Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 137/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 với những nội dung chính sau:

I. Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

- Năm 2016, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 78,8 %;

- Năm 2017, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 81,5%;

- Năm 2018, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 83,5%;

- Năm 2019, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85 %;

- Năm 2020, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 87%.

II. Một số giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHYT

Cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở cần tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban chỉ đạo vận động tham gia BHYT từ tỉnh tới xã, phường, thị trấn; xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương phải coi việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị mình, là chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chính sách BHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHYT; đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền về chính sách BHYT, tập trung thông tin, tuyên truyền theo hướng nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân trong việc tham gia BHYT, giới thiệu động viên các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt BHYT; phê phán những hiện tượng lệch lạc trong thực hiện BHYT.

3. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT, đảm bảo cân đối thu - chi quỹ BHYT, xây dựng tính bền vững của quỹ; tăng cường thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh BHYT, cơ bản kết nối liên thông hệ thống dữ liệu về chi phí khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện với cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước; thực hiện hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ; ban hành giá dịch vụ y tế thống nhất theo hạng bệnh viện.

4. Tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT, về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT.

5. Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong xã hội tham gia BHYT.

Năm 2016, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% người cận nghèo mua thẻ BHYT. Từ năm 2017 đến năm 2020, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, giao cho UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ từ ngân sách để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết để ra.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 137/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96