Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3511/QĐ-BHXH 2022 Quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công

Số hiệu: 3511/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 21/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công.

Theo đó, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (trừ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) như sau:

- Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

- Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin đã kê khai với CSDL quốc gia về Dân cư và số tiền phải đóng.

Trường hợp nơi đăng ký thường trú không đúng, hệ thống sẽ thông báo để người tham gia liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại việc kê khai hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, cơ quan BHXH.

- Sau đó, người tham gia nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, thông báo thời hạn trả sổ BHXH.

- Người tham gia chờ kết quả giải quyết thủ tục.

- Người tham gia nhận tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Quyết định 3511/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3511/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 422/QĐ-TTG NGÀY 04/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bo him xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014:

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bo hiểm xã hội về bo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bo him xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu v dân cư, định danh và xác thực điện tphục vụ chuyn đi squốc gia giai đoạn 2022-2025, tm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hp, cung cấp trên Cng Dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tng Giám đốc Bo him xã hội Việt Nam ban hành quy định v mẫu sbảo him xã hội.

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tng Giám đốc Bo him xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bo him xã hội, bo him y tế, bo him thất nghiệp, bo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; qun lý s bo hiểm xã hội, thbo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy chế quản cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2142/KH-BHXH ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (đ
b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH
, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- HĐQL BHXH;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH B
ộ QP,CAND;
- Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

QUY TRÌNH

ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 422/QĐ-TTG NGÀY 04/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
3511/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này hướng dẫn trình tự giải quyết thủ tục đăng ký tham gia bảo him xã hội tự nguyện trên Cng Dịch vụ công (bao gồm các trường hợp: đăng ký tham gia lần đu, chuyển từ tham gia bảo hiểm xã hội bt buộc sang tham gia bo him xã hội tự nguyện, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký, đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện đăng ký tham gia).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng tham gia theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Cơ quan bo him xã hội, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này.

3. Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm ngoài mức Nhà nước hỗ trợ tin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại tiết a, b, c, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tt cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. BHXH là chviết tắt của cụm từ “bảo hiểm xã hội”.

2. BHYT là chviết tắt của cụm từ “bảo hiểm y tế”.

3. CSDL là chữ viết tắt của cụm từ “cơ sở dữ liệu”.

4. ĐDCN là chữ viết tt của cụm từ “định danh cá nhân”.

5. SBHXH bản giấy được cơ quan BHXH in và cấp cho người tham gia BHXH theo Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015.

6. Sổ BHXH bản điện tử được cơ quan BHXH thực hiện số hóa sổ BHXH cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

7. Cổng Dịch vụ công bao gồm: Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công BHXH.

8. Người tham gia là chữ viết tắt của cụm từ “Người tham gia BHXH tự nguyện nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy trình này”.

Chương II

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

Điều 4. Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

1. Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

2. Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai để xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về Dân cư, xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng hoặc không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng, phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia về dân cư hoặc thông tin chưa đúng với danh sách thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng để liên hệ với cơ quan Công an, cơ quan phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công.

4. Bước 4: Sau khi nhận được số tiền của người tham gia, Hệ thống phần mềm tự động:

- Ghi nhận số tiền vào mã đơn vị quản lý riêng theo mã số BHXH của từng người tham gia trên phần mềm Kế toán tập trung và tạo lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ vào mã đơn vị quản lý riêng tại cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện nơi người tham gia cư trú.

- Cập nhật hồ sơ, xác định thời gian tham gia, ghi quá trình đóng BHXH cho người tham gia và tổng hợp stiền phải đóng của người tham gia (Mẫu C69-HD), xác định stiền trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (Mẫu D11-TS) theo quy định.

- Phân bổ ngay số tiền đã thu của người tham gia (Mẫu C83-HD), xác định số tiền chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (Mẫu D12-TS) theo quy định.

- Tạo lập dữ liệu tờ bìa sổ BHXH cho người tham gia lần đầu theo quy định.

5. Bước 5: Sau khi hệ thống phn mềm thực hiện Bước 4, cán bộ thu, sổ thẻ kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc in tờ bìa sổ BHXH bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

6. Bưc 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc tờ bìa sổ BHXH bản giấy, thực hiện việc phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phn mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

7. Bước 7: Người tham gia nhận tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bn giấy theo phương thức đã đăng ký.

