Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/2012/TT-BTC bảo hiểm bắt buộc, nghề nghiệp, trách nhiệm

Số hiệu: 13/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 07/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP, BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VÀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động tại Việt Nam và được phép triển khai bảo hiểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới thực hiện theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

4. Các tổ chức, cá nhân và cơ quan có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành và được phép triển khai bảo hiểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ là tổ chức cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Điều 90 Luật Năng lượng nguyên tửĐiều 13 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Sự cố trong Thông tư này bao gồm sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân, trong đó: sự cố bức xạ là tình trạng mất an toàn bức xạ và mất an ninh đối với nguồn phóng xạ; sự cố hạt nhân là tình trạng mất an toàn hạt nhân và mất an ninh đối với vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.

4. Thiệt hại bức xạ là tổn thất đối với con người, tài sản, môi trường do sự cố bức xạ gây ra, bao gồm cả chi phí cho khắc phục hậu quả.

5. Thiệt hại hạt nhân là tổn thất đối với con người, tài sản, môi trường do sự cố hạt nhân gây ra, bao gồm cả chi phí cho khắc phục hậu quả.

6. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của  công việc bức xạ đối với người lao động.

7. Người lao động là người có giao kết hợp đồng lao động với bên mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

8. Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc bức xạ hoặc có nguyên nhân từ việc thực hiện công việc bức xạ gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động (bao gồm cả bệnh nghề nghiệp) hoặc gây tử vong cho người lao động.

9. Bên thứ ba là người bị thiệt hại về kinh tế, tài sản, tính mạng hoặc tổn thương bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể do sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân gây ra trừ bên mua bảo hiểm.

Điều 4. Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm do bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5. Nguyên tắc tính phí

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm. Phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận trên cơ sở đánh giá rủi ro được bảo hiểm và các yếu tố liên quan nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Được xây dựng trên cơ sở số liệu thống kê. Trường hợp chưa có số liệu thống kê thì có thể nghiên cứu, tham khảo và dựa trên kinh nghiệm quốc tế, bản chào của các nhà tái bảo hiểm nước ngoài.

2. Đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Phải tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm.

Điều 6. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm

1. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường đối với các khiếu nại phát sinh từ các nguyên nhân xảy ra trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên chấm dứt trong trường hợp bên mua bảo hiểm bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ theo quy định của pháp luật.

Thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm là thời điểm bên mua bảo hiểm bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc bị  đình chỉ, thu hồi Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 70% phí bảo hiểm của thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm nếu chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời hạn thông báo do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp bên mua bảo hiểm không thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ trong thời hạn thông báo đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp này, bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 30 ngày trước thời điểm dự định chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và phải có bằng chứng về một hợp đồng bảo hiểm khác tương tự đã được thu xếp.

Trong trường hợp chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo chấm dứt, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 70% phần phí bảo hiểm của thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền phải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, các cơ sở y tế khám chữa bệnh, bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.

2. Trường hợp bên mua bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên có thể thoả thuận chọn cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi đặt trụ sở của bên mua bảo hiểm chỉ định giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của giám định độc lập có giá trị bắt buộc thực hiện đối với các bên.

3. Trường hợp kết luận của giám định độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chi phí giám định. Trường hợp kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải trả chi phí giám định.

4. Trường hợp đặc biệt không thể thực hiện được việc giám định, doanh nghiệp bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Điều 9. Thời hạn thanh toán bồi thường

1. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

2. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho người thông báo yêu cầu bồi thường biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP

Điều 10. Bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là tổ chức sử dụng người lao động được cấp giấy phép để tiến hành công việc bức xạ sau:

1. Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân;

2. Vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (bao gồm: thiết bị soi chụp X-quang tổng hợp, thiết bị X-quang tăng sóng truyền hình, thiết bị X-quang chụp răng, thiết bị X-quang chụp vú, thiết bị X-quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X-quang đo mật độ xương, thiết bị X-quang chụp can thiệp và chụp mạch, thiết bị X-quang thú y) và sử dụng các thiết bị bức xạ khác;

3. Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

4. Lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ;

5. Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

6. Làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân;

7. Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;

8. Xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân;

9. Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân;

10. Đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ;

11. Vận hành tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân;

12. Hoạt động khác tạo ra chất thải phóng xạ.

Điều 11. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm bắt buộc nghề nghiệp đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ là trách nhiệm của bên mua bảo hiểm khi người lao động bị tai nạn lao động trong quá trình thực hiện công việc bức xạ.

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng giao kết bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về bảo hiểm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện công việc bức xạ.

Điều 13. Phạm vi bồi thường

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên mua bảo hiểm đối với những thiệt hại về tính mạng hoặc tổn thương bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể (bao gồm cả bệnh nghề nghiệp) của người lao động có nguyên nhân trực tiếp từ tai nạn lao động thuộc trách nhiệm bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm có trách nhiệm phải trả cho người lao động.

Điều 14. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

1. Trách nhiệm đối với tai nạn lao động không có nguyên nhân trực tiếp từ việc thực hiện công việc bức xạ xảy ra trong thời hạn và phạm vi bảo hiểm.

2. Trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn nào có thể quy cho chiến tranh, hành động xâm lược hoặc thù địch của nước ngoài, nội chiến, bạo loạn, khủng bố, đình công.

3. Trách nhiệm đối với tai nạn lao động xảy ra do hành động cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc người lao động.

4. Trách nhiệm đối với tai nạn lao động xảy ra do bên mua bảo hiểm hoặc người lao động vi phạm pháp luật trong thực hiện công việc bức xạ.

5. Trách nhiệm đối với tai nạn lao động do bên mua bảo hiểm không thực hiện mọi biện pháp an toàn cần thiết, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

6. Trách nhiệm đối với tai nạn phát sinh do sử dụng và bị ảnh hưởng trực tiếp của rượu bia, ma tuý và các chất kích thích.

