Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 166/2016/NĐ-CP giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

Số hiệu: 166/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

1. Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

- Theo Nghị định số 166/2016, chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử gồm có các loại sau đây:

+ Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử;

+ Chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng phương tiện điện tử;

+ Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử.

- Bên cạnh đó, Nghị định 166/NĐ-CP đưa ra các yêu cầu riêng đối chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử như sau:

+ Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử phải có đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định;

+ Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có thành phần kèm theo ở dạng giấy thì phải chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử. Việc chuyển đổi phải theo các yêu cầu tại Nghị định số 166.

+ Trong trường hợp cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy và phải tuân thủ các điều kiện theo quy định.

- Nghị định 166/2016 quy định thời gian nộp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử thông qua qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

2. Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

- Nghị định số 166/CP hướng dẫn cách thức thực hiện giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thông qua tổ chức I-VAN như sau:

+ Đối với giao dịch thực hiện tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để được cấp tài khoản sử dụng. Nếu có những thay đổi, bổ sung thông tin hoặc ngừng sử dụng tài khoản thì phải lập tờ khai để thông báo cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Có hai cách để nộp hồ sơ giao dịch là truy cập trực tuyến tạo lập hồ sơ hoặc chuẩn bị sẵn hồ sơ theo chuẩn định dạng dữ liệu và truy cập tài khoản để gửi.

+ Với giao dịch được thực hiện thông qua tổ chức I-VAN thì cũng thực hiện tương tự như với giao dịch tại Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Lập các tờ khai đăng ký, thay đổi, bổ sung (nếu có) tài khoản theo quy định để truy cập gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực ngày 01/03/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là các giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

2. Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử là hồ sơ đăng ký tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật bằng phương tiện điện tử.

3. Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Mã xác thực giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mật khẩu dùng một lần cho từng lần giao dịch được sử dụng đối với cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội chưa có chứng thư số. Mật khẩu này được gửi từ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ thư điện tử của cá nhân đã đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là tài khoản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

6. Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là dịch vụ I-VAN) là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử.

7. Tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN (sau đây gọi là Tổ chức I-VAN) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

8. Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là điểm truy cập trên môi trường mạng của hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nhận, truyền thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử và với Tổ chức I-VAN.

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan.

2. Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm rõ ràng, bình đẳng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 5. Điều kiện, phương thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

b) Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN theo quy định của Nghị định này.

Điều 6. Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

1. Điều kiện lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

a) Về chủ thể:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

b) Về tài chính:

Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

c) Về nhân sự:

Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.

Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24 giờ trong ngày để duy trì sự hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ I-VAN.

d) Về kỹ thuật:

Hệ thống thiết bị, kỹ thuật phải bảo đảm cung cấp dịch vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo đảm kết nối an toàn với Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, trừ thời gian bảo trì. Thời gian bảo trì không quá 2% tổng số giờ cung cấp dịch vụ trong một năm; có khả năng cung cấp dịch vụ thông qua các loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh của người sử dụng.

Bảo đảm năng lực, khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

Có các quy trình thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có khả năng phục hồi dữ liệu chậm nhất là 08 giờ, kể từ thời điểm hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử gặp sự cố. Lưu trữ chứng từ điện tử trong thời gian giao dịch chưa hoàn thành với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử gốc phải được lưu giữ trên hệ thống và được truy cập trực tuyến. Nhật ký giao dịch điện tử phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu 10 năm, kể từ thời điểm thực hiện giao dịch thành công. Bảo đảm các thông tin lưu trữ trong nhật ký giao dịch được tra cứu trực tuyến trong thời gian lưu trữ.

Đáp ứng các yêu cầu về chuẩn kết nối dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN theo trình tự quy định tại Khoản 3 Điều này đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng đủ các điều kiện.

3. Trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

a) Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này gửi văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN kèm theo Đề án cung cấp dịch vụ I-VAN trong đó thể hiện nội dung đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gửi bản giấy hoặc bản điện tử).

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và thực hiện kết nối thành công với Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện ký kết hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.

4. Tổ chức đang cung cấp dịch vụ I-VAN trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục cung cấp dịch vụ I-VAN và phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định này.

Chương II

CHỨNG TỪ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Điều 7. Giá trị pháp lý của chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản băng giấy theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các loại chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử bao gồm:

1. Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử.

2. Chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng phương tiện điện tử.

3. Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử.

Điều 9. Yêu cầu đối với chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

1. Các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định này phải có đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử chỉ có chữ ký của người có thẩm quyền thì hệ thống thông tin phải có khả năng nhận biết và xác nhận việc đã xử lý của những người có trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong quá trình luân chuyển chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử đến người ký cuối cùng.

2. Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có thành phần kèm theo ở dạng giấy thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử. Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

b) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử;

c) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

3. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử;

b) Người thực hiện chuyển đổi chứng từ điện tử thành chứng từ giấy phải ký và ghi rõ họ tên trên chứng từ giấy; phải đóng thêm dấu đối với những loại chứng từ có quy định phải đóng dấu.

c) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy.

Điều 10. Thời gian nộp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử được thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm nhất 15 phút sau khi nhận được chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp gửi đến.

Điều 11. Lưu trữ chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Thời hạn lưu trữ chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử hết thời hạn lưu trữ theo quy định nhưng có liên quan đến tính toàn vẹn về thông tin của hệ thống thông tin và các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử đang lưu hành, thì tiếp tục được lưu trữ cho đến khi việc hủy chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử không làm ảnh hưởng đến các giao dịch điện tử khác.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHI THAM GIA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 12. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật giao dịch điện tử, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Được lựa chọn một trong hai hình thức quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; được lựa chọn Tổ chức I-VAN để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN.

3. Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử.

4. Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN bảo đảm bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu các thông tin giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.

5. Được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng phương tiện điện tử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Tạo lập, gửi, nhận các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.

