Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5941/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 29/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5941/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 12825/STC-NS ngày 24 tháng 12 năm 2009 về bổ sung ngân sách để hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện để chi đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 là: 9.798,508 triệu đồng.

Trong đó:

- Bổ sung cho các đơn vị sở, ban, ngành thành phố: 3.077,816 triệu đồng (đính kèm phụ lục 1);

- Bổ sung ngân sách các quận - huyện: 6.720,692 triệu đồng (đính kèm
phụ lục 2).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm:

1. Cân đối điều chỉnh lại dự toán chi ngân sách năm 2009, đảm bảo thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định và phân bổ kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo Quyết định này.

2. Thực hiện rút dự toán số bổ sung nêu trên tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm để tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

3. Tổ chức quản lý, sử dụng và theo dõi nguồn chi bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Kinh tế&Ngân sách HĐND.TP;
- VPUB: PVP/KT, VX;
- Phòng TC-TM-DV, VX;
- Lưu : VT, (TM/P) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.329
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162