7. Trách nhiệm đối với thiệt hại về con người sau 30 năm kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân.

8. Các trường hợp khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 15. Nguyên tắc bồi thường

1. Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho bên mua bảo hiểm trên cơ sở khiếu nại đối với bên mua bảo hiểm của người lao động hoặc người đại diện của họ (trường hợp người lao động chết).

2. Việc bồi thường theo nguyên tắc sau:

a) Trường hợp sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm gây thiệt hại cho nhiều người lao động thì tổng số tiền bồi thường bảo hiểm trả cho tất cả người lao động của bên mua bảo hiểm trong mỗi sự cố không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

b) Trường hợp có quyết định của toà án thì số tiền bồi thường căn cứ vào quyết định của toà án nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

c) Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường hết mức trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ sự cố nào thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với hợp đồng bảo hiểm đó.

Điều 16. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ bồi thường đối với bảo hiểm nghề nghiệp do doanh nghiệp bảo hiểm lập, bao gồm các tài liệu sau:

1. Tài liệu do bên mua bảo hiểm cung cấp:

a) Giấy yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm trong đó bao gồm các nội dung: vị trí, thời gian, địa điểm xảy ra sự cố; nguyên nhân ban đầu của sự cố; tính chất, khả năng diễn biến của sự cố; thiệt hại về người; các nội dung công việc đã tiến hành liên quan đến sự cố.

b) Các tài liệu liên quan đến người bị tai nạn lao động (bản phô tô có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính), bao gồm:

- Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân của người bị tai nạn lao động;

- Giấy chứng thương;

- Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

c) Các tài liệu liên quan đến bên mua bảo hiểm (bản phô tô có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính), bao gồm:

- Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với các trường hợp phải có chứng chỉ theo quy định);

- Hợp đồng bảo hiểm;

- Hợp đồng lao động của người lao động bị tai nạn lao động.

2. Tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập:

a) Văn bản xác định nguyên nhân xảy ra sự cố và mức sự cố của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b) Các tài liệu khác chứng minh tổn thất và số tiền tổn thất liên quan đến sự cố theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Mục 2. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Điều 17. Bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành các công việc bức xạ sau:

a) Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân;

b) Vận hành thiết bị chiếu xạ gồm: máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (bao gồm: thiết bị soi chụp X-quang tổng hợp, thiết bị X-quang tăng sóng truyền hình, thiết bị X-quang chụp răng, thiết bị X-quang chụp vú, thiết bị X-quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X-quang đo mật độ xương, thiết bị X-quang chụp can thiệp và chụp mạch, thiết bị X-quang thú y...) và sử dụng các thiết bị khác;

c) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

d) Lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ;

đ) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

e) Làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân;

g) Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;

h) Xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân;

i) Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân;

k) Nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân;

l) Đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ;

m) Vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

n) Vận hành tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân;

o) Hoạt động khác tạo ra chất thải phóng xạ.

2. Trường hợp cá nhân làm việc cho tổ chức và tổ chức đã tham gia bảo hiểm này thì cá nhân không phải mua bảo hiểm tương tự.

Điều 18. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ là trách nhiệm dân sự của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba trong quá trình tiến hành công việc bức xạ.

Điều 19. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng giao kết bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình thực hiện công việc bức xạ.

Điều 20. Phạm vi bồi thường

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho bên mua bảo hiểm các chi phí mà bên mua bảo hiểm phải bồi thường cho bên thứ ba để hoàn thành trách nhiệm dân sự của bên mua bảo hiểm về những thiệt hại có nguyên nhân trực tiếp từ việc tiến hành công việc bức xạ của bên mua bảo hiểm.

Điều 21. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

a) Những thiệt hại là hậu quả trực tiếp của:

- Hành động vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm;

- Chiến tranh, xâm lược, khủng bố, hành động thù địch (dù có xảy ra chiến tranh hay không), nội chiến, nổi loạn, cách mạng, nổi dậy, tiếm quyền;

- Bên mua bảo hiểm sản xuất, cung cấp, tích trữ, sử dụng năng lượng nguyên tử làm vũ khí hoặc phương tiện chiến tranh vì bất cứ mục đích nào ngoài mục đích hoà bình;

- Động đất, núi lửa phun, lũ, lụt, bão, mưa giông, thuỷ triều dâng, sóng thần hoặc các thảm họa thiên tai vượt quá giới hạn an toàn của thiết kế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

b) Trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng hoặc thỏa thuận của bên mua bảo hiểm với người khác, trừ khi trách nhiệm của bên mua bảo hiểm vẫn phát sinh dù không có hợp đồng hay thỏa thuận đó hoặc hợp đồng hay thỏa thuận đó là hợp đồng bảo hiểm;

c) Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, sử dụng của bên mua bảo hiểm.

d) Các trường hợp khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Đối với sự cố hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường đối với:

a) Bất kỳ khiếu nại nào về những thiệt hại tài sản sau 10 năm kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân hoặc trách nhiệm đối với thiệt hại về con người sau 30 năm kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân.

b) Bất kỳ khoản chi phí nào mà bên mua bảo hiểm phải gánh chịu trong việc giảm thiểu tổn thất hoặc ngăn chặn tổn thất lây lan.

3. Đối với sự cố bức xạ, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường đối với:

a) Trách nhiệm đối với những tổn thất bắt nguồn từ nước hoặc khí gas (bao gồm cả khói thuốc), sự rò rỉ từ phương tiện được bảo hiểm trong quá trình vận hành bình thường của phương tiện đó;

b) Trách nhiệm chăm sóc y tế của bên mua bảo hiểm hoặc của người lao động của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba và các hậu quả tương tự.

Điều 22. Nguyên tắc bồi thường

1. Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho bên mua bảo hiểm số tiền mà bên mua bảo hiểm phải bồi thường cho bên thứ ba trên cơ sở khiếu nại của bên thứ ba đối với bên mua bảo hiểm khi sự cố xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm nêu trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp bên mua bảo hiểm bị chết, bị đình chỉ, thu hồi giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho bên thứ ba bị thiệt hại.