2. Không thực hiện giao dịch bằng hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã đăng ký bằng hình thức giao dịch điện tử trong thời gian đang thực hiện giao dịch điện tử, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

3. Quản lý chữ ký số và bảo đảm tính chính xác của chữ ký số trên chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử; quản lý tên và mật khẩu của tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để bảo đảm tính an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn toàn bộ chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp là cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

5. Lưu trữ chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về lưu trữ đối với những chứng từ kê khai với cơ quan bảo hiểm xã hội nhưng chưa chuyển sang chứng từ điện tử; xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền đối chiếu, kiểm tra.

6. Thực hiện các quy định bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

7. Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội bằng giấy hoặc chuyển hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử sang hồ sơ bảo hiểm xã hội giấy để nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp đến hạn nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử mà hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố; chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đối với giao dịch khác.

Sau khi sự cố đã được khắc phục, cơ quan, tổ chức, có trách nhiệm gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử tới Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN đã lựa chọn.

8. Thực hiện các điều khoản ký kết trong hợp đồng với Tổ chức I-VAN.

9. Chấp hành thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

10. Chịu trách nhiệm về kê khai chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và pháp luật có liên quan.

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền của Tổ chức I-VAN

1. Được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện các giao dịch nhận, truyền dữ liệu điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; được cung cấp các mẫu, khuôn dạng chuẩn để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ I-VAN.

3. Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ để giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ I-VAN.

4. Được chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Được ký, chấm dứt hợp đồng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định của pháp luật.

6. Được từ chối cung cấp dịch vụ I-VAN đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia giao dịch hoặc vi phạm hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Được các quyền khác theo hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN đã ký kết với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hợp đồng ký với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 15. Nghĩa vụ của Tổ chức I-VAN

1. Thiết lập kênh kết nối với Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn kết nối do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

2. Công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên website giới thiệu dịch vụ của Tổ chức I-VAN.

3. Cung cấp dịch vụ I-VAN cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng với tổ chức mình.

4. Bảo đảm kết nối liên tục, bảo mật, toàn vẹn thông tin về hồ sơ và các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Có phương án để khắc phục ngay sự cố xảy ra trong quá trình giao dịch điện tử.

5. Thực hiện việc nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bảo đảm đúng thời hạn, chính xác, toàn vẹn của hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử; chuyển hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định.

6. Tuân thủ các quy định pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông và các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo mật thông tin do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

7. Lưu giữ kết quả của các lần nhận, truyền dữ liệu điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; lưu giữ hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trong thời gian giao dịch chưa hoàn thành.

8. Lưu trữ nhật ký giao dịch điện tử trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử theo đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của Nghị định này.

9. Thông báo qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước 10 ngày khi dừng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để bảo trì và có biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của các bên có liên quan.

10. Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động cung cấp dịch vụ I-VAN theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

11. Thường xuyên cập nhật các quy định mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các mẫu, khuôn dạng chuẩn liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

12. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để sử dụng dịch vụ và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

13. Bồi thường thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội khi xảy ra sự cố về an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

14. Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ I-VAN trước 30 ngày tính đến ngày hợp đồng sử dụng dịch vụ I-VAN hết hiệu lực.

15. Có nghĩa vụ khác theo hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN đã ký kết với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hợp đồng ký với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 16. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Được cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình giao dịch điện tử.

2. Được cơ quan bảo hiểm xã hội bảo đảm bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu theo quy định của pháp luật.

3. Được cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời khắc phục sự cố trong giao dịch điện tử thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội công khai thực hiện giao dịch điện tử trong giám định bảo hiểm y tế.

Điều 17. Nghĩa vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Thực hiện giao dịch điện tử trong giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Tạo lập chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ.

3. Gửi chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội ngay khi người bệnh bảo hiểm y tế xuất viện phù hợp với quy chế chuyên môn bệnh viện và quy định của pháp luật; gửi chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ chứng từ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.

5. Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Quyền của Trung tâm dịch vụ việc làm khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Được cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình giao dịch điện tử.

2. Được cơ quan bảo hiểm xã hội bảo đảm bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu theo quy định của pháp luật.

3. Được cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời khắc phục sự cố trong giao dịch điện tử thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 19. Nghĩa vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Cung cấp danh sách các quyết định bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng không đến khai báo việc làm hàng tháng, đối tượng đăng ký học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, đối tượng đến đăng ký bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp, không nhận quyết định (hủy quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp) bằng phương tiện điện tử.

3. Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ chứng từ điện tử trong thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.

4. Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quyền của cơ quan Bảo hiểm xã hội

1. Yêu cầu Tổ chức I-VAN thiết lập kênh kết nối theo đúng quy định về tiêu chuẩn kết nối của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm liên tục, an ninh, an toàn và thực hiện cung cấp dịch vụ I-VAN cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội kể từ ngày hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực.

2. Yêu cầu Tổ chức I-VAN chuyển hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử tới Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

3. Ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ với Tổ chức I-VAN theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu Tổ chức I-VAN thực hiện cung cấp dịch vụ theo đúng hợp đồng đã ký.

5. Được các cơ quan, tổ chức có liên quan chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 21. Nghĩa vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội

1. Thiết lập, duy trì, bảo đảm kết nối, tiêu chuẩn kết nối giữa Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Tổ chức I-VAN để thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu bảo hiểm xã hội điện tử bảo đảm liên tục, toàn vẹn, an ninh, an toàn và bảo mật.

2. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

3. Hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong việc nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử khi được yêu cầu.

4. Hỗ trợ về nghiệp vụ bảo hiểm xã hội cho Tổ chức I-VAN để thực hiện các giao dịch nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

5. Thông tin kịp thời tới Tổ chức I-VAN và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội các quy định mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các mẫu, khuôn dạng chuẩn của dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

6. Phối hợp với Tổ chức I-VAN hỗ trợ nghiệp vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội khi được yêu cầu.

7. Hỗ trợ Tổ chức I-VAN và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội khi được yêu cầu.

8. Công khai danh sách các Tổ chức I-VAN trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lựa chọn.

9. Thông báo và trả kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật có liên quan.

10. Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN trước 45 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ với Tổ chức I-VAN.

