Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 8133/BTC-QLBH triển khai Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8133/BTC-QLBH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 21/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8133/BTC-QLBH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/03/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định 315);
Sau khi thống nhất với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, Bộ Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 315 như sau (phụ lục đính kèm):

1. Mục đích

- Làm căn cứ để các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cho các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

2. Các nội dung chính

2.1. Thành lập Ban Chỉ đạo thuộc Bộ và Ban Chỉ đạo các địa phương nơi thực hiện thí điểm.

- Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Tài chính do Lãnh đạo Bộ làm trưởng Ban, có sự tham gia của các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

- Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 2 Quyết định 315.

2.2. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn.

a) Thông tư hướng dẫn các nội dung đăng ký, phê chuẩn các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; phê chuẩn quy tắc, biểu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm; phát triển đại lý, kênh phân phối; tái bảo hiểm; cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Quyết định 315; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, địa bàn được hỗ trợ và hướng dẫn lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Bộ Tài chính chủ trì, ban hành trong tháng 7 năm 2011).

b) Thông tư hướng dẫn các tiêu chí về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, các loại thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo Quyết định 315 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, ban hành trong tháng 7 năm 2011).

c) Thông tư hướng dẫn và công bố mức độ nguy hiểm của thiên tai và thời tiết (bão lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, úng ngập, xâm nhập mặn, lũ quét, nước biển dâng, nắng nóng, cháy rừng, sạt lở đất… ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây lúa, vật nuôi và thủy sản) (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, ban hành trong tháng 7 năm 2011).

2.3. Xác định địa bàn (xã, huyện, tỉnh) tham gia thí điểm; xác định danh sách cụ thể đối tượng được hỗ trợ (thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo; không thuộc diện nghèo, cận nghèo; tổ chức sản xuất nông nghiệp); đối tượng được bảo hiểm (cây lúa, trâu, bò, lợn, gia cầm, cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng) (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc địa bàn triển khai thí điểm chủ trì, quyết định trong tháng 7 năm 2011).

2.4. Xác định các doanh nghiệp bảo hiểm được giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Bộ Tài chính chủ trì, công bố trong tháng 7 năm 2011).

2.5. Phê chuẩn quy tắc, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm trình Bộ Tài chính phê chuẩn trong tháng 7 năm 2011).

2.6. Chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với các bộ, ngành để phối hợp thực hiện theo các địa bàn, đối tượng bảo hiểm (cây trồng, vật nuôi, thủy sản) được lựa chọn (Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương thực hiện).

2.7. Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315 (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp bảo hiểm và các địa phương thực hiện).

2.8. Tổ chức kiểm tra, giám sát chỉ đạo thực hiện (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương thực hiện).

2.9. Công tác báo cáo, tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp bảo hiểm và các địa phương thực hiện).

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 315 và thực hiện các nhiệm vụ thống nhất theo Kế hoạch này.

3.2. Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp bảo hiểm và các địa phương có liên quan trong việc thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 315, báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3.3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp thực hiện)
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (để phối hợp triển khai)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để phối hợp triển khai)
- UBND các tỉnh/TP triển khai thí điểm; (để phối hợp triển khai)
- Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Thống kê;(để thực hiện)
- Vụ NSNN, PC, VPB, Vụ KHTC, Vụ HCSN; (để thực hiện)
- Bảo Việt, Bảo Minh, VINARE; (để thực hiện)
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/03/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013
(Kèm theo Kế hoạch số 8133/BTC-QLBH ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Dự kiến kết quả

I

XÂY DỰNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 315/QĐ-TTG

1

Hướng dẫn các nội dung: Đăng ký, phê chuẩn các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; Phê chuẩn quy tắc, biểu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm; Phát triển đại lý, kênh phân phối; Tái bảo hiểm; Cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định 315).