3. Trường hợp sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm gây thiệt hại cho nhiều đối tượng thì tổng số tiền bồi thường cho tất cả các đối tượng trong mỗi sự cố không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

4. Trường hợp có quyết định của toà án thì số tiền bồi thường căn cứ vào quyết định của toà án nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

5. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường hết mức trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ sự cố nào thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với hợp đồng bảo hiểm đó.

Điều 23. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ bồi thường đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự do doanh nghiệp bảo hiểm lập, bao gồm các tài liệu sau:

1. Tài liệu do bên mua bảo hiểm cung cấp:

a) Văn bản khiếu nại của bên mua bảo hiểm trong đó bao gồm các nội dung: vị trí, thời gian, địa điểm xảy ra sự cố; nguyên nhân ban đầu của sự cố; tính chất, khả năng diễn biến của sự cố; thiệt hại về người, tài sản, kinh tế; các nội dung công việc đã tiến hành liên quan đến sự cố.

b) Văn bản khiếu nại của bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của họ đối với bên mua bảo hiểm.

c) Các tài liệu liên quan đến bên thứ ba (bản phô tô có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đối chiếu với bản chính), bao gồm:

- Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân của người bị tai nạn;

- Giấy chứng thương;

- Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

d) Các tài liệu liên quan đến bên mua bảo hiểm (bản phô tô có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính), bao gồm:

- Giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với các trường hợp phải có chứng chỉ theo quy định);

- Hợp đồng bảo hiểm.

đ) Các tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản (nếu có thiệt hại về tài sản), bao gồm:

- Chứng từ, tài liệu xác nhận tình trạng hư hỏng của tài sản bị tổn thất;

- Hoá đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do sự cố gây ra do chủ sở hữu tài sản hoặc bên mua bảo hiểm thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý trước của doanh nghiệp bảo hiểm;

- Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm (trừ trường hợp sự cố hạt nhân).

2. Tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập:

a) Văn bản xác định nguyên nhân xảy ra sự cố và mức sự cố của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b) Các tài liệu khác chứng minh tổn thất về người và tài sản liên quan đến sự cố theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Mục 3. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 24. Bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành các công việc bức xạ sau đây:

a) Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân;

b) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

c) Khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

d) Xử lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

2. Trường hợp cá nhân làm việc cho tổ chức và tổ chức đã tham gia bảo hiểm này thì cá nhân không phải mua bảo hiểm tương tự.

Điều 25. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ là trách nhiệm của bên mua bảo hiểm đối với các chi phí phát sinh để thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trong các trường hợp sau (bao gồm cả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường):

1. Môi trường nước phục vụ mục đích bảo tồn, sinh hoạt, giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng, bị ô nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm trọng;

2. Môi trường đất phục vụ cho các mục đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng, bị ô nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm trọng;

3. Hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thoái;

4. Loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật bị chết, bị thương.

Điều 26. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng giao kết bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường trong quá trình thực hiện công việc bức xạ.

Điều 27. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường cho những tổn thất có nguyên nhân gây ra bởi hoặc là hậu quả của:

1. Trường hợp bất khả kháng, tình thế cấp thiết phải tuân theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

2. Tình trạng ô nhiễm gây ra bởi hoặc được quy cho là do bên mua bảo hiểm cố tình không tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

3. Tình trạng ô nhiễm đã có trước ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã nhận thức được tình trạng nhưng không khai báo trong giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào trước đây nếu hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng tái tục;

4. Sự thay đổi khi vận hành thiết bị bức xạ tại địa điểm được bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm làm tăng đáng kể rủi ro được bảo hiểm so với hợp đồng bảo hiểm đã ký dẫn đến việc xử lý ô nhiễm nhiều hơn so với tiêu chuẩn xử lý đang áp dụng tại địa điểm được bảo hiểm mà không có sự thoả thuận trước với doanh nghiệp bảo hiểm và chưa được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý trước bằng văn bản.

5. Chiến tranh, xâm lược, khủng bố, hành động thù địch (dù có xảy ra chiến tranh hay không), nội chiến, nổi loạn, cách mạng, nổi dậy, tiếm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn thất cùng lúc hoặc theo sau hành động khủng bố;

6. Bất kỳ khiếu nại, tổn thất nào mà bên mua bảo hiểm hay bất kỳ người thụ hưởng nào khác theo hợp đồng bảo hiểm là một công dân hoặc đặc phái viên của Chính phủ hay quốc gia mà luật pháp Việt Nam hoặc quy định quốc tế áp dụng lệnh cấm vận hoặc hình thức trừng phạt kinh tế khác nhằm ngăn cấm doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm, giao dịch thương mại hoặc cung cấp quyền lợi kinh tế cho bên mua bảo hiểm hoặc bất kỳ người thụ hưởng nào khác theo hợp đồng bảo hiểm;

7. Thảm họa thiên tai vượt quá giới hạn an toàn của thiết kế theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

8. Các trường hợp khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 28. Nguyên tắc bồi thường

1. Doanh nghiệp bảo hiểm trả cho bên mua bảo hiểm trên cơ sở khiếu nại của cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường đối với bên mua bảo hiểm số tiền mà bên mua bảo hiểm phải bồi thường cho những thiệt hại đối với môi trường do bên mua bảo hiểm gây ra trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm nêu trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại là:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với thiệt hại môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với thiệt hại môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai xã, phường, thị trấn, thị tứ trở lên;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với thiệt hại môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên;

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với thiệt hại môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

3. Trường hợp bên mua bảo hiểm bị chết, bị đình chỉ, thu hồi giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Việc bồi thường bảo hiểm tuân theo nguyên tắc tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 22 Thông tư này.

