Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động lương thưởng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Số hiệu: 32/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

04 regulations on salary in effect as of December 10, 2016

As of December 10, 2016, four prominent new regulations on salary shall come into force. Included are:

1. New guideline for determination of salary in a securities organization

On October 25, 2016, the Ministry of Labor, Invalids and Social affairs promulgated the Circular No. 31/2016/TT-BLDTBXH on guidelines for the management of salary in organizations operated as wholly state-owned single-member limited liability enterprises under the Law of securities.

Upon the determination of the planned average pay rate based on the average labor productivity and profit according to Article 9 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH, the average labor productivity shall be calculated according to the total revenue in the following manner:

- Planned average labor productivity = Total revenue planned : Planned average number of workers (defined according to Section 1 of the Appendix to the Circular No. 26)

- Average labor productivity attained in the year = Total revenue attained in the year : Average number of workers employed in the year (as defined according to Section 1 of the Appendix to the Circular No. 26)

2. New guideline for determination of salary in the Deposit Insurance of Vietnam

On October 25, 2016, the Minister of Labor - Invalids and Social affairs promulgated the Circular No. 32/2016/TT-BLDTBXH on guidelines for the management of employees and remunerations in the Deposit Insurance of Vietnam.

The following objective factors affecting labor output and total turnover minus total expenses shall be excluded from the calculation of the employees' salary:

- Objective factors specified in Section 1, Article 11 of the Circular No. 26.

- The government’s direct interventions in the Deposit Insurance of Vietnam’s total revenue minus total expenses

- Deposit Insurance of Vietnam has to pay depositors' premiums to deposit insurance providers, which shrinks the investment fund (due to the decrease in the specialized reserve fund).

Deposit Insurance of Vietnam has to reassess its actualization of objective factors affecting the labor output and total turnover minus total expenses attained in comparison with those planned in order to remove such factors from the calculation of the actual salary budget for employees.

3. Determination of salary budget in Vietnam Military Telecommunications Group

Pursuant to the Circular No. 33/2016/TT-BLDTBXH, the salary budget of the Parent Enterprise of Vietnam Military Telecommunications Group is determined as follows:

- Annual salary budget planned = Salary rate fixedly prescribed X Total planned revenue minus total salary-excluded expenses.

- Annual salary budget allocated = Salary rate fixedly prescribed X Total revenue attained minus total salary-excluded expenses.

4. Circular No. 30/2016/TT-BLDTBXH on guidelines for the delivery of hazard allowance for officials, public employees and workers administrating martyrs’ cemeteries.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định s 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tin gửi;

Căn cứ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tin lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Người quản lý bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kim soát viên (không bao gồm Tng giám đốc, Giám đốc, Phó Tng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động).

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng quy định tại Thông tư này.

Mục 2. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 3. Quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng quỹ tiền lương, xác định quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, tiền thưởng

1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện quản lý lao động, xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương, đơn giá tiền lương, xác định quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền thưởng đối với người lao động theo quy định tại Mục 2; Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH).

2. Khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác định chỉ tiêu năng suất lao động bình quân và lợi nhuận như sau:

a) Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân được tính theo tng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương theo hướng dẫn tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu tng doanh thu trừ tng chi phí.

Tổng doanh thu để tính năng suất lao động và lợi nhuận gồm: tổng nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi hàng năm trước khi trích để hạch toán vào thu nhập; thu hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi và thu hoạt động khác được xác định theo quy định về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 4. Loại trừ các yếu tố khách quan để xác định tiền lương của người lao động

1. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tng doanh thu trừ tng chi phí được loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm:

a) Các yếu tố khách quan quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh thu trừ tổng chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: điều chỉnh khung phí bảo hiểm tiền gửi, điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm; cấp vốn điều lệ; điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước; điều chỉnh mức phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; điều chỉnh lãi suất trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và không phát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; chỉ định mức hỗ trợ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng thanh toán, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

c) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi làm giảm nguồn vốn đầu tư (do giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ).

2. Khi xác định mức tiền lương bình quân và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, nếu có yếu tố khách quan ảnh hưởng làm tăng hoặc giảm năng suất lao động và tổng doanh thu trừ tổng chi phí thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải lượng hóa bằng số liệu cụ thể để giảm trừ phần yếu tố khách quan làm tăng năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí hoặc cộng thêm phần yếu tố khách quan làm giảm năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí.

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đánh giá lại việc thực hiện các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động.

Mục 3. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ

Điều 5. Chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý

1. Việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, chuyển xếp lương khi hạng công ty thay đổi đối với người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH).

2. Khi xếp lương theo khoản 1 Điều này, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chuyển xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách; chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chuyển xếp lương theo chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên.