Trong tháng 7/2011

Bộ Tài chính-Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) chỉ đạo, giám sát; các doanh nghiệp bảo hiểm (Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và doanh nghiệp bảo hiểm khác), Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VinaRe) phối hợp thực hiện

Vụ Ngân sách Nhà nước (Vụ NSNN), Vụ Pháp chế (Vụ PC) – Bộ Tài chính (Bộ TC); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (UBND);

Thông tư Bộ TC

2

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, địa bàn được hỗ trợ và hướng dẫn lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Trong tháng 7/2011

Bộ TC (Vụ NSNN,Cục QLBH); UBND

Cục QLBH; Vụ PC (Bộ TC), Bộ NN&PTNT, UBND,các doanh nghiệp bảo hiểm: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và các doanh nghiệp bảo hiểm khác (sau đây gọi tắt là DNBH), VinaRe

3

Thông tư hướng dẫn các tiêu chí về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, các loại thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo Quyết định 315 (hướng dẫn và công bố các loại thiên tai bão lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá và các loại rủi ro thiên tai khác; dịch bệnh: dịch cúm, dịch tai xanh, bệnh lở mồm, long móng, bệnh thủy sản, dịch rầy nâu, vàng lùn, xoắn lá và các loại dịch bệnh khác được bảo hiểm; hướng dẫn các tiêu chí về quy mô trồng lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; hướng dẫn các tiêu chuẩn trồng lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp).

Trong tháng 7/2011

Bộ NN&PTNT

Bộ TC (Cục QLBH), UBND, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), DNBH, VinaRe

Thông tư Bộ NN&PTNT

4

Thông tư hướng dẫn và công bố mức độ nguy hiểm của thiên tai và thời tiết (bão lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, úng ngập, xâm nhập mặn, lũ quét, nước biển dâng, nắng nóng, cháy rừng, sạt lở đất…) ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây lúa, vật nuôi và thủy sản.

Trong tháng 7/2011

Bộ TN&MT

Bộ TC (Cục QLBH), UBND, DNBH, VinaRe

Thông tư Bộ TN&MT hoặc văn bản công bố thường xuyên

II

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

5

Các DNBH đăng ký triển khai: địa bàn, đối tượng được bảo hiểm

Tháng 6/2011

DNBH, Bộ TC (Cục QLBH)

 

Công văn của DNBH

6

1. Thành lập Ban chỉ đạo của Bộ TC triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Tháng 6/201

Bộ TC

DNBH, VinaRe, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN)

Quyết định của Bộ, UBND

2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 315 của Bộ, UBND

Tháng 7/2011

Các Bộ, UBND

7

 Thành lập Tổ tư vấn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp:

- Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN)- Chủ tịch VinaRe – Tổ trưởng

- Lãnh đạo Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh), VinaRe – Tổ phó

- Thành viên: Bảo Việt, Bảo Minh, VinaRe, đại diện Bộ Tài chính (Cục QLBH), HHBHVN

- Nhiệm vụ của tổ tư vấn:

+ Tư vấn xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, quy trình khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm áp dụng chung thống nhất cho các doanh nghiệp bảo hiểm;

+ Tư vấn tái bảo hiểm;

+ Tư vấn về kênh phân phối bảo hiểm;

+ Tư vấn về tuyên truyền;

+ Tư vấn về tổ chức đánh giá định kỳ;

+ Tư vấn về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đã được thực hiện trong tháng 5/2011

HHBHVN

Bộ TC (Cục QLBH, Vụ NSNN, Vụ PC), DNBH, VinaRe

Quyết định thành lập Tổ tư vấn của HHBHVN

8

Xây dựng quy tắc, biểu phí bảo hiểm, quy trình khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Tháng 7/2011

Tổ tư vấn

Bộ NN&PTNT, UBND, DNBH, VinaRe

Quy tắc, biểu phí, quy trình

9

Xây dựng chương trình tái bảo hiểm

Tháng 7/2011

VinaRe

Bộ TC (Cục QLBH), DNBH

Thu xếp tái bảo hiểm

10

Phê chuẩn quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm, xác nhận phân định địa bàn đăng ký của DNBH.

Tháng 7/2011

Bộ TC (Cục QLBH)

Vụ NSNN, Vụ PC, Bộ NN&PTNT, UBND

Văn bản chấp thuận của Bộ TC

11

Tổ chức triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Từ tháng 8/2011

DNBH,VinaRe

Bộ TC (Cục QLBH, Vụ NSNN, Vụ PC), Bộ NN&PTNT, UBND

Giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm

12

Đăng ký địa bàn (xã, huyện, tỉnh) tham gia thí điểm; danh sách cụ thể đối tượng được hỗ trợ (thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo; không thuộc diện nghèo và cận nghèo; tổ chức sản xuất nông nghiệp); đối tượng được bảo hiểm để làm cơ sở xây dựng dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ; tính phí; xác định giá trị bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm.

