Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 số 61/2010/QH12

Số hiệu: 61/2010/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Luật số: 61/2010/QH12

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn c Hiến pháp c Cộng h hội ch nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

1. Bổ sung khoản 19 và khoản 20 Điều 3 như sau:

“19. Bảo hiểm hưu trí nghip v bo hiểm cho trưng hp ngưi được bảo hiểm đạt đến độ tuổi c đnh đưc doanh nghip bảo him trả tin bo hiểm theo thỏa thuận trong hp đồng bo hiểm.

20. Bo him sức kholà loi hình bảo hiểm cho trường hp người được bảo hiểm bthương tật, tai nạn, m đau, bệnh tt hoặc chăm c sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trtin bảo him theo tha thuận trong hp đồng bảo hiểm.

2. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tổ chc, nhân nhu cầu bo hiểm chỉ đưc tham gia bo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, ngưi nưc ngoài làm việc tại Việt Nam nhu cầu bo hiểm được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hot động tại Việt Nam hoặc s dụng dch v bảo hiểm qua biên gii.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

1. Bảo hiểm nhân thbao gồm:

a) Bảo hiểm trọn đi;

b) Bảo hiểm sinh k;

c) Bảo hiểm tk;

d) Bảo hiểm hỗn hp;

đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

e) Bảo hiểm liên kết đu tư;

g) Bảo hiểm hưu trí.

2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

a) Bảo hiểm tài sản và bo hiểm thiệt hại;

b) Bo him hàng hoá vận chuyển đường bộ, đưng biển, đưng thủy nội đa, đường sắt và đường hàng không;

c) Bảo hiểm hàng không;

d) Bảo hiểm xe cơ gii;

đ) Bảo hiểm cháy, nổ;

e) Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sca chủ tàu;

g) Bảo hiểm trách nhim;

h) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

k) Bảo hiểm nông nghiệp.

3. Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm:

a) Bảo hiểm tai nạn con ngưi;

b) Bảo hiểm y tế;

c) Bảo hiểm chăm sóc sc khoẻ.

4. Các nghip vụ bảo him khác do Chính phquy định.

5. Bộ Tài chính quy định Danh mục sn phẩm bo hiểm.”

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Tái bảo hiểm

Doanh nghip bo hiểm thể i bo hiểm cho doanh nghip bảo hiểm khác, bao gồm cả doanh nghiệp bảo him nưc ngoài, tổ chức nhn tái bảo him nưc ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chc nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.”

5. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghip môi gii bo hiểm đưc hp tác trong việc tái bảo hiểm, đng bảo hiểm, giám định tổn thất, giải quyết quyền li bo hiểm, đề phòng hn chế tổn thất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm bảo hiểm, đào tạo quản đại bảo hiểm, chia sẻ thông tin để quản trị rủi ro.

2. Doanh nghip bo hiểm đưc cnh tranh v điều kin, phạm vi, mc trách nhim, mc phí, cht ng dch v, năng lc bo him và năng lc i chính.

Vic cnh tranh phi theo quy định ca pp luật v cnh tranh và bo đm an toàn tài chính của doanh nghiệp bo him; mc phí bo hiểm phi phù hp vi điều kin, phạm vi, mc trách nhim bo him.

3. Dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sn thuộc s hữu nhà c hoc ca doanh nghiệp nhà nước phải thực hin đấu thầu v điều kin, phm vi, mức trách nhiệm, mc phí, chất lượng dch v, năng lc bảo him và năng lc tài chính của doanh nghip bảo hiểm.

Vic đu thầu phi bo đm ng khai, minh bch theo quy đnh của Luật này pháp luật về đấu thầu.