Điều 6. Xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, tạm ứng và trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý

1. Việc xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương bình quân kế hoạch; tạm ứng tiền lương, thù lao; xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 9, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 10 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo toàn và phát triển vn nhà nước, năng suất lao động bình quân không giảm và tổng doanh thu trừ tổng chi phí kế hoạch cao hơn thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương cơ bản gắn với quy mô tổng doanh thu trừ tổng chi phí (gọi tắt là H) như sau:

a) Tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong năm kế hoạch đạt dưới 200 tỷ đồng thì H tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ bản.

b) Tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong năm kế hoạch đạt từ 200 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng thì H tối đa bằng 0,7 lần mức lương cơ bản.

c) Tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong năm kế hoạch đạt từ 500 tỷ đồng trở lên thì H tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

3. Trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tổng doanh thu trừ tổng chi phí kế hoạch cao hơn thực hiện của năm trước liền kề nhưng năng suất lao động bình quân thấp hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì sau khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch theo khoản 2 Điều này phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc: cứ giảm 1% năng suất lao động bình quân kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề thì giảm trừ 0,5% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

4. Trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tổng doanh thu trừ tổng chi phí kế hoạch bằng hoặc cao hơn tổng doanh thu trừ tổng chi phí thực hiện của năm trước liền kề nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch (sau khi xác định theo khoản 1 và khoản 2 Điều này) thấp hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề.

5. Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương bình quân kế hoạch; tạm ứng tiền lương, thù lao; xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thực hiện theo một số quy định như sau:

a) Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân và lợi nhuận làm căn cứ để xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, mức tiền lương bình quân được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

b) Việc loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và tổng doanh thu trừ tổng chi phí được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Mục 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như đối với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quy định tại Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHĐiều 20 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH. Khi gửi các báo cáo tiền lương, tiền thưởng cho cơ quan đại diện chủ sở hữu thì đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung.

2. Kim soát viên của BHTGVN có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Kiểm soát viên quy định tại Điều 19 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHĐiều 21 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định tại Điều 20 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHĐiều 22 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo phân công của Chính phủ.

b) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam áp dụng mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động và người quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHkhoản 4 Điều 25 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị và BHTG phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- Kim toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính quốc gia;
- y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, LĐTL, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

MINISTRY OF LABOR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 32/2016/TT-BLDTBXH

Hanoi, October 25, 2016

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF EMPLOYEES AND REMUNERATIONS IN DEPOSIT INSURANCE OF VIETNAM

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 on the functions, missions, authority and organizational structure of the Ministry of Labor - Invalids and Social affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2013/ND-CP dated June 28, 2013 on details and guidelines for the implementation of the Law of Deposit insurance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016 on the management of employees and their remunerations in single-member limited liability enterprises in which the Government holds 100% of the charter capital;

Pursuant to the Government’s Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016 on the management of managerial personnel and their remunerations in single-member limited liability enterprises in which the Government holds 100% of the charter capital;

At the request of the Head of the Department of Labor - Salary;

Minister of Labor - Invalids and Social affairs promulgates the Circular on guidelines for the management of employees and remunerations in Deposit Insurance of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular stipulates guidelines for the management of employees and remunerations in Deposit Insurance of Vietnam.

Article 2. Regulated entities

1. Employees working under a labor contract in conformity to the Labor Code.

2. Managerial personnel include the Chairperson and members of the Board of Directors, General Director, Director, Deputy General Directors, Vice Directors, Chief accountant, Controllers (except General Director, Director, Deputy General Directors, Vice Directors or Chief accountant employed under a labor contract).

3. Bodies, organizations and individuals involved in the management of employees and remunerations according to this Circular.

Part 2. MANAGEMENT OF EMPLOYEES AND THEIR REMUNERATIONS

Article 3. Management of employees, planning of salary budget, prepayment of salary from the budget, determination of salary budget attained, apportionment of salary and incentives.

1. Deposit Insurance of Vietnam shall manage employees, plan the average salary level and the salary budget, advance salary, determine the salary rate and the salary budget attained, apportion salary, determine the incentive budget and apportion incentives for employees according to Part 2; Article 9, Article 10, Article 13, Part 3 and Part 4 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH dated September 01, 2016 by the Ministry of Labor - Invalids and Social affairs on the management of employees and their remunerations in single-member limited liability enterprises in which the Government holds 100% of the charter capital (hereinafter referred to as the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The average labor output shall be based on the total turnover minus the salary-excluded total expenses according to the guidelines annexed to the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH.

b) Profit is replaced by the total turnover minus total expenses.

The total turnover that computes labor output and profit shall consist of the total revenues from annual investments of idle funds before recorded as income; revenues from the deposit insurance operation and revenues from other activities as defined in financial management regulations of Deposit Insurance of Vietnam.

Article 4. Exclusion of object factors upon determination of employees’ salary

1. The following objective factors affecting labor output and total turnover minus total expenses shall be excluded from the calculation of the employees' salary:

a) Objective factors specified in Section 1, Article 11 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH.

b) The government's decisions intrude directly on Deposit Insurance of Vietnam’s total turnover minus total expenses; for instance, amendments to the deposit insurance fee framework or to the  payout cap; charter capital supplementation; revisions to the interest rate of Deposit Insurance of Vietnam's deposits in the State Bank; revisions to the deposit insurance fees chargeable by deposit insurance providers; changes to the interest rate of government bonds or treasury bills or cessation of issuance thereof; stipulation of the level of aids for insolvent deposit insurance providers, engagement in political missions, maintenance of social welfare, balancing of supply and demand in the economy, restructuring and settlement of bad debts of deposit insurance providers.

c) Deposit Insurance of Vietnam has to pay depositors' premiums to deposit insurance providers, which shrinks the investment fund (due to the decrease in the specialized reserve fund).

