Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 137/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 19/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 137/1999/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 và Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Khi tiến hành đầu tư và xây dựng, các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước phải mua bảo hiểm công trình xây dựng để ứng phó với thiệt hại do những rủi ro bất ngờ và không lường trước được. Riêng các dự án đầu tư xây dựng của nhân dân, nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Bảo hiểm công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

2. Chi phí bảo hiểm công trình là một bộ phận vốn đầu tư của dự án được tính trong tổng dự toán (dự toán) công trình.

Chi phí bảo hiểm được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính là mức tối đa để tiến hành mua bảo hiểm cho công trình tại công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

3. Các tổ chức tư vấn xây dựng, nhà thầu xây lắp phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các sản phẩm tư vấn, cho vật tư thiết bị, phân xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba trong quá trình thực hiện dự án. Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc

- Các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

- Các sản phẩm tư vấn, vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công và người lao động của các tổ chức tư vấn và nhà thầu xây lắp trong quá trình thực hiện dự án.

2. Loại hình bảo hiểm.

- Bảo hiểm công trình xây dựng trong quá trình thực hiện đầu tư. Chi phí bảo hiểm công trình được tính vào giá trị công trình trong khoản mục chi phí khác.

- Bảo hiểm vật tư, thiết bị xây dựng trong quá trình vận chuyển từ nơi mua (nhận hàng) đến chân công trình và đang bảo quản trong kho. Chi phí bảo hiểm được tính vào giá trị của vật tư, thiết bị.

- Bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công dự án thuộc trách nhiệm quản lý của các tổ chức có liên quan đến dự án đầu tư.

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba trong quá trình thi công; bảo hiểm tai nạn đối với người lao động.

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng thuộc trách nhiệm của các tổ chức tư vấn.

3. Phương thức mua bảo hiểm:

3.1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

3.2. Người mua bảo hiểm:

- Bảo hiểm công trình xây dựng: Chủ đầu tư hoặc nhà thầu được chủ đầu tư uỷ quyền thực hiện việc mua bảo hiểm công trình xây dựng do chủ đầu tư lựa chọn. Trường hợp chi phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm công trình xây dựng.

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm tài sản thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức có liên quan đến dự án đầu tư: Các tổ chức này thực hiện việc mua bảo hiểm.

3.3. Thủ tục mua bảo hiểm:

Đối với bảo hiểm công trình xây dựng: Hồ sơ mua bảo hiểm gồm có:

+ Sơ đồ mặt bằng công trình

+ Văn bản tóm tắt về kết cấu và biện pháp thi công công trình

+ Giá trúng thầu hoặc tổng dự toán được duyệt

+ Hợp đồng mua vật tư thiết bị

+ Những văn bản cần thiết khác theo quy định của quy tắc bảo hiểm.

- Đối với bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của các tổ chức có liên quan đến dự án đầu tư: Các tổ chức này thực hiện việc mua bảo hiểm. Hồ sơ mua bảo hiểm gồm có:

+ Bản kê số lượng, giá trị vật tư, máy móc, thiết bị thi công trên công trường.

+ Bản danh sách lao động tham gia mua bảo hiểm.

+ Dự kiến tài sản xung quanh công trường có thể tổn thất trong quá trình thi công.

+ Những văn bản cần thiết khác theo yêu cầu của quy tắc bảo hiểm.

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: Hồ sơ mua bảo hiểm gồm có:

+ Các nội dung chính về dự án đầu tư

+ Các thông tin về năng lực của tổ chức tư vấn.

+ Các nội dung công việc của tổ chức tư vấn khi thực hiện dự án.

+ Các thông số kỹ thuật của công trình (thổ nhưỡng, mực nước ngầm, nền móng, kết cấu, vật liệu, biện pháp thi công...)

Căn cứ vào dự toán phí bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm và hồ sơ nói trên, công ty bảo hiểm chào giá phí bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm khi được lựa chọn.

3.4. Thanh toán chi phí bảo hiểm:

- Đối với bảo hiểm công trình xây dựng, phí bảo hiểm được thanh toán một hoặc nhiều lần theo quy định trong đơn bảo hiểm và kế hoạch vốn hàng năm được duyệt.

- Đối với bảo hiểm vật tư, thiết bị, các loại bảo hiểm khác, phí bảo hiểm được thanh toán theo quy định trong đơn bảo hiểm.

4. Bồi thường

- Khi xảy ra sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, người mua bảo hiểm phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm và trong thời hạn bảy ngày phải thông báo chi tiết bằng văn bản cho công ty bảo hiểm.

