Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

Số hiệu: 13/2011/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 27/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2011 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây được viết là Nghị định số 23/2011/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây được viết là Nghị định số 22/2011/NĐ-CP);
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.

4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.

5. Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011.

6. Người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 01 tháng 5 năm 2011 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định.

Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Thông tư này đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2011

=

Mức lương hưu, trợ cấp tháng 4/2011

x

1,137

Ví dụ 1: Ông A, có mức lương hưu tháng 4/2011 là 1.938.027 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông A từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:

1.938.027 đồng/tháng x 1,137 = 2.203.537 đồng/tháng

Ví dụ 2: Ông B, cấp bậc Đại úy, có mức lương hưu tháng 4/2011 là 2.544.983 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông B từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:

2.544.983 đồng/tháng x 1,137 = 2.893.646 đồng/tháng

Ví dụ 3: Ông C là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP , có mức trợ cấp tháng 4/2011 là 947.046 đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng của ông C từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:

947.046 đồng/tháng x 1,137 = 1.076.791 đồng/tháng

Ví dụ 4: Ông D, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 4/2011 là 1.028.407 đồng/tháng.

Mức trợ cấp mất sức lao động của ông D từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:

1.028.407 đồng/tháng x 1,137 = 1.169.299 đồng/tháng

2. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư này, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được điều chỉnh như sau:

a) Đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/5/2011

=

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2011

x

1,137

Ví dụ 5: Ông G, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, mức trợ cấp tháng 4/2011 là 436.671 đồng/tháng.

Mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của ông G từ tháng 5/2011 được điều chỉnh như sau:

436.671 đồng/tháng x 1,137 = 496.495 đồng/tháng

b) Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đến 30 tháng 4 năm 2011 mà chưa giải quyết chế độ thì mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp của đối tượng này được điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.

c) Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

3. Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này, mức trợ cấp được điều chỉnh như sau:

a) Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

Ví dụ 6: Ông H, đang hưởng trợ cấp tuất đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng với mức trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 mức trợ cấp tuất hàng tháng của ông H là:

70% x 830.000 đồng/tháng = 581.000 đồng/tháng.

b) Đối với người chết trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đến 30 tháng 4 năm 2011 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tuất thì mức trợ cấp tuất hàng tháng của các tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2011 được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức trợ cấp tuất hàng tháng của đối tượng trên được điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.

4. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp, thì mức trợ cấp của thời gian được hưởng còn lại được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

5. Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

6. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu điều chỉnh theo khoản 1 Điều này thấp hơn 1.245.000 đồng/tháng, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 được điều chỉnh bằng 1.245.000 đồng/tháng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2011/NĐ-CP , Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 23/2011/NĐ-CP , Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báo cáo theo mẫu đính kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VPTƯ Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Lưu VT, PC, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 


BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM
(Kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đối tượng

Số người hưởng chế độ thời điểm tháng 5/2011

(người)

Tổng kinh phí chi trả thời điểm tháng 5/2011, chưa điều chỉnh

(triệu đồng)

Tổng kinh phí chi trả thời điểm tháng 5/2011, đã điều chỉnh theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

(triệu đồng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

(triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4) – (3)

1. Hưu trí BHXH bắt buộc:

+ Trong đó: do NSNN bảo đảm

2. Mất sức lao động:

3. Trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg , Quyết định số 613/QĐ-TTg

4. Công nhân cao su:

5. Cán bộ xã, phường, thị trấn:

6. Trợ cấp TNLĐ hàng tháng:

+ Trong đó: do NSNN bảo đảm

7. Trợ cấp BNN hàng tháng:

+ Trong đó: do NSNN bảo đảm

8. Tuất hàng tháng BHXH bắt buộc:

+ Trong đó: do NSNN bảo đảm

9. Hưu trí BHXH tự nguyện (kể cả trợ cấp hàng tháng từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang)

10. Tuất hàng tháng BHXH tự nguyện

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 13/2011/TT-BLDTBXH

Hanoi, April 27, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING ADJUSTMENT OF PENSION, SOCIAL INSURANCE ALLOWANCE AND MONTHLY ALLOWANCE BY DECREE NO.23/2011/ND-CP DATED APRIL 04, 2011 AND DECREE NO.22/2011/ND-CP DATED APRIL 04, 2011 OF THE GOVERNMENT

