Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 3537/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 24/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 2240/BHXH-PT ngày 05 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là BHTN), bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT).

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về BHXH, BHTN, BHYT nhằm hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYT giữa chính quyền địa phương và các ngành, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

2. Xác định rõ cơ quan có trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định.

3. Mọi hoạt động phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan chủ động trong các hoạt động phối hợp, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP, KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT hàng năm trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

4. Triển khai thực hiện Đề án BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

6. Xử lý các trường hợp nợ đọng, các trường hợp vi phạm việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

7. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong trường hợp nội dung có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ công tác phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT sử dụng từ nguồn ngân sách trong dự toán hàng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, BHTN; kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm luật và giải quyết các khiếu nại tố cáo về BHXH, BHTN theo quy định.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý BHXH, BHTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp, chương trình và kế hoạch công tác hàng năm liên quan đến BHXH, BHTN.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách BHYT đối với các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

6. Chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về BHXH, BHTN và căn cứ vào mức độ vi phạm để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan cấp trên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát các đơn vị nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh để thực hiện áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

8. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

9. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHXH, BHYT khi các đơn vị này thực hiện khai trình lao động.

10. Cử thanh tra Sở tham gia hoạt động của Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT.

11. Hàng năm, chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

12. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu việc đưa chỉ tiêu tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, kể từ năm 2016 trở đi.

13. Quản lý chặt chẽ số lượng đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng quý cung cấp cho BHXH tỉnh số lượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ một tháng trở lên tại các đơn vị sử dụng lao động và phân theo từng khối doanh nghiệp, từng ngành, từng địa phương để khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

14. Trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, định kỳ 6 tháng và hàng năm, chủ trì, tổ chức buổi họp giao ban với đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các chính sách pháp luật về BHYT có liên quan; kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết các khiếu nại tố cáo về BHYT theo quy định.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHYT.

- Xây dựng bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định hiện hành.

- Có kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp, chương trình và kế hoạch công tác hàng năm liên quan đến BHYT.

5. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu việc triển khai thực hiện Đề án BHYT toàn dân của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện Kế hoạch BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

7. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

8. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu việc đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, kể từ năm 2016 trở đi theo đúng quy định hiện hành.

9. Tiếp tục tham mưu việc triển khai, thực hiện Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

10. Trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, định kỳ 6 tháng và hàng năm, chủ trì, tổ chức buổi họp giao ban với đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động sự nghiệp BHYT trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Là cơ quan chủ trì, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu việc xây dựng, ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cũng như mọi người dân trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, trong đó, lưu ý xây dựng chuyên mục, chuyên trang để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

6. Kiện toàn, củng cố hoạt động của Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT.

7. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành để lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế giải quyết theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi cung cấp thông tin về đơn vị và người tham gia cũng như chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN làm cơ sở xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

9. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

10. Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan về tình hình, kết quả, vướng mắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

11. Định kỳ hàng tháng lập danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, chuyển Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, giải quyết theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

12. Công khai kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa 6 tháng và cả năm.

13. Theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này, định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình lao động, việc làm, người lao động tham gia BHXH, BHYT; tình hình nợ BHXH; tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

2. Hướng dẫn các cơ quan báo chí thuộc tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Điều 10. Sở Tài chính

1. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng lập dự toán đóng BHXH, BHTN, BHYT đúng quy định của pháp luật.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHTN, BHYT.

3. Hàng quý, chuyển đầy đủ và kịp thời nguồn kinh phí ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHTN, BHYT cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, kể từ năm 2016 trở đi; lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu về BHXH, BHTN, BHYT vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng các kế hoạch thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

3. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể, phá sản theo đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm xã hội tỉnh được tiếp cận với dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp để khai phục vụ việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

4. Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức để học sinh tham gia BHYT bắt buộc theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cũng như quy định về chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh.

4. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT trở thành một trong những nhiệm vụ phải thực hiện của các trường học, của ngành. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh là tiêu chí xét thi đua khen thưởng đối với các đơn vị, người đứng đầu các đơn vị.

