Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn chính sách bảo hiểm Nghị định 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản

Số hiệu: 115/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 20/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 67/2014/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp bảo hiểm được chấp thuận triển khai bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm).

2. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Chương II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm

1. Thực hiện bảo hiểm mọi rủi ro với mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cao nhất trong phạm vi bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm, ngoại trừ những rủi ro mang tính chủ quan của người được bảo hiểm và các hành vi trục lợi bảo hiểm.

2. Chủ tàu có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho thuyền viên làm việc trên tàu và thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn thuyền viên với doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm được thực hiện thông qua doanh nghiệp bảo hiểm theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 8 Thông tư này khi đã thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản, biểu phí chung thống nhất đã đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Điều 4. Yêu cầu đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về năng lực tài chính

a) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 800 tỷ đồng và tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

b) Đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định pháp luật.

2. Yêu cầu về quản trị doanh nghiệp

a) Có hệ thống quy trình khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm tai nạn thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ (sau đây gọi tắt là bảo hiểm khai thác hải sản).

b) Có chương trình tái bảo hiểm để bảo vệ chương trình bảo hiểm khai thác hải sản.

3. Yêu cầu về mạng lưới triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

Có chi nhánh tại tối thiểu 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu đăng ký hoạt động.

4. Yêu cầu về kinh nghiệm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

a) Có tối thiểu 10 năm hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó tối thiểu 5 năm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

b) Có tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác hải sản trong 5 năm gần nhất đạt tối thiểu 15 tỷ đồng.

5. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính.

6. Được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản về việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị được triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản sao các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư này và Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản của 5 năm gần nhất có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải nêu rõ lý do.

Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm

1. Chủ tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

a) Là thành viên của tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản;

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

c) Có giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc đăng ký tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo quy định của pháp luật;

d) Đã thực hiện đăng ký thuyền viên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ danh bạ thuyền viên theo quy định pháp luật;

đ) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng được hỗ trợ.

2. Thuyền viên làm việc trên tàu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 7. Hỗ trợ của Nhà nước

1. Mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên, cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.

b) Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu với mức:

- 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400 CV;

- 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

2. Kinh phí hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ được đảm bảo từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi;

b) Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%, ngân sách địa phương đảm bảo 50% còn lại;

c) Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

3. Phương thức hỗ trợ

Doanh nghiệp bảo hiểm được ngân sách nhà nước chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản (phần ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định) theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Điều 8. Hồ sơ, trình tự và thủ tục chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ

1. Hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ

a) Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Bảng kê (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm cấp cho chủ tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trình tự và thủ tục chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ

a) Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp bảo hiểm lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định chi trả phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm.

c) Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm toàn bộ phí bảo hiểm khai thác hải sản được ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ.

Điều 9. Lập dự toán ngân sách

Việc lập và chấp hành dự toán ngân sách được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và hướng dẫn tại Thông tư này.

1. Cùng với thời gian lập dự toán ngân sách hàng năm, căn cứ số lượng tàu, danh sách thuyền viên làm việc trên tàu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản (trong đó xác định rõ phần ngân sách địa phương phải cân đối và phần ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định) gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cùng với dự toán chi ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

2. Đối với năm 2014, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho các địa phương.

Điều 10. Phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí

1. Phân bổ dự toán

a) Hàng năm, căn cứ dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Căn cứ dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và phần ngân sách địa phương tự đảm bảo: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lập phương án phân bổ dự toán kinh phí, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản trong dự toán chi đã được duyệt.

2. Về quản lý và quyết toán kinh phí

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý và sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trường hợp kết thúc năm, kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản không sử dụng hết (nếu có) được chuyển sang năm sau để tiếp tục hỗ trợ, địa phương không được sử dụng cho mục đích khác. Trường hợp trong năm thiếu kinh phí, các địa phương chủ động ứng trước kinh phí để chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm; đồng thời gửi văn bản về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét bổ sung từ ngân sách trung ương (đối với các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ). Kết thúc thời gian thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản, số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư (nếu có), đề nghị địa phương hoàn trả ngân sách trung ương.

b) Kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm theo Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của từng cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Chương III.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định tại Thông tư này.

