Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 130/2006/NĐ-CP chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Số hiệu: 130/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy, nổ.

2. Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của Nghị định này là những doanh nghiệp có giấy phép thành lập và hoạt động - kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp.

Chương 2:

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Điều 5. Đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng quy định và hướng dẫn cụ thể những trường hợp phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có đặc thù riêng là nhà ở tập thể, nhà chung cư.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung hoặc loại bỏ khỏi danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này.

Điều 6. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền.

Điều 7. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thoả thuận.

Điều 8. Thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghĩa vụ tham gia chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này được thể hiện thông qua việc giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 9. Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ.

2. Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;

b) Đối tượng bảo hiểm;

c) Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

d) Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy, nổ;

đ) Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;

e) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

g) Thời hạn bảo hiểm;

h) Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;

i) Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;

k) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

l) Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;

m) Các quy định giải quyết tranh chấp;

n) Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

o) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

3. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuận nhưng không trái với các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 10. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:

1. Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.

2.Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.

3. Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

4. Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

5. Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

6. Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

7. Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm.

8. Những thiệt hại do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.

9. Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy định.

10. Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

11. Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

12. Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải.

13. Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.

14. Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

15. Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

16. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận.

Đối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên, nếu bên mua bảo hiểm có nhu cầu bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm thì các bên vẫn có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm bổ sung cho những sự kiện đó.

Điều 11. Thẩm định thiệt hại khi cháy, nổ xảy ra

Khi có thiệt hại do cháy, nổ xảy ra doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cùng phối hợp xác định thiệt hại. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thống nhất được giá trị thiệt hại thì một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền mời cơ quan, tổ chức có chức năng đánh giá tài sản, thẩm định thiệt hại.

Điều 12. Quyền của bên mua bảo hiểm

1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

5. Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

6. Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường không đúng thời hạn, không chính xác theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

Điều 13. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

3. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.

Điều 14. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Thu phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm và phù hợp với biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm không thực hiện đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

3. Từ chối giải quyết bồi thường đối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Điều 15. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Thực hiện bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

2. Bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm đã thực hiện các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

3. Chi trả bồi thường đầy đủ, nhanh chóng và chính xác theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Đóng góp kinh phí để phục vụ cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

5. Giải thích đầy đủ cho bên mua bảo hiểm những thông tin liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm; cung cấp cho bên mua bảo hiểm nội dung biểu phí, quy tắc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

7. Phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cơ sở mua bảo hiểm thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và đề phòng, hạn chế tổn thất đối với cơ sở được bảo hiểm.

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. Định kỳ báo cáo với Bộ Tài chính về kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Điều 16. Thu kinh phí từ kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có trách nhiệm trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã thu được để đóng góp kinh phí cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Sáu tháng một lần doanh nghiệp bảo hiểm chuyển số kinh phí thu được theo quy định tại khoản 1 Điều này vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an mở tại Kho bạc nhà nước Trung ương để tạo nguồn kinh phí bổ sung hàng năm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nội dung chi, cơ chế quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này.

Chương 3 :

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Chủ trì và phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2. Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng kinh phí thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ban hành quy tắc, mức phí, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định này.

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

3. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí đóng góp cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định này.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

Chương 4 :

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bảo hiểm có đóng góp tích cực và mang lại hiệu quả tốt về kinh tế, xã hội trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 22. Xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo

Cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi xâm hại quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân do nhân viên, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chương 5 :

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                        
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;                                     
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                                
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;                                    
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b)
.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 130/2006/ND-CP

Hanoi, November 08, 2006

 

DECREE

PROVIDING FOR THE COMPULSORY FIRE AND EXPLOSION INSURANCE REGIME

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 9, 2000 Law on Insurance Business;
Pursuant to the June 29, 2001 Law on Fire Prevention and Fighting;
At the proposal of the Minister of Public Security and the Minister of Finance,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Subjects of application

This Decree applies to:

1. Agencies, organizations and individuals that have establishments prone to fire or explosion as defined in Appendix 1 to the Government's Decree No. 35/2003/ND-CP of April 4, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Fire Prevention and Fighting.

2. Insurance enterprises which are licensed to conduct compulsory fire and explosion insurance business in accordance with law.

3. When a treaty to which Vietnam is a contracting party contains different provisions, the provisions of that treaty prevail.

Article 3.- Purchase of compulsory fire and explosion insurance

1. Agencies, organizations and individuals obliged to participate in compulsory fire and explosion insurance shall purchase insurance at insurance enterprises licensed to conduct compulsory fire and explosion insurance business and operating in Vietnam from the time a fire or explosion arises.

2. The State encourages agencies, organizations and individuals that are not obliged to participate in compulsory fire and explosion insurance under the provisions of this Decree to purchase fire and explosion insurance on the basis of voluntariness and compliance with relevant laws.

Article 4.- Enterprises conducting compulsory fire and explosion insurance business

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

COMPULSORY FIRE AND EXPLOSION INSURANCE REGIME

Article 5.- Subjects obliged to purchase compulsory fire and explosion insurance

1. Agencies, organizations and individuals that have establishments prone to fire or explosion as defined in Appendix 1 to the Government's Decree No. 35/2003/ND-CP of April 4, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Fire Prevention and Fighting, shall purchase compulsory fire and explosion insurance for assets of their establishments.

2. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security and the Ministry of Construction in, defining and guiding specific objects subject to compulsory fire and explosion insurance such as dormitories and condominiums.

3. Based on the actual situation, the Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, submitting establishments to the Prime Minister for addition to or exclusion from the list of establishments prone to fire or explosion which are obliged to participate in compulsory fire and explosion insurance under the provisions of this Decree.

Article 6.- Assets subject to compulsory fire and explosion insurance

Assets subject to compulsory fire and explosion insurance include houses and architectural works and their attached equipment; machinery and equipment; other goods, supplies and assets the value of which can be calculated in monetary terms.

Article 7.- Minimum sum covered by compulsory fire and explosion insurance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Implementation of the compulsory fire and explosion insurance regime

The obligation to participate in the compulsory fire and explosion insurance regime under the provisions of this Decree is expressed by the entry by the insurance purchaser and the insurance enterprise into a compulsory fire and explosion insurance contract.

An insurance certificate is the proof of entry into a compulsory fire and explosion insurance contract.

Article 9.- Compulsory fire and explosion insurance contract

1. An insurance contract is the agreement between the insurance purchaser and the insurance enterprise whereby the former shall pay insurance premiums while the latter shall pay compensation to the insured in case of a fire or an explosion.

2. A compulsory fire and explosion insurance contract must comprise the following principal contents:

a/ Names and addresses of the insurance enterprise and the insurance purchaser;

b/ Objects of insurance;

c/ Insurance conditions, scope and terms;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Applicable insurance rules and premiums;

f/ Terms on exclusion from insurance liability;

g/ Insurance duration;

h/ Insurance premiums and mode of payment of premiums;

i/ Damage assessment agency, when necessary;

j/ Time limit for and mode of payment of insurance sum or indemnity;

k/ Responsibilities of the insurance purchaser and seller;

l/ Regulations on dispute settlement;

m/ Liabilities of a contract breaching party;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Apart from the contents specified in Clause 2 of this Article, a compulsory fire and explosion insurance contract may also have other contents as agreed by the parties which, however, must not be contrary to relevant laws.

Article 10.- Exclusion of insurance liability

Insurance enterprises are not obliged to pay compensation for damage which is inflicted by one of the following causes:

1. Earthquake, volcano or other natural catastrophes.

2. Self-fermenting or-heat-radiating assets.

3. Assets are under the influence of a heat-using treatment process.

4. Lightning directly strikes the insured assets without causing any fire or explosion.

5. Fire or explosion is caused by nuclear weapon materials.

6. Damage to electric machinery or equipment or parts of electric equipment due to overload, over-pressure, short circuit, self-heating, electric arc or electric leakage caused by any reasons, including lightning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Damage caused by intentional violations of regulations on fire prevention and fighting, resulting in the occurrence of a fire or explosion.

9. Goods under entrustment or consignment, unless those goods are certified to be insured in the insurance certificate and the insured pay extra insurance premiums according to regulations.

10. Money, precious metals, gemstones, securities, letters of guarantee, documents, scripts, business books, computer files, diplomas, molds, drawings or blueprints, unless those items are certified in the insurance certificate.

11. Explosives, unless they are certified to be insured in the insurance certificate.

12. Assets which, at the time a damage is caused, are insured under the maritime insurance policy or fall within the insurance liability under the maritime insurance policy, excluding the part of damage which is beyond the compensation liability under the maritime insurance policy.

13. Damage caused by a fire or explosion to a third party.

14. Damage to computer data, software and programs.

15. Damage caused by unexpected political, security or social order and safety events.

16. Other cases of exclusion of insurance liability as provided for by law or agreed by the parties.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11.- Assessment of damage caused by a fire or explosion

When damage is caused by a fire or explosion, the insurance enterprise and the insurance purchaser shall jointly determine the damage. If the two parties cannot reach agreement on the extent of damage, either or both of them may invite an agency or organization with the asset valuation function to assess the damage.

Article 12.- Rights of the insurance purchaser

1. To select insurance enterprises licensed to conduct compulsory fire and explosion insurance business in order to purchase compulsory fire and explosion insurance.

2. To request the insurance enterprise to explain and supply information related to the entry into, performance and termination of the compulsory fire and explosion insurance contract.

3. To request the insurance enterprise to pay indemnity quickly, fully and accurately under the terms of the insurance contract.

4. To reach agreement with the insurance enterprise on the insurance contracts terms which, however, must not be against the law.

5. To account expenses for the purchase of compulsory fire and explosion insurance as goods or service costs, for production and business establishments, or include them in state budget allocations, for non-business units.

6. To initiate a civil lawsuit against the insurance enterprise which fails to pay indemnity in time or accurately under the terms of the insurance contract.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To participate in compulsory fire and explosion insurance in accordance with this Decree and other relevant laws.