Pursuant to the Decree No.186/2007/ND-CP dated December 25, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Decree No.23/2011/ND-CP dated April 04, 2011 of the Government on adjusting pensions, social insurance allowance and monthly allowance for commune officials who retired (hereinafter referred to as Decree No.23/2011/ND-CP);

Pursuant to the Decree No.22/2011/ND-CP dated April 04, 2011 of the Government on common minimum wage level (hereinafter referred to as Decree No.22/2011/ND-CP);

The Ministry Of Labour, Invalids And Social Affairs guides adjustment of pension, social insurance allowance and monthly allowance as follows:

Article 1. Subjects of application

1. Officials, public servants, workers, public employees and employees (including retirees enjoyed monthly allowance transferred from social insurance funds of Nghe An farmers as stipulated in Decision No.41/2009/QD-TTg dated March 16, 2009 of the Prime Minister); military and people’s public security officers, those who engage primary tasks in being enjoyed the pension before May 01, 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Those who are enjoying labor incapacitation monthly allowances; people who are being enjoyed monthly allowances under Decision No.91/2000/QD-TTg August 04, 2000, Decision No.613/QD-TTg dated May 06, 2010 of the Prime Minister and rubber workers who are being enjoyed monthly allowances before May 01, 2011.

4. Those who are enjoying monthly allowances of occupational accidents and occupational diseases before May 01, 2011.

5. Those who are enjoying monthly death grant before May 01, 2011.

6. Those who are enjoying allowances of sickness, maternity before May 01, 2011 to be subject to the wage regime prescribed by the State and from May 01, 2011 onwards, they are still enjoyed allowance as prescribed.

Article 2. Adjustment of pensions and social insurance allowances and monthly allowances

1. Persons specified in Clauses 1, 2 and 3 of Article 1 of this Circular who are being enjoyed pensions, monthly allowances, pensions level and monthly allowances are adjusted as follows:

Pensions level, monthly allowances from 01/5/2011

=

Pensions level, monthly allowances 4/2011

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.137

Example 1: Mr. A, with his pension level in 4/2011 is 1,938,027 VND/month.

Mr.A’s pension level from 5/2011 is adjusted as follows:

1,938,027 VND/month x 1.137 = 2,203,537 VND/month

Example 2: Mr. B, rank of Captain, with his pension level in 4/2011 is 2,544,983 VND/month.

Mr. B's pension level from 5/2011 is adjusted as follows:

2,544,983 VND/month x 1.137 = 2,893,646 VND/month

Example 3: Mr. C is a retired commune official, enjoyed monthly allowance as prescribed in Decree No.09/1998/ND-CP, with allowance level in 4/2011 is 947,046 VND/month.

Mr.C’s monthly allowance level for from 5/2011 is adjusted as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Example 4: Mr. D, left his job enjoyed monthly allowance for labor incapacitation, with allowance level in 4/2011 is 1,028,407 VND/month.

The allowance for Mr.D’s labor incapacitation in 5/2011 is adjusted as follows:

1,028,407 VND/month x 1.137 = 1,169,299 VND/month

2. Persons specified in clause 4 of Article 1 of this Circular, the allowance levels of occupational accidents and occupational diseases are adjusted monthly as follows:

a) For persons who are being enjoyed occupational accidents and occupational diseases:

The monthly allowance for labor accident or occupational disease from 01/5/2011

=

The allowance for labor accident or occupational disease in 4/2011

x

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Example 5: Mr. G, is being enjoyed monthly occupational accident allowance, with allowance level in 4/2011 is 436,671 VND/month.

The monthly allowance level for Mr.G’s occupational accident from 5/2011 is adjusted as follows:

436,671 VND/month x 1.137 = 496,495 VND/month

b) For people with occupational accident or occupational disease were completely treated and left hospital or the conclusion of the Council of Medical Examination (for the case of outpatient treatment) within the period from May 01, 2010 to April 30, 2011 that have not been solved their allowance regime of labor accidents and occupational diseases, it is still calculated by the common minimum wage level at the month of leaving the hospital or the conclusion of the Council of Medical Examination; from May 01, 2011, the allowance level of these persons are adjusted under the provisions of point a of this clause.

c) For people with occupational accidents and occupational diseases who are being enjoyed service allowance, from May 01, 2011, the monthly service allowance level is calculated according to the general minimum wage level as 830,000 VND/month.