Điều 5. Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc đối tượng khác

1. Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

2. Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai để xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về Dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi thường trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chcư trú chưa đúng với CSDL quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

3. Bước 3, Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7: Thực hiện như khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, Điều 4 của Quy trình này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- Kịp thời cung cấp danh sách các mức đóng BHXH tự nguyện (khi có phát sinh hoặc có thay đổi) cho Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật lên Cổng Dịch vụ công để người tham gia lựa chọn.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Xây dựng và hoàn thiện các chức năng trên Hệ thống các phần mềm và hướng dẫn, phân quyền cán bộ thực hiện đáp ứng theo Quy trình này.

3. Văn phòng: Tham mưu ban hành Quyết định công bố dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện theo Quy trình này.

5. BHXH các tỉnh, thành phố

a) Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền lập danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có các trường thông tin như: Số ĐDCN, họ và tên, ngày tháng năm sinh, gii tính đảm bảo khớp đúng với dữ liệu đang quản lý được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư và gửi dữ liệu đến cơ quan BHXH đúng thời gian quy định. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan BHXH triển khai Quy trình này đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Kịp thời tiếp nhận dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do chính quyền địa phương cung cấp theo điểm a nêu trên để cập nhật ngay vào CSDL BHXH Việt Nam theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

c) Thực hiện khai báo tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm tiền đóng (nếu có), thời hạn được hỗ trợ vào mã đơn vị quản lý riêng tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện để làm cơ sở hệ thống phần mềm xác định chính xác số tiền còn phải đóng của người tham gia và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung khai báo.

d) Hằng ngày, theo dõi, kiểm soát hồ sơ tiếp nhận với các phát sinh tự động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại mã đơn vị quản lý riêng để kịp thời phát hiện, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình triển khai Quy trình này.

đ) Hằng quý, phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng đi chiếu chính xác người tham gia được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện để tổng hợp đối tượng và kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí tương ứng vào quỹ BHXH theo quy định.

e) Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát, theo dõi và quản lý người tham gia theo quy định hiện hành.

g) Xây dựng Kế hoạch truyền thông về các tính năng, tiện ích để hướng dẫn người tham gia đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công.

h) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và chỉ đạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tham gia. Trường hợp phản ánh kiến nghị của người tham gia có liên quan vi cơ quan BHXH khác, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH nơi có liên quan đgiải quyết.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp và tham chiếu

1. Các quy định liên quan đến công tác thu, cấp sBHXH về định kỳ hng ngày, hằng tháng, hng quý kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả và các nội dung khác không quy định cụ thể tại Quy trình này được tiếp tục thực hiện tuân ththeo Quy trình quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương chưa có dữ liệu theo điểm b, khoản 5, Điều 6 nêu và các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng trong Quy trình này thì thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Quyết định này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung./.

Mẫu 02-TK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

I. Áp dụng đối với trường hp đăng ký tham gia lần đầu, chuyn từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện

[01]. Số CCCD/ĐDCN: ……………………………. [02]. Họ và tên: ……………………………

[03]. Mã số BHXH: ……………… [04]. Ngày tháng năm sinh: ……… [05]. Giới tính: ………

[06]. Địa chỉ nhận kết quả: [06.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm: ……………………………

[06.2]. Xã: ……………… [06.3]. Huyện: ……………………… [06.4]. Tỉnh: …………………..

[07]. Số điện thoại: ……………………………… [08]. Địa chỉ email: …………………………...

[09] . Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

□ Người thuộc hộ nghèo.

□ Người thuộc hộ cận nghèo.

□ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

[10]. Mức tiền đóng: ……………………………… [11]. Phương thức đóng: ………………….

[12]. Đăng ký nhận thẻ sBHXH (đối với người lần đầu tham gia BHXH):

□ Sổ BHXH bản giấy theo hình thức: □ Sổ BHXH bản điện tử

□ Tại Cơ quan BHXH: ………………………………………………………………………………

□ Qua dịch vụ bưu chính (có trả phí): …………………………………………………………….

