Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2201/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2201/-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cNghị quyết s 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đng khóa XII về cải cách chính sách bo hiểm xã hội;

Căn c Nghquyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành đng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị ln thbảy Ban chp hành Trung ương Đng khóa XII về ci cách chính sách bảo him xã hội;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghcủa Vụ trưng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

(Chi tiết nhiệm vụ, đề án theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ các nội dung, nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 125/NQ-CP và nội dung tại Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động phù hợp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm mục tiêu đề ra, cụ thể:

1. Đối với những nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao ch trì:

Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phi hp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính để tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm gửi các nội dung liên quan về đơn vị chủ tđể tng hợp, báo cáo Bộ.

2. Đối với những nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp thực hiện:

Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời những nội dung liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có nội dung vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động, phối hợp với Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp và Văn phòng Bộ đbáo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (và đột xuất nếu được yêu cầu), các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này gửi Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (đồng thời gửi tệp dữ liệu vào hòm thư điện tử: nguyenvananh1@mof.gov.vn) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ để xây dựng báo cáo tổng hợp chung trình Bộ phê duyệt gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT BTC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (20b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số      QĐ-BTC ngày /11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Bộ Tài chính

Thời gian trình

Cấp trình

Kết quả đầu ra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Bộ Tài chính chủ trì

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính

Vụ HCSN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Quý III/2019

Chính phủ

Đề án

2

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn lực để thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW;

Bộ Tài chính

Vụ HCSN

Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan

- Hàng năm

 

- Nhiệm vụ thường xuyên;

 

- Xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực xã hội hóa, cơ chế và nguồn hỗ trợ từ NSTW bảo đảm quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó đặc biệt lưu ý nguồn lực và cơ chế thực hiện các chính sách về lương hưu xã hội và hỗ trợ cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

 

 

- Cùng thời gian sửa Luật BHXH, Luật việc làm và các văn bản hướng dẫn.

 

- Văn bản tham gia sửa Luật BHXH, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn

II

Bộ Tài chính phối hợp

 

 

 

 

 

 

1

Rà soát tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật có liên quan làm cơ sở đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Cục QLGS Bảo hiểm, Vụ TCNH và các đơn vị liên quan

2019-2020

Thủ tướng Chính phủ

Nhiệm vụ

2

Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ NSNN, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

Chính phủ

Đề án

3

Nghiên cứu thí điểm thực hiện gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng.

Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Quý III/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

4

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động để thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021; sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi cho việc xác định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp; sửa đổi quy định về quản lý lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ Pháp chế

Vụ HCSN, Cục TCDN và các đơn vị liên quan

2019-2020

Quốc hội

Dự án Luật

5

Sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài; gắn với việc đẩy mạnh đàm phán, ký kết hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

2020-2021

Quốc hội

Dự án Luật

6

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ NSNN và các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

 

7

Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Lao đng- Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ Pháp chế, Vụ NSNN và các đơn vị liên quan

2021-2022

Quốc hội

Dự án Luật

8

Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng bảo hiểm xã hội, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ Pháp chế, Vụ NSNN và các đơn vị liên quan

2021-2022

Quốc hội

Dán Luật

9

Xây dựng Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho các địa phương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

2018

Chính phủ

Đề án

10

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

11

Tăng cường sự kết nối cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, gian lận tiền bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

12

Hướng dẫn việc tăng cường phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng cục thuế

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2019

Thủ tướng Chính phủ

Văn bản phù hợp

13

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Lao đng- Thương binh và Xã hội

Thanh tra Bộ

Các đơn vị có liên quan

Hàng năm

 

Nhiệm vụ

14

Xây dựng Đề án nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị ln thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

2018

Chính phủ

Đề án

15

Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Quý III/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

16

Nghiên cứu vấn đề ủy thác thu bảo hiểm xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng cục Thuế

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

17

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

18

Hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2019

Chính phủ

Đề án

19

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính để bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

20

Đàm phán, ký kết các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội; trước hết đối với các nước tiếp nhận nhiều người lao động Việt Nam và các nước có nhiều người lao động đến Việt Nam làm việc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

2019-2025

Chính phủ

Hiệp định

21

Xây dựng kế hoạch phê chuẩn một số công ước và khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế về bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Vụ HCSN chủ trì tổng hợp chung, chủ trì đối với nội dung về chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

- Vụ TCNH chủ trì đối với nội dung về chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

- Cục QLN&TCĐN chủ trì đối với nội dung về vay nợ, viện trợ liên quan đến BHXH.

Các đơn vị có liên quan

2019-2025

Quốc hội

Kế hoạch

III

Tổ chức thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW, tập trung vào những mục tiêu, định hướng, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Lựa chọn những nội dung thiết thực về chính sách bảo hiểm xã hội và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Các bộ, cơ quan

Văn phòng Đảng ủy

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2019

 

Nhiệm vụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32