Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT 2018 thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Số hiệu: 5446/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5446/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thbảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học/học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (để b/c)
;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NGCBQLGD
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ nhằm tạo chuyn biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Nhà nước.

2. Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu đBộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ.

3. Phấn đấu đến năm 2021 tối thiểu 95% viên chức hợp đồng lao động trong độ tuổi lao động (chưa được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước) trong các cơ sở giáo dục tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2025.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Bộ GDĐT.

- Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, học tập Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị ln thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

2. Thực hiện các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

a) Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tiền lương của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (đặc biệt cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài có sử dụng giáo viên, nhân viên là người Việt Nam).

Thời gian thực hiện: Hằng năm

Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

c) Lồng ghép nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Bộ GDĐT

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; định kỳ và đột xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch-Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng bố trí nguồn kinh phí để chi cho các hoạt động theo kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

- Văn phòng Bộ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông theo kế hoạch.

- Các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch và gửi kết quả thực hiện về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trước ngày 31 tháng 10 hằng năm để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm

- Thực hiện truyền thông về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở.

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với những người lao động thuộc đơn vị theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 31 tháng 10 hằng năm.

Căn cứ vào Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học; Hiệu trưởng/Giám đốc các trường đại học, học viện trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động, nếu có những vướng mắc cần điều chỉnh, thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để kịp thời giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88