Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2015/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 228/TTr-STP ngày 04/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Trưởng Công an các huyện, thành phố Cà Mau, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TT.T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm CB-TH
tỉnh;
- Lưu: VT.Tr02/01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính bao gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi được thực hiện cho tất cả các trường hợp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quy chế này.

2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, liên tục, kịp thời và đúng thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật trong việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính.

2. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan thực hiện việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính để công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho người có yêu cầu.

3. Đảm bảo việc phối hợp giải quyết giữa các cơ quan phải theo quy định của pháp luật.

4. Tuân thủ quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các nhóm thủ tục hành chính quy định tại Điều 4 Quy chế này chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các nhóm thủ tục hành chính.

6. Người có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hay không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được nêu tại Quy chế này. Trường hợp lựa chọn không áp dụng quy trình liên thông, việc thực hiện từng thủ tục sẽ theo quy định pháp luật hiện hành đối với từng loại thủ tục.

Điều 4. Các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi khi có yêu cầu.

2. Cơ quan đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi, cụ thể:

a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn thuộc các huyện.

b) Công an thành phố Cà Mau đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Cà Mau.

3. Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố Cà Mau (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 5. Trách nhiệm của Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

2. Cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền, đồng thời trả kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Chương II

HỒ SƠ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục 1: LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

Điều 6. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 (một) bộ hồ sơ, xuất trình các giấy tờ và nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định (trừ các trường hợp không thu lệ phí đăng ký thường trú theo quy định) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nơi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ thường trú.

Trường hợp không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em một của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

1. Giấy tờ phải xuất trình:

a) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu làm thủ tục liên thông.

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

2. Hồ sơ phải nộp

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).

b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định).

d) Shộ khẩu:

- Shộ khẩu của cha, mẹ (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha, mẹ có cùng hộ khẩu thường trú.

- Shộ khẩu của cha (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha.

- Shộ khẩu của mẹ (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ.

- Shộ khẩu của người nuôi dưỡng (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng và một trong các giấy tờ liên quan, cụ thể:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nếu trẻ em được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung.

+ Trường hợp trẻ em được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó phải có văn bản đề nghị, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (văn bản đề nghị cần nêu rõ thông tin từng trẻ như: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nguyên quán, dân tộc, tôn giáo).

- Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Shộ khẩu ca chủ hộ (bản chính).

đ) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu quy định).

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

b) Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.

c) Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

d) Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ được nêu trong Quy chế này. Trường hợp yêu cầu của cá nhân, tổ chức không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trừ trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh.

2. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Bước 1: Đăng ký khai sinh

Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

b) Bước 2: Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho cơ quan công an có thẩm quyền và hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm y tế cấp huyện. Cụ thể:

- Lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi gồm các loại giấy tờ quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 6 Quy chế này và 01 bản sao Giấy khai sinh. Đối với các huyện thì Công an xã, thị trấn trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn sau khi nhận thông báo của Công chức tư pháp - hộ tịch. Riêng đối với địa bàn thành phố Cà Mau thì Công an xã, phường nhận hồ sơ và chuyn cho Công an thành phố Cà Mau đăng ký.

- Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo mẫu quy định. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm bằng file PDF thông qua đường truyền của phần mềm quản lý hồ sơ công việc (gọi tắt là VIC).

c) Bước 3: Giải quyết đăng ký thường trú tại cơ quan Công an và giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Giải quyết đăng ký thường trú tại cơ quan Công an có thẩm quyền

+ Ngay sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú (nếu có), cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc (đối với Công an xã, thị trấn) và năm (05) ngày làm việc (đối với Công an thành phố Cà Mau) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Riêng đối với địa bàn thành phố Cà Mau, Công an cấp xã trực tiếp nhận kết quả tại Công an thành phố Cà Mau và chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả kết quả cho người dân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký thường trú thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại cho cơ quan Công an để đăng ký thường trú cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ của ngày làm việc thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký thường trú có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để xử lý theo quy định.

- Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

+ Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã qua đường bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết qua VIC để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện qua VIC để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ của ngày làm việc thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã qua VIC biết để xử lý theo quy định.

3. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tự hoàn thiện hồ sơ hoặc liên hệ với người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; sau đó, chuyển lại hồ sơ cho cơ quan Công an để đăng ký thường trú, chuyển lại hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi thông qua hình thức nêu trên.

4. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và trả kết quả

a) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc đối với địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện; trong thời hạn tám (08) ngày làm việc đối với địa bàn xã, phường thuộc thành phố Cà Mau, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế và Sổ hộ khu.

b) Trường hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá hai (02) ngày làm việc. Trong trường hợp này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

c) Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân.

Mục 2: LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TỂ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

Điều 8. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

1. Hồ sơ thực hiện liên thông

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải có các loại giấy tờ và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 và điểm a, b, e khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

3. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Bước 1: Đăng ký khai sinh

Việc đăng ký khai sinh được thực hiện theo điểm a, khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

b) Bước 2: Lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau khi đăng ký khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

c) Bước 3: Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

d) Bước 4: Trả kết quả

Sau khi cấp thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã qua đường bưu chính để trả cho người dân.

4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo qua VIC của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tự hoàn thiện hồ sơ hoặc liên hệ với người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, sau đó chuyển lại hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi qua VIC.

5. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và trả kết quả

a) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế.

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá hai (02) ngày làm việc. Trong trường hợp này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

c) Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế

1. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, kiểm tra, tập huấn, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực của đơn vị để bảo đảm Quy chế này được triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí, hướng dẫn thủ tục, quy trình quyết toán kinh phí hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế kịp thời, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này.

2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch cho trẻ em dưới 06 tuổi theo cơ chế phối hợp của Quy chế này đảm bảo đúng quy định.

3. Xem xét giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an cấp huyện và Công an cấp xã

1. Xem xét, giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi theo thẩm quyền.

2. Cung cấp phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu cho UBND cấp xã.

3. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thu lệ phí đăng ký thường trú theo quy định.

4. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi theo thẩm quyền.

Điều 14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

1. Thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định cho y ban nhân dân cấp xã.

3. Hàng quý cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện lập danh sách đối chiếu số lượng thẻ Bảo hiểm y tế được cấp cho trẻ em dưới 06 tuổi với Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo thẩm quyền.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Thông tin, tuyên truyền về liên thông các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp; phổ biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.

3. Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

4. Tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

5. Niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã, lệ phí, danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

6. Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

7. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan mình, gửi cơ quan Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

8. Hàng quý, Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận danh sách đối chiếu thẻ Bảo hiểm y tế được cấp cho trẻ em dưới 06 tuổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

9. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Đối với những trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi đã đăng ký khai sinh nhưng chưa đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế, mà người dân có yêu cầu thực hiện liên thông đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế thì Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn tiếp nhận và giải quyết theo quy trình tại Điều 7 và Điều 8 của Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56