[13]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): ……………...

Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai.

II. Áp dụng đối với trường hp đăng ký tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo mức tiền đóng và phương thức đóng đang trong thời điểm đóng

[01]. Số CCCD/ĐDCN: ……………………………. [02]. Họ và tên: ……………………………

[03]. Mã số BHXH: ……………… [04]. Ngày tháng năm sinh: ……… [05]. Giới tính: ………

[06]. Số điện thoại: ……………………………… [07]. Địa chỉ email: …………………………...

[08]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

□ Người thuộc hộ nghèo.

□ Người thuộc hộ cận nghèo.

□ Người thuộc đối tượng khác.

[09]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): ……………..

Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai.

HƯỚNG DẪN LẬP

Tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công
(Mẫu 02-TK)

I. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện

[01]. Số CCCD/ĐDCN: Kê khai chính xác số Căn cước công dân hoặc số Định danh cá nhân của người tham gia.

[02], [03], [04], [05]. Họ và tên, mã số BHXH, ngày tháng năm sinh, giới tính: Hệ thống tự động hiển thị thông tin của người tham gia theo Số CCCD/ĐDCN được kê khai.

[06], [07], [08]. Địa chỉ nhận kết quả, số điện thoại, địa chỉ email: Hệ thống tự động hiển thị thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý theo số CCCD/ĐDCN được kê khai. Trường hợp có thay đổi, người tham gia chỉnh sửa và cập nhật.

[09]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Lựa chọn chính xác thuộc một trong ba đối tượng: Người thuộc hộ nghèo/Người thuộc hộ cận nghèo/ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

[10]. Mức tiền đóng: Lựa chọn mức thu nhập tháng tham gia BHXH tự nguyện theo mức đóng do Hệ thống phần mềm tự động hiển thị.

[11]. Phương thức đóng: Lựa chọn phương thức đóng theo quy định do Hệ thống phn mềm tự động hiển thị.

[12]. Đăng ký nhận sổ BHXH (đối với người lần đầu tham gia BHXH): Lựa chọn nhận sổ BHXH bản giấy hoặc bản điện tử hoặc cả hai. Trường hợp người tham gia có lựa chọn nhận sổ BHXH bản giấy thì lựa chọn một trong hai hình thức:

- Tại cơ quan BHXH: Hệ thống phần mềm tự động hiển thị thông tin địa chỉ cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ để người tham gia biết và đến nhận sổ BHXH.

- Qua dịch vụ bưu chính (có trả phí): Hệ thống phần mềm tự động hiển thị địa chỉ nhận kết quả mà người tham gia đã kê khai để dịch vụ bưu chính trả kết quả đúng địa chỉ.

[13]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): Kê khai mã đơn vị (được cơ quan BHXH cấp) của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cung cấp khi vận động, tư vấn.

Sau khi kê khai đầy đủ, chính xác thông tin. Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai trên Cổng Dịch vụ công.

II. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo mức tiền đóng và phương thức đóng đang trong thời điểm đóng

[01]. Số CCCD/ĐDCN: Kê khai chính xác số Căn cước công dân hoặc số Định danh cá nhân của người tham gia.

[02], [03], [04], [05]. Họ và tên, mã số BHXH, ngày tháng năm sinh, giới tính: Hệ thống tự động hiển thị thông tin của người tham gia theo số CCCD/ĐDCN được kê khai.

[06], [07]. Số điện thoại, địa chỉ email: Hệ thống tự động hiển thị thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý theo số CCCD/ĐDCN được kê khai. Trường hợp có thay đổi, người tham gia chỉnh sửa và cập nhật.

[08]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Lựa chọn chính xác thuộc một trong ba đối tượng: Người thuộc hộ nghèo/Người thuộc hộ cận nghèo/ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

[09]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): Kê khai mã đơn vị (được cơ quan BHXH cấp) của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cung cấp khi vận động, tư vn.

Sau khi kê khai đầy đủ, chính xác thông tin. Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai trên Cổng Dịch vụ công.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3511/QĐ-BHXH về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày 21/11/2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!