4. Nghiêm cm các hành vi sau đây:

a) Cu kết gia c doanh nghip bo him hoặc gia doanh nghip bo hiểm vi bên mua bảo him nhằm phân chia th trưng bo him, khép kín dch v bo him;

b) Can thiệp ti pp luật vào vic lựa chn doanh nghip bo him;

c) Li dụng chc v, quyền hn ch đnh, u cu, ép buộc, ngăn cn t chức, cá nn tham gia bo him;

d) Thông tin, quảng cáo sai s thật v nội dung, phm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm, làm tổn hại đến quyền, li ích hp pháp ca bên mua bảo hiểm;

đ) Tranh giành khách hàng i các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoc khách hàng của doanh nghip bảo hiểm, đại bo him, doanh nghiệp môi gii bảo hiểm khác;

e) Khuyến mại bất hp pháp;

g) Hành vi bt hp pháp khác trong hợp tác, cnh tranh và đấu thầu.”

6. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Thi điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Trách nhim bo him pt sinh khi có mt trong những trưng hp sau đây:

1. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;

2. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và n mua bảo him v vic bên mua bảo him n phí bo hiểm;

3. bằng chứng v việc hp đng bảo hiểm đã được giao kết bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.”

7. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 59. Các tổ chc kinh doanh bo hiểm

Các tổ chc kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

1. Công ty c phần bo him;

2. Công ty trách nhim hu hn bo him;

3. Hợp tác xã bảo hiểm;

4. Tổ chc bảo hiểm ơng hỗ.”

8. Bổ sung khoản 5 Điều 63 như sau:

“5. Tổ chc, nhân tham gia góp vn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghip môi gii bo him phải đủ năng lc tài chính và bằng chng để chứng minh nguồn tài chính hp pháp khi tham gia góp vn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

9. Điểm g và điểm h khoản 1 Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Chủ tịch Hội đng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), chuyên gia tính toán;

h) Chia tách, sáp nhp, hp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghip, đầu tư ra nước ngoài.”

10. Điểm c khoản 1 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.”

11. Điều 97 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 97. Qu dự trữ và Qu bảo v ngưi đưc bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bo him, doanh nghip môi gii bảo hiểm phải lập quỹ dự tr bắt buc để bổ sung vốn điều l và bo đm khả năng thanh tn. Quỹ d trữ bắt buộc được trích hàng năm theo t lệ 5% li nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này do Chính ph quy định.

2. Ngoài qu dự tr bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghip môi gii bảo hiểm có th lập các quỹ d tr khác t li nhuận sau thuế của năm i chính theo quy định trong điều lệ của doanh nghiệp bo him, doanh nghiệp môi gii bảo hiểm.

3. Quỹ bảo v ngưi được bo hiểm được thành lp để bo v quyền li ca ngưi được bảo hiểm trong trường hp doanh nghip bảo hiểm psn hoc mất khả năng thanh toán.

Nguồn để lp Quỹ bảo v ngưi được bảo hiểm đưc trích lập theo tỷ lệ phn trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối vi tất cả hợp đng bảo hiểm.

Chính phủ quy định việc trích lập và quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

12. Điều 105 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 105. Hình thức hoạt động

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

a) Công ty trách nhim hu hn bo him, công ty trách nhiệm hu hạn môi gii bảo hiểm;

b) Chi nnh doanh nghip bo hiểm phi nhân th nưc ngoài.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi gii bo hiểm nước ngoài cung cấp dch v bo him qua biên gii theo quy đnh ca Chính ph.

3. Doanh nghiệp bo hiểm, doanh nghip môi gii bo hiểm nước ngoài được đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng đại din không được kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.”

13. Điều 108 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 108. Thm quyn cp giy phép

Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lp và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghip môi gii bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; giấy phép đt văn phòng đại diện của doanh nghip bảo hiểm, doanh nghip môi giới bảo hiểm c ngoài tại Việt Nam.

