Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1885/QD-LDTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 03/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1885/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆT LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Dự án) theo các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành Dự án (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

- Kết quả thực hiện Dự án (Chi tiết tại Phụ lục số 02).

- Hiệu quả của Dự án (Chi tiết tại Phụ lục số 03).

Trong quá trình triển khai thực hiện, các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá Dự án có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn.

Điều 2. Trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá Dự án và thời gian báo cáo

1. Trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá Dự án

a) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao vốn, kinh phí để thực hiện Dự án có trách nhiệm:

- Căn cứ các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá kết quả hoạt động của Dự án ban hành kèm theo Quyết định này để phổ biến, hướng dẫn và cụ thể hóa các chỉ số để các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án triển khai tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án hàng năm của các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án thuộc quyền quản lý; tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành Dự án (theo Phụ lục số 01), kết quả thực hiện (theo Phụ lục số 02), hiệu quả của Dự án (theo Phụ lục số 03) gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề) để tổng hợp).

b) Các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án; tự theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án (theo Phụ lục số 02), hiệu quả của Dự án (theo Phụ lục số 03) và hàng năm báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan.

2. Thời gian báo cáo

a) Thời gian các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo như sau:

- Báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm sau.

- Báo cáo giữa kỳ gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

- Báo cáo kết thúc gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể thời gian báo cáo của các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án để đảm bảo thời gian báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giao Tổng cục Dạy nghề chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐTBXH của các tỉnh, thành phố;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCDN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

MINISTRY OF LABOUR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 1885/QD-LDTBXH

Hanoi, December 03rd, 2013

 

DECISION

ON ISSUING INDICATORS ON MONITORING, SUPERVISING AND EVALUATING PROJECT ON “INNOVATION AND DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING” UNDER THE NATIONAL OBJECTIVE PROGRAM ON EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING IN THE PERIOD OF 2012 – 2015

THE MINISTER OF LABOUR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 by the Government on on defining the functions, duties, authorizations and organizational structure of the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Decision No. 135/2009/QD-TTg dated November 04, 2009 by the Prime Minister on issuing the Regulation on managing, operating implementation the National Objective Programs;

Pursuant to Decision No.1201/QD-TTg dated August 31st, 2012 by the Prime Minister on approving the National Objective Program on Employment and Vocational Training in the period 2012-2015;

Pursuant to Decision No. 1672/QD-LDTBXH dated November 19th, 2012 by The Minister of Labour – Invalids and Social Affairs on managing, implementing the National Objective Program on Employment and Vocational Training in the period 2012-2015;

On the request of General Director of the Directorate of Vocational Training,

DECIDE:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1885/QD-LDTBXH ngày 03/12/2013 dated December 03rd, 2013, on issuing indicators on monitoring, supervising and evaluating project on “innovation and development of vocational training” under the National objective Program on employment and vocational training in the period of 2012 – 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215