Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6827/QĐ-UBND năm 2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 6827/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6827/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Căn cứ Công văn số 1740/TTg-KTTH ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo;

Căn cứ Thông tư số 07-TT/TU ngày 29/02/2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành Phố Hà Nội trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Liên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Tờ trình số 1454/TTr - LN: LĐTBXH-TC-BHXH ngày 04/07/2013 và Tờ trình số 2529/TTr-LĐTBXH ngày 05/11/2013 về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo và Công văn số 1954/STP-VBPQ ngày 06/08/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn cận nghèo của Thành phố), kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Thành phố đảm bảo.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định này.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, đảm bảo kinh phí thực hiện.

4. UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, giải quyết các thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ LĐTB&XH;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP để báo cáo;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP để báo cáo;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP để báo cáo;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Ban VHXH - HĐND TP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, KT, TH;
- Lưu.VT, VX (Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6827/QĐ-UBND năm 2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93