Điều 29. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường do doanh nghiệp bảo hiểm lập theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 3/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường (Nghị định số 113/2010/NĐ-CP), bao gồm các tài liệu sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đó bao gồm các nội dung: vị trí, thời gian, địa điểm xảy ra sự cố; nguyên nhân ban đầu của sự cố; tính chất, khả năng diễn biến của sự cố; thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trong các trường hợp quy định tại Điều 25 Thông tư này; các nội dung công việc đã tiến hành liên quan đến sự cố;

2. Dữ liệu, chứng cứ đã thu thập, thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP;

3. Văn bản kết luận của hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ;

4. Kết quả tính toán thiệt hại đối với môi trường và kết luận của cơ quan có thẩm quyền về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

5. Các văn bản, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Mục 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

Điều 30. Quyền của bên mua bảo hiểm

1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.

2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm cho phù hợp với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Tham gia bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Thông tư này.

2. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm kiểm tra tình trạng địa điểm được bảo hiểm, trang thiết bị hành nghề và các yếu tố khác liên quan đến việc thực hiện công việc bức xạ trước khi ký hợp đồng bảo hiểm.

5. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để áp dụng mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

6. Tuân thủ các quy định về đảm bảo điều kiện hành nghề và quy định về an toàn trong hoạt động bức xạ.

7. Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ hoặc chứng chỉ nhân viên bức xạ bị đình chỉ, thu hồi trong vòng 03 ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ, thu hồi.

8. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người lao động (trường hợp bảo hiểm nghề nghiệp), nhận được khiếu nại của bên thứ ba (đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự), nhận được khiếu nại của cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường (đối với bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường), bên mua bảo hiểm hoặc đại diện của bên mua bảo hiểm (trong trường hợp bên mua bảo hiểm bị chết) có trách nhiệm thông báo yêu cầu bồi thường bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết.

9. Khi xảy ra sự cố, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật Năng lượng nguyên tử và quy định pháp luật có liên quan.

10. Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại Thông tư này.

11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm nộp thêm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

2. Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ và trung thực những thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm; xem xét tình trạng địa điểm được bảo hiểm, trang thiết bị an toàn trước khi ký hợp đồng bảo hiểm.

3. Đề nghị cơ quan có liên quan cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến vụ việc theo quy định.

4. Từ chối giải quyết bồi thường đối với những trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

5. Thành lập Quỹ tương hỗ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam có tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Bán bảo hiểm trách nhiệm theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan.

2. Công khai các yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm được biết.

3. Giải thích rõ quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

4. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số tiền chênh lệch cho bên mua bảo hiểm.

5. Chi trả bồi thường nhanh chóng và chính xác theo quy định tại Thông tư này.

6. Gửi công văn báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện bảo hiểm trong hoạt động bức xạ theo định kỳ hàng quý và hàng năm kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1, 2, 34 Thông tư này hoặc khi có yêu cầu. Báo cáo quý: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý. Báo cáo năm: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm (Bao gồm cả bản cứng và bản mềm).

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện bảo hiểm.

8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN

Điều 34 Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường theo thẩm quyền quy định tại Điều 3 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP để làm cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Công bố trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ danh sách tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Điều 10, Điều 17, Điều 24 Thông tư này.

2. Cung cấp cho bên mua bảo hiểm và cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư này các tài liệu xác định nguyên nhân xảy ra sự cố và mức sự cố theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 84 của Luật Năng lượng nguyên tử để làm cơ sở đòi bồi thường bảo hiểm.

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường theo thẩm quyền quy định tại Điều 3 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP để làm cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012

Điều 38. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW và các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, Cục QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

PHỤ LỤC 1:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13 /2012/TT-BTC ngày 7 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

- Báo cáo quý/năm:............Từ ................. đến.................

- Đơn vị sử dụng: Việt Nam đồng

1. Tổng doanh thu phí bảo hiểm...... , trong đó:

- Phí bảo hiểm gốc:

- Phí nhượng tái bảo hiểm:

- Phí nhận tái bảo hiểm:

2. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm...... , trong đó:

- Bồi thường bảo hiểm gốc:

- Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại:

3. Chi hoa hồng bảo hiểm gốc:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...... tháng ....... năm......

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2:

BÁO CÁO BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BTC ngày 7 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

- Báo cáo quý:...... /năm... .Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm

TT

Loại cơ sở bức xạ

Số lượng cơ sở bức xạ tham gia bảo hiểm (cơ sở)

Phí bảo hiểm (triệu đồng)

Số vụ sự cố (vụ)

Số người chết (người)

Số tiền bồi thường (triệu đồng)

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1

Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà máy điện hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu và sử dụng các thiết bị bức xạ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cơ sở lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cơ sở làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Cơ sở tiến hành xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cơ sở sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Cơ sở đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Cơ sở vận hành tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Cơ sở hoạt động khác tạo ra chất thải phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3:

BÁO CÁO BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012 /TT-BTC ngày 7 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

- Báo cáo quý:...... /năm... .Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm

TT

Loại cơ sở bức xạ

Số lượng cơ sở bức xạ tham gia bảo hiểm (cơ sở)

Phí bảo hiểm (triệu đồng)

Số vụ sự cố (vụ)

Số người chết (người)

Số tiền bồi thường (triệu đồng)

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1

Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà máy điện hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu và sử dụng các thiết bị bức xạ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cơ sở lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cơ sở làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Cơ sở tiến hành xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cơ sở sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Cơ sở đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Cơ sở vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cơ sở vận hành tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Cơ sở hoạt động khác tạo ra chất thải phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4:

BÁO CÁO BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012 /TT-BTC ngày 7 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

- Báo cáo quý:...... /năm... .Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm

TT

Loại cơ sở bức xạ

Số lượng cơ sở bức xạ tham gia bảo hiểm (cơ sở)

Phí bảo hiểm (triệu đồng)

Số vụ sự cố (vụ)

Số người chết (người)

Số tiền bồi thường (triệu đồng)

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1

Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà máy điện hạt nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ sở khai thác, chế biến quặng phóng xạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cơ sở xử lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 13/2012/TT-BTC

Hanoi, February 7, 2012

 

CIRCULAR

STIPULATING COMPULSORY PROFESSIONAL INSURANCE, CIVIL LIABILITY INSURANCE AND ENVIRONMENTAL DAMAGE COMPENSATION LIABILITY INSURANCE APPLICABLE TO ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS PERFORMING RADIATION JOBS

Pursuant to June 3, 2008 Law No. 18/2008/QH12 on Atomic Energy; Pursuant to December 9, 2000 Law No. 24/2000/QH10 on Insurance Business, and November 24, 2010 Law No. 61/2010/QH12 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Insurance Business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 07/2010/ND-CP of January 25, 2010, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Atomic Energy;

The Ministry of Finance guides the implementation of compulsory professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance applicable to organizations and individuals performing radiation jobs, as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides compulsory professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance applicable to organizations and individuals performing radiation jobs.