11. Thực hiện cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử.

12. Ngừng giao dịch hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử khi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội vi phạm quy định về an toàn, an ninh hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

13. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất về chất lượng cung cấp dịch vụ của Tổ chức I-VAN theo hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN đã ký giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Tổ chức I-VAN.

14. Có nghĩa vụ khác theo hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết với Tổ chức I-VAN.

15. Định kỳ hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính tình hình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Chương IV

THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mục 1. THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 22. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo kèm theo việc cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

Điều 23. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin về Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 24. Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải lập Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

3. Kể từ thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng lại phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

Điều 25. Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện lập và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong hai cách sau:

a) Truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 26. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội

Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động.

Mục 2 . THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THÔNG QUA TỔ CHỨC I-VAN

Điều 27. Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 28. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổ chức I-VAN; Tổ chức I-VAN chuyển đến cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải thực hiện đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại Điều 29 và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này.

Điều 29. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN phải lập Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-IVAN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN; Tổ chức I-VAN chuyển đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Kể từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy.

Điều 30. Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua Tổ chức I-VAN

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện lập và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong hai cách sau:

a) Truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của Tổ chức I-VAN và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN;

b) Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN.

2. Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Tổ chức I-VAN thực hiện việc gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong thời hạn 02 giờ.

Điều 31. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội

Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Tổ chức I-VAN chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động kể từ thời điểm Tổ chức I-VAN xác nhận nộp hồ sơ.

Chương V

CHIA SẺ, KẾT NỐI THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 32. Bảo đảm kết nối giữa các hệ thống thông tin trong giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1. Các hệ thống thông tin phục vụ thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng theo các quy định áp dụng đối với hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu gốc để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia.

b) Phải có kiến trúc dữ liệu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc dữ liệu đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

c) Tuân thủ quy định kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

3. Dữ liệu chia sẻ, trao đổi được thực hiện trong các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm phải được chuẩn hóa dưới dạng cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi.

Điều 33. Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết trong lĩnh vực quản lý của ngành với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định việc kết nối thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Hội đồng giám định y khoa chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết trong lĩnh vực quản lý của ngành với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng cơ chế chia sẻ, liên thông kết nối thông tin liên quan cần thiết về doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về mã số thuế của người sử dụng lao động; chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Bộ Công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

6. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện chia sẻ, kết nối đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

7. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương chia sẻ, kết nối đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Hướng dẫn xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn thông tin.

3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định kỹ thuật đối với các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước tham gia thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Quản lý, phát triển hạ tầng công nghệ cho hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phù hợp với khoản 5 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Luật giao dịch điện tử.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Điều 36. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

2. Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm y tế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế,

Bộ Y tế chủ trì xây dựng quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện:

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

b) Ban hành quy trình, nghiệp vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động và các quy định pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện Nghị định này.

c) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định này và bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 96 của Luật bảo hiểm xã hội.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH(3).XH 225

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ)

Mẫu số 01/ĐK-GD

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Mẫu số 02/SĐ-GD

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Mẫu số 03/NG-GD

Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Mẫu số 04/ĐK-IVAN

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 05/SĐ-IVAN

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 06/NG-IVAN

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 01/ĐK-GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

………….., ngày.... tháng... năm....

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: .............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: .................................................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ......................................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm (*)

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

Người liên hệ: .......................................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ...............................................................................................................

Điện thoại di động: ................................................................................................................

Theo Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày ……../……… /2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi có đủ các điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội, được sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như sau:

- Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội từ ngày... tháng ... năm….

- Đăng ký giao dịch tại:

+ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

+ Tổ chức I-VAN

(Tên Tổ chức I-VAN: ........................................ trong trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN).

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật./.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Mẫu số 02/SĐ-GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

…….., ngày.... tháng... năm......

TỜ KHAI

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Ngày…… tháng…… năm…………, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đã gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nay đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

- Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ..............................................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: .....................................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ……..

- Địa chỉ thư điện tử: ............................................................................................................

- Số điện thoại di động: ........................................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Các thông tin trên đề nghị thay đổi kể từ ngày ……/……/………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Mẫu số 03/NG-GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

…….., ngày.... tháng... năm....

TỜ KHAI

Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: .............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Đang tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội (tỉnh hoặc huyện): ...........................

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp thuận việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội kể từ ngày ……. tháng ……. năm………

Nay đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ ngày ………. tháng ……. năm………

Lý do ngừng: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Mẫu số 04/ĐK-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

…….., ngày.... tháng... năm........

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................

Qua xem xét và nhận thấy chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng dịch vụ I-VAN, chúng tôi đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội được sử dụng dịch vụ I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức/cá nhân:

- Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ...............................................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ......................................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ……. (*)

- Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

Địa chỉ thư điện tử: ...............................................................................................................

Điện thoại di động: ................................................................................................................

2. Thông tin về Tổ chức I-VAN:

Tên tổ chức: (Ghi rõ tên đầy đủ tổ chức) ..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Mẫu số 05/SĐ-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

………….., ngày.... tháng... năm........

TỜ KHAI

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: .......................................................................................................

Căn cứ tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN ngày ……/……/……… , chúng tôi đề nghị được thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

- Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có): ..............................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ....................................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm …….

- Địa chỉ thư điện tử: .............................................................................................................

- Số điện thoại di động: .........................................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Mẫu số 06/NG-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

………….., ngày.... tháng... năm.......

TỜ KHAI

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: .........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Tổ chức I-VAN đã đăng ký sau:

- Tên tổ chức I-VAN (ghi rõ tên đầy đủ tổ chức)....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

- Thời điểm ngừng từ ngày ... tháng ... năm ....