14. Khoản 4 Điều 120 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Giám sát hoạt động kinh doanh bo hiểm thông qua hoạt đng nghiệp vụ, tình hình tài chính, qun tr doanh nghip, quản trị rủi ro và việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi gii bo hiểm; áp dụng các biện pháp cần thiết để doanh nghip bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính và thực hiện nhng cam kết vi bên mua bảo him;”

15. Điều 122 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 122. Thanh tra chuyên ngành kinh doanh bo hiểm

1. Cơ quan quản n nước v kinh doanh bảo hiểm thực hiện chc ng thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo him.

2. Tổ chức hoạt động ca thanh tra chuyên nnh kinh doanh bảo hiểm theo quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra.”

16. Bổ sung khoản 3 Điều 127 như sau:

“3. Chng ch đào tạo đại bảo hiểm đã được cp trưc ngày Luật này hiu lc vẫn có giá trsdng, không phải làm thủ tục chuyển đổi thành Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.”

Điều 2

1. Luật này có hiệu lc thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.

2. Chính ph quy đnh chi tiết hướng dn các điều, khoản đưc giao trong Luật; hưng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nnước.

Luật này đã được Quc hội nước Cng h hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 61/2010/QH12

Hanoi, November 24, 2010

 

LAW

ADMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLE OF THE INSURANCE BUSINESS LAW

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 1992 amended and supplemented a number of articles under the Resolution No.51/2001/QH10;
The National Assembly promulgates the Law on amending and supplementing a number of articles of Law on insurance business No. 24/2000/QH10
.

Article 1. Amending and supplementing a number of articles of Law on insurance business.

1. Amend Clause 19 and Clause 20, Article 3 as follows:

'19. Pension insurance means a class of insurance in case where the insured person reaches a determined age shall be paid insurance money by insurance enterprise as agreed in the insurance contract.

20. Health insurance means a class of insurance in case the insured person is injured, in an accident, illness, disease or health-care is paid insurance by insurance enterprise as agreed in the insurance contract.

2. Clause 1, Article 6 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Article 7 is amended and supplemented as follows:

"Article 7. The types of insurance operation

1. Life insurance includes:

a) Whole life insurance;

b) Endowment insurance;

c) Term insurance;

d) Combined insurance;

e) Recurring paid Insurance;

f) investment-linked insurance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Non-life insurance includes:

a) Property insurance and damage insurance;

b) Land, marine, river, railway and air cargo transport insurance;

c) Aviation insurance;

d) Motor vehicle insurance;

e) Fire and explosion Insurance;

e) Hull insurance and ship-owners ‘civil liability insurance;

g) Liability Insurance;

h) Credit and financial risk insurance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Agriculture insurance.

3. Health insurance includes:

a) Human accident insurance;

b) Medical insurance;

c) Health-care insurance.

4. Other insurance operations regulated by the Government.

5. The Ministry of Finance shall issue a list of insurance products. "

4. Article 9 is amended and supplemented as follows

"Article 9. Reinsurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Article 10 is amended and supplemented as follows:

"Article 10. Cooperation, competition and bidding in insurance business

1. Insurance enterprises, insurance brokerage enterprise may engage in cooperate in reinsurance, co-insurance, damage assessment, settlement of insurance’s benefits , precaution and loss limit, human resource development, insurance product development, training and management of insurance agents, sharing information for risk management.

2. Insurance enterprises are able to compete on the conditions, scope, level of responsibility, cost, service quality, and insurance capacity and financial capability.

The competition must be complied with provisions of law on competition and finance safety guarantee of insurance enterprise; the premium rates must be in accordance with the conditions, scope and level of liability insurance.

3. Projects using State capital and assets of State-owned or of State enterprises must make tender on conditions, scope, level of responsibility, cost, service quality, insurance capacity and financial capacity of insurance enterprises.

The bidding must be open and transparent in accordance with this Law and the law on bidding.

