Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2017 thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 62/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 08/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện bao phủ BHYT cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ của địa phương; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân đân trên địa bàn tỉnh theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến hết năm 2017 đạt tỷ lệ 91,04% dân số của tỉnh tham gia BHYT, đến hết năm 2020 có 93,95% dân số của tỉnh tham gia BHYT.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích quỹ BHYT.

3. Chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT

Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT từng năm cho từng huyện, thành phố giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

TT

Huyện, thành phố

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Thành phố Lạng Sơn

78,87%

80,45%

82,06%

83,70%

2

Huyện Tràng Định

94,47%

94,94%

95,42%

95,89%

3

Huyện Bình Gia

95,98%

96,46%

96,94%

97,42%

4

Huyện Văn Lãng

94,48%

94,96%

95,45%

95,93%

5

Huyện Cao Lộc

87,52%

89,27%

91,05%

92,88%

6

Huyện Văn Quan

95,48%

95,95%

96,43%

96,91%

7

Huyện Bắc Sơn

95,48%

95,95%

96,43%

96,91%

8

Huyện Hữu Lũng

84,74%

86,44%

88,17%

89,93%

9

Huyện Chi Lăng

85,17%

86,87%

88,61%

90,83%

10

Huyện Lộc Bình

91,76%

92,68%

93,60%

94,54%

11

Huyện Đình Lập

95,45%

95,93%

96,41%

96,89%

 

Toàn tỉnh

91,04%

91,99%

92,96%

93,95%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT; Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch cần phải xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện pháp luật về BHYT như: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT; xây dựng chuyên đề về thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT thành chỉ tiêu bắt buộc về kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm túc tiêu chí phát triển BHYT trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tập trung phối hợp các nguồn lực tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.

2. Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT

2.1. Đối với các nhóm đối tượng tham gia BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT

- Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động nhằm thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật về BHYT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, xử lý nghiêm, kịp thời các doanh nghiệp vi phạm về Luật BHYT (Không đăng ký đóng BHYT, đóng chậm, không đóng quỹ BHYT...).

2.2. Đối với nhóm do tổ chức BHXH đóng BHYT

Thực hiện rà soát đối tượng, theo dõi biến động, lập danh sách tham gia cấp phát thẻ BHYT đúng, đủ, kịp thời nhằm duy trì tỷ lệ đối tượng tham gia.

2.3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

- Nhóm trẻ em dưới 6 tuổi: Tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và tham gia thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, đăng ký cấp thẻ BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn. Tiến tới toàn bộ trẻ em khi sinh ra trên địa bàn đều được thực hiện 3 thủ tục hành chính/lần giao dịch với chính quyền địa phương, từ đó trẻ em sinh ra đều được tham gia BHYT kịp thời.

- Nhóm người thuộc hộ gia đình nghèo: Hàng năm, Ban Chỉ đạo rà soát hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo các cấp ban hành kế hoạch và chỉ đạo điều tra, rà soát đảm bảo đúng người, đúng đối tượng theo quy định. Đối chiếu xác nhận đối tượng trong diện được cấp chuyển cơ quan BHXH để thực hiện cấp thẻ BHYT kịp thời.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Thực hiện việc cấp thẻ BHYT theo Luật BHYT. Chú trọng quan tâm rà soát đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng và cấp trùng thẻ BHYT.

2.4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Ngoài phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ bổ sung một số nhóm đối tượng (thực hiện theo Điểm 4, Điều 3 của Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ), gồm:

- Nhóm đối tượng hộ gia đình cận nghèo: Hỗ trợ toàn bộ 100% mức đóng BHYT. Đến năm 2020 và các năm tiếp theo huy động các nguồn lực từ nguồn tài trợ, viện trợ, quỹ kết dư BHYT để hỗ trợ 30% phần còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo.

- Nhóm người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT và nhóm học sinh, sinh viên: Huy động các nguồn lực từ nguồn tài trợ, viện trợ, quỹ kết dư BHYT để hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng tham gia.

2.5. Đối với các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, huy động và vận động hộ gia đình tham gia BHYT; cải tiến cách thức tổ chức vận động, thu phí, hình thành hệ thống đại lý ở các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình.

3. Nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT

- Mở rộng mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhất là tuyến cơ sở, đảm bảo nhu cầu phục vụ đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT. Tiếp tục tạo điều kiện và mở rộng mạng lưới y tế tư nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, xây dựng, cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng. Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế Lạng Sơn đến năm 2020 nhằm đảm bảo cơ cấu và tỷ lệ giường bệnh phù hợp giữa các tuyến kỹ thuật và các chuyên khoa.

- Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế cơ sở, đặc biệt là Trạm Y tế xã. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế và tiêu chí nông thôn mới.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, áp dụng triển khai công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong khám, chữa bệnh, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật...

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHYT; xây dựng kế hoạch về công tác truyền thông, có sự phối hợp triển khai đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

- Hoạt động tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức tiếp cận như: Trao đổi thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp, trả lời phỏng vấn trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội, các huyện, thành phố để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận các thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác BHYT

- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT; thực hiện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHYT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

- Ngân sách Trung ương;

- Ngân sách địa phương;

- Nguồn kết dư quỹ BHYT;

- Huy động nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng cận nghèo, hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tuyến xã; đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT sử dụng quỹ BHYT đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và người dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ đối với việc tham gia BHYT.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng cận nghèo, hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Kiện toàn hệ thống đại lý thu BHYT, chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng truyền thông theo hướng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động ngay tại cơ sở. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, đăng ký tham gia và thanh toán BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định và dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Định kỳ tổ chức đánh giá tình hình sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và cân đối quỹ BHYT.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT đã xây dựng; định kỳ hàng quý gửi báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch tham gia BHYT về UBND tỉnh, Sở Y tế để xem xét, kịp thời chỉ đạo.

3. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng quản lý.

- Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng cận nghèo, hộ sản xuất nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quy định hiện hành; hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, cơ sở bảo trợ xã hội lập danh sách các đối tượng được nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH cùng cấp để cấp thẻ BHYT.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất chính sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định.

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức tiền đóng BHYT theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Ðào tạo

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên.

- Đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT làm căn cứ đánh giá thi đua của các cơ sở giáo dục; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại nhà trường.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh

- Định kỳ hàng quý, cung cấp thông tin về tình hình doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ thuế để Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch đôn đốc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh đưa tỷ lệ tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm của tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin thông qua giao ban báo chí hàng tháng; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh các nội dung liên quan đến vai trò, chính sách pháp luật của BHYT.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện bố trí thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về BHYT; Đài Truyền thanh cấp xã phát thanh đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Tăng cường thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT, vai trò, vị trí của BHYT trong chính sách an sinh xã hội; xây dựng chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng hợp lý, tuyên truyền biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHYT, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

9. Ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT và xác định là một trong những chỉ tiêu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia BHYT đầy đủ và hưởng chính sách đúng quy định.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia BHYT; đồng thời tham gia đề xuất các chính sách hỗ trợ cho các hội viên tham gia BHYT.

10. UBND các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT hàng năm tại địa phương. Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm của địa phương đến các xã, phường, thị trấn. Triển khai thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chức năng thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT. Bình xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách theo hộ gia đình chuyển cho cơ quan BHXH kịp thời để cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2017 thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219