Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1684/HD-BHXH đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Hồ Chí Minh 2016

Số hiệu: 1684/HD-BHXH Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/HD-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐÓNG QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Luật Vệ sinh, an toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Vệ sinh, an toàn lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đối tượng, mức đóng và phương thức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như sau:

I. Đối tượng tham gia

Người tham gia quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc là:

- Người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ đối tượng chỉ tham gia vào quỹ hưu trí và tử tuất).

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng thực hiện từ 01/01/2018.

- Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình.

II. Mức đóng và phương thức đóng

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Mức đóng này thay thế cho mức đóng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) hết hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

2. Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được đăng ký thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

3. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà đã đóng bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại một nơi thì người sử dụng lao động nơi còn lại phải đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

III. Tổ chức thực hiện

1. Người sử dụng lao động

1.1. Tiếp tục thực hiện đóng 1% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động như hiện nay (trong 26% đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã bao gồm 1% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

1.2. Khi có người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị khác thì lập danh sách riêng chỉ đóng 1% cho các đối tượng này.

1.3. Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng nộp số tiền phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội (ghi rõ mã tham gia do cơ quan BHXH cấp).

2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội

2.1. Tổ chức thu và phân bổ nguồn quỹ, giải quyết các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

2.2. Cấp mã quản lý riêng cho đối tượng chỉ đóng 1% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mã tham gia đầy đủ ký hiệu: ZCxxxxX

Mã khối: ZC

Số thứ tự đơn vị tăng dần: xxxx

Mã thành phố, quận huyện nơi thu: X

Tỷ lệ thu: 1%

Mã nhóm thống kê: 40

3. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc BHXHTP;
- Các phòng chức năng BHXHTP;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu: VT
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

VIETNAM SOCIAL INSURANCE
HO CHI MINH CITY SOCIAL INSURANCE AGENCY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 1684/HD-BHXH

Ho Chi Minh city, July 01, 2016

 

GUIDELINE

FOR THE CONTRIBUTION TO THE OCCUPATIONAL ACCIDENT AND DISEASE INSURANCE FUND

Pursuant to the Law of Occupational hygiene and safety no 84/2015/QH13 passed by the National Assembly on June 25, 2016; the Government’s Decree No. 37/2016/ND-CP dated May 15, 2016 on the implementation of certain articles regarding insurance against occupational accidents and diseases in the Law of Occupational hygiene and safety.

Ho Chi Minh City’s Social Insurance Agency provides the following guideline regarding the contributors, rate and method of contribution to the occupational accident and disease insurance fund:

I. Contributor

The individuals mandatorily required to contribute to the occupational accident and disease insurance fund are:

- The contributors to mandatory social insurance (except those contributing solely to the pension and death benefit fund).

- Workers employed under a contract whose duration spans from 01 to 03 months, as of January 01, 2018.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Rate and method of contribution

1. An employer shall contribute, on monthly basis, 1% of its fund of salary on which the employees' social insurance contribution is based.

This rate of contribution shall replace that defined in Point a, Section 2, Article 86 of the 2014’s Law on Social insurance, which expires on July 01, 2016.

2. Employers can apply for making contributions at monthly, 3-month or 6-month intervals if they are companies, cooperatives, household businesses or artels that operate in the sector of agriculture, forestry, fishery or salt making and pay the salary or wage by production or by target.

3. In the event that an employee engages in labor contracts with various employers and contributes to social insurance and occupational accident and disease insurance through one employee, the other employers shall contribute to the employee's insurance against occupational accidents and diseases if such employee is required to contribute to compulsory social insurance.

III. Implementation

1. Employers

1.1. Continue the contribution to the occupational accident and disease fund for employees at the current rate of 1% (the 26% contribution to compulsory social insurance includes the 1% contribution to occupational accident and disease insurance).

1.2. Make a separate list of the employees for whom only the 1% contribution is made owing to their engagement in labor contracts with various employees and having contributed to the occupational disease and accident insurance through another employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Social insurance agency

2.1. Collect and allocate the sources of the fund, settle benefits from the occupational accident and disease insurance as per regulations.

2.2. Assign separate administrative codes to those only contributing 1% to the occupational accident and disease insurance.

The full characters of a code: ZCxxxxX

Sectoral code: ZC

Increasing ordinal number of the entities: xxxx

Code of the city or district where an amount of contribution is collected: X

Rate of contribution: 1%

Statistical group code: 40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

p.p. DIRECT
VICE DIRECTORNguyen Thi Thu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1684/HD-BHXH ngày 01/07/2016 về đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.022

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!