2. Bố trí ngân sách thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định tại Thông tư này.

3. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm được chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản; kiểm tra, giám sát việc cấp kinh phí hỗ trợ.

4. Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản.

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết việc thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác hải sản.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản tại địa phương thực hiện:

a) Hướng dẫn các chủ tàu thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký tàu, đăng ký thuyền viên, đăng kiểm, xin cấp phép khai thác hải sản, quy định về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên tàu và các quy định pháp luật khác có liên quan về khai thác hải sản.

b) Hướng dẫn các chủ tàu tham gia vào các tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản; tham gia bảo hiểm khai thác hải sản để phòng ngừa các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.

c) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc xác định giá trị tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ tham gia bảo hiểm khai thác hải sản; xác định thuyền viên làm việc trên tàu tham gia bảo hiểm khai thác hải sản đã đăng ký; xác định tính hợp pháp về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn về thuyền viên do chủ tàu cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm và các tài liệu khác có liên quan giúp doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường được nhanh chóng, thuận lợi.

2. Phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hướng dẫn các chủ tàu tham gia các tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện nhanh chóng các thủ tục chứng thực thành lập các tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản tạo điều kiện cho các chủ tàu có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm khai thác hải sản.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhanh chóng thủ tục xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo đề nghị của chủ tàu. Việc xác nhận đối tượng hỗ trợ bảo hiểm khai thác hải sản được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thông báo cho chủ tàu về việc doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với chủ tàu.

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm hướng dẫn các chủ tàu tham gia bảo hiểm khai thác hải sản; cung cấp các tài liệu có liên quan đến việc xác định giá trị tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ tham gia bảo hiểm; xác định nguyên nhân tổn thất… và các tài liệu có liên quan khác tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường được nhanh chóng, thuận lợi.

5. Chỉ đạo Biên phòng hỗ trợ, cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ tàu các tài liệu liên quan đến việc xác định hoạt động của tàu, danh sách thuyền viên làm việc trên tàu và các tài liệu liên quan khác tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường được nhanh chóng, thuận lợi.

6. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định hồ sơ hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

7. Tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm khai thác hải sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

8. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản theo mẫu quy định tại Phụ lục 6, Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư này và gửi về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian gửi báo cáo quý chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; báo cáo năm sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm.

Điều 14. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Đăng ký triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này.

2. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm khai thác hải sản và đăng ký với Bộ Tài chính để thực hiện thống nhất.

3. Xây dựng quy trình nghiệp vụ thống nhất về khai thác, giám định và bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản để áp dụng.

4. Phối hợp với Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam xây dựng chương trình tái bảo hiểm khai thác hải sản đảm bảo an toàn tài chính và thực hiện tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước với mức giữ lại tối đa theo quy định pháp luật.

5. Tổ chức triển khai thực hiện bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

6. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thống kê, cập nhật, quản lý việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản.

7. Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm khai thác hải sản.

8. Báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo quy định sau:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính định kỳ tháng và năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 8, Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:

- Thời hạn gửi báo cáo tháng: Chậm nhất là mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc tháng.

- Thời hạn gửi báo cáo năm: Chậm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b) Ngoài các báo cáo trên, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW liên quan;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH, DNTBH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 115/2014/TT-BTC

Hanoi, August 20, 2014

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON THE INSURANCE POLICY STIPULATED IN THE GOVERNMENT'S DECREE No. 67/2014 / ND-CP DATED JULY 07, 2014 ON SEVERAL POLICIES ON FISHERY DEVELOPMENT

Pursuant to the Law on Insurance Business dated 2000, the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Insurance Business and documents guiding the implementation;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 60/2003/NĐ-CP dated June 6, 2003providing instructions on the implementation of the Law on State budget;

Pursuant to the Government's Decree No. 67/2014 / ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development ;

At the request of the Director of the Department of Insurance Management and Supervision;

The Minister of Finance promulgates the Circular providing guidance on the insurance policy stipulated in the Government's Decree No. 67/2014 / ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

This Circular provides guidance on the insurance policy stipulated in the Government's Decree No. 67/2014 / ND-CP dated July 07, 2014 on several policies on fishery development (hereinafter referred to as Decree No. 67/2014/NĐ-CP).

