Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3503/QĐ-BHXH 2022 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Số hiệu: 3503/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 18/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần

Ngày 18/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3503/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Theo đó, sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần như sau:

- BHXH tỉnh lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện).

(Trước đây, theo Quyết định 166/QĐ-BHXH: Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả).

- BHXH huyện lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện); danh sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề theo phân cấp thu.

(Trước đây: Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu).

Xem chi tiết tại Quyết định 3503/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3503/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/QĐ-BHXH NGÀY 31/01/2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam:

1. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 như sau:

“b) Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện).”

2. Sửa đổi bổ sung tiết 1.2.3 điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 như sau:

“1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện); danh sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề theo phân cấp thu.”

3. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 2 như sau:

"a) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; các khoản trợ cấp BHXH lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng và các chế độ trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện; chi trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt cho người lao động.

4. Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 như sau:

“2.1. Lập danh sách chi trả một lần

2.1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

Hàng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ, trợ cấp BHXH một lần (bao gồm cả các khoản trợ cấp một ln kèm theo chế độ BHXH hàng tháng mà người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân); Thông báo chuyển hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tử tuất một ln và lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà người hưởng có khoản trợ cấp một lần kèm theo từ huyện/tỉnh khác; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH, lập Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Danh sách C97-HD); theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến Bộ phận Kế hoạch tài chính.”

2.1.2. Trách nhiệm của Phòng chế độ BHXH

“Thực hiện như quy định tại tiết 2.1.1 điểm này và chuyển đến phòng Kế hoạch tài chính”

5. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 7 như sau:

“a) Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng sau kèm theo các khoản trợ cấp một lần bằng tiền mặt (nếu có) đối với người hưởng từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng (Danh sách C72a-HD) theo các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt”.

6. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.1 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Chuyển Danh sách C97-HD chi bằng tiền mặt do Bưu điện huyện chi trả trên địa bàn tỉnh cho Bưu điện tỉnh; chuyển Danh sách C97-HD (bao gồm danh sách do BHXH huyện chi trả và danh sách do bưu điện huyện chi trả) cho Bộ phận Kế hoạch - Tài chính để chi trả và theo dõi, đối chiếu quyết toán với Bưu điện huyện.”

7. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.2 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Căn cứ số tiền do cơ quan Bưu điện chi trả bằng tiền mặt theo Danh sách C97-HD để chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh.”

8. Sửa đổi tiết 5.1.1 điểm 5.1 khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.1.1. Tiếp nhận danh sách, kinh phí; tổ chức chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký;”

9. Sửa đổi tiết 5.2.1 điểm 5.2 khoản 5, Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.2.1. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán với BHXH huyện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký.”

Điều 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đã ký giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2022. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC;
- Hội đồng quản lý BHXH;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (02b).

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

VIETNAM SOCIAL SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 3503/QD-BHXH

Hanoi, November 18, 2022

 

DECISION

AMENDMENTS TO PROCEDURES FOR THE PROCESSING OF APPLICATIONS FOR SOCIAL INSURANCE BENEFITS AND PAYMENT OF SOCIAL INSURANCE AND UNEMPLOYMENT INSURANCE BENEFITS ENCLOSED WITH DECISION NO. 166/QD-BHXH DATED JANUARY 31, 2019 OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE VIETNAM SOCIAL SECURITY

GENERAL DIRECTOR OF VIETNAM SOCIAL SECURITY

Pursuant to the Law on Social Insurance dated November 20, 2014;

Pursuant to the Law on Employment dated November 16, 2013;

Pursuant to the Law on Occupational Safety and Hygiene dated June 25, 2015;

Pursuant to Decree No. 89/2020/ND-CP dated August 4, 2020 of the Government of Vietnam on functions, tasks, entitlements, and organizational structure of the Vietnam Social Security;

At the request of the Director of the Department of Social Insurance Implementation and the Director of the Department of Finance and Accounting.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Amendments to procedures for the processing of applications for social insurance benefits and payment of social insurance and unemployment insurance benefits enclosed with Decision No. 166/QD-BHXH dated January 31, 2019 of the General Director of the Vietnam Social Security:

1. Amendments to Detail b Paragraph 1.1.2 Point 1.1 Clause 1 Article 2:

“b) Prepare a list of recipients of lump-sum social insurance benefits covered by the provincial social security office; the list of recipients of lump-sum social insurance benefits in cash covered by postal authorities after being processed by the provincial social security office (in cases where beneficiaries apply for cash receipt at postal authorities).”