- Lý do ngừng: .......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 166/2016/ND-CP

Hanoi, December 24, 2016

 

DECREE

REGULATIONS ON ELECTRONIC TRANSACTIONS IN SOCIAL, HEALTH AND UNEMPLOYMENT INSURANCE

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Electronic Transactions dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Health Insurance dated November 14, 2008 and the Law on amendments to several articles of the Law on Health Insurance dated June 13, 2014;

Pursuant to the Law on Social Insurance dated November 20, 2014;

Pursuant to the Law on Employment dated November 16, 2013;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Cyberinformation Security dated November 19, 2015;

At the request of Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs;

The Government promulgates a Decree to provide for electronic transactions in social, health and unemployment insurance.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree introduces regulations on electronic transactions in social, health and unemployment insurance, including registration of entering into electronic transactions in social, health and unemployment insurance; issuance of social insurance booklet and health insurance card; payment of social, health and unemployment insurance benefits; assessment and reimbursement of costs of covered medical services and exchange of information relating to the implementation of social, health and unemployment insurance policies (hereinafter referred to as electronic transactions in social insurance).

Article 2. Regulated entities

This Decree applies to authorities, organizations and individuals entering into electronic transactions in social insurance (hereinafter referred to as participants in electronic transactions in social insurance) and providers of electronic transaction services in social insurance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In this document, these terms are construed as follows:

1. Electronic social insurance transactions refer to social insurance-related electronic transactions under the scope of regulation of this Decree.

2. Electronic social insurance applications refer to applications submitted electronically for participation in social insurance, issuance of social insurance booklet and health insurance card, settlement and payment of social, health and unemployment insurance benefits, assessment and reimbursement of costs of covered medical services submit as regulated by laws.

3. Electronic social insurance documentation refers to the information created, sent, received and stored electronically in order to conduct electronic transactions in social insurance.

4. Authentication number of an electronic transaction in social insurance refers to the one-time password used by the individual who enters into electronic transaction in social insurance when he/she does not have a digital certificate. This password is sent from the Portal of the Social Security Authority of Vietnam (hereinafter referred to as the “SSAV”) to the mobile number or email address of the individual who has registered with the social security office.

5. Electronic transaction account in social insurance is an account granted by the SSAV to an authority, organization or individual in order to log in to the SSAV’s portal of Vietnam or via I-VAN Organization for the purposes of conducting electronic transactions in social insurance.

6. Value-added services for electronic transactions in social insurance (hereinafter referred to as I-VAN services) refer to services of receiving, transmitting, storing and recovering data messages of electronic transactions in social insurance between an authority, organization or individual who enters into electronic transactions in social insurance and the social security office with the aim of conducting electronic transactions.

7. Organization providing I-VAN services (hereinafter referred to as I-VAN Organization) is an organization that operates in the field of information technology and has entered into contract for provision of I-VAN services with the SSAV.

8. The Portal of SSAV is a point of entry to the internet network of the SSAV’s information technology system in order to receive or transmit data messages of electronic transactions in social insurance from/to organizations or individuals entering into electronic transactions in social insurance and from/to I-VAN Organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The compliance with regulations of the law on electronic transactions, the laws on social insurance, health insurance and unemployment insurance, the law on occupational safety and hygiene, the law on protection of state secrets and relevant laws must be ensured.

2. Conducting electronic transactions in social insurance must ensure the obviousness, impartiality, integrity, safety, efficiency and compliance with regulations of the law on information security and integrity.

3. Authorities, organizations and individuals have the right to conduct transactions in social insurance by either electronic means or traditional transaction methods.

Article 5. Conditions and methods of conducting electronic transactions in social insurance

1. Any authorities, organizations and individuals that conduct electronic transactions in social insurance must ensure the following conditions:

a) Hold a valid digital certificate granted by the provider of digital signature authentication services in accordance with regulations of laws.

In case an individual conducts electronic transactions in social insurance when he/she does not have a digital certificate granted, he/she may use electronic transaction authentication number granted by the SSAV.

b) Have ability to access to/ use the Internet network; have a stable email address which has been registered with the SSAV.

2. Authorities, organizations and individuals may directly enter into electronic transactions in social insurance through the SSAV’s portal or via an I-VAN Organization in compliance with regulations herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Criteria for selecting information technology organization to enter into contract for provision of I-VAN services

a) Legal status:

It must be an enterprise that is established under the law of Vietnam and operates in the information technology sector.

b) Finance:

It must have a written guarantee of a credit institution that legally operates in Vietnam in order to face risks and compensate for damage that may occur in course of provision of I-VAN services.

c) Personnel:

It must employ technicians who possess bachelor’s degree in information technology and has practical experience of network management and database management.

Technicians must work 24 hours a day to maintain the stable operation of the electronic data exchange system and give assistance for users of I-VAN services.

d) Techniques:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical system must have the ability to detect, issue warning against and prevent any impermissible access or types of network attacks in order to ensure confidentiality and integrity of data exchanged between participants in electronic transactions.

 The data backup, online data backup and database storage processes must be available; data must be restored within 08 hours as from the failure of the electronic data exchange system. Electronic documentation must be stored over the time such transactions have been not yet completed and original electronic data messages must be stored on the system and may be accessed online. The electronic transaction log must be stored for the period of no less than 10 years from the time on which that transaction is completed. Data on the stored electronic transaction log must be assessable during the storage period.

The data connection must conform to the standards on data connection adopted by the SSVA.

2. The SSAV shall base on regulations in Clause 1 of this Article to enter into contracts for provision of I-VAN services with qualified information technology organizations according to the procedures prescribed in Clause 3 of this Article.

3. Procedures for entering into contract for provision of I-VAN services

a) The information technology organization that satisfies requirements specified in Clause 1 of this Article shall submit a written request for entering into contract for provision of I-VAN services, enclosed with the Scheme on provision of I-VAN services, including contents proving its satisfaction of requirements specified in Clause 1 of this Article, to the SSAV (hard copy or electronic copy).

b) Within 10 working days since the I-VAN Organization has satisfied all requirements specified in Clause 1 of this Article and successfully connected with the SSAV’s portal, the SSAV shall enter into contract with the I-VAN Organization.