Article 2. Regulated entities

1. Insurers permitted to provide insurance under the provisions of Decree No. 67/2014 / ND-CP (hereinafter referred to as the insurers).

2. Organizations and individuals eligible for financial supports to purchase insurance under the provisions of Decree No. 67/2014 / ND-CP.

3. Agencies, organizations, and individuals relating to the implementation of insurance policy as prescribed in Decree No. 67/2014/NĐ-CP.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Provide insurance against all risks with the highest compensation within the limits on insurance scope and the insurance payout in accordance with the law on insurance business and the insurance contracts, except for of the risks on account of the policyholders and the insurance-profiteering behaviors.

2. Ship-owners are responsible for purchasing accident insurance for crew members working on ship and concluding accident insurance contracts with insurers.

3. Financial support to buy insurance is done through insurers under the procedures stipulated in Article 8 hereof after the insurance contract is concluded from which insurance liability arises.

4. Insurers shall provide insurance according to the rules, provisions, charges registered and approved by the Ministry of Finance.

Article 4. Requirements for insurers

Insurers must meet the following requirements:

1. Requirements for financial capability

a) Have at least VND 800 billion of charter capital and total assets of VND 2,000 billion at the end of the latest fiscal year.

b) Ensure the solvency margin in accordance with the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Have a system of exploitation, assessment, compensation of insurance for sailors; insurance for body of the ship, equipment and fishing gear (hereinafter referred to as fishing insurance).

b) Have reinsurance program in order to protect the fishing insurance program.

3. Requirements for the network of fishing insurance

Have branches in at least 10 central-affiliated cities and provinces where the ships are registered.

4. Requirements for experience of providing fishing insurance

a) Have at least 10 years of insurance operations, including at least 5 years of providing fishing insurance.

b) Have at least VND 15 billion of total revenue from premium of fishing insurance in the last 5 years.

5. Make commitment to compliance with the law and guiding documents of the Ministry of Finance.

6. Gain the approval of providing fishing insurance from the Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The application for approval of provision of fishing insurance includes the following documents:

a) A written request for providing fishing insurance using the form provided in Appendix 1 enclosed with this Circular.

b) A copy of the documents showing that the conditions specified in Clause 2, Article 4 of this Circular are met and the Report on revenues, compensations for fishing insurance of the last 5 years recognized by the legal representative of the insurer.

2. Within five (05) working days from the date of receipt of a satisfactory application as prescribed in paragraph 1 of this Article, the Ministry of Finance shall make a written reply of approval or disapproval. In case of disapproval, the Ministry of Finance must clearly provide explanations.

Article 6. Entities eligible for financial support

1. Owners of offshore fishing vessels, offshore fishing logistics service vessels of which main engines have a total capacity of 90 CV or more fully meeting the following requirements:

a) Be members of fishing teams, cooperatives;

b) Have the Certificate of vessel registration, Certificate of technical safety issued by competent State agencies under the law;

c) Have license for fishery exploitation for offshore fishing vessels or the registration of offshore fishing logistics service vessels as prescribed by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Gain the recognition of eligibility for financial support from People’s Committees of communes

2. The crew members working on vessels fully meet the requirements stipulated in Paragraph 1 of this Article.

Article 7. Support of the State

1. Funding levels provided by the State budget

The funding provided by the State budget supports the purchase of insurance for offshore fishing vessels, offshore fishing logistics service vessels which are members of fishing teams, cooperatives and of which main engine’s total capacity is 90 CV or more. To be specific:

a) Annual support which covers 100% of premiums of accident insurance for each crew member working on the vessel.

b) Annual support for premiums of insurance for body of the vessel, equipment, fishing gear on each vessel as follows:

- 70% of insurance premiums for vessels of which main engine’s total capacity is from 90 CV to less than 400 CV;

- 90% of insurance premiums for vessels of which main engine’s total capacity is 400 CV or more;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Funding is covered by the central budget and the local budget which is a part of the State budget. To be specific:

The central budget shall provide 100% of funding for provinces that are not able to self-balance their budget and Quang Ngai province;

b) The central budget shall provide 50% of funding for provinces less than 50% of revenues of which are transferred to the central government budget; the remaining 50% shall be covered by local government budgets;

c) The remaining localities shall use the local budgets to provide funding.

