Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 718/QĐ-BHXH năm 2014 phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 718/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 11/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 718/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÚP TỔNG GIÁM ĐỐC THAM GIA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với các Phó Tổng Giám đốc

Các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao phụ trách triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, bao gồm:

- Cung cấp thông tin liên quan đến việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- Tổ chức trao đổi, tọa đàm về các nội dung tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- Báo cáo, giải trình với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- Kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về các nội dung tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

1. Giúp Tổng Giám đốc trong việc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế theo các lĩnh vực như sau:

1.1. Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế: Tham mưu, cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm tổng hợp chung về việc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế.

1.2. Ông Điều Bá Được, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Tham mưu, cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm tổng hợp chung về việc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.

1.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán: Tham mưu, tổng hợp, cung cấp các nội dung, tài liệu về chi phí quản lý và quản lý tài chính của Ngành; đề xuất nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động tham gia Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

1.4. Ông Trần Đình Liệu, Trưởng Ban Thu: Tham mưu, tổng hợp, cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan đến đối tượng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cập nhật thông tin, các chế tài quy định về thẩm quyền của ngành Bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

1.5. Ông Vũ Xuân Hiển, Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế: Tham mưu, tổng hợp, cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan đến lĩnh vực thuốc và vật tư y tế cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

1.6. Ông Cù Ngọc Oánh, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ: Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ngành.

1.7. Ông Phan Văn Mến, Trưởng Ban Pháp chế: Tham mưu, đề xuất về tính đúng đắn, hợp lý, hợp pháp của các nội dung tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

1.8. Ông Nguyễn Vinh Quang, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế: Tổng hợp các kinh nghiệm, mô hình tổ chức quốc tế liên quan đến tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vận động các nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức quốc tế (nếu có).

1.9. Ông Phạm Đình Thành, Viện trưởng Viện Khoa học bảo hiểm xã hội: Tham mưu tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề, tổ chức thực hiện các đề án, đề tài khoa học liên quan đến việc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

1.10. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền: Tham mưu việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và chịu trách nhiệm tổng hợp các thông tin, tuyên truyền liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

1.11. Ông Nguyễn Ngọc Đằng, Tổng Biên tập Báo Bảo hiểm xã hội: Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên Báo Bảo hiểm xã hội.

1.12. Ông Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Bảo hiểm xã hội: Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

1.13. Ông Trần Phi, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tham mưu, đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động tham gia Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

1.14. Ông Chu Mạnh Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thư ký Tổng Giám đốc: Chịu trách nhiệm thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc đến các thành viên được phân công tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

2. Trách nhiệm thực hiện

- Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; được trưng dụng viên chức thuộc đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Đề xuất, báo cáo các nội dung cụ thể phù hợp với tình hình thực tế phục vụ cho việc tham gia Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế của Ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 718/QĐ-BHXH năm 2014 phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0