4. Organizations that have provided I-VAN services before the entry into force of this Decree may continue their provision of I-VAN services and must comply with regulations herein.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Legal validity of electronic social insurance documentation

Electronic social insurance documentation prescribed in this Decree obtains legal validity as paper applications, documents, notices and records as regulated by laws.

Article 8. Types of electronic social insurance documentation

Electronic social insurance documentation includes:

1. Electronic social insurance applications.

2. Electronic accounting documents as prescribed by accounting policies adopted by the SSAV.

3. Other documents and notices of authorities, organizations and individuals that conduct social insurance-related electronic transactions.

Article 9. Requirements for electronic social insurance documentation

1. Electronic social insurance documentation prescribed in Article 8 of this Decree requires digital signatures of persons who have the competence to sign such electronic social insurance documents in accordance with regulations of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In case the electronic social insurance documentation is enclosed with paper components, the authority, organization or individual that conducts electronic transactions in social insurance must convert such paper documents to electronic copies in accordance with regulations of the Law on electronic transactions. The conversion from paper documents into electronic copies must satisfy the following requirements:

a) Reflect the integrity of paper document contents;

b) Have signature and full name of the person who has carried out the conversion from paper documents into electronic copies;

c) Have particular signs confirming the conversion from paper documents into electronic copies.

3. Where necessary, electronic documentation may be converted into paper documents provided such conversion must satisfy the following requirements:

a) Reflect the integrity of electronic documentation contents;

b) The person who has carried out the conversion from electronic documentation into paper documents must sign and write his/her full name on such paper documents, and affix the seal on paper documents requiring the seal as regulated.

c) Have particular signs confirming the conversion from electronic documentation into paper documents.

Article 10. Time for submission of electronic social insurance documentation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The SSAV or I-VAN Organization shall send a notice confirming the receipt of electronic social insurance documentation to email address of the authority, organization or individual within 15 minutes as of the receipt of electronic social insurance documentation sent by that authority, organization or individual.

Article 11. Retention of electronic social insurance documentation

The retention period of electronic social insurance documentation shall conform to regulations of the law on archives. In case the retention period of electronic social insurance documentation expires as regulated by laws but such electronic social insurance documentation concerns the information integrity of the information system and retained electronic social insurance documentation, the retention of such electronic social insurance documentation shall be continued until the destruction of such electronic social insurance documentation causes no impact on other electronic transactions.

Chapter III

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS IN SOCIAL INSURANCE

Article 12. Rights of participants in electronic transactions in social insurance

Any participants in electronic transactions in social insurance shall have the right to:
1. Conduct electronic transactions in social insurance in accordance with regulations of the Law on electronic transactions, this Decree and relevant laws.

2. Select any of the two methods prescribed in Clause 2 Article 5 of this Decree; sect qualified I-VAN Organization to enter into contract for provision of I-VAN services.

3. Receive instructions, assistance and response from the SSAV or I-VAN Organization in a timely manner if errors occur in course of conducting electronic transactions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Electronically receive information about the premium payment and enjoyment of social, health and unemployment insurance benefits from social security offices.

Article 13. Obligations of participants in electronic transactions in social insurance

Any participants in electronic transactions in social insurance are obliged to:
1. Prepare, send and receive electronic social insurance documentation directly through the SSAV’s portal or via the I-VAN Organization.

2. Do not carry out paper-based transactions with respect of procedures for which the electronic transaction method has been registered during the period of conducting electronic transactions, except for cases prescribed in Clause 7 of this Article.

3. Manage digital signature and ensure the accuracy of such digital signature attached to the electronic social insurance documentation; manage name and password of electronic social insurance transaction account in order to ensure the safety and security of information and data stored on the electronic data exchange system of the I-VAN Organization and the information technology system of the SSAV.

4. Store and ensure the integrity of all of electronic social insurance documentation in accordance with regulations of the laws on archives, electronic transactions, social insurance, health insurance and unemployment insurance and relevant laws, except for individuals participating in electronic transactions in social insurance.

5. Store paper documentation which has been declared with the social security office but has not been converted into electronic documentation in accordance with regulations of the law on archives; present such documentation at the request of competent authorities for comparison.

6. Comply with regulations on guaranteeing the safety and security of the electronic data exchange system of I-VAN Organization and the information technology system of the SSAV.

7. Prepare paper social insurance application or convert electronic social insurance application into paper social insurance application in order to submit to the competent social security office within 03 working days since the deadline for submitting the application for social, health and unemployment insurance collections expires, or within 07 working days since the deadline for submitting applications for other transactions expires, in case the electronic data exchange system and technical infrastructure have not been recovered from breakdown by the deadline for submitting electronic social insurance application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Perform provisions of the contract signed with the I-VAN Organization.

9. Bear the inspection of competent state agency of the compliance with regulations on social insurance, health insurance and unemployment insurance as regulated by laws.

10. Assume legal responsibility for enumerating their electronic social insurance documentation in accordance with regulations of the laws on electronic transactions, social insurance, health insurance, unemployment insurance, occupational safety and hygiene, and relevant laws.

11. Fulfill other obligations as required by laws.

Article 14. Rights of I-VAN Organization

I-VAN Organization shall have the right to:

1. Connect with the SSAV’s portal in order to provide services of electronic transactions in social insurance.

2. Receive professional assistance from Social Insurance Vietnam with social, health and unemployment insurance in order to receive and transmit electronic social insurance data between participants in electronic transactions in social insurance and the SSAV; be provided with standard forms or templates for providing I-VAN services.

3. Receive assistance from the SSAV in responding to queries about social, health and unemployment operations in course of provision of I-VAN services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Sign or terminate contracts signed with participants into electronic transactions in social insurance for provision and use of I-VAN services in conformity with regulations of prevailing laws.

6. Refuse to provide I-VAN services to authorities, organizations or individuals that are not eligible for entering into electronic transactions or commit breach of signed contracts in conformity with regulations of prevailing laws.

7. Exercise other rights under the contract for provision of I-VAN services signed with the SSAV; contracts signed with participants in electronic transactions in social insurance.

