Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1187/QĐ-BHXH 2022 giảm trừ mức đóng gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Số hiệu: 1187/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 24/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn kê khai giảm trừ mức đóng gia hạn BHYT hộ gia đình online

Đây là nội dung tại Quyết định 1187/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.

Theo đó, trình tự giải quyết thủ tục giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia gia đình trên Cổng Dịch vụ công bao gồm 05 bước.

Trong đó, người kê khai lựa chọn thực hiện kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng Dịch vụ công BHXH và thực hiện kê khai đầy đủ các trường thông tin, bao gồm:

- Thông tin Chủ hộ: Họ tên, ngày tháng năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân;

- Danh sách thành viên có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú đề nghị gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ: mã số thẻ BHYT, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ, số tháng đề nghị gia hạn.

Xem chi tiết Quy trình tại Quyết định 1187/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày ký.
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG TRONG GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo him y tế s25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo him y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế;

Căn cứ Nghị định s 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi squốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Chánh Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- HĐQL - BHXHVN;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP,CA;
- Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

QUY TRÌNH

GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG TRONG GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định trình tự giải quyết thủ tục giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ quốc gia và Cng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; bảo hiểm xã hội các quận, huyện và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Các từ viết tắt

a) BHXH là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm xã hội".

b) BHYT là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm y tế".

c) HGĐ là chữ viết tắt của cụm từ "hộ gia đình".

d) CSDL là chữ viết tắt của cụm từ "cơ sở dữ liệu".

2.2. Giải thích từ ngữ

a) Người tham gia là thành viên HGĐ đã kê khai và được cấp mã số BHXH trong CSDL HGĐ.

b) Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 1(sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1. Kê khai hồ sơ

Người kê khai lựa chọn thực hiện việc kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cng Dịch vụ công BHXH (Nếu kê khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống sẽ tự động điều hướng về Cổng Dịch vụ công BHXH) và thực hiện kê khai đầy đủ các trường thông tin, bao gồm:

a) Thông tin Chủ hộ: Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân;

b) Danh sách các thành viên có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú đề nghị gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: mã số thẻ BHYT, họ và tên, ngày tháng năm sinh, gii tính, quan hệ với chủ hộ, số tháng đề nghị gia hạn.

Bước 2. Trình tự giải quyết hồ sơ trực tuyến

Sau khi kê khai đy đủ thông tin, Hệ thống phn mềm tự động kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin các thành viên HGĐ có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú với CSDL quốc gia về Dân cư:

1. Trường hợp Hệ thống phần mềm xác thực thông tin các thành viên trong CSDL quốc gia về Dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú: thông báo đến người kê khai: “Các thành viên kê khai không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan công an nơi cư trú đđược hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin nơi cư trú của các thành viên.”2.

2. Trường hợp Hệ thống phn mềm xác thực thông tin các thành viên trong CSDL quốc gia về Dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc có cùng đăng ký tạm trú: tự động thực hiện xác thực tiếp tình trạng tham gia BHYT của từng thành viên trong CSDL BHXH Việt Nam và xác định chính xác số tiền phải đóng của từng thành viên HGĐ theo thứ tự được giảm trừ mức đóng BHYT HGĐ (áp dụng theo quy định hiện hành của Luật BHYT) để thông báo cho người kê khai số tiền phải nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công (có chi tiết: số tiền của từng mã số thẻ BHYT tương ứng với thời gian gia hạn từng thẻ).

Bước 3. Nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

Người kê khai thực hiện nộp tiền trực tuyến trên thông báo số tiền phải nộp theo hướng dẫn.

Bước 4. Phân bổ tiền trong Hệ thống cơ quan BHXH

Sau khi nhận được tiền đóng của người kê khai từ hệ thống ngân hàng, Hệ thống phần mềm tự động đối chiếu chứng từ chuyển tiền của ngân hàng với thông tin gia hạn thẻ; tự động phân bổ số tiền, tự động cập nhật phát sinh thu, tự động gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT tại cơ quan BHXH (nơi người tham gia BHYT trước khi gia hạn).

c 5. Trả kết quả cho người kê khai

Sau khi thực hiện thanh toán thành công, Hệ thống phần mềm thông báo tới người kê khai:

- Biên lai thu tiền.

- Thông báo kết quả gia hạn thành công của từng người tham gia: “Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT (đã cấp) đi khám chữa bệnh ktừ ngày nhận được thông báo này”.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Xây dựng Hệ thống các phần mềm đáp ứng theo đúng yêu cầu của Quyết định này.

- Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an để thực hiện xác thực thông tin kê khai của người dân trên Cổng Dịch vụ công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giám sát việc triển khai, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định này.

4. BHXH các tỉnh, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về các tính năng, tiện ích, hướng dẫn người tham gia đăng ký giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công với cơ quan BHXH.

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân lựa chọn gia hạn thẻ theo dõi và quản lý người tham gia theo quy định hiện hành.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và chỉ đạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tham gia. Trường hợp phản ánh kiến nghị của người tham gia có liên quan với cơ quan BHXH khác, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH nơi có liên quan để giải quyết./.

 1 Theo khoản 2 Điều 37 Luật cư trú năm 2020

2 Để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT HGĐ có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ Công, đề nghị người kê khai thực hiện đăng nhập và kê khai từ Bước 1 của Quy trình này.