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals performing radiation jobs.

2. Insurance enterprises, branches of foreign non-life insurance enterprises established, organized and operating in Vietnam and licensed to provide liability insurance under law.

3. Organizations providing cross-border insurance services under this Circular and the law on provision of cross-border insurance services.

4. Related organizations, individuals and agencies.

Article 3. Interpretation of terms

The terms referred to in this Circular are construed as follows:

1. Insurance enterprise means an insurance enterprise established, organized and operating under the Law on Insurance Business and the Law Amending and Supplementing the Law on Insurance Business and guiding documents, and licensed to provide liability insurance under law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Incident referred to in this Circular includes radiation incident and nuclear incident. Radiation incident is the state of radiation unsafety and insecurity of a radioactive source; nuclear incident is the state of nuclear unsafety and insecurity of nuclear material or equipment.

4. Radiation damage means the loss caused by a radiation incident to humans, property or the environment, including expenses for remedying its consequences.

5. Nuclear damage means the loss caused by a nuclear incident to humans, property or the environment, including expenses for remedying its consequences.

6. Occupational disease means a disease caused by hazardous working conditions of a radiation job to laborers.

7. Laborer means a person entering into a labor contract with an insurance buyer under law.

8. Labor accident means an accident occurring in the course of labor, associated with or caused by the performance of a radiation job and causing injury (including occupational disease) to any bodily part or function of a laborer or death to a laborer.

9. Third party means a person suffering economic or property damage or loss of life or injury to any part or function of his/her body due to a radiation or nuclear incident, except insurance buyer.

Article 4. Level of insurance liability

The level of insurance liability shall be agreed upon by the insurance buyer and insurance enterprise and written in the insurance contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Insurance premium is an amount of money which the insurance buyer has to pay to the insurance enterprise when buying insurance. Insurance premium shall be agreed upon by the insurance buyer and insurance enterprise on the basis of assessment of the insured risk and related factors while ensuring the following principles:

1. To be calculated on the basis of statistical data. If statistical data are unavailable, it is possible to study, refer to and rely on international experiences and offers of foreign reinsurers.

2. To ensure solvency of insurance enterprises.

3. To be corresponding to insurance conditions and liability.

Article 6. Validity duration of insurance contract

1. The validity duration of an insurance contract shall be agreed upon by the insurance enterprise and insurance buyer and written in the insurance contract.

2. Insurance enterprises are not liable to pay compensations for claims stemming from causes which happen before the validity duration of insurance contracts.

Article 7. Termination of insurance contract

An insurance contract terminates in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The time of termination of the insurance contract is the time the insurance buyer has its radiation activity license invalidated or revoked under law.

In case the insurance buyer notifies in writing the insurance enterprise of the invalidation or revocation of its radiation activity license, within 5 working days from the date of receiving such notice, if no insured event has occurred, the insurance enterprise shall refund to the insurance buyer 70% of insurance premium for the remaining duration of the insurance contract. The time of notice shall be agreed upon in the insurance contract by the insurance enterprise and insurance buyer.

The insurance enterprise does not have to refund insurance premium in case it is not notified by the insurance buyer of the invalidation or revocation of its radiation activity license within the time limit agreed upon in the insurance contract.

2. The insurance buyer requests termination of the insurance contract.

In this case, the insurance buyer shall notify in writing the insurance enterprise 30 days before the expected time of termination of the insurance contract and shall show evidence that another similar insurance contract has been arranged.

In case no insured event has occurred, within 5 working days from the date of receiving the notice of termination, the insurance enterprise shall return to the insurance buyer 70% of insurance premium for the remaining duration of the insurance contract.

3. Other cases as provided by law.

Article 8. Loss assessment

1. When an event occurs, the insurance enterprise or a person authorized by the insurance enterprise shall assume the prime responsibility for, and closely coordinate with the insurance buyer, medical examination and treatment establishments, third parties or a lawful representative of related parties in, conducting assessment to identify the cause and level of the loss.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. If the conclusion of the independent assessor is different from that of the insurance enterprise, the insurance enterprise shall pay assessment expenses. If the conclusion of the independent assessor is similar to that of the insurance enterprise, the insurance buyer shall pay assessment expenses.

4. For special cases in which assessment is impossible, the insurance enterprise may base itself on the minutes and conclusions of competent authorities and relevant documents to identify causes and levels of losses.

Article 9. Time limit for compensation payment

1. The time limit for compensation payment is 15 days from the date of receiving a complete compensation dossier, unless otherwise agreed in writing.

