Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4222/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 4222/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 03/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 4222/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 1016/BHXH-HCTH ngày 24/11/2014 về việc đề nghị phê duyệt “Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Các bộ: LĐTBXH; Tài chính; Y tế;
- BHXH Việt Nam;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức của nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện các quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của chính quyền, các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước với tổ chức thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu của tổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

2. Phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định; đảm bảo tính chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN và ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN.

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hoặc theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giải quyết chế độ BHTN và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

d) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, triển khai chương trình phối hợp công tác hàng năm liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

đ) Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

2. Sở Y tế

a) Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT và ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt chính sách về BHYT. Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh lập kế hoạch nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT, thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hoặc theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

c) Chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng bảng giá dịch vụ kỹ thuật, tổ chức cung ứng thuốc, vật tư y tế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế theo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng dịch vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm quản lý tốt công tác chuyên môn. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT và xây dựng triển khai chương trình phối hợp công tác hàng năm về thực hiện chính sách BHYT.

d) Hằng năm cung cấp cho cơ quan BHXH danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu để cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ động kế hoạch phát hành thẻ BHYT và ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT.

đ) Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHYT.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Chủ trì tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền giao.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chế độ, chính sách và chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; đề xuất xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN.

c) Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

d) Phối hợp với các ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT tới người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

đ) Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

4. Sở Tài chính

a) Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHTN cho các nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện quyết toán và tổng hợp quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT phần ngân sách đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng BHYT, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.

c) Trên cơ sở dự toán cấp huyện lập về BHYT, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Định kỳ hàng quý cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tạm ngừng hoạt động, giải thể và doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay trở lại kinh doanh.

b) Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện công tác tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên trong các nhà trường tham gia BHYT. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT đối với các đơn vị, nhà trường; quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác y tế tại trường học. Giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho các cơ sở giáo dục.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và BHXH tỉnh kiện toàn, tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ làm công tác y tế trong các trường học.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm y tế trường học, phấn đấu năm 2015 tất cả các trường trên địa bàn tỉnh đều có cán bộ chuyên trách làm y tế tại nhà trường.

8. Cục Thuế

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hằng năm cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội số liệu các đơn vị sử dụng lao động có đăng ký mã số thuế để quản lý mức đóng, đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ đạo của cấp trên. Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động chấp hành, thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình thực hiện công tác quản lý, thu thuế.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và xây dựng chuyên mục, đưa tin, bài tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

10. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (đối với các văn bản mới được ban hành) vào kế hoạch của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và ưu tiên việc hỗ trợ pháp lý về BHXH, BHYT, BHTN.

11. Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

12. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về kinh tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Phối hợp với các ngành có liên quan, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng; chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng thực hiện việc buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

14. Tòa án nhân dân tỉnh

a) Hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục khởi kiện đối với người sử dụng lao động nợ BHXH. Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

b) Tiếp nhận hồ sơ khởi kiện do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến, thực hiện giải quyết vụ án theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

15. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị thi hành án đối với bản án có hiệu lực pháp luật nhưng đơn vị nợ BHXH không thực hiện.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra về thi hành án dân sự và xử lý hành vi không chấp hành án về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

16. Ban Dân tộc

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác rà soát cấp phát thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, tránh bị trùng lặp đối với các nhóm đối tượng khác đã được cấp thẻ BHYT theo quy định.

17. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Khảo sát và tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp có liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tư vấn cho người sử dụng lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Đưa tiêu chí thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp hàng năm.

18. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Khảo sát và tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong các Hợp tác xã. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh để nắm bắt, theo dõi và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tư vấn cho người sử dụng lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Đưa tiêu chí thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN để đánh giá hoạt động của Hợp tác xã hàng năm. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong các Hợp tác xã.

19. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

Khảo sát và tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tư vấn cho người sử dụng lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Đưa tiêu chí thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp hàng năm. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế; thực hiện quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật trong khu kinh tế.

20. Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống Công đoàn và trong công chức, viên chức, công nhân, người lao động; tham gia quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

b) Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT và Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp cơ sở thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

b) Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, chế độ BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

22. UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện)

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với các đơn vị để số tiền nợ lớn hoặc kéo dài ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động và các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

c) Ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và Quyết định thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của địa phương phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và theo đúng định hướng chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

d) Chỉ đạo các xã và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHYT, lập danh sách đối tượng tham gia không để xảy ra tình trạng trùng, thừa hoặc bỏ sót đối tượng và sai thông tin. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

đ) Chỉ đạo phòng Tài chính huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện dự toán ngân sách đóng BHYT cho các nhóm đối tượng được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BHTN

1. Khi nhận được đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, cơ quan có liên quan tiếp nhận phải thụ lý để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoặc chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

2. Đối với những trường hợp đơn, thư thuộc thẩm quyền do cấp trên chuyển xuống, cơ quan được giao nhiệm vụ phải thụ lý, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan cấp trên. Trường hợp nội dung giải quyết liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất hướng giải quyết; nếu yêu cầu giải quyết không thuộc thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết, tổng kết

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ngành và các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện BHXH, BHYT - trụ cột chính trong chính sách an sinh xã hội.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng các Quy chế phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể. Định kỳ hằng năm hoặc 6 tháng, chủ trì họp giao ban với các sở, ngành và các đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thực hiện tốt Quy chế này.

3. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với UBND cấp huyện.

4. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện Quy chế, chủ trì tổ chức hội nghị để giải quyết những vấn đề vướng mắc còn có ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành, địa phương hoặc lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương để quyết định nội dung chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 7. Kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động phối hợp

1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN sử dụng từ nguồn ngân sách trong dự toán hằng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

2. Các cơ quan được quy định trách nhiệm phối hợp giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, bộ phận chuyên môn và phân công công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả những nội dung công tác quy định tại Quy chế này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành "Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN".

2. Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, đơn vị có liên quan phải bàn bạc, thống nhất hướng giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền, có ý kiến đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4222/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113