VIETNAM SOCIAL SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1187/QD-BHXH

Hanoi, May 24, 2022

 

DECISION

PROMULGATING A PROCESS FOR REDUCTION IN HEALTH INSURANCE PREMIUMS UPON EXTENDING HOUSEHOLD-BASED HEALTH INSURANCE CARDS ON THE PUBLIC SERVICE PORTAL

DIRECTOR GENERAL OF VIETNAM SOCIAL SECURITY

Pursuant to the Law on Electronic Transaction No. 51/2005/QH11 dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12 dated November 14, 2008; Law No. 46/2014/QH13 dated June 13, 2014 amending certain articles of the Law on Health Insurance;

Pursuant to Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 of the Government of Vietnam elaborating and guiding measures for implementation of certain Articles of the Law on Health Insurance;

Pursuant to Decree No. 89/2020/ND-CP dated August 04, 2020 of the Government of Vietnam on function, tasks, powers and organizational structures of Vietnam Social Security;

Pursuant to Decision No. 06/QD-TTg dated January 06, 2022 of the Prime Minister of Vietnam on approval of the Project for developing the application of data on population, electronic identification and authentication for national digital transformation in the period of 2022-2025, with a vision towards 2030;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.HEREBY DECIDES:

Article 1. The Process for reduction in health insurance premiums upon extending household-based health insurance cards on the Public Service Portal is promulgated together with this Decision.

Article 2. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

Article 3. Heads of Book and Card Collection Management, Chief of Offices and information technology centers, Heads of units affiliating to Vietnam Social Security; Directors of social security offices of provinces and central-affiliated cities are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

GENERAL DIRECTOR
Nguyen The Manh

 

PROCESS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. REGULATED SCOPE AND ENTITIES

1. Regulated scope and entities

1.1. Regulated scope

This Process specifies orders of settlement of procedures for reduction in health insurance premiums upon extending household-based health insurance cards on the National Service Portal and the Public Service Portal of Social Insurance.

1.2. Regulated entities

This Process applies to Social Insurance Offices of provinces or cities; social insurance offices of districts and policyholders in household-based health insurance.

2. Definition of terms

2.1. Abbreviation

a) “BHXH” stands for “bảo hiểm xã hội" (“Social insurance”).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) “HGD” stands for “Hộ gia đình” (“Household or household-based”).

d) “CSDL” stands for “cơ sở dữ liệu” (“database”).

2.2. Definitions

a) “policyholders" means members of a household who have declared and have had social insurance codes in the household database.

b) “policyholders in household-based health insurance”(1) (hereinafter referred to as “household”) means people who all register temporary residence or permanent residence for the same legal place of residence according to laws on residence.

II. IMPLEMENTATION PROCESS

Step 1. Declaring applications

Declarants shall choose to declare on the National Service Portal or on the Public Service Portal of Social Insurance (if they declare on the National Service Portal, the system will automatically navigate to the Public Service Portal of Social Insurance) and make a full declaration of information fields, including:

a) Information of the Householder: Full name; date of birth; sex; personal identification number;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Step 2. Procedures for processing online applications

After declaring full information, the software system will automatically inspect, compare and verify the information of household members who have the same permanent residence address or the same temporary registration address with the national population database:

1. In case the software verifies that members having information in the national population database do not have the same place of permanent residence or temporary residence, it will send notifications to the declarants with the content: “Các thành viên kê khai không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin nơi cư trú của các thành viên.” ("You do not have the same permanent residence address or temporary residence address in the national population database with others, please directly contact the police office of your residence for instructions on updating and adjusting the information of place of residence.”) (2)

2. In case the software system verifies that members having information in the national population database have the same permanent residence address or the same temporary residence address, it will continue to automatically verify the health insurance participation status of each member in the database of Vietnam Social Insurance and determine the exact payable premiums of each household member in descending order of household-based health insurance premiums (applying current regulations of the Law on Health Insurance) to notify the declarants of the online payable premiums via the Public Service Portal (with the detail premium of each health insurance card number corresponding to the period of extending each card).

Step 3. Online payment on the Public Service Portal

The declarants make the online payment of payable premiums as guided on notifications.

Step 4. Allocation of the premiums in the System of social insurance office

After receiving the premiums of the declarants via the banking system, the software system will automatically compare bank’s proofs of online payment with cards’ extension information; automatically allocate the premiums, automatically update the additional collection, automatically extend the use value of the health insurance cards at the social insurance office (where the policyholders participated in the health insurances before extension).

Step 5. Return of results to the declarants

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- A receipt of payment.

- An announcement of the successful extension result of each policyholder: “Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT (đã cấp) đi khám chữa bệnh kể từ ngày nhận được thông báo này” ("You can continue to use the issued health insurance card for health examination from now").

III. IMPLEMENTATION RESPONSIBILITY

1. Book and Card Collection Management Boards shall:

Take charge and cooperate with relevant units in directing and inspecting and guiding implementation of this Decision;

2. Information Technology Centers shall:

- Develop a system of software to meet requirements of this Decision.

- Cooperate with the National Population Data Center under the Ministry of Public Security in verifying information declared by the people on the Public Service Portal with the National Population Database and monitoring the implementation and technical support to relevant units during the implementation process.

3. Heads of units affiliated to Vietnam Social Security are responsible for function-based implementation of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Develop a Plan for communication about features and utilities, guide policyholders to register for electronic transactions on the Public Service Portal with the social insurance offices.

- Directors of social insurance offices of provinces and central-affiliated cities where policyholders choosing to extend their cards monitor and manage the policyholders according to current regulations.

- Receive feedbacks, recommendations and direct the handling of them from the policyholders. In case feedbacks and recommendations of policyholders are related to other social insurance offices, social insurance offices where they are received must actively cooperate with relevant social insurance offices to resolve./.

 

(1)According to clause 2 Article 37 of the Law on Residence in 2020

(2)For the purpose of extension of household-based health insurance cards with reduced payment on the Public Service Portal, declarants must log in and declare from Step 1 of this Process.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1187/QĐ-BHXH ngày 24/05/2022 về Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.703

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!