Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3731/QĐ-BHXH ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hiệu: 3731/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 3731/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3731/QĐ-BHXH ngày 27/6/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Qui chế này qui định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (viết tắt là BHXH Việt Nam) theo qui định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Người phát ngôn) là Tổng giám đốc BHXH Việt Nam hoặc người được Tổng giám đốc BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Khi cần thiết, Người phát ngôn (được Tổng giám đốc uỷ nhiệm) có trách nhiệm thống nhất với Tổng Giám đốc về nội dung phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể.

3. Người được Tổng giám đốc BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/5/2007 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Trường hợp Người phát ngôn vắng mặt, Tổng giám đốc sẽ có quyết định cụ thể về phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí.

5. Cán bộ, công chức của BHXH Việt Nam không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh BHXH Việt Nam để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngoài nội dung Người phát ngôn nói ở điểm 1, điều 2 phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn có thể cung cấp thông tin cho báo chí về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực được giao, theo Luật báo chí và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Hình thức cung cấp thông tin cho báo chí

BHXH Việt Nam tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của BHXH Việt Nam, thông qua các hình thức sau:

1. Trên trang điện tử của Chính phủ và trang điện tử của BHXH Việt Nam.

2. Tổ chức họp báo.

3. Trên các phương tiện thông tin khác của Nhà nước.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp, đột xuất

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất sau đây:

1. Các sự kiện, vấn đề quan trọng khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây tác động lớn trong xã hội nhằm cảnh báo và định hướng kịp thời trong dư luận xã hội; về quan điểm và cách xử lý của BHXH Việt Nam đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của BHXH Việt Nam thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động báo cáo Tổng Giám đốc để thống nhất quan điểm và thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện hoạt động của BHXH Việt Nam được nêu trên báo chí.

3. Khi báo chí đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến BHXH Việt Nam và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo qui định của pháp luật.

Điều 5. Nội dung thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí

Các thông tin được phép cung cấp cho cơ quan báo chí bao gồm:

1. Các thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam theo qui định của pháp luật.

2. Chương trình công tác của BHXH Việt Nam đã công bố.

3. Các văn bản qui định hoạt động nghiệp vụ của BHXH Việt Nam ban hành thuộc thẩm quyền.

4. Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo BHXH Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất của BHXH Việt Nam được dư luận xã hội quan tâm.

5. Các lĩnh vực công tác khác của BHXH Việt Nam mà Lãnh đạo BHXH Việt Nam xét thấy cần công bố với cơ quan báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện BHXH Việt Nam phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đây là những thông tin chính thức của BHXH Việt Nam.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc BHXH Việt Nam cung cấp thông tin, lập hợp thông tin để phát ngôn; cung cấp thông tin đột xuất cho báo chí theo qui định tại Điều 4, Điều 5 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan có thẩm quyền, cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo qui định của pháp luật.

3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước của Đảng, của Ngành;

b) Những thông tin liên quan đến các vụ việc đang được thanh tra kiểm tra trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có thẩm quyền yêu cầu cần thông tin trên báo chí;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo qui định của pháp luật chưa được phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn.

4. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn thông tin cung cấp cho báo chí và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng BHXH Việt Nam trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin cho Người phát ngôn của BHXH Việt Nam.

1. Văn phòng BHXH Việt Nam là đơn vị đầu mối trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ Người phát ngôn của BHXH Việt Nam.

2. Tổ chức họp báo đột xuất để Người phát ngôn của BHXH Việt Nam phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc cung cấp thông tin cho Người phát ngôn

1. Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp và đáp ứng các yêu cầu của Văn phòng BHXH Việt Nam trong việc cung cấp tài liệu, thông tin cho Người phát ngôn theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin nhanh, đột xuất, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố có thể làm việc trực tiếp với Người phát ngôn đồng thời thông báo cho Văn phòng nội dung thông tin.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tính chính xác, trung thực của các thông tin do đơn vị mình cung cấp cho Người phát ngôn.

3. Ban Tuyên truyền theo dõi nội dung đăng tải trên các báo và các phương tiện thông tin khác để báo cáo kịp thời các vấn đề có liên quan cho Tổng giám đốc và Người phát ngôn, đồng thời thông báo cho Văn phòng biết để tổng hợp.

Điều 9. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức của BHXH Việt Nam vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Ngành và quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3731/QĐ-BHXH ngày 27/06/2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217