Article 15. Obligations of I-VAN Organization

1. Establish channel to connect with the SSAV’s portal in conformity with connection standards adopted by the SSAV.

2. Publicly announce information about operating methods and service quality on the website of I-VAN Organization.

3. Provide I-VAN services to participants in electronic transactions in social insurance and have signed contracts with the I-VAN Organization.

4. Ensure the uninterrupted connection, security and integrity of information about applications and necessary conditions for conducting electronic transactions in social insurance. The plan for responding to failure that may occur while conducting electronic transactions must be available.

5. Receive, transmit, store and restore electronic transaction data messages in the field of social insurance on the basis of guaranteeing the timeliness, accuracy and integrity for electronic social insurance applications; transfer electronic social insurance applications to the SSAV’s portal within 02 hours from the receipt of such electronic social insurance applications from participants in electronic transactions in social insurance; send notification confirming the submission of electronic social insurance applications to authorities, organizations or individuals that use I-VAN services when entering into electronic transactions in social insurance as regulated by laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Store the results of the receipt and transmission of electronic data in the fields of social insurance, health insurance and unemployment insurance; store electronic social insurance applications during the period when electronic transactions are uncompleted.

8. Store electronic transaction log on the electronic data exchange system in accordance with regulations in Point D Clause 1 Article 6 of this Decree.

9. Send notification to emails of participants in electronic transactions in social insurance and the SSAV 10 days before the electronic data exchange system is under maintenance, and recommend solutions for guaranteeing rights and benefits of relevant parties.

10. Provide sufficient information and data, and comply with regulations on regular and irregular reports on the provision of I-VAN services at the request of the SSAV.

11. Update new regulations announced by the SSAV on standard forms or templates concerning electronic transactions in social insurance.

12. Coordinate with the SSAV in giving assistance to participants in electronic transactions in social insurance in using services and conducting their electronic transactions.

13. Compensate for damage to participants in electronic transactions in social insurance if information security failures occur as regulated by laws.

14. Give an at least 30 days advance notice to the user of I-VAN services before the signed contract for provision of I-VAN services comes out of force.

15. Fulfill other obligations under the contract for provision of I-VAN services signed with the SSAV; contracts signed with participants in electronic transactions in social insurance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Receive professional instructions and assistance from social security offices in course of conducting electronic transactions.

2. Have the security and integrity of their data guaranteed by social security offices in accordance with regulations of laws.

3. Have failures remedied by social security offices on a timely manner with respect of electronic transactions in social insurance under the responsibility of social security offices.

4. Request social security offices to publicly announce electronic transactions in health insurance assessment.

Article 17. Obligations of health facilities entering into electronic transactions in social insurance

1. Conduct electronic transactions in assessment and reimbursement of costs of covered medical services; comply with regulations of the law on personal information security.

2. Prepare electronic documentation concerning covered medical services and assume responsibility before the law for the legality and accuracy of such electronic documentation.

3. Send electronic documentation concerning covered medical services to social security offices immediately when patients who are policyholders are discharged from hospitals in conformity with professional regulations of hospitals and laws; send electronic documentation concerning the reimbursement of costs of covered medical services in accordance with regulations of prevailing laws.

4. Store and ensure the integrity of all of electronic documentation concerning social insurance and health insurance; comply with regulations of the laws on guaranteeing the safety and security of electronic data system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Rights of employment centers entering into electronic transactions in social insurance

1. Receive professional instructions and assistance from social security offices in course of conducting electronic transactions.

2. Have the security and integrity of their data guaranteed by social security offices in accordance with regulations of laws.

3. Have failures remedied by social security offices on a timely manner with respect of electronic transactions in social insurance under the responsibility of social security offices.

Article 19. Obligations of employment centers entering into electronic transactions in social insurance

1. Conduct electronic transactions in making payment of unemployment insurance benefits.

2. Electronically provide the list of decisions on unemployment insurance benefits, persons who fail to make monthly declaration of employment status, persons who register for vocational training courses and job consultancy and introduction, persons who register for reservation of period of payment of unemployment insurance premiums, persons who do not receive decisions on unemployment insurance benefits (cancellation of decisions on unemployment insurance benefits).

3. Store and ensure the integrity of all of electronic documentation concerning unemployment insurance benefits; comply with regulations of the laws on guaranteeing the safety and security of electronic data system.

4. Bear the inspection of competent state agencies in accordance with regulations of prevailing laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Request I-VAN Organizations to establish their own connection channels in conformity with regulations on connection standards adopted by the SSAV in order to ensure the continuity, security and safety, and provide I-VAN services to participants in electronic transactions in social insurance from the effective date of the contract for provision of I-VAN services signed with the SSAV.

2. Request I-VAN Organizations to transfer electronic social insurance applications to the SSAV’s portal within 02 hours as of the receipt of electronic social insurance applications submitted by participants in electronic transactions in social insurance.

3. Sign and terminate contracts for provision of I-VAN services signed with I-VAN Organizations in accordance with regulations of laws.

4. Request I-VAN Organizations to provide I-VAN services in conformity with the signed contracts.

5. Receive sharing and connect with necessary information and data of relevant authorities/ organizations for conducting electronic transactions in social insurance.

Article 21. Obligations of social security offices

1. Establish, maintain and guarantee the connection and connection standards between the SSAV’s portal and I-VAN Organizations in order to render electronic transaction services in social insurance. Operate the system on receiving and processing electronic social insurance data in order to ensure the continuity, integrity, security and safety.

2. Receive social insurance applications and handle requests made by participants in electronic transactions in social insurance.

3. Assist participants in electronic transactions in social insurance in receiving, transmitting, storing and recovering electronic transaction data messages at their requests.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Promptly inform I-VAN Organizations and participants in electronic transactions in social insurance of the SSAV’s new regulations on standard forms or templates of electronic social insurance transactions through the SSAV’s portal.

6. Coordinate with the I-VAN Organizations in giving professional assistance to participants in electronic transactions in social insurance for conducting electronic transactions at their requests.