4. Strictly prohibit the following acts:

a) Collusion between insurance enterprises or between insurance enterprise and insurance buyer to divide insurance market, close insurance services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Abusing positions and powers in order to assign, require, force, and prevent organizations and individuals engaged in insurance;

d) Providing untruthful information or advertisement on insurance contents, operation scope and terms, which cause harms to the legitimate rights and interests of the insurance buyers;

e) Competing for customers by means of obstructing, inducing, buying off or intimidating employees or customers of other insurance enterprises, agents or brokerage enterprises;

f) Illegal sales promotion;

g) Other illegal acts in cooperation, competition and bidding"

6. Article 15 is amended and supplemented as follows:

"Article 15. The time of arising insurance liability

Liability of insurance arises when having one of the following cases:

1. Insurance contract has been concluded and the insurance buyer has fully paid premiums;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Having evidence of the insurance contract concluded and the insurance buyer has fully paid insurance premiums. “

7. Article 59 is amended and supplemented as follows:

"Article 59. The insurance business organizations

The insurance business organizations including:

1. Insurance Joint stock;

2. Insurance limited Liability Company;

3. Insurance Cooperative;

4. Mutual insurance organization. "

8. Amend paragraph 5 of Article 63 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Point g and h, Clause 1, Article 69 is amended and supplemented as follows:

"G) Chairman of the Managing Board, General Director (Director), and calculating expert;

h) Division, separation, merger, consolidation, dissolution, and transform of enterprise, investment abroad. “

10. Point c, Clause 1, Article 86 is amended and supplemented as follows:

c) Having certificate of Insurance agent issued by training institutions that the Ministry of Finance has approved.

The Ministry of Finance regulates on program, content, training form, issuing of insurance agent certificate. “

11. Article 97 is amended and supplemented as follows:

"Article 97. Reserve Fund and insured person protection fund

1. Insurance enterprises, insurance brokerage enterprises must make a mandatory reserve fund to supplement the charter capital and ensure their solvency in cash. Mandatory reserve fund required to be deducted each year by 5% after tax profit. Maximum rate of this fund will be regulated by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Insured person protection fund was set up to protect the interests of insured person in case of insurance enterprise’s bankruptcy or illiquidity.

The resource to set up insured person protection fund is established by the percentage on the premium applicable to all insurance contracts.

The Government provides for the establishment, management, and use of insured person protection fund.”

12. Article 105 is amended and supplemented as follows:

"Article 105. Form of operation

1. Insurance enterprises, foreign insurance brokerage enterprise are permitted to operate in Vietnam under the following forms:

a) Limited liability insurance company, limited liability insurance brokerage company;

b) Branch of foreign non-life insurance enterprise.

2. Insurance enterprises, foreign insurance brokerage enterprise provides cross border insurance services as stipulated by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Article 108 is amended and supplemented as follows:

"Article 108. Competence for licensing

The Ministry of Finance grant establishment and operation licenses for insurance enterprises, insurance brokerage enterprise with foreign capital investment, branch of foreign non-life insurance enterprise, licenses for locating representative offices of insurance enterprises, and foreign insurance brokerage enterprises in Vietnam. “

14. Paragraph 4 of Article 120 is amended and supplemented as follows:

"4.To supervise insurance business activities through professional activities, financial status, enterprise administration, risk management and the law observance of insurance enterprises, insurance brokerage enterprises; to apply measures so that insurance enterprise ensure financial requirements and perform commitments to insurance buyer; "

15. Article 122 is amended and supplemented as follows:

"Article 122. Specialized inspection for insurance business

1. State management agency on insurance business shall perform the function of specialized inspection for insurance business.

2. Organization and operation of specialized inspection for insurance business in accordance with provisions of this Law and laws on inspection. "

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"3. Training certificate of insurance agent have been issued before the effective date of this Law is still valid for use, it is not to make procedures to converter into certificate of insurance agent.”

Article 2

1. This Law takes effect from July 01, 2011.

2. The Government shall detail and guide the articles and clauses in Law assigned; guide other necessary content of this law to meet requirements of state management.

This law was adopted by the seventh National Assembly of Socialist Republic of Vietnam, at its session 8, on November 24, 2010.

 

 

CHAIRMAN OF NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170.627

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!