2. If refusing to pay compensation, within 30 days from the date of receiving the compensation claim dossier, the insurance enterprise shall notify in writing the compensation claimer of the reason for its refusal.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1: PROFESSIONAL INSURANCE

Article 10. Insurance buyer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Operating research nuclear reactors and nuclear power plants;

2. Operating irradiation devices including: accelerators, radiotherapy devices; irradiation devices for material disinfection and treatment, use of X-ray equipment in medical diagnosis (including integrated X-ray scanning and imaging device, X-ray image intensifier, dental X-ray device, breast X- ray device, mobile X-ray device, computed tomography (CT) scanner, bone density X-ray device, interventional and vascular radiography device, and veterinary X-ray device) and other radiation equipment;

3. Manufacturing and processing radioactive substances;

4. Storing and using radioactive substances;

5. Exploring, exploiting and processing radioactive ores;

6. Enriching uranium; manufacturing nuclear fuel;

7. Disposing of, storing and burying radioactive waste, spent radioactive source and spent nuclear fuel;

8. Building, changing the size and scope of operation and terminating the operation of radiation or nuclear facilities;

9. Using nuclear material outside the nuclear fuel cycle;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Operating seagoing ships and other vessels that are nuclear-powered;

12. Other activities that generate nuclear waste.

Article 11. Object of insurance

The object of compulsory professional insurance for organizations and individuals performing radiation jobs is the responsibility of insurance buyers when laborers have labor accidents while performing radiation jobs.

Article 12. Insurance contract

Insurance contract is evidence of the agreement between the insurance enterprise and insurance buyer on professional insurance for laborers in the course of performing radiation jobs.

Article 13. Scope of compensation

The insurance enterprise shall pay compensation to the insurance buyer for losses of life or injuries to any bodily part and function (including occupational disease) of laborers directly caused by labor accidents falling under the insurance liability which the insurance buyer has to pay to laborers.

Article 14. Exclusion of insurance liability

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Liability for labor accidents not directly caused by the performance of radiation jobs and occurring within the duration and scope of insurance.

2. Liability for any accidents attributable to war, action of aggression or hostility of foreign countries, civil war, riot, terrorism or industrial strike.

3. Liability for labor accidents happening due to intentional acts of the insurance buyer or laborers.

4. Liability for labor accidents caused by violations of the insurance buyer or laborers while performing radiation jobs.

5. Liability for labor accidents caused by the insurance buyer’s failure to take all necessary safety measures or to strictly observe the laws on labor safety and prevention and control of occupational diseases for laborers.

6. Liability for accidents caused by the use and under the influence of alcohol, beer, narcotic and other stimulants.

7. Liability for human losses after 30 years from the date of occurrence of a nuclear incident.

8. Other cases as agreed upon in the insurance contract.

Article 15. Compensation principles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Payment of compensation must adhere to the following principles:

a/ In case the insured incident causes damage to many laborers, the total amount of compensation paid to all laborers of the insurance buyer in each incident does not exceed the level of insurance liability agreed upon in the insurance contract;

b/ In case of availability of a court ruling, the compensation amount shall be based on the court ruling but must not exceed the level of insurance liability agreed upon in the insurance contract;

c/ In case the insurance enterprise has paid compensation up to the level of insurance liability under the insurance contract for any incident, its liability will terminate with respect to such insurance contract.

Article 16. Compensation dossier

A compensation dossier for professional insurance shall be compiled by an insurance enterprise, comprising the following documents:

1. Documents provided by the insurance buyer:

a/ The insurance buyer’s compensation claim stating the location, time and place of occurrence of the incident; initial cause of the incident and its nature and development possibility; casualties; jobs already performed in relation to the incident;

b/ Documents related to labor accident victims (photocopies certified by the insurance enterprise after comparing with their originals), including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Injury certificates;

- Death certificates (in case victims are dead).

c/ Documents related to the insurance buyer (photocopies certified by the insurance enterprise after comparing with their originals), including:

- Radiation job license;

- Radiation worker certificates (for those who are required to have these certificates according to regulations);

- Insurance contract;

- Labor contracts of the victims.

2. Documents collected by the insurance enterprise:

a/ Competent agencies’ documents identifying the cause and level of the incident, made according to law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2: CIVIL LIABILITY INSURANCE

Article 17. Insurance buyer

1. The insurance buyer is an organization or individual that has a license to perform the following radiation jobs:

a/ Operating research nuclear reactors and nuclear power plants;

b/ Operating irradiation devices, including: accelerators, radiotherapy devices; irradiation devices for material disinfection and treatment, use of X-ray equipment in medical diagnosis (including integrated X-ray scanning and imaging device, X-ray image intensifier, dental X-ray device, breast X- ray device, mobile X-ray device, computed tomography (CT) scanner, bone density X-ray device, interventional and vascular radiography device, and veterinary X-ray device) and other radiation equipment;

c/ Manufacturing and processing radioactive substances;

d/ Storing and using radioactive substances;

e/ Exploring, exploiting and processing radioactive ore;

f/ Enriching uranium; manufacturing nuclear fuel;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h/ Building, changing the size and scope of operation and terminating the operation of radiation or nuclear facilities;

i/ Using nuclear material outside the nuclear fuel cycle;

j/ Importing and exporting radioactive substances, source nuclear material, nuclear material and nuclear equipment;

k/ Packaging and transporting radioactive material;

l/ Transporting radioactive material in transit through the Vietnamese territory;

m/ Operating seagoing ships and other vessels that are nuclear powered;

n/ Other activities that generate nuclear waste.

2. An individual working for an organization which has participated in this insurance is not required to buy similar insurance.

Article 18. Object of insurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Insurance contract

Insurance contract is evidence of the agreement between the insurance enterprise and insurance buyer on civil liability insurance toward third parties in the course of performing radiation jobs.

Article 20. Scope of compensation

The insurance enterprise shall compensate the insurance buyer for expenses compensated by the insurance buyer to a third party in order to fulfill the insurance buyer’s civil liability for damages directly caused by the insurance buyer’s performance of radiation jobs.

Article 21. Exclusion of insurance liability

1. The insurance enterprise is not liable to pay compensation in the following cases:

a/ Damage which is direct consequences of:

- Illegal acts of the insurance buyer;

- War of aggression, terrorism, hostile acts (whether a war has occurred or not), civil war, riot, revolution, uprising or usurpation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Earthquake, volcano eruption, flood, inundation, rainstorm, high tide, tsunami or any natural disaster beyond the safety limits of the design according to national technical regulations.

b/ Liability arising under a contract or an agreement of the insurance buyer with another person, except when the liability of the insurance buyer still arises despite of the existence of such contract or agreement or such contract or agreement is an insurance contract;

c/ The property is owned or managed or used by the insurance buyer;

d/ Other cases as agreed upon in the insurance contract.

