Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp phê duyệt, quản lý, in ấn, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 2480/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ, IN ẤN, CẤP PHÁT ĐIỆN BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ; Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngay 27 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-LĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của liên bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế, Tái chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-LĐ-TBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1042/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt, quản lý, in ấn, cấp phát thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La cụ thể như sau:

1. Đối tượng được phân cấp

a) Cựu chiến binh.

b) Đối tượng bảo trợ xã hội.

c) trẻ em dưới 6 tuổi.

d) Người thuộc hộ gia đình nghèo.

đ) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

e) Người dân tộc thuộc các bản ĐBKK.

f) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

g) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

h) Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

i) Người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc.

j) Các đối tượng khác được hưởng theo quy định.

2. Cơ quan được phân cấp: UBND các huyện, thành phố.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng và ban hành hướng dẫn liên ngành để triển khai thực hiện việc phân cấp bảo đảm hiệu quả, kịp thời, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (02). SN25b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp phê duyệt, quản lý, in ấn, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66