3. Support method

The State budget shall pay the premiums for fishing insurance for insurers (as prescribed) according to the procedures stipulated in Article 8 hereof.

Article 8. Applications and procedures for payment of premium for fishing insurance supported by the State budget

1. The application for payment of premium for fishing insurance supported by the State budget shall include:

a) A premium payment form provided in Appendix 2 enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A list (enclosed with a copy) of Certificates of insurance issued to shipowners by insurers using the form provided in Appendix 4, Appendix 5 enclosed with this Circular.

2. Procedures for payment of premium for fishing insurance supported by the State budget

a) Within ten (10) days from the end of the month, insurers shall make the application for payment of premium for fishing insurance supported by the State budget specified in Paragraph 1 of this Article and submit to the Service of Agriculture and Rural development.

b) Within ten (10) days from the date of receipt of the satisfactory application as prescribed in Paragraph 1 of this Article, the Service of Agriculture and rural Development shall take charge and cooperate with the Service of Finance to complete the assessment and request People’s Committee in central-affiliated cities and provinces ( hereinafter referred to as provincial People’s Committees) for consideration and decision on payment of premiums for fishing insurance supported by the State budget to insurers.

c) Within ten (10) days from the date of receipt of the report of the Service of Finance, the provincial People’s Committees, the provincial functional agency shall complete the payment of all premiums for fishing insurance supported by the central budget and the local budget.

Article 9. Estimation

Estimation and use of budget shall comply with the Law on the State budget, guiding documents and guidance provided in this Circular.

1. At the time of annual budget estimate, based on the number of vessels, the list of crew members working on the vessels certified by the People’s Committees of communes; the Service of Agriculture and Rural development shall determine the funding needs for the implementation of fishing insurance policy (specifying the local budget that must be balanced and the central budget that are provided as prescribed) and submit to the Service of Finance for aggregate and reporting to the provincial People’s Committees along with the estimate of local budget expenditure under the provisions of the Law on State Budget submitted to the Ministry of Finance for aggregate in the annual state budget estimates as prescribed.

2. For 2014, the provincial People's Committee shall direct the relevant agencies to aggregate, anticipate the funding needs for the implementation of insurance policy, and report to the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and rural Development for aggregate and submitting to the Prime Minister for consideration and decision on supporting localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Estimate distribution

a) Every year, based on the estimates allocated by the Prime Minister, the Ministry of Finance shall add with objectives the central budget to the local budget used to implement the fishing insurance policy as defined in Decree 67/2014 / ND-CP and the guidance in this Circular.

b) Based on the estimates allocated by the Prime Minister and the self-balanced local budget: the Service of Finance shall take charge, cooperate with the Service of Agriculture and Rural development to make the plan for distribution of the funding, and report to the Provincial People's Committee requesting the People’s Council of the same level for consideration and decision on distribution of funding for implementation of insurance policy for fishing in the approved expenditure estimates.

2. Management and statement of funding

a) The provincial People’s Committees shall be responsible for management, use, and statement of funding with proper purposes and in accordance with the provisions of the Law on State Budget. At the end of the year, funding to support premium for fishing insurance that remains (if any) shall be transferred to the next year, localities are not allowed to use it for other purposes. In case of lack of funding in the year, the localities shall advance funding to pay for the insurers and send documents to the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural development for consideration and adding funding provided by the central budget (for the localities of which funding is provided by the central budget). The funding provided by the central budget that remains at the end of the time for implementation of fishing insurance policy (if any) shall be returned the central budget.

b) Funding to support the insurance premium in accordance with Article 5 of Decree No. 67/2014 / ND-CP shall be aggregated in the statement of the annual state budget expenditure of each budget level as prescribed by the Law on State Budget, documents guiding the Law, and the current State Budget Index.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF RELEVANT AGENCIES

Article 11. Responsibilities of the Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Distribute the budget for the implementation of fishing insurance policy as prescribed in this Circular.

