Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế

Số hiệu: 19/2022/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 22/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024

Thủ tướng ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024.

Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024 như sau:

- Mức chi phí quản lý BHXH (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), BHTN thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15.

- Mức chi phí quản lý BHYT bình quân tối đa 3,5% tiền đóng BHYT, được trích từ quỹ BHYT, trong đó: năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và năm 2024 tối đa 3,45%.

Dự toán chi phí quản lý BHYT hằng năm được xác định theo mức chi phí tính trên dự toán thu tiền đóng BHYT hằng năm.

- Các đơn vị thực hiện sử dụng và quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT được giao hằng năm theo chế độ quy định.
 
Phần chênh lệch giữa chi phí quản lý quyết toán trong phạm vi dự toán được giao và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.

Trường hợp trong năm, BHXH Việt Nam dự kiến số thu tiền đóng BHYT cao hơn dự toán dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí quản lý thì phải có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng bổ sung dự toán chi phí quản lý BHYT, nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý được trích tính trên số thu tiền đóng BHYT trong năm.

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/11/2022.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2022/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

a) Cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Cơ quan, tổ chức thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp.

b) Các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

1. Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 3,5% tiền đóng bảo hiểm y tế, được trích từ quỹ bảo hiểm y tế; trong đó, năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và năm 2024 tối đa 3,45%. Dự toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế hằng năm được xác định theo mức chi phí quy định tại khoản này tính trên dự toán thu tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm.

3. Các đơn vị thực hiện sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao hằng năm theo chế độ quy định. Phần chênh lệch giữa chi phí quản lý quyết toán trong phạm vi dự toán được giao và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được bù trừ như sau:

a) Phần chênh lệch lớn hơn giữa số quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có), được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau;

b) Phần chênh lệch lớn hơn giữa số quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu có) được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.

Trường hợp trong năm Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến số thu tiền đóng bảo hiểm y tế cao hơn dự toán được giao, dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí quản lý bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế, nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý bảo hiểm y tế được trích tính trên số thu tiền đóng bảo hiểm y tế trong năm.

Điều 3. Cơ cấu chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

1. Cơ cấu nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2024 trong phạm vi nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 2 Quyết định này gồm 03 nhóm nhiệm vụ chi:

a) Chi nhiệm vụ chuyên môn về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thu, chi, thanh tra, kiểm tra;

b) Chi ứng dụng công nghệ thông tin, chi đầu tư xây dựng cơ bản;

c) Chi hoạt động bộ máy của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các đơn vị được giao thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội.

2. Chi hoạt động bộ máy tại điểm c khoản 1 Điều này bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 35,3% tổng chi phí quản lý giai đoạn 2022-2024.

3. Trường hợp vì lý do khách quan cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu các nhiệm vụ chi trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ nguyên nhân, báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

1. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định tại Quyết định này, văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và yêu cầu thực tế của ngành bảo hiểm xã hội, đề xuất mức chi phí quản lý cụ thể, cơ cấu nhiệm vụ chi cụ thể và chi tiết theo từng cơ quan, đơn vị thực hiện, đảm bảo mức chi phí quản lý và cơ cấu nhiệm vụ chi của cả giai đoạn 2022-2024 theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua, gửi Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao dự toán đến từng cơ quan, đơn vị.

2. Trong quá trình xây dựng dự toán và thực hiện dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, đảm bảo triệt để tiết kiệm và chịu trách nhiệm về nội dung, nhiệm vụ chi và số liệu đề xuất.

Điều 5. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

1. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

c) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

2. Tiền lương tăng thêm 0,8 lần quy định tại khoản 1 Điều này (không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ) không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024. Riêng việc chi trả tiền lương tăng thêm 0,8 lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, nhưng đảm bảo không trùng với kế hoạch kiểm toán, thanh tra của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ;

b) Vào quý I năm 2024, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn tiếp theo theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện lập dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng năm, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp;

b) Thực hiện giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành lao động - thương binh và xã hội bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm thuận lợi đối với người sử dụng lao động và người lao động; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với nhiệm vụ được giao;

d) Chỉ đạo thực hiện xét duyệt, thẩm định quyết toán cho các đơn vị được giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định và tổng hợp, báo cáo quyết toán gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng quy định; trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, tổng hợp, đề xuất mức chi phí quản lý cụ thể, cơ cấu nhiệm vụ chi cụ thể và chi tiết theo từng đơn vị thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 Quyết định này;

b) Thực hiện giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời để các đơn vị triển khai thực hiện;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; tiếp tục thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao năng lực bộ máy thanh tra nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi chính sách; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

d) Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm trước lin kề trong báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm y tế hằng năm, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 năm sau để tổng hợp, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân xây dựng dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp; quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

6. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Lê Minh Khái

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 19/2022/QD-TTg

Hanoi, September 22, 2022

 

