Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 126/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG “XÉT DUYỆT HỒ SƠ HƯỞNG BHXH PHIÊN BẢN 3.0”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành phần mềm ứng dụng “Xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH phiên bản 3.0” (viết tắt là Xetduyet 3.0) để triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Phần mềm Xetduyet 3.0 là một phần hệ thống trong hệ thống chương trình phần mềm ứng dụng vào hoạt động nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Phần mềm Xetduyet 3.0 được điều chỉnh từ phiên bản Phần mềm Xetduyet 2.0 (thuộc hệ thống ứng dụng BHXH Soft-02 ban hành theo quyết định 1340/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 10 năm 2007) và được bổ sung thêm các nội dung nêu trong phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Các phó TGĐ;
- Lưu VT, TTTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BHXH ngày 28/01/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam)

Các chức năng bổ sung trong Phần mềm “Xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH phiên bản 3.0”

Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

1. Xét duyệt chế độ hưu trí hàng tháng bắt buộc

2. Xét duyệt chế độ hưu trí hàng tháng tự nguyện

3. Xét duyệt chế độ trợ cấp BHXH 1 lần bắt buộc

4. Xét duyệt chế độ trợ cấp BHXH 1 lần tự nguyện

5. Xét duyệt chế độ tử tuất hàng tháng bắt buộc

6. Xét duyệt chế độ tử tuất hàng tháng tự nguyện

7. Xét duyệt chế độ tử tuất một lần bắt buộc

8. Xét duyệt chế độ tử tuất một lần tự nguyện

9. Xét duyệt chế độ TNLĐ, BNN một lần

10. Xét duyệt chế độ TNLĐ, BNN hàng tháng

11. Lập báo cáo theo mẫu 19-HSB

12. Lập báo cáo theo mẫu 20-HSB

13. Lập báo cáo theo mẫu 21-HSB

14. Lập báo cáo theo mẫu 22-HSB

15. Gửi số liệu

16. Nhận số liệu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/QĐ-BHXH ngày 28/01/2011 về phần mềm ứng dụng “Xét duyệt hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội phiên bản 3.0" do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!