Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1027/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Vụ Thi đua Khen thưởng 2016

Số hiệu: 1027/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

n cứ Nghị định s 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Vit Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu, giúp Tng Giám đốc quản lý hoạt động, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Vụ Thi đua - Khen thưởng chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

2. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc cụ thhóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.

3. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của cơ quan và của Ngành; hướng dn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

4. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưng của Ngành và của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

5. Chủ trì, phi hợp với các đơn vị trong Ngành, các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyn, ph biến kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

6. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất tặng, phong tặng các danh hiệu thi đua các hình thức khen thưởng, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội”; cho cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành trình Tổng Giám đốc quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng trong Ngành; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ;

8. Quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

9. Giải quyết và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

10. Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc sử dụng quỹ thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

11. Quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng và xác nhận các hình thức khen thưởng của Ngành theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức, phối hp tổ chức trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; tchức nghiên cứu khoa học về công tác thi đua, khen thưởng;

13. Thực hiện công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.

14. Giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong Khối thi đua các Bộ, Ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội;

15. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng do Vụ trưởng quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về toàn bộ hoạt động của Vụ. Giúp việc Vụ trưởng có các Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyn, khen thưởng và kỷ luật.

2. Vụ trưởng ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

3. Vụ trưởng phân công hoặc ủy quyền cho Phó Vụ trưởng giải quyết các công việc thuộc thm quyền của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được giao. Vụ trưởng phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Vụ trưởng được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:

a) Phòng Thi đua;

b) Phòng Khen thưởng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thtrưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

2. Biên chế của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Vụ được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Vụ trưởng

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Tchức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Vụ.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Vụ, quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyn và các hiện tượng tiêu cực khác trong Vụ; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của Vụ theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành đthực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 1013/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng.

Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
-
HĐQL (để b/c);
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
-
Lưu: VT, TCCB.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1027/QĐ-BHXH ngày 20/07/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.945

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!