DECISION

PRESCRIBING MANAGEMENT COSTS OF SOCIAL INSURANCE, UNEMPLOYMENT INSURANCE AND HEALTH INSURANCE IN 2022-2024 PERIOD

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Social Insurance dated November 20, 2014 and the Law on amendments to 37 Laws concerning planning dated November 20, 2018;

Pursuant to the Law on Employment dated November 16, 2013;

Pursuant to the Law on Health Insurance dated November 14, 2008, and the Law on amendments to the Law on Health Insurance dated June 13, 2014;

Pursuant to the Law on Occupational Safety and Health dated June 25, 2015;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



At the request of the Minister of Finance of Vietnam,

The Prime Minister of Vietnam promulgates a Decision prescribing management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in 2022-2024 period.

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Decision provides for the management costs of social insurance (including occupational accident and occupational disease insurance), unemployment insurance and health insurance in the 2022-2024 period.

2. Regulated entities:

a) Agencies and organizations bearing management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance:

- Vietnam Social Security and its affiliated units;

- The Social Security Offices of the Ministry of National Defence, and of People’s Public Security Forces;

- Agencies and organizations in the field of labour, war invalids and social affairs assigned to receive and process applications for occupational accident, occupational disease and unemployment insurance benefits, and perform tasks relating management and use of occupational accident, occupational disease and unemployment insurance funds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 2. Levels of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in 2022-2024 period

1. Levels of management costs of social insurance (including occupational accident and occupational disease insurance), unemployment insurance shall comply with the provisions of Clause 1 Article 1 of the Resolution No. 09/2021/UBTVQH15 dated December 08, 2021 of the Standing Committee of National Assembly.

2. The average costs of health insurance management as prescribed in the Law on Health Insurance in the 2022-2024 period shall not exceed 3,5% of total health insurance contributions, and shall be covered by the health insurance fund; in which, total costs shall not exceed 3,55% in 2022, 3,5% in 2023, and 3,45% in 2024. The annual estimate of health insurance management costs shall be determined according to the cost levels specified in this Clause and on the basis of the annual estimate of health insurance contributions.

3. The regulated entities shall use and make annual statements of funding annually allocated for covering management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in accordance with regulations. Differences between the management costs which are specified in the annual statement and do not exceed the allocated estimate and the management costs calculated according to actual revenues and expenses shall be treated as follows:

a) The positive difference between the management costs of social insurance and unemployment insurance specified in the annual statement and the management costs calculated according to actual revenues and expenses relating to social insurance and unemployment insurance (if any) shall be deducted from the estimate of management costs of the following year;

b) The positive difference between the health insurance management costs specified in the annual statement and the management costs calculated according to health insurance contributions actually received (if any) shall be deducted from the estimate of management costs of the following year.

If the health insurance contributions received in a year are estimated by Vietnam Social Security to exceed the allocated estimate of management costs resulting in a significant increase in health insurance management costs, Vietnam Social Security shall request the Ministry of Finance of Vietnam to consolidate and request the Prime Minister to additionally allocate the estimate of health insurance management costs provided that total estimated amount allocated shall not exceed the amount of health insurance management costs to be deducted which are calculated according to total health insurance contributions received in the year.

Article 3. Structure of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in 2022-2024 period

1. Structure of expenditures in the 2022-2024 period covered by funding for management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance as prescribed in Article 2 of this Decision includes 03 groups of expenditures as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



b) Expenditures on information technology and fundamental construction investment;

c) Expenditures on operation of affiliated units of Vietnam Social Security, Social Security Offices of the Ministry of National Defence and of the People’s Public Security Forces, and agencies and organizations in the field of labour, war invalids and social affairs assigned to receive and process applications for unemployment insurance, occupational accident and occupational disease insurance benefits.

2. The average expenditures specified in Point c Clause 1 of this Article in the 2022-2024 period shall not exceed 35,3% of total management costs in the same period.

3. If the structure of expenditures in a year needs to be modified due to objective reasons, Vietnam Social Security shall provide reasons and submit reports to the Ministry of Finance of Vietnam for consolidating and reporting the Prime Minister.

Article 4. Allocation of estimates, management, use and statement of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance

2. During the formulation and implementation of estimates of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance, Vietnam Social Security and relevant authorities shall review and cut down unnecessary expenditures so as to ensure thrift practice, and assume responsibility for their proposed expenditures and data.   

Article 5. Salaries of officials, public employees and workers

1. Salaries of officials, public employees and workers shall be equal to 1,8 times the salaries paid to officials and public employees prescribed by the State and shall be applied to the following entities who are included in the payroll or job positions approved by competent authorities:

a) Officials, public employees and workers working in affiliated units of Vietnam Social Security;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



c) Workers in charge of implementing unemployment insurance policies in the field of labour, war invalids and social affairs.

