Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 182/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 5510/BYT-BH ngày 03/8/2015 của Bộ Y tế về lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch triển khai việc lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để tất cả hộ gia đình (kể cả hộ gia đình đang tham gia BHYT) thực hiện việc kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ những thành viên trong hộ gia đình vào mẫu biểu kê khai tham gia BHYT.

- Nắm chính xác số lượng nhân khẩu trên địa bàn tỉnh, số đã tham gia BHYT, số chưa tham gia để thực hiện vận động tham gia BHYT theo lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

- Rà soát tất cả các đối tượng đang tham gia BHYT, tránh cấp trùng thẻ BHYT.

2. Yêu cầu

Xác định đây là cơ sở dữ liệu ban đầu mang ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT. Vì vậy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai lập danh sách, đảm bảo chính xác, đúng theo thời gian quy định. Trong tổ chức thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm đạt kết quả tốt nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tuyên truyền, phổ biến đến tất cả người dân trong tỉnh nắm và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh và tập huấn nghiệp vụ ghi chép biểu mẫu thống kê, lập danh sách cho cán bộ làm công tác điều tra. Các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, công tác của mình cụ thể như sau:

1. Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân (theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 11/6/2015)

Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

- Chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn triển khai, tập huấn quy trình, cung cấp biểu mẫu, phần mềm quản lý dữ liệu cho BHXH các huyện, UBND xã, phường, thị trấn trong việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và báo cáo về UBND tỉnh về tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Cấp và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình đúng, đủ, kịp thời theo quy định của ngành.

- Đối chiếu danh sách đối tượng tham gia BHYT với các cơ quan quản lý đối tượng, phối hợp với các cơ quan này xử lý các số liệu cấp thẻ BHYT trùng, cấp sót...

- Tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ gửi cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình.

3. Sở Y tế

Phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình. Căn cứ kết quả số liệu thống kê tổ chức triển khai vận động phát triển BHYT theo Đán thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2015-2016 và đến năm 2020 nhằm đạt chỉ tiêu được Chính phủ giao theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với BHXH tỉnh đối chiếu, rà soát số lượng đối tượng thuộc ngành quản lý theo phân cấp, ký xác nhận danh sách đối tượng tham gia BHYT đồng thời có trách nhiệm xử lý thẻ cấp trùng, cấp bổ sung đối tượng cấp sót...

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện đối chiếu, xác nhận danh sách các đối tượng tham gia BHYT được phân cấp quản lý trên địa bàn để làm căn cứ cấp thẻ BHYT, thanh quyết toán tiền đóng BHYT do ngân sách Nhà nước đóng theo quy định.

5. Sở Tài chính

Căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách và bảng tổng hợp đối tượng được kinh phí nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31/12 hàng năm thực hiện xong việc chuyển kinh phí vào QuBHYT của năm đó.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, đề nghị Báo Ấp Bắc

Tổ chức tuyên truyền về việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình trong thời gian tổ chức thực hiện đến khi kết thúc.

7. Bưu điện tỉnh

Chỉ đạo Bưu điện cấp huyện tham gia Ban chỉ đạo huyện, thành phố, thị xã; triển khai tập huấn cho các nhân viên đại lý Bưu điện tại các điểm thu phối hợp cùng với UBND xã, phường, thị trấn tham gia công tác lập danh sách hộ gia đình.

8. y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT cấp huyện.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình tại UBND cấp xã theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Mục I Quy trình lập danh sách đối tượng tham gia BHYT ban hành kèm theo Công văn 5510/BYT-BH ngày 03/8/2015 của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc lập danh sách tham gia BHYT đến người dân địa phương.

- Triển khai thực hiện việc lập danh sách, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh đảm bảo về thời gian và chất lượng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình; tiến hành tập huấn, in ấn biu mẫu, dự trù kinh phí; triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2015.

- BHXH huyện tham mưu UBND các huyện, thành, thị thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp xã. BHXH cấp huyện tổ chức tập huấn, cung cấp biểu mẫu, kinh phí cho UBND cấp xã từ ngày 08/10/2015 đến ngày 15/10/2015; triển khai thực hiện lập danh sách, tổng hợp báo cáo về BHXH tỉnh trước ngày 15/12/2015.

- UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn, đảm bảo đến ngày 30/11/2015 hoàn tất việc lập danh sách theo các mẫu biểu quy định, báo cáo về UBND huyện và BHXH cấp huyện.

y ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo nhằm thực hiện công tác lập danh sách đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế, BHXH VN;
- TT TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các H, TP, TX;
- UBND: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, VHXH (Việt)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 182/KH-UBND ngày 13/10/2015 triển khai lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239