- Khi nhận được thông báo của người mua bảo hiểm, trong thời hạn ba ngày công ty bảo hiểm phải cử cán bộ hoặc mời chuyên gia chuyên ngành (nếu cần) đến hiện trường để đánh giá nguyên nhân, mức độ tổn thất.

- Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người mua bảo hiểm theo đúng các điều kiện và điều khoản của đơn bảo hiểm.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 65/TC-ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.137/1999/TT-BTC

Hanoi, November 19, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE INSURANCE CONSTRUCTION WORKS

Pursuant to the Government's Decrees No.100/CP of December 18, 1993 and No.74/CP of June 14, 1997 on the insurance business and the Ministry of Finance's guiding circulars The Ministry of Finance hereby guides the insurance of construction works as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. When carrying out the investment and construction, the investment projects that use the State budget's capital, credit capital guaranteed by the State, the State's investment and development credit capital and/or investment capital of the State enterprises, shall have to purchase insurance for construction works against damage caused by sudden and unexpected risks. Particularly for the people's investment and construction projects, the State encourages the purchase of construction work insurance.

Construction work insurance for foreign direct investment projects shall comply with the provisions of the legislation on foreign investment in Vietnam.

2. Work insurance premium shall constitute part of a project's investment capital and be incorporated in the total cost estimates (cost estimates) of such project.

The insurance premium determined according the Ministry of Finance's current regulations shall be the maximum level for purchasing insurance for works at insurance companies lawfully operating in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Compulsory insurance subjects

- Projects that use the State budget's capital, credit capital guaranteed by the State, the State's investment and development credit capital and/or investment capital of the State enterprises.

- Consultations, supplies and equipment, workshops and plants in service of the construction process and laborers of consultancy organizations and construction and installation contractors in the course of project execution.

2. Insurance types:

- Insurance of construction works in the course of investment execution. Work insurance premium shall be accounted into the work's value in item of other expenses.

- Insurance of construction supplies and equipment in the course of transportation from the places of purchasing (receiving) them to the construction sites and warehousing time. The insurance premium shall be accounted into the value of such supplies and equipment.

- Insurance of supplies, equipment, workshops and plants in serve of the project construction, which shall be managed by oganizations involved in the investment project.

- Insurance of civil liability to the third party in the course of construction; accident insurance for laborers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Insurance purchasing modes:

3.1. Insurance rules, clauses and premium bracket: shall comply with the Ministry of Finance's current regulations.

3.2. Insurance purchasers:

- Construction work insurance: Investors or contractors authorized by investors to purchase insurance of construction works chosen by investors.

In cases where the insurance premium has already been included in the bid-winning price, the contractor shall purchase the construction work insurance.

- For civil liability insurance: insurance of assets under the management of organizations involved in the investment projects: Such organizations shall

3.3. The insurance purchasing procedures:

- For construction work insurance: A dossier for insurance purchase shall comprise:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The summary of work structure and construction method(s)

+ The bid-winning price or approved cost estimates

+ The contract for purchase of supplies and equipment

+ Other necessary documents as required by the insurance rules.

- For insurance of assets and insurance of civil liability of organizations related to the investment projects: Such organizations shall purchase the insurance. A dossier for insurance purchase shall comprise:

+ The list of quantity and value of construction supplies, machinery and equipment at the construction site.

+ The list of laborers participating in the insurance purchase.

+ The list of assets surrounding the construction site that may be damaged in the course of construction.

+ Other necessary documents as required by the insurance rules.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The principal contents on the investment project.

+ Information on capability of the consultancy organization.

+ The cousultancy organization's work contents when the project is executed.

+ The technical parameters of the project (pedology, underground water level, foundation, structure, materials, construction method(s)...).

Basing themselves on the insurance premium estimates, the insurance premium bracket and the above-said dossiers, the insurance companies shall offer insurance premium rates and grant insurance policies when being chosen.

3.4. Payment of insurance premiums:

- For construction work insurance, the insurance premium shall be paid in lump-sum or in installments according to provisions in insurance policies and the approved annual capital plans.

- For insurance of supplies, equipment and other insurance types, the insurance premiums shall be paid according to provisions in insurance policies.

4. Indemnity:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Upon receiving the insurance purchaser's report, within three days, the insurance company shall have to send its officials or invite branch experts (it necessary) to the scene to evaluate the cause(s) and damage extent.

- The insurance company shall have to pay indemnity to the insurance purchaser strictly according to the conditions and terms of the insurance policy.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces the Ministry of Finance's Circular No.65-TC/DTPT of November 2, 1996.

Any problems arising in the course of implementation must be promptly reported to the Ministry of Finance for study and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Le Thi Bang Tam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 137/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.849

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27