Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 15/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 135/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 46/TTr-STC ngày 09 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020 và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020 theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ

Đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020 thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 135/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ

a) Đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

b) Người tham gia tổ thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

c) Người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình theo quy định được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế.

d) Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao nhất.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 và áp dụng cho giai đoạn 2018-2020.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh bảo đảm mỗi đối tượng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ đóng cao nhất;

- Triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

2. Sở Tài chính

Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

3. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách về bảo hiểm y tế đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Rà soát, theo dõi các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực hoặc cấp mình quản lý bảo đảm các đối tượng được hưởng đầy đủ theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018 quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215