Điều 13. Sở Nội vụ

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc thành lập, kiện toàn các tổ chức chỉ đạo hoặc tư vấn về BHXH, BHTN, BHYT trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành có liên quan.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh quản lý.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chí xét thi đua của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện BHXH, BHTN, BHYT theo đề nghị của các đơn vị có liên quan.

Điều 14. Sở Tư pháp

Đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT vào kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều 15. Sở Xây dựng

Đưa kết quả tham gia và đóng BHXH, BHTN, BHYT thành một trong những điều kiện dự thầu.

Điều 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực y tế, trong đó phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 70% dân số tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Điều 17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, BHTN, BHYT tại địa phương; đồng thời, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật BHXH, BHTN, BHYT nhất là các hành vi nợ đọng, trốn đóng BHXH.

4. Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện dành thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức, đơn vị, trường học, người dân tại địa phương.

5. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

6. Tăng cường quản lý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

7. Có kế hoạch đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, thị xã, thành phố, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

8. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành.

9. Chỉ đạo triển khai việc điều tra, rà soát lập và phê duyệt danh sách để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội in thẻ BHYT kịp thời đối với các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại các xã đảo (đối với các địa phương có xã đảo) tại địa phương.

10. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi ngay sau khi trẻ được cấp giấy khai sinh để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội in thẻ BHYT kịp thời; cuối mỗi năm tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi còn trong độ tuổi đến ngày 31 tháng 12, chuyển cho cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố để rà soát, kiểm tra, đối chiếu trẻ em đã được cấp thẻ hay chưa được cấp thẻ. Danh sách phải đầy đủ các tiêu thức theo quy định hiện hành.

11. Trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổ chức buổi họp giao ban với đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN tại địa phương.

12. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT toàn dân tại địa phương.

Điều 18. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong phạm vi quản lý.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cá nhân hoạt động tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Vân Phong.

Điều 19. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến về các chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

2. Tăng cường phản ánh về tình hình và kết quả thực hiện BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, nêu gương những tổ chức cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; đồng thời, phản ánh những cá nhân và đơn vị vi phạm, nhất là những đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Điều 20. Cục Thuế tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan BHXH nắm được số liệu về các đơn vị sử dụng lao động có đăng ký mã số thuế (bao gồm cả số lao động hưởng lương, tổng quỹ lương quyết toán thuế).

2. Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động chấp hành đúng chế độ BHXH, BHTN, BHYT trong công tác quản lý thuế.

3. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHXH, BHYT khi các cơ quan, tổ chức này đến đăng ký thuế.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp BHXH đúng quy định của pháp luật. Không quyết toán thuế TNDN đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT.

Điều 21. Thanh tra tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đưa nội dung thanh tra về BHXH, BHTN, BHYT vào chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm.

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu việc xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các cá nhân và tổ chức theo thẩm quyền.

3. Hàng năm thực hiện thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

Điều 22. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội.

3. Tham gia hoạt động của Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT.

Điều 23. Cục Thi hành án dân sự

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đối với các vụ án do cơ quan bảo hiểm xã hội khởi kiện để đòi nợ BHXH, BHTN, BHYT.

Điều 24. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện việc buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 25. Ban Dân tộc

Điều tra, rà soát lập danh sách in thẻ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời, đầy đủ và chính xác, tránh trường hợp trùng thẻ.

Hàng năm, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu, xác định số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ hoặc chưa được cấp thẻ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Điều 26. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Hàng năm, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHTN, BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ và hưởng chính sách đúng quy định. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào tiêu chí để xét cơ quan đạt cơ quan văn hóa và tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Tham gia triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT.

3. Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Điều 27. Hội Nông dân tỉnh

1. Tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên Hội Nông dân tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

2. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cá nhân; kiến nghị các tổ chức và cá nhân thực hiện có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHTN, BHYT.

Điều 28. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

1. Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

2. Vận động và hỗ trợ hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia BHXH, BHYT đầy đủ; đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân tự nguyện tham gia BHYT.

3. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cá nhân; kiến nghị các tổ chức và cá nhân thực hiện có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHTN, BHYT.

4. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan phát động phong trào và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, chương trình BHYT toàn dân; vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thêm kinh phí (ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước) để 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh được tham gia BHYT./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41