2. Amendments to Paragraph 1.2.3 Point 1.2 Clause 1 Article 2:

“1.2.3. Prepare lists of recipients of lump-sum social insurance benefits covered by the district-level social security office; lists of recipients of lump-sum social insurance benefits in cash covered by postal authorities after the processing of the district-level social security office (in cases where beneficiaries apply for cash receipt at postal authorities); list of recipients of support for training in professional skills according to its management of contribution collection.”

3. Amendments to Detail a Paragraph 2.1.2 Point 2.1 Clause 2 Article 2:

“a) Pay monthly pension and social insurance benefits; lump-sum social insurance benefits in cash associated with monthly social insurance benefits and lump-sum social insurance benefits in cash in case beneficiaries apply for cash receipt at postal authorities; make expenditures on unemployment benefits for workers.”

4. Amendments to Point 2.1 Clause 2 Article 7:

“2.1. Prepare lists of recipients of lump-sum payments

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Every day, the Social Insurance Implementation Unit shall, based on the data on processed applications for lump-sum social insurance benefits (including lump-sum allowance associated with monthly social insurance benefits that beneficiaries apply for receipt via their personal accounts), notify the relocation of beneficiaries of lump-sum benefits for occupational accidents, occupational diseases, death benefits, and monthly pension and social insurance benefits associated with the lump-sum allowance from another district or province; decisions of competent state agencies on deduction of social insurance benefits, preparation of lists of recipients of lump-sum social insurance benefits (C97-HD List) by conducting payments via personal accounts or direct cash payments, presenting the lists to leaders for approval, or transferring the lists to the Planning and Finance Unit.”

2.1.2. Responsibilities of Social Insurance Implementation Division

“Comply with regulations prescribed in Detail 2.1.1 of this Point and transfer the lists to the Planning and Finance Division”

5. Amendments to Detail a Paragraph 2.2.2 Point 2.2 Clause 2 Article 7:

“a) List of recipients of monthly pension or social insurance benefits from the first day to the end day of the month (C72a-HD List), including lump-sum allowance in cash (if any), by conducting payments via personal accounts or direct cash payments”.

6. Amendments to Detail b Paragraph 3.1.1 Point 3.1 Clause 3 Article 7:

“b) Transfer the C97-HD List or recipients paid in cash by district-level post offices in the province to the provincial post office; transfer the C97-HD List (including the list of recipients paid by district-level social security offices and the list of recipients paid by district-level post offices) to the Planning and Finance Unit for payment, monitoring, and comparison for settlement with district-level post offices.”

7. Amendments to Detail b Paragraph 3.1.2 Point 3.1 Clause 3 Article 7:

“b) Transfer funding to provincial post office according to sum of social insurance benefits directly paid in cash by the post office as specified in the C97-HD List.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“5.1.1. Receive the list of recipients and funding; make lump-sum cash payments of social insurance benefits according to the list of recipients sent by social security offices; pay monthly pension, social insurance benefits, and lump-sum social allowance in cash associated with monthly social insurance; manage beneficiaries; conduct reimbursement and implement reporting regulations according to the Vietnam Social Security and concluded contracts;”

9. Amendments to Paragraph 5.2.1 Point 5.2 Clause 5 Article 7:

“5.2.1. Make lump-sum cash payments of social insurance benefits according to the list of recipients sent by the social security office; pay monthly pension, social insurance benefits, and lump-sum social allowance in cash associated with monthly social insurance; manage beneficiaries; conduct reimbursement with district-level social security offices and implement reporting regulations according to the Vietnam Social Security and concluded contracts.”

Article 2. Social security offices of provinces and centrally affiliated cities shall adjust Contracts for the authorization of rights to pay social insurance benefits and unemployment benefits and manage beneficiaries of monthly social insurance benefits via the concluded postal system between provincial social security offices and provincial post offices consistent with contents amended by this Decision.

Article 3. This Decision comes into force as of November 18, 2022. Heads of units affiliated to the Vietnam Social Security, Directors of social security offices of provinces and centrally affiliated cities shall implement this Decision./.

 

 

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Le Hung Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!