawbone

70%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35%

144. Fracture of the upper jawbone and the lower jawbone, mal union, dislocation of temporomandibular joint which cause swallowing and chewing difficulties

30%

145. Fracture of the zygomatic bone, which causes slight the temporomandibular joint disorder and chewing difficulties

15%

146. Artificial temporomandibular joint due to nonunion or bone defects

20%

147. Loss of teeth:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30%

- 5 – 7 teeth

15%

- 3 – 4 teeth

8%

- 1 – 2 teeth

5%

148. Loss of 3/4 of the tongue without losing the root (from the V line outwards)

75%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50%

150. Loss of 1/3 of the tongue that causes pronunciation difficulties

15%

151. Loss of less than 1/3 of the tongue that causes pronunciation difficulties

10%

XI.SOFT TISSUE INJURIES

 

152. Soft tissue injuries that cause pain, numbness, convulsive movements (depending on the extent and seriousness), affect tendons, muscles, major blood vessels, and nerves

12 %

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35%

154. Soft tissue injuries that leave sclerosis and cause difficulties in eating, chewing, and neck movement

40%

155. Soft tissue injuries that cause large openings around the mouth cavity, lip and cheek injuries that seriously affect eating and drinking

50%

156. Loss of part of the palate that connect the nose and the mouth

20%

157. Superficial burn (first-degree, second-degree)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5%

- 5-15% of skin area

10%

- More than 15% of skin area

15%

158. Deep burn (third-degree, fourth-degree, fifth-degree)

 

- Less than 5% of skin area

20%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35%

- More than 15% of skin area

60%

Special cases:

When any joint of a finger or toe is stiff (except for the thumb, index finger, and big toe), the indemnity is 50% of that for the amputation of that finger.

The total loss of the function of each part or permanent disablement is considered as loss of that one or loss of limb.

If a worker has only one healthy eye before the accident, and loses its sight due to the occupational accident, it shall be considered as permanent loss of over 81% of working capacity.

Where the working ability reduction is not specified in the schedule of indemnities against bodily injuries, it shall be indemnified according to the comparison of its seriousness with other cases on the schedule of indemnities. In case it is impossible to determine the work ability reduction, indemnities shall be calculated according to the conclusion of the Board of Medical Examiners.

In case of discrepancy in the work ability reduction between provisions of this Annex and the Board of Medical Examiner’s conclusion, the higher percentage shall apply.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


257.648

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!