2. Deposit Insurance of Vietnam has to quantify objective factor(s) that alter the labor output and total turnover minus total expenses to lessen or enlarge the factors that aggrandize or suppress the labor output and total turnover minus total expenses, respectively, upon the calculation of the average salary level and planning of the salary budget for employees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Part 3. MANAGEMENT OF REMUNERATIONS FOR MANAGERIAL PERSONNEL

Article 5. Adjustment and promotion of pay grade for managerial personnel

1. The adjustment and promotion of managerial personnel’s pay grade upon the re-ranking of Deposit Insurance of Vietnam or in other events shall be governed by Part 2, Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH dated September 01, 2016 by the Ministry of Labor - Invalids and Social affairs on guidelines for the delivery of remunerations to managerial personnel in single-member limited liability enterprises in which the Government holds 100% of the charter capital (hereinafter referred to as the Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH).

2. The pay grade for the Chairperson of the Board of Directors of Deposit Insurance of Vietnam, when defined according to Section 1 of this Article, shall be equal to that of the Chairperson of the Members' Council or the Chairperson of the enterprise. The pay grade for members of the Board of Directors of Deposit Insurance of Vietnam shall be equal to that for members of the Members' Council.

Article 6. Salary budgeting, determination and dispensing of remunerations and advances to managerial personnel

1. The planning of the salary budget, remunerations and average salary level; prepayment of remunerations; determination of the actual salary budget and incentive fund, and payment of remunerations and incentives to managerial personnel of Deposit Insurance of Vietnam shall be subject to Article 3, Article 9, Article 12, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19 and Section 1, 3, 4, 5, 6, Article 10 of the Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH.

2. The average salary level shall be planned according to the following base salary and its increasing coefficient in adherence to the total turnover minus total expenses (referred to as H) if Deposit Insurance of Vietnam preserves and develops the state capital, the average labor output does not decline and the planned total turnover minus total expenses is higher than that attained in the immediately preceding year:

a) If the total turnover minus total expenses planned in the year is below VND 200 billion, H shall be no more than 0.5 times the base salary.

b) If the total turnover minus total expenses planned in the year ranges from VND 200 billion to less than VND 500 billion, H shall be no more than 0.7 times the base salary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. If the average labor output is lower than that attained in the immediately preceding year though Deposit Insurance of Vietnam preserves and grows the state capital while planning a higher total turnover minus total expenses than that attained in the immediately preceding year, the average salary level planned according to Section 2 of this Article shall be reduced by 0.5% for every 1% inferiority of the average labor output planned to that attained in the immediately preceding year.

4. If the average salary level planned according to Section 1 and Section 2 of this Article is lower than that attained in the immediately preceding year though Deposit Insurance of Vietnam preserves and enhances the state capital while planning a total turnover minus total expenses higher than or equal to that attained in the immediately preceding year, the average salary level planned shall be equal to that attained in the immediately preceding year.

5. Deposit Insurance of Vietnam shall adhere to the following rules when planning the salary budget, remunerations and average salary level; prepaying remunerations; determining the actual salary budget and incentive fund, and paying the remunerations and incentives to managerial personnel of Deposit Insurance of Vietnam according to Section 1, 2, 3 and 4 of this Article:

a) The average labor output and profit as the basis of the calculation of the salary budget, remunerations and average salary level shall be specified according to Section 2, Article 3 of this Circular.

b) The exclusion of objective factors affecting the labor output and total turnover minus total expenses shall be subject to Article 4 of this Circular.

Part 4. IMPLEMENTATION AND EFFECT

Article 7. Implementation

1. Board of Directors of Deposit Insurance of Vietnam shall be responsible for conducting the duties of the Members' Council or Chairperson of the enterprise as defined in Article 18 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Article 20 of the Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH. Remuneration reports to the agency representing the owner shall also be delivered to the Ministry of Labor - Invalids and Social affairs for joint supervision.

2. Controllers of Deposit Insurance of Vietnam shall be responsible for performing the Controller’s duties defined in Article 19 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Article 21 of the Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministry of Labor - Invalids and Social affairs shall be responsible for:

a) Conducting the duties concerning the owner’s rights and obligations towards Deposit Insurance of Vietnam as assigned by the Government.

b) Cooperate with Vietnam State Bank in supervising the remunerations for employees and managerial personnel in Deposit Insurance of Vietnam; inspect the implementation of remuneration policies in Deposit Insurance of Vietnam.

Article 8. Effect

1. This Circular takes effect as of December 10, 2016. Principles defined in this Circular come into force as of January 01, 2016.

2. Deposit Insurance of Vietnam shall specify the cost of shift meal for employees and managerial personnel according to Section 4, Article 22 of the Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Section 4, Article 25 of the Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH.

Deposit Insurance of Vietnam and other entities shall report difficulties that ensue during the process of implementation to the Ministry of Labor - Invalids and Social affairs for timely guideline and revision./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.088

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74