2. For nuclear incidents, the insurance enterprise is not liable to pay compensation for:

a/ Any claims for property damage after 10 years from the date of occurrence of a nuclear incident or liability for casualties after 30 years from the date of occurrence of a nuclear incident;

b/ Any expenses incurred by the insurance buyer in mitigating losses or preventing the spread of losses.

3. For radiation incidents, the insurance enterprise is not liable to pay compensation for:

a/ Liability for damage stemming from water or gas (including cigarette smoke), leaks from insured means in the course of normal operation of such means;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Compensation principles

1. The insurance enterprise shall compensate the insurance buyer for the sum of money the latter has to pay to a third party on the basis of the third party’s claim against the insurance buyer when an incident occurs within the insurance liability level stated in the insurance contract.

2. In case the insurance buyer dies or has its radiation activity license or his/her radiation worker certificate invalidated or revoked, the insurance enterprise shall directly pay compensation to the damaged third party.

3. In case the insured incident causes damage to many subjects, the total amount of insurance compensation paid to all subjects in each incident does not exceed the insurance liability level agreed upon in the insurance contract;

4. In case of availability of a court ruling, the compensation amount shall be based on the court ruling but does not exceed the level of insurance liability agreed upon in the insurance contract;

5. In case the insurance enterprise has paid compensation up to the insurance liability level under the insurance contract for any incident, its liability will terminate with respect to such insurance contract.

Article 23. Compensation dossier

A compensation dossier for civil liability insurance shall be compiled by an insurance enterprise, including the following documents:

1. Documents provided by the insurance buyer:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The third party’s or his/her lawful representative claim against the insurance buyer;

c/ Documents related to the third party (photocopies certified by the insurance enterprise after comparing with their originals), including:

- People’s identity cards or personal identification papers of the accident victims;

- Injury certificates;

- Death certificates (in case victims are dead).

d/ Documents related to the insurance buyer (photocopies certified by the insurance enterprise after comparing with their originals), including:

- Radiation job licenses;

- Radiation worker certificates (for those who are required to have these certificates according to regulations);

- Insurance contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Documents confirming the damage of the property;

- Valid invoices and documents on the repair or replacement of the damaged property caused by the incident which has been done by the property owner or the insurance buyer at an establishment designated or approved in advance by the insurance enterprise;

- Papers proving necessary and reasonable expenses already paid by the insurance buyer to mitigate losses or follow the instructions of the insurance enterprise (except nuclear incidents).

2. Documents collected by the insurance enterprise:

a/ Competent agencies’ documents identifying the cause of the incident and its level, made according to law;

b/ Other documents proving casualties and property damage related to the incident as agreed upon in the insurance contract.

Section 3: ENVIRONMENTAL DAMAGE COMPENSATION LIABILITY INSURANCE

Article 24. Insurance buyer

1. The insurance buyer is an organization or individual that has a license to perform the following radiation jobs:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Manufacturing and processing radioactive substances;

c/ Exploiting and processing radioactive ore;

d/ Disposing of radioactive waste and spent radioactive source and spent nuclear fuel.

2. An individual working for an organization which has participated in this insurance is not required to buy similar insurance.

Article 25. Object of insurance

The object of compulsory environmental damage compensation liability insurance for organizations and individuals performing radiation jobs is the liability of the insurance buyer for arising expenses for performing the

liability to compensate for environmental damage caused by pollution or degradation in the following cases (including also expenses for identifying damage and carrying out the procedures for claiming compensation for environmental damage):

1. Water environment serving conservation, residence, entertainment, production and other purposes, which is polluted, seriously polluted or extremely polluted.

2. Soil environment serving conservation, production and other purposes, which is polluted, seriously polluted or extremely polluted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A species prioritized for protection which dies or is wounded.

Article 26. Insurance contract

Insurance contract is evidence of the agreement between the insurance enterprise and insurance buyer on environmental damage compensation liability insurance in the course of performing radiation jobs.

Article 27. Exclusion of insurance liability

The insurance enterprise is not liable to pay compensation for damages caused by or being consequences of:

1. Force majeure cases and cases of emergency in which requests of competent state management agencies must be complied with.

2. Pollution is caused or attributable to the insurance buyer’s deliberate non-compliance with the provisions of law and requests of competent state management agencies.

3. Pollution exists before the date the insurance contract becomes effective and the insurance buyer is already aware about this pollution but does not declare it in the insurance request or any previous insurance contract if the insurance contract is a renewed one.

4. Change in the course of operating radiation equipment at the insured site throughout the insurance duration has significantly augmented the insured risk compared to the concluded insurance contract, resulting in increased treatment of the pollution compared to the treatment standards applied at the insured site without prior agreement of the insurance enterprise and prior written consent of the insurance enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Any claims or losses filed or incurred by the insurance buyer or any other beneficiary under the insurance contract that is a citizen or special envoy of a government or a state which the Vietnamese laws or international regulations impose embargo or another economic sanction to prohibit the insurance enterprise from providing insurance services, conducting commercial transactions or providing economic benefits to the insurance buyer or any other beneficiary under the insurance contract.

7. Natural disaster beyond the safety limit of the design according to national technical regulations.

8. Other cases as agreed upon in the insurance contract.

Article 28. Compensation principles

1. The insurance enterprise shall pay to the insurance buyer on the basis of a claim filed by an agency responsible for claiming compensation from the insurance buyer the sum of money which the insurance buyer has to compensate for environmental damage caused by the insurance buyer within the insurance liability level stated in the insurance contract.

2. Agencies responsible for claiming damage compensation include:

a/ Commune-level People’s Committees, for environmental damage caused by pollution or degradation in the localities under their management;

b/ District-level People’s Committees, for environmental damage caused by pollution or degradation in two or more communes, wards, townships or townlets;

c/ Provincial-level People’s Committees, for environmental damage caused by pollution or degradation in two or more districts, towns and provincial cities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case the insurance buyer dies or has its radiation activity license or his/her radiation worker certificate invalidated or revoked, the insurance enterprise shall directly pay compensations to the agency responsible for claiming damage compensation specified in Clause 2 of this Article.

