Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1279/KH-BHXH Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTg NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), để thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Bạn Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bo him y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo kịp thời và hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là tỉnh), BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gọi chung là huyện) trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan BHXH đối với việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

II. MỤC TIÊU

1. Đxuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bt buộc, BHTN theo luật định tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và đóng thuê để tổ chức thực hiện, đảm bảo năm 2017 thực hiện đạt trên 70% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; năm 2018 đạt trên 80%; năm 2019 đạt trên 90% và từ năm 2020 trở đi đạt 100% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

2. Đề xuất các giải pháp để phát triển người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hằng năm phát triển tăng từ 30% trở lên so với năm trước.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Phối hợp cơ quan Thuế xác định số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo luật định tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và đóng thuế

a) Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Hoàn thiện hệ thống trao đổi thông tin với cơ quan Thuế đáp ứng các yêu cầu quản lý của ngành như phân loại được danh sách đơn vị, lao động do cơ quan Thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHTN hoặc chưa tham gia đủ số người lao động thuộc diện phải tham gia; danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh; danh sách đơn vị đã quyết toán thuế nhưng chưa đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN...

- Hàng tháng cập nhật, kịp thời điều chỉnh hệ thống trao đổi thông tin với cơ quan Thuế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

b) Ban Thu:

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho từng tỉnh.

- Xây dựng quy trình khai thác, quản lý và sử dụng thông tin do cơ quan Thuế cung cấp để tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị trn đóng BHXH, BHTN về lao động, số tiền nợ đóng BHXH, BHTN.

- Đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo từng nhóm đối tượng; trình Tng Giám đốc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho BHXH tỉnh đảm bảo theo lộ trình, mục tiêu.

- Cung cấp thông tin các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ về lao động, s tin đóng đến cơ quan có thẩm quyền, cơ quan truyền thông để tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định.

- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH đối với các tỉnh và các Bộ, ngành.

c) BHXH tỉnh:

- Phối hợp với Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND cấp huyện thực hiện sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Khai thác thông tin do BHXH Việt Nam cung cấp để tổng hợp, phân tích, xây dựng kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trốn đóng về lao động, số tiền đóng BHXH, BHTN.

- Phân loại, xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên đối với đơn vị trốn đóng về lao động, số tiền đóng; thanh tra đột xuất đối với đơn vị đã được đôn đốc, kiểm tra nhưng ctình vi phạm, không khắc phục vi phạm sau khi đã đôn đốc, kiểm tra.

- Phối hợp cơ quan Thuế thanh tra, kiểm tra việc trích đóng BHXH, BHTN của đơn vị trong việc kê khai và tính, nộp thuế.

- Cung cấp thông tin tình hình trốn đóng với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Định kỳ 06 tháng, hoặc hàng năm báo cáo UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN đối với doanh nghiệp và người dân

a) Ban Thu:

- Tổng hợp, phân loại các loại hình doanh nghiệp theo từng địa bàn, đề xuất xây dựng nội dung, tài liệu và hình thức tuyên truyền để phi hp với Trung tâm Truyền thông thực hiện.

- Tham gia trực tiếp vào công tác thông tin, tuyên truyền giải đáp chính sách BHXH, BHTN đối với doanh nghiệp và người dân.

b) Trung tâm Truyền thông:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ công tác tuyên truyền đối với các tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, nhóm đối tượng.

- Phối hợp, tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người tham gia cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện, nhân viên đại lý thu.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin các nội dung về chính sách BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp và người dân.

c) BHXH tỉnh:

- Tổ chức triển khai việc tuyên truyền theo kế hoạch đã được phê duyệt; đề xuất, đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp với đối tượng, sát thực tế.

- Phối hp với các cơ quan truyền thông của tỉnh kịp thời thông tin các nội dung về chính sách BHXH, BHTN đối với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

- Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên đại lý thu âm hiểu đầy đủ về chính sách, quy trình, hồ sơ thu BHXH, BHYT; đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh; các ngành huy động các nguồn tài chính hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện hoặc giao chỉ tiêu cho cấp huyện trong việc phát triển đối tượng tham gia, giao chỉ tiêu cho công chức, viên chức trong toàn BHXH tỉnh vận động được ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện trong 1 năm.

3. Tăng cường thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN theo quy định

a) Ban Thu:

- Phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra hướng dẫn quy trình phối hp với cơ quan Thuế thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHTN; kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Lập danh sách đơn vị trốn đóng, đơn vị có số tiền nợ lớn, thời gian kéo dài phối hợp Vụ Thanh tra - Kiểm tra trình Tổng Giám đốc quyết định thành lập Đoàn thanh tra đột xuất.

b) Vụ Thanh tra - Kiểm tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, đột xuất của ngành; kế hoạch thanh tra liên ngành, đng thời giao chỉ tiêu thanh tra đối với BHXH tỉnh.

- Phối hợp Thanh tra nhà nước, Thanh tra Bộ, ngành thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị; chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp Thanh tra tnh, thanh tra chuyên ngành tổ chức thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN.

- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm tra; đôn đốc việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định.

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra

c) BHXH tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo hàng năm thanh tra tối thiểu 50% số đơn vị trn đóng số người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHTN.