2. The increase in salaries (by 0,8 times the prescribed ones) specified in Clause 1 of this Article (excluding allowances for civil service matters, seniority pay, responsibility allowance, incentive allowance in education sector, attraction allowance in extremely disadvantaged areas, overnight allowance and overtime pay) shall not be used as the basis for calculating, paying and receiving benefits of social insurance, health insurance, unemployment insurance and trade union contributions, and shall be applied until salary policies are reformed according to the Resolution No. 27-NQ/TW dated May 21, 2018 of the 7th Meeting of the 12th Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam.

Article 6. Effect

This Decision comes into force from November 10, 2022 and shall be applied from the fiscal year of 2022 to the fiscal year of 2024 inclusively. Payment of increased salaries (by 0,8 times of the prescribed salaries) shall be made according to Clause 2 Article 5 of this Decision.

Article 7. Implementation

1. The Minister of Finance of Vietnam shall:

a) Within the ambit of his assigned functions and tasks, organize the annual or ad hoc inspections of implementation of estimates and annual statements of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance as prescribed provided that such inspections shall not coincide with audits and inspections of the State Audit Office of Vietnam or Government Inspectorate;

b) In Quarter I, 2024, the Ministry of Finance of Vietnam shall play the leading role and cooperate with Vietnam Social Security and relevant ministries and regulatory authorities in consolidating and assessing the implementation of regulations on management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance, and submitting reports thereof to the Government for requesting the Standing Committee of National Assembly to decide levels of management costs of social insurance and unemployment insurance in the following period in accordance with the provisions of the Law on Social Insurance and the Law on Employment.

2. The Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall: 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



b) Allocate annual estimates of management costs of unemployment insurance, occupational accident and occupational disease insurance in a timely manner as prescribed;

c) Direct and instruct Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs, and local employment service centers to receive and promptly process applications for occupational accident, occupational disease and unemployment insurance benefits; perform information dissemination, inspection and other tasks relating to management and use of occupational accident, occupational disease and unemployment insurance funds in the field of labour, war invalids and social affairs so as to ensure effective use of management costs which are associated with reform of procedures and improvement of service quality and facilitate both employers and employees; innovate and arrange apparatuses in charge of implementing unemployment insurance policies to perform assigned tasks;

d) Direct appraisal and approval of annual statements submitted by entities that have been allocated estimates of management costs of occupational accident, occupational disease and unemployment insurance as prescribed, consolidated and submit consolidated statement thereof to Vietnam Social Security.

3. The Governing Body of Vietnam Social Security shall monitor and inspect the implementation of estimates, management, use and statement of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance.

4. Director General of Vietnam Social Security shall:

a) Direct affiliated units of Vietnam Social Security in making estimates of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance as prescribed; at the request of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam, Social Security Office of the Ministry of National Defence, and Social Security Office of People’s Public Security Forces, consolidate and propose specific levels of management costs and structure of expenditures of each agency or unit to competent authorities as prescribed in Article 4 of this Decision;

b) Allocate annual estimates of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in a timely manner as prescribed;

c) Direct and instruct affiliated units of Vietnam Social Security to use management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in an effective and thrift manner associated with the results of expansion of eligible participants in social insurance, unemployment insurance and health insurance; reform administrative procedures and improve service quality to facilitate regulatory authorities, enterprises and citizens; continue innovating and arranging apparatuses and payrolls which should be simplified and operate effectively as prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 856/QD-TTg dated July 10, 2019; build and perfect the national insurance database which should be connected with the national population database, other national databases, and ministerial and provincial databases in accordance with regulations of law to enhance efficiency in managing and implementing policies; promptly prevent acts of evasion of payments, frauds or profiteering from social insurance, unemployment insurance and health insurance policies, and combine with the implementation of the Resolution No. 28-NQ/TW  dated May 23, 2018 of the 7th Meeting of the 12th Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, and the Resolution No. 20-NQ/TW dated October 25, 2017 of the 6th Meeting of the 12th Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam;

d) Direct inclusion of reporting on implementation and statement of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance in the previous year in annual reports on implementation of policies, management and use of social insurance and health insurance funds, submit them to the Governing Body of Vietnam Social Security for approval and submission to the Ministry of Finance of Vietnam by March 15 of the following year, and to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam and the Ministry of Health of Vietnam for reporting the Government and the National Assembly.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Direct the Social Security Office of the Ministry of National Defence, the Social Security Office of People’s Public Security Forces to make and submit their estimates of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance to Vietnam Social Security for consolidation; manage, use and make annual statement of management costs of social insurance, unemployment insurance and health insurance as prescribed in Article 4 of this Decision and in accordance with regulations of laws on social insurance, unemployment insurance and health insurance.

6. The Minister of Finance, the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs, Minister of Health, Minister of National Defence, Minister of Public Security, Chairperson of the Governing Body of Vietnam Social Security, Director General of Vietnam Social Security, and heads of relevant agencies are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER




Le Minh Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/09/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.289

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!