Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2020 công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 522/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 522/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐỊA BÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI TRÂU, BÒ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Văn bản số 27/SNN&PTNT-CNTY ngày 07/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò như sau:

1. Huyện Vĩnh Tường, gồm 05 xã: An Tường, Bình Dương, Phú Đa, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh.

2. Huyện Yên Lạc, gồm 05 xã: Đại Tự, Liên Châu, Hồng Châu, Trung Kiên, Trung Hà.

3. Huyện Lập Thạch, gồm 19 xã, thị trấn: Quang Sơn, Hợp Lý, Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Thái Hòa, Liễn Sơn, Xuân Hòa, Tử Du, Liên Hòa, Bàn Giản, Đồng Ích, Đình Chu, Tiên Lữ, Triệu Đề, Sơn Đông, Văn Quán, Vân Trục, Xuân Lôi và thị trấn Hoa Sơn.

4. Huyện Sông Lô, gồm 04 xã: Hải Lựu, Lãng Công, Tứ Yên, Yên Thạch.

5. Huyện Tam Dương, gồm 11 xã, thị trấn: An Hòa, Duy Phiên, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Hoàng Đan, Hoàng Lâu, Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Kim Long, Thanh Vân và thị trấn Hợp Hòa.

6. Huyện Tam Đảo, gồm 08 xã: Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù, Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang.

7. Huyện Bình Xuyên, gồm 03 xã: Phú Xuân, Thiện Kế, Trung Mỹ.

8. Thành phố Phúc Yên, gồm 02 xã: Ngọc Thanh, Cao Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh đúng quy định; đồng thời công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; kịp thời phản ánh các vướng mắc về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp về các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp&PTNT;
- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBHQ tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- NHNN chi nhánh tỉnh VP;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; Cổng TT-GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2020 công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150