2. To observe regulations on fire prevention and fighting as provided for in Article 9 of the Government's Decree No. 35/2003/ND-CP of April 4, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Fire Prevention and Fighting.

3. To cooperate with the insurance enterprise in the process of performing the compulsory fire and explosion insurance contract.

4. To fulfill the obligations specified in the compulsory fire and explosion insurance contract.

5. To promptly inform the insurance enterprise of factors which have changed the extent of risk for the adjustment of insurance conditions and premiums.

Article 14.- Rights of the insurance enterprise

1. To collect insurance premiums as specified in the insurance contract and the list of compulsory fire and explosion insurance premiums in accordance with law.

2. To refuse to sell compulsory fire and explosion insurance if the insurance purchaser fails to fully meet the conditions on fire prevention and fighting as stipulated in Clause 2, Article 13 of this Decree.

3. To refuse to pay indemnity for cases of exclusion of insurance liability as provided for in Article 10 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To provide fire and explosion insurance in accordance with this Decree and the law on insurance business.

2. To sell compulsory fire and explosion insurance when the insurance purchaser fully meets the conditions on fire prevention and fighting as stipulated in Clause 2, Article 13 of this Decree.

3. To pay indemnity fully, quickly and accurately in accordance with the insurance contract and relevant legal documents.

4. To contribute to funding fire prevention and fighting activities in accordance with Article 16 of this Decree.

5. To fully explain to the insurance purchaser information relating to benefits and obligations of the insurance purchaser and the insurance enterprise; supply the insurance purchaser with the premium table and rules of compulsory fire and explosion insurance specified by the Finance Ministry.

6. To submit to inspection and supervision by competent state agencies in the implementation of the compulsory fire and explosion insurance regime.

7. To coordinate with the fire prevention and fighting police agency and the insurance purchaser in implementing the compulsory fire and explosion insurance regime and preventing and limiting losses for the insured.

8. To perform other obligations as provided for by law.

9. To send to the Finance Ministry periodical reports on the results of compulsory fire and explosion insurance business, made according to a form set by the Finance Ministry.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The enterprise conducting compulsory fire and explosion insurance business shall deduct 5% of the total collected compulsory fire and explosion insurance premium for contribution to funding fire prevention and fighting activities.

2. Biannually, the insurance enterprise shall transfer the amount collected according to Clause 1 of this Article to the Public Security Ministry's custody account opened at the central State Treasury for use as an annual additional fund for fire prevention and fighting activities.

The Finance Ministry shall provide specific guidance on spending contents and on the mechanism for management, allocation, payment and finalization of this fund.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF MINISTRIES, MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES, GOVERNMENT-ATTACHED AGENCIES AND PROVINCIAL/MUNICIPAL PEOPLE'S COMMITTEES IN IMPLEMENTATION OF THE COMPULSORY FIRE AND EXPLOSION INSURANCE REGIME

Article 17.- Responsibilities of the Ministry of Finance

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security in, guiding enterprises to implement the compulsory fire and explosion insurance regime.

2. To inspect and supervise the collection, payment and use of revenues from compulsory fire and explosion insurance in accordance with law.

3. To promulgate rules and premium rates and tables of compulsory fire and explosion insurance in accordance with this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To guide the inspection of fire prevention and fighting safety and the inspection of satisfaction of fire prevention and fighting conditions for establishments obliged to purchase compulsory fire and explosion insurance.

2. To grant certificates of full satisfaction of fire prevention and fighting conditions to establishments defined in Appendix 2 to the Government's Decree No. 35/2003/ND-CP of April 4, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Fire Prevention and Fighting.

3. To receive, manage, use, pay and finalize contributions to fire prevention and fighting activities which are collected from compulsory fire and explosion insurance in accordance with law.

Article 19.- Responsibilities of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies

Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall, within the scope of their tasks and powers, join in inspecting, guiding and implementing the compulsory fire and explosion insurance in accordance with this Decree.

Article 20.- Responsibilities of provincial/municipal People's Committees

Provincial/municipal People's Committees shall propagate and disseminate this Decree, and coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Public Security in organizing the implementation of the compulsory fire and explosion insurance regime and the application of measures to prevent and limit losses caused by fire or explosion.

Chapter IV

COMMENDATION, AND HANDLING OF VIOLATIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agencies, organizations, individuals and insurance enterprises that have made active contributions to, and brought about positive socio-economic benefits in, the implementation of the compulsory fire and explosion insurance regime shall be commended and rewarded according to state regulations.

Article 22.- Handling of violations, complaints and denunciations

Agencies, organizations, individuals and insurance enterprises that violate this Decree shall, depending on the nature and severity of their violations, be disciplined, administratively handled or examined for penal liability; if causing damage, they shall pay compensation therefor in accordance with law.

Agencies, organizations and individuals may lodge with competent state agencies complaints or denunciations about acts infringing upon their rights and interests which are committed by enterprises conducting compulsory fire and explosion insurance business on their employees. The lodging and settlement of complaints and denunciations shall comply with the Law on Complaints and Denunciations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 23.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 24.- Organization of implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55.355

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!