+ Đối với đơn vị có trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh/các ngành nhưng không có trong kế hoạch thanh tra của cơ quan BHXH thì gửi Cục Thuế tỉnh và các ngành đề nghị phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

+ Đối với đơn vị có trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh/các ngành và cơ quan BHXH thì có văn bản, kèm theo danh sách các đơn vị gửi Thanh tra tỉnh, các ngành đề nghị phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

+ Đối với đơn vị không có trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh hoặc các ngành thì lập danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất.

- Báo cáo kịp thời các đơn vị đã đôn đốc, kiểm tra nhưng chưa chấp hành đến cơ quan Thanh tra, kiểm tra; các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn đthực hiện thanh tra theo quy định.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn và Tòa án các cấp trong việc hỗ trợ thực hiện công tác khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

4. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN

a) Vụ Pháp chế:

- Thường xuyên rà soát thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia và đóng, hưởng; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, luôn xác định và coi đối tượng tham gia là đối tượng phục vụ.

- Giao chỉ tiêu thực hiện giao dịch điện tđối với từng tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2017 đạt 100%.

b) BHXH tỉnh:

- Tuyên truyền, hướng dẫn để đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH tự nguyện biết được các thủ tục cần thiết khi tham gia BHXH, BHTN.

- Quyết liệt thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, để đến cuối năm 2017 có 100% số đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử về hồ sơ tham gia BHXH, BHTN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

a) Các đơn vị được giao tại Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bo đạt được kế hoạch được giao.

b) Các đơn vị khác trực thuộc BHXH Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

c) Giao Ban Thu kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện.

2. BHXH tnh

a) Căn cứ nội dung tại Kế hoạch, kịp thời tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Định kỳ 06 tháng, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để tổng hợp chung, báo cáo Tổng Giám đốc.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và Phụ lục một số nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể ban hành kèm theo Kế hoạch này (đính kèm). Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đề báo cáo);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC, KHĐT;
- UBND tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BT (05b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CỤ THỂ PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin với cơ quan Thuế

Trung tâm Công nghệ thông tin

Ban Thu.

Tháng 4/2017

2

Đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trình Tổng Giám đốc Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH tỉnh theo lộ trình, mục tiêu.

Ban Thu

Các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành.

Hàng năm

3

Xây dựng quy trình khai thác, quản lý và sử dụng thông tin do cơ quan Thuế cung cấp để tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Ban Thu

Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Tháng 4/2017

4

Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH

Ban Thu

- Các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành;

- Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban thực hiện chính sách BHYT, Ban sổ - Thẻ, BHXH tỉnh, thành phố.

Hàng năm

5

Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND cấp huyện

BHXH tỉnh

Các Sở, ngành tại địa phương

Hàng năm

6

Khai thác thông tin do BHXH Việt Nam cung cấp, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với đơn vị trốn đóng, cung cấp thông tin tình hình các đơn vị trốn đóng.

BHXH tỉnh

Cơ quan Thuế, cơ quan thanh tra tại địa phương

Thường xuyên

7

Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh

BHXH tỉnh

UBND cấp huyện, các Sở, ngành

6 tháng hoặc 1 năm/lần

9

Xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ công tác tuyên truyền đối với các tỉnh, thành phố và đánh giá kết quả thực hiện.

Trung tâm Truyền thông

BHXH tỉnh

Hàng năm

10

Xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền, phù hp với từng loại hình doanh nghiệp, nhóm đối tượng, người dân.

Trung tâm Truyền thông

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH

Tháng 5/2017

11

Tổ chức thông tin tuyên truyền, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp và người dân

Trung tâm Truyền thông

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban sổ - Thẻ

Thường xuyên

12

Tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện, nhân viên đại lý thu.

Trung tâm Truyền thông

BHXH tỉnh BHXH huyện Nhân viên đại lý thu

Thường xuyên

13

Tổ chức triển khai việc tuyên truyền theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH tự nguyn về thủ tục khi tham gia BHXH.

BHXH tỉnh

Trung tâm Truyền thông, các cơ quan truyền thông tại địa phương

Hàng năm

14

Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn đào tạo về chính sách quy trình, hồ sơ thu BHXH, BHYT, knăng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia

BHXH tỉnh

BHXH huyện Đại lý thu

Thường xuyên

15

Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, đột xuất, thanh tra liên ngành, giao chỉ tiêu thanh tra đối với BHXH tỉnh, thành phố

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Ban Thu

Hàng năm

16

Thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

- Thanh tra nhà nước

- Thanh tra Bộ, ngành

- BHXH tỉnh

Hàng năm

17

Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm tra; việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

BHXH tỉnh

Thường xuyên

18

Xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo 50% số đơn vị trốn đóng

BHXH tỉnh

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Hàng năm

19

Thực hiện công tác khi kiện các hành vi, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT BHTN

BHXH tỉnh

Tổ chức Công đoàn, Tòa án nhân dân tỉnh, huyện

Thường xuyên

20

Rà soát thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia và đóng, hưởng BHXH, BHYT

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

21

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giao chỉ tiêu giao dịch điện tử cho BHXH các tỉnh, thành phố

Vụ Pháp chế

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH tnh

Thường xuyên

22

Triển khai thực hiện giao dịch điện tử, phấn đấu 95% số đơn vị thực hiện giao dịch điện tử.

BHXH tỉnh

BHXH huyên, đơn vị sử dụng lao động

Đến hết năm 2017

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1279/KH-BHXH ngày 14/04/2017 về thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.332

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130