7. Assist the I-VAN Organizations and participants in electronic transactions in social insurance in handling queries about social, health and unemployment insurance operations when they conduct electronic transactions in social insurance at their requests.

8. Post the list of I-VAN Organizations on the SSAV’s portal to serve the selection by participants in electronic transactions in social insurance.

9. Inform and return problem-handling results in accordance with regulations of the laws on electronic transactions, social insurance, health insurance, unemployment insurance, occupational safety and hygiene, and relevant laws.

10. Give advance notice to participants in electronic transactions in social insurance via I-VAN Organization at least 45 days before terminating the effect of the contract for provision of I-VAN services signed with I-VAN Organization.

11. Provide information about the payment of social insurance premiums and benefits electronically.

12. Withhold the permission for electronic transactions in social insurance applications when participants in electronic transactions in social insurance infringe regulations on the safety and security of the SSAV’s information technology system.

13. Conduct inspection of conduct of electronic transactions in social insurance by participants in electronic transactions in social insurance in accordance with regulations of prevailing laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Fulfill other obligations under the contracts signed with I-VAN Organizations.

15. Submit annual reports on the conduct of electronic transactions in social insurance to the Prime Minister, Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, Ministry of Health and Ministry of Finance.

Chapter IV

CONDUCT OF ELECTRONIC TRANSACTIONS IN SOCIAL INSURANCE

Section 1. CONDUCT OF ELECTRONIC TRANSACTIONS THROUGH THE SSAV’S PORTAL

Article 22. Registration of use of electronic transaction method

1. A participant in electronic transactions in social insurance shall complete the Declaration of registration of use of electronic transaction method in social insurance using the Form No. 01/DK-GD stated in the Appendix enclosed herewith, and send the electronic copy thereof to the SSAV’s portal or the paper copy to the SSAV's office.

2. Within 03 working days as of the receipt of such declaration, the SSAV must send a notification, enclosed with the grant of an electronic transaction account, to email of the participant in electronic transactions in social insurance; in case of refusal, the SSAV must also send a notification stating reasons thereof.

Article 23. Change or supplementation of information provided in the declaration of registration of use of electronic transaction method

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within 03 working days as of the receipt of the Declaration of change or supplementation of registration information of use of electronic social insurance transaction method, the SSAV must send a notification confirming changed or supplemented information to email of the participant in electronic transactions in social insurance.

Article 24. Registration of cessation of using electronic transaction method

1. The participant in electronic transactions in social insurance who wants to cease electronic transactions in social insurance must complete the Declaration of cessation of electronic transactions in social insurance by using the Form No. 03/NG-GD stated in the Appendix enclosed herewith and send it to the SSAV's portal.

2. Within 03 working days as of the receipt of the Declaration of cessation of electronic transactions in social insurance, the SSAV shall send a notification confirming the cessation of electronic transactions in social insurance to the email of the participant in electronic transactions in social insurance.

3. Since the cessation of electronic transactions in social insurance is certified by the SSAV, the participant in social insurance shall conduct paper-based transactions with social security offices in accordance with regulations. If a participant in social insurance wants to resume the use of electronic transaction method in social insurance, that participant must carry out registration procedures as prescribed in Article 22 of this Decree.

Article 25. Submission of electronic social insurance applications through the SSAV’s portal

1. Participants in electronic transactions in social insurance prepare and submit electronic social insurance applications by adopting any of the following methods:

a) Log in to electronic transaction account in social insurance, prepare electronic social insurance application online at the SSAV’s portal and send the complete application to the SSAV’s portal.

b) Prepare electronic social insurance application by using supporting tools and software which must meet data format standards stipulated by the SSAV; then log in to the electronic transaction account in social insurance to send the complete electronic social insurance application to the SSAV’s portal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Processing of applications by social security offices

Upon the receipt of electronic social insurance applications, social security offices shall be responsible for processing such applications within the period prescribed by regulations of the laws on social insurance, health insurance, unemployment insurance, and occupational safety and hygiene.

Section 2. CONDUCT OF ELECTRONIC TRANSACTIONS THROUGH I-VAN ORGANIZATION

Article 27. Registration of use of I-VAN services

1. A requester for use of I-VAN services must complete the Declaration of registration of use of I-VAN services by using the Form No. 04/DK-IVAN stated in the Appendix enclosed herewith and send the electronic copy thereof to the I-VAN Organization. Within 02 hours as of the receipt of the Declaration of registration of use of I-VAN services, the I-VAN Organization shall transfer such Declaration to the SSAV’s portal.

2. Within 03 working days as of the receipt of the Declaration of registration of use of I-VAN services from the requester, the SSAV shall send a notification giving approval thereof to the I-VAN Organization; if a Declaration is refused, the SSAV shall also send a notification specifying reasons thereof.

3. Within 02 hours as of the receipt of the notification from the SSAV, the I-VAN Organization shall inform the requester who is also the participant in electronic transactions in social insurance.

Article 28. Change or supplementation of information provided in the declaration of registration of use of I-VAN services

1. If there is any change or supplementation of information provided in the Declaration of registration of use of I-VAN services, the participant in electronic transactions in social insurance shall log in to his/ her electronic transaction account to make the Declaration of change or supplementation of registration information of use of I-VAN services by using the Form No. 05/SD-IVAN stated in the Appendix enclosed herewith and send it to the I-VAN Organization; within 02 hours as of the receipt of such Declaration, the I-VAN Organization shall transfer such Declaration to the SSAV’s portal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Within 02 hours as of the receipt of the notification from the SSAV, the I-VAN Organization shall send a notification to the participant in electronic transactions in social insurance.

4. In case of change of I-VAN Organization, the participant in electronic transactions in social insurance must carry out the registration of cessation of use of I-VAN services in accordance with regulations in Article 29 and re-carry out the registration of use of I-VAN services in accordance with regulations in Article 27 herein.