4. The insurance compensation complies with the principles specified in Clauses 2, 3 and 4, 5, Article 22 of this Circular.

Article 29. Compensation dossier

A compensation dossier for environmental damage compensation liability insurance shall be compiled by an insurance enterprise under Clause 1, Article 7 of the Government’s Decree No. 113/2010/ND-CP of December

3, 2010, stipulating the determination of environmental damage (Decree No. 113/2010/ND-CP), including the following documents:

1. The agency claming damage compensation’s claim stating the location, time and place of occurrence of the incident; initial cause of the incident and its nature and development possibility; environment damage caused by pollution or degradation in the cases specified in Article 25 of this Circular; jobs already performed in relation to the incident;

2. Data and evidence collected and appraised under Clause 3, Article 3 and Clause 1, Article 6 of Decree No. 113/2010/ND-CP.

3. Conclusion document of the data and evidence appraisal council.

4. Results of calculation of environmental damage and conclusion of a competent agency on the environmental damage compensation liability.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 4: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE INSURANCE BUYER AND INSURANCE ENTERPRISE

Article 30. Rights of the insurance buyer

1. To select insurance enterprises for participating in professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance.

2. To request the insurance enterprise to explain and provide information relating to the insurance contract.

3. In case of change in factors used as bases for calculating insurance premium resulting in fewer insured risks, to request the insurance enterprise to reduce insurance premium rates suitable to the remaining duration of the insurance contract.

4. To request the insurance enterprise to pay compensation in a quick, adequate and timely manner according to the insurance contract.

5. Other rights as provided by law.

Article 31. Obligations of the insurance buyer

1. To participate in professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance in accordance with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To provide full and truthful information relating to the insurance contract at the request of the insurance enterprise.

4. To create favorable conditions for the insurance enterprise to check the insured site, practicing equipment and other factors related to the performance of radiation jobs before signing the insurance contract.

5. To promptly notify any change in the factors used as grounds for calculating insurance premiums to the insurance enterprise for applying suitable premium rates for the remaining duration of the insurance contract.

6. To comply with regulations on assurance of practicing conditions and safety in radiation activities.

7. When the radiation activity license or radiation worker certificate is invalidated or revoked, to notify such in writing to the insurance enterprise within 3 working days after receiving the invalidation or revocation decision.

8. Within 3 working days from the date of receiving a claim from a laborer (in case of professional insurance), from a third party (in case of civil liability insurance) or from an agency responsible for claiming compensation (for environmental damage compensation liability insurance), the insurance buyer or his/her representative (in case the insurance buyer dies) shall notify in writing the claim to the insurance enterprise for coordinated settlement.

9. When an incident occurs, to comply with the provisions of Clause 1, Article 84 of the Law on Atomic Energy and relevant laws.

10. To provide documents in the compensation dossier as stipulated in this Circular.

11. Other obligations as provided by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To collect insurance premiums as agreed upon in the insurance contract.

In case of change in factors used as bases for calculating insurance premium resulting in more insured risks, to request the insurance buyer to pay more insurance premiums for the remaining duration of the insurance contract.

2. To request the insurance buyer to fully provide truthful information relating to the objects of insurance already stipulated in the insurance contract; to check the insured site and safety equipment before signing the insurance contract.

3. To request related agencies to provide copies of documents related to the cases according to regulations.

4. To refuse to pay compensation for cases falling outside the insurance liability.

5. To set up mutual assistance funds among Vietnam-based insurance enterprises participating in providing products of professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance for organizations and individuals performing radiation jobs.

6. Other rights as provided by law.

Article 33. Obligations of the insurance enterprise

1. To sell insurance liability under this Circular and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To clearly explain insurance rules, terms and premium tariffs in the insurance contract to the insurance buyer and the insured.

4. In case the insurance enterprise receives a notice of an insurance buyer

of change in factors used as bases for calculating insurance premium resulting in fewer insured risks, to reduce insurance premium rates for the remaining duration of the insurance contract and refund the difference to the insurance buyer.

5. To pay compensations quickly and accurately under this Circular.

6. To send to the Ministry of Finance reports on the implementation of insurance in radiation activities, enclosed with set forms, on a quarterly and annual basis or upon request. Quarterly reports must be sent within 30 days from the end of a quarter and annual reports, within 90 days from the end of a year (both soft and hard copies).

7. To submit to the examination and supervision by competent state agencies in providing insurance.

8. Other obligations as provided by law.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF PEOPLE’S COMMITTEES AT ALL LEVELS AND RELATED MINISTRIES AND SECTORS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The People’s Committees of provinces and centrally run cities and district- level People’s Committees shall provide insurance enterprises with data and evidences for determining environmental damage according to their competence defined in Article 3 of Decree No. 113/2010/ND-CP as grounds for settlement of insurance compensation.

Article 35. Responsibilities of the Ministry of Science and Technology

1. To announce on its website the lists of organizations and individuals performing radiation jobs and having to buy professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance.

2. To provide insurance buyers and agencies responsible for claiming damage compensation defined in Clause 2, Article 28 of this Circular with documents determining the causes and levels of incidents stated at Point d, Clause 4, Article 84 of the Law on Atomic Energy as grounds for insurance compensation claim.

Article 36. Responsibilities of the Ministry of Natural Resources and Environment

To provide insurance enterprises with data and evidences for determining environmental damage according to its competence defined in Article 3 of Decree No. 113/2010/ND-CP as grounds for settlement of insurance compensation.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 37. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 38. Organization of implementation

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement.-

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 13/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 of February 7, 2012, stipulating compulsory professional insurance, civil liability insurance and environmental damage compensation liability insurance applicable to organizations and individuals performing radiation jobs

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.791

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3