3. Inspect and monitor insurers approved to provide fishing insurance; inspect and monitor the provision of funding.

4. Report annually to the Prime Minister on the situation and result of the implementation of fishing insurance policy.

5. Take charge and cooperate with the relevant Ministries, departments to summarize the implementation of fishing insurance policy.

Article 2. Responsibilities of the Ministry of Agriculture and Rural development

1. Direct State management agencies on fishery in the localities where the insurance is provided:

a) Direct the shipowners on registration of vessels, crew members, registration, applying for licensing fishing, regulations of degrees, professional certificates of crew members working on vessels and other legal regulations relating to fishing.

b) Provide guidance for the shipowners on participating in fishing teams, cooperatives, participating in fishing insurance in order to prevent unexpected risks.

c) Provide documents and papers relating to the valuation of vessels, equipment, and fishing gear participated in fishing insurance for insurers; determine the registered crew member working on vessels participating fishing insurance; determine the legality of diplomas, professional certificates of crew members provided for insurers by shipowners and other relevant documents in order to assist insurers to pay compensation quickly and conveniently.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Responsibilities of the provincial People’s Committees

1. Provide guidance for the shipowners on participating in fishing teams, cooperatives; direct the People’s Committees of communes and relevant competent agencies to quickly follow authentication procedures for establishment of fishing teams, cooperatives in order to enable eligible shipowners to participate in fishing insurance.

2. Direct the People’s Committees of communes to quickly follow procedures for certifying entities eligible for insurance support at the request of the shipowner. The certification shall comply with the form prescribed in Appendix 3 enclosed with this Circular.

3. Direct the People’s Committees of communes to notify the shipowners of unilateral termination of insurance contract of insurers after receiving the notification of termination of insurance contract of the insurers.

4. Direct relevant functional agencies to cooperate with insurers to provide guidance on participating fishing insurance for shipowners; provide documents related to the valuation of vessels, equipment, and fishing gear participated insurance; determine the cause of loss ... and the other relevant documents enabling insurers to pay compensation quickly and conveniently.

5. Direct the Border guard to provide documents related to the determination of the operation of the vessels, lists of crew members working on vessels and other relevant documents for insurers in order to enable insurers to pay compensation quickly and conveniently.

6. Direct the Service of Agriculture and Rural development to take charge and cooperate with the Service of Finance to assess the application for support and request provincial People’s Committees for consideration, decision on support as prescribed in Clause 2, Article 8 of this Circular.

7. Propagate the fishing insurance policy under Decree No. 67/2014 / ND-CP on local means of mass media

8. Quarterly, yearly, the provincial People's Committee shall prepare a detailed report on the support of fishing insurance premium using the form provided in Annex 6, Annex 7 enclosed with this Circular and send to the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development. The time to send the quarterly report shall be within 30 days after the end of the quarter; The time to send the annual report shall be 60 days after the end of the year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Register provision of fishing insurance according to the guidance provided in Article 5 of this Circular.

2. Insurers shall cooperate in formulating regulations, terms, tables of fishing insurance premiums and register with the Ministry of Finance for uniform implementation.

3. Develop uniform operation processes for exploitation, assessment, and compensation of fishing insurance.

4. Cooperate with Vietnam National Reinsurance Joint Stock Corporation to design the fishing reinsurance to ensure financial security and provide reinsurance for Vietnamese insurers at maximum retention rate as prescribed by laws.

5. Provide the fishing insurance under the law on insurance business and the regulations, terms, charge tables approved by the Ministry of Finance.

6. Develop the information technology systems in order to prepare statistics, update, manage the provision of fishing insurance.

7. Propagate the fishing insurance policy.

8. Submit reports on the results of implementation of fishing insurance to the Ministry of Finance as follows:

a) Insurers must report to the Ministry of Finance monthly and annually using the form provided in Appendix 8, 9 enclosed with this Circular. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The time-limit for annual report: 90 days after the end of the fiscal year at the latest

b) In addition to reports mentioned above, insurers shall report extraordinarily at the request of the Ministry of Finance.

Chapter IV.

IMPLEMENTATION

Article 15. Effect

1. This Circular takes effect from its signing and is applicable from August 25, 2014.

2. Any problems arising during the implementation should be reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.023

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!