Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín

Số hiệu: 219/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 219/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 05/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2068/TTg-PL ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;
Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thành lập và hoạt động tại Việt Nam được phép bảo lãnh thực hiện hoặc phát hành thư cam kết bảo lãnh trong trường hợp tàu biển bị bắt giữ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến tàu biển bị bắt giữ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Bảo lãnh thực hiện và phát hành thư cam kết

1. Tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải sẽ được thả sau khi nghĩa vụ về tài sản của chủ tàu, người thuê tàu hoặc người khai thác tàu đã có người khác bảo lãnh thực hiện thay hoặc có thư cam kết của tổ chức bảo hiểm có uy tín và được sự đồng ý bằng văn bản của bên khởi kiện.

2. Khi thực hiện bảo lãnh hoặc phát hành thư cam kết thì tổ chức bảo lãnh hoặc phát hành thư cam kết phải được Toà án nơi ra quyết định bắt giữ tàu chấp thuận bằng văn bản.

Điều 4. Tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam được xác định là tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải nếu đáp ứng được các tiêu chí như sau:

1. Vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm trước thời điểm công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải đạt từ 300 tỷ đồng trở lên.

2. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm trước thời điểm công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu. Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là số lớn hơn của một trong hai kết quả tính toán sau:

- 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán;

- 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán.

Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Tính thanh khoản của các tài sản khi tính biên khả năng thanh toán được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 4, Mục V Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

3. Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá vận chuyển hoặc bộ phận nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu hoặc bộ phận nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực đang phụ trách hoặc có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực đang phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.

2. Sau ngày 1 tháng 4 hàng năm, Bộ Tài chính sẽ xem xét, đánh giá và công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ lập và gửi Bộ Tài chính hồ sơ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các tiêu chuẩn nhân sự theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW và các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 219/2010/TT-BTC

Hanoi, December 30, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING THE CRITERIA FOR DETERMINING PRESTIGE INSURANCE ORGANIZATION IN THE MARINE DOMAIN UNDER THE PROVISIONS IN THE ORDINANCE ON ARREST PROCEDURES OF SEAGOING SHIPS

Pursuant to the Law on Insurance Business No.24/2000/QH10 dated December 09, 2000;
Pursuant to the Ordinance on Arrest Procedures of the Seagoing Ships of the Standing National Assembly No.05/2008/NQ-UBTVQH12 dated August 27, 2008;
Pursuant to the Decree No.46/2007/ND-CP dated March 27, 2007 of the Government providing for financial regime for insurers and insurance brokers;
Pursuant to the Decree No.118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 of the Government
providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Decree No.57/2010/ND-CP dated May 25, 2010 of the Government detailing and guiding the implementation of the Ordinance on Arrest Procedures of the Seagoing Ships;
Pursuance to the instruction opinion of the Prime Minister in the Official Dispatch No.2068/TTg-PL dated November 02, 2009 of the Government Office on making document to guide the implementation of the Ordinance on Arrest Procedures of the Seagoing Ships;
The Ministry of Finance guides the criteria for determining prestige insurance organization in the marine domain under the provisions in the Ordinance on Arrest Procedures of Seagoing Ships as follows:

Article 1. Scope of governing 

This Circular provides for the criteria for determining prestige insurance organization for the insurers established and operating in Vietnam allowed guaranteeing the implementation or issuing the guarantee commitment letter in case ships are arrested in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to the insurers established and operating in Vietnam, domestic, foreign organizations, individuals relating to ships arrested in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3. Guarantee of implementation and issuance of commitment letter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The organization that guarantees or issue commitment letter must be accepted in writing by the court where issued the decision to arrest ship before implementing the guarantee or issuing commitment letter.

Article 4. Criteria to determine the prestige insurance organization in the marine domain

The Vietnam insurers are determined being the prestige insurance organizations in the marine domain if meeting the following criteria:

1. The contributed charter capital of the insurers before the time of publishing the list of prestige insurers in the maritime domain must reach from 300 billion dong or more.

2. Solvency margin of the insurers before the time of publishing the list of prestige insurers in the maritime domain is not less than the minimum solvency margin. The minimum solvency margin of non-life insurance enterprises is the larger one of one of the following two calculation results:

- 25% of total premium retained at the time of calculating solvency margin;

- 12,5% of the total original premium and re-insurance fees at the time of calculating solvency margin.

Solvency margin of the insurers is the difference between value of assets and the payable debts of the insurers at the time of calculating solvency margin. The liquidity of the assets when calculating the solvency margin is determined by the guidelines in Clause 4, Item V of the Circular No.156/2007/TT-BTC dated 20/12/2007 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the Decree No.46/2007/ND-CP dated 27/3/2007 of the Government stipulating the financial regime for insurers and insurance brokers.

3. The head of department of freight insurance operations or department of hull insurance operations and civil liability of ship owners or department of marine insurance operations has at least 03 years of experience working directly in the domain being in charge of or has a degree or certificate of training in the domain being in charge of.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect on March 01, 2011.

2. After April 01 of every year, the Ministry of Finance shall consider, valuate and publish the list of prestige insurance organization as provided in the ordinance on arrest procedures of seagoing ships. Within 90 days since the date of ending the fiscal year, the insurers are obliged to prepare and submit to the Ministry of Finance records, documents proving the meet of the human resource standards as prescribed in clause 3, Article 4 of this Circular.

3. The ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government, insurers, relative organizations and individuals are responsible for implementation of this Circular.

4. In the process of implementation, if any problems arise, promptly report to the Finance Ministry for study and settlement./.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 219/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.827

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!