Article 29. Registration of cessation of I-VAN services

1. The participant in electronic transactions in social insurance who wants to cease the use of I-VAN services must complete the Declaration of cessation of the use of I-VAN services by using the Form No. 06/NG-IVAN stated in the Appendix enclosed herewith and send it to the I-VAN Organization; within 02 hours as of the receipt of such Declaration of cessation of the use of I-VAN services, the I-VAN Organization shall transfer it to the SSAV's portal.

2. Within 03 working days as of the receipt of such Declaration of cessation of the use of I-VAN services, the SSAV shall send a notification confirming the cessation of the use of I-VAN services to the participant in electronic transactions in social insurance via the I-VAN Organization providing services to that participant.

3. Within 02 hours as of the receipt of the notification confirming the cessation of the use of I-VAN services from the SSAV, the I-VAN Organization shall inform the participant in electronic transactions in social insurance.

4. The participant in electronic transactions in social insurance shall, as of the receipt of the notification confirming the cessation of the use of I-VAN services, carry out procedures for registration of paper-based social insurance transactions.

Article 30. Submission of electronic social insurance applications through I-VAN Organization

1. Participants in electronic transactions in social insurance prepare and submit electronic social insurance applications by adopting any of the following methods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Prepare electronic social insurance application by using supporting tools and software which must meet data format standards stipulated by the SSAV; then log in to the electronic transaction account in social insurance to send the complete electronic social insurance application to the I-VAN Organization.

2. Within 02 hours as of the receipt of the electronic social insurance application, the I-VAN Organization shall transfer such application to the SSAV’s portal and at the same time send a notification confirming the receipt of the electronic social insurance application to email of the participant in electronic transactions in social insurance.

Article 31. Processing of applications by social security offices

Upon the receipt of electronic social insurance applications transferred by I-VAN Organizations, social security offices shall be responsible for processing such applications within the period prescribed by regulations of the laws on social insurance, health insurance, unemployment insurance, and occupational safety and hygiene, as of the time the submission of applications is confirmed by I-VAN Organizations.

Chapter V

SHARING AND CONNECTION BETWEEN INFORMATION AND DATA SYSTEMS FOR CONDUCTING ELECTRONIC TRANSACTIONS IN SOCIAL INSURANCE

Article 32. Guaranteeing connection between information systems for conducting electronic transactions in social insurance

1. Information systems serving the conduct of electronic transactions in social insurance must comply with regulations applicable to information systems with scale and scope from central to local level.

2. The national insurance database shall be the original database for conducting electronic transactions in social insurance. The national insurance database must satisfy the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Have data architecture. The SSAV shall assume responsibility to design the data architecture of the national insurance database.

c) Comply with technical regulations on connection between information systems and database with the national insurance database in conformity with the Architectural Framework of Vietnam E-Government.

3. Data shared or exchanged for conducting electronic transactions in social insurance must be standardized under the structure of exchange data messages.

Article 33. Responsibility for sharing and connection between information and data systems of ministries, regulatory bodies, local governments and the SSAV

1. Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall preside over and coordinate with the SSAV in connection to share necessary information and data for conducting electronic transactions in unemployment insurance.

Instructing professional authorities/ divisions to share necessary information and data in management sector with social security offices in order to conduct electronic transactions in social insurance.

2. Ministry of Health shall preside over and coordinate with the SSAV in regulating the connection of necessary information and data for conducting electronic transactions in assessment and reimbursement of medical services covered by health insurance.

Instructing health facilities and medical assessment councils to share information and data in management sector with social security offices for conducting electronic transactions in social insurance.

3. Ministry of Planning and Investment instruct authorities/ divisions specializing in construction to share necessary information about enterprises with social security offices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Ministry of Public Security shall coordinate with the SSAV in connecting and sharing necessary information and data in the national population database for conducting electronic transactions in social insurance.

6. Ministries, ministerial-level agencies and affiliates of the Government shall, within the ambit of assigned duties and powers, make connection and share necessary information and data for conducting electronic transactions in social insurance.

7. People’s Committees at all levels shall be responsible for instructing local functional authorities to make connection and share necessary information and data with social security offices for conducting electronic transactions in social insurance.

Article 34. Responsibility of Ministry of Information and Communications

1. Instruct the connection and exchange of information and data between information systems for conducting electronic transactions in social insurance.

2. Instruct the formulation of technical standards and regulations, and regulations on connection between information systems, databases and the national insurance database for ensuring the compatibility, continuity and safety of information.

3. Inspect the compliance with technical standards and regulations on information systems of state authorities that enter into electronic transactions in social insurance.

4. Manage and develop technological infrastructure serving the conduct of electronic transactions in social insurance in conformity with regulations in Clause 5 Article 7 and Clause 2 Article 8 of the Law on electronic transactions.

Chapter VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 35. Effect

This Decree shall come into force as of March 01, 2017.

Article 36. Responsibility for implementation

1. Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall instruct procedures/ processes and prepare necessary conditions for conducting electronic transactions in unemployment insurance, insurance for occupational accidents and occupational diseases within the ambit of duties and powers prescribed by the laws on employment and occupational safety and hygiene.

2. Ministry of Health shall instruct procedures/ processes and prepare necessary conditions for conducting electronic transactions in health insurance within the ambit of duties and powers prescribed by the law on health insurance.

Ministry of Health shall take charge of formulating regulations on standards and format of output data about medical examination and treatment services covered by health insurance of health facilities nationwide.

3. The SSAV shall preside over and coordinate with relevant ministries/ regulatory bodies in:

a) Setting up databases on social insurance, health insurance and unemployment insurance nationwide; making connection between information systems of relevant authorities/ organizations for conducting electronic transactions in social insurance.

b) Promulgating procedures on electronic transactions in social insurance in accordance with regulations of the laws on electronic transactions, social insurance, health insurance, unemployment insurance, occupational safety and hygiene, and relevant laws in order to implement this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministry of National Defence and Ministry of Public Security shall instruct the conduct of electronic transactions in social insurance to the entities under their management.

5. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of affiliates of the Government, and Chairpersons of people’s committees of provinces/ central-affiliated cities shall base on their assigned functions and duties to organize the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41.466

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!