3. For people enjoyed monthly death grant prescribed in clause 5 of Article 1 of this Circular, the allowance level is adjusted as follows:

a) Death grant level for connected person being enjoyed monthly death grant from May 01, 2011 is calculated at common minimum wage as 830,000 VND/month.

Example 6: Mr. H, are being enjoyed death grant for connected person without direct person to care for with a monthly allowance equal to 70% of the common minimum wage. From May 01, 2011 the monthly allowance level of Mr. H is:

70% x 830,000 VND/month = 581,000 VND/month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Persons specified in clause 6 of Article 1 of this Circular that from May 01, 2011 onwards, they are still enjoyed allowance, the allowance level of the remaining enjoyed time shall be calculated according to the common minimum wage as 830,000 VND/month.

5. The military and people’s public security officers who were transferred their sectors and retired due to labor incapacitation and have been enjoyed allowance of transferring sector under the provisions of Article 3 of Decision No.812/TTg December 12, 1995 of the Prime Minister, then from May 01, 2011 the allowances for transferring sector are calculated at the common minimum wage level as 830,000 VND/month.

6. Pensioners who live alone as stipulated in Article 2 of Decision No.812/TTg December 12, 1995 of the Prime Minister, if the pension level is adjusted under clause 1 of this Article less than 1,245,000 VND/month, then from May 01, 2011 it is adjusted by 1,245,000 VND/month.

Article 3. Organization of implementation

1. Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs presides over and coordinates with the Ministry of Finance, Ministry of Defense, Public Security to inspect the implementation as stipulated in Decree No.23/2011/ND-CP and Decree No.22/2011/ND-CP and this Circular.

2. People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall direct the Departments of Labour - Invalids and Social Affairs and related function agencies to inspect and urge the implementation of the provisions of this Circular.

3. Vietnam Social Insurance is responsible for implementing the adjustment of pensions and social insurance allowances and monthly allowances as prescribed in Decree No.23/2011/ND-CP and Decree No.22/2011 / ND-CP and the guidance in this Circular; making reports in the form attached to this Circular and send to the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs and Ministry of Finance before June 15, 2011.

Article 4. Effect

This Circular takes effect 45 days from the date of signing; the regimes prescribed in this Circular shall be implemented as from May 01, 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Minh Huan

 

SUMMARY TABLE

OF NUMBER OF SUBJECTS ENJOYED SOCIAL INSURANCE AND TOTAL ADDITIONAL FUNDS
(Together with Circular No.13/2011/TT-BLDTBXH dated April 27, 2011 of Ministry of Labor – Invalids and Social Affairs)

Subjects

Number of persons enjoyed  regime in 5/2011

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total funds paid in 5/2011, not yet adjusted

(million dong)

Total funds paid in 5/2011, have been adjusted by Decree No.23/2011/ND-CP and Decree No.22/2011/ND-CP

(million dong)

Total funds additionally increased due to adjusted by Decree No.23/2011/ND-CP and Decree No.22/2011/ND-CP

(million dong)

(1)

(2)

(3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) = (4) – (3)

1. Compulsory social insurance pension:

+ In which: guaranteed by state budget

2. Labor incapacitation:

3. Monthly allowance by Decision No.91/2000/QD-TTg, Decision No.613/QD-TTg

4. Rubber workers:

5. Officials of communes, wards, townships:

6. Monthly occupational accident allowance:

+ In which: guaranteed by state budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ In which: guaranteed by state budget

8. Compulsory social insurance monthly death grant:

+ In which: guaranteed by state budget

9. Voluntary social insurance pension (including monthly allowance transferred from social insurance funds of Nghe An farmers)

10. Compulsory social insurance monthly death grant

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Prepared by
(Sign)

Head of the Unit
(Sign, seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/04/2011 về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 23/2011/NĐ-CP và Nghị định 22/2011/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.048

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!