Trong tháng 7/2011

UBND

Bộ TC (Cục QLBH, Vụ NSNN), Bộ NN&PTNT, DNBH, VinaRe

Văn bản đăng ký của UBND với Bộ TC

13

Cung cấp số liệu, thông tin theo đề nghị của Bộ TC, DNBH để làm cơ sở xây dựng dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ; tính phí; xác định giá trị bảo hiểm, rủ ro được bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm.

Thường xuyên

UBND

Bộ TC (Cục QLBH, Vụ NSNN), DNBH

Văn bản cung cấp số liệu

14

Lập và giao dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết định 315.

Tháng 7/2011

Bộ TC, UBND

Vụ NSNN, Cục QLBH, Vụ KHTC, Vụ HCSN

Dự toán

15

Cấp kinh phí hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm tại địa bàn

Thường xuyên

Bộ TC, UBND

DNBH

Cấp kinh phí

16

Công bố, cung cấp thông tin về các chỉ số dịch bệnh theo đề nghị của DNBH để làm cơ sở xây dựng quy tắc, biểu phí bảo hiểm, đánh giá rủi ro, giám định tổn thất và bồi thường bảo hiểm.

Thường xuyên

Bộ NN&PTNT, UBND có thẩm quyền

DNBH

Bằng văn bản

17

Công bố, cung cấp thông tin về các chỉ số thời tiết đề nghị của DNBH để làm cơ sở xây dựng quy tắc, biểu phí bảo hiểm, đánh giá rủi ro, giám định tổn thất và bồi thường bảo hiểm.

Thường xuyên

Bộ TN&MT, UBND

DNBH

Bằng văn bản

III

QUẢN LÝ GIÁM SÁT

18

Kiểm tra, giám sát việc triển khai của các DNBH (kinh doanh đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí, giải quyết bồi thường đúng quy định).

Thường xuyên

Bộ TC, UBND

Bộ NN&PTNN, UBND

Giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ

19

Kiểm tra, giám sát về việc cấp kinh phí hỗ trợ

Thường xuyên

UBND, Bộ TC

Bộ NN&PTNT, Bộ TC, UBND

Hoạt động kiểm tra

20

Kiểm tra, giám sát về việc cấp kinh phí tư vấn và tuyên truyền.

Thường xuyên

Bộ TC, UBND

UBND, DNBH, Tổ tư vấn

Hoạt động kiểm tra

IV

TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

21

Chuẩn bị nội dung tuyên truyền: danh sách DNBH, sản phẩm bảo hiểm, mức hỗ trợ, địa bàn hỗ trợ, quy trình hỗ trợ, bồi thường…

Thường xuyên

Bộ TC, Bộ NN&PTNT, UBND, DNBH

Tài liệu

22

In sách và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên

Bộ TC, Bộ NN&PTNT, UBND, DNBH

Sách, ấn phẩm, tờ rơi…

23

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương

Thường xuyên

Bộ TC, Bộ NN&PTNT, UBND, DNBH

Hoạt động tuyên truyền

V

TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

24

Báo cáo kết quả hoạt động

Trước ngày 15 của quý tiếp theo

DNBH

Bộ TC (Cục QLBH, Vụ NSNN), Bộ NN&PTNT, UBND

Bằng văn bản, theo mẫu của Bộ TC

25

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các biện pháp triển khai trên địa bàn.

Trước ngày 15 của quý tiếp theo

UBND

Bộ TC (Cục QLBH), Bộ NN&PTNT

Bằng văn bản

26

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện

Trước ngày 20 của quý tiếp theo

Bộ NN&PTNT

Bộ TC (Cục QLBH), UBND

Bằng văn bản

27

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Trước 15/2 hàng năm

Bộ TC (Cục QLBH)

Bộ NN&PTNT, UBND, DNBH

Bằng văn bản

28

Tổng kết, đánh giá kết thúc giai đoạn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước 10/2013

Bộ TC (Cục QLBH)

Bộ NN&PTNT, UBND, DNBH

Bằng văn bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 8133/BTC-QLBH triển khai Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17