Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/CT-UB năm 1988 về việc tổ chức thực hiện thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Duy Liên
Ngày ban hành: 17/08/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 1988

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU NỘP QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Để đảm bảo thực hiện tốt quyết định số 40/HĐBT, ngày 16/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn số 14-TT/LB, ngày 9/6/1988 của Liên Bộ Tài chánh-Lao động-Thương binh và xã hội về việc trích nộp bằng 10% tổng quỹ tiền lương của cán bộ công nhân viên chức vào quỹ bảo hiểm xã hội để chi trả kịp thời cho người được hưởng thuộc diện Sở Thương binh xã hội thành phố quản lý.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện quyết định và thông tư nói trên trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh và công tư hợp doanh trên địa bàn bao gồm cả các đơn vị xí nghiệp thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc trích nộp tiền bằng 10% trên tổng quỹ tiền lương của cán bộ công nhân viên chức và nộp vào tài khoản tiền gởi quỹ bảo hiểm xã hội của Phòng thương binh và xã hội tại Ngân hàng quận, huyện phải đúng, đủ đảm bảo các yêu cầu, đối tượng và mối quan hệ trách nhiệm như sau :

1/ Đối tượng phải trích nộp 10% tiền lương như Thông tư 14-TT/LB đã quy định hướng dẫn, gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương (mục I và mục II cũ) được quy định tại Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985, quyết định số 147/HĐBT ngày 22/9/1987, công văn số 03/ĐM ngày 4/1/1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngân sách Nhà nước thành phố và quận, huyện cấp phát theo dự toán được duyệt và hạch toán vào mục 68 “Bảo hiểm xã hội” đối với cơ quan hành chánh sự nghiệp.

Đối với các xí nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh khoản tiền nộp quỹ bảo hiểm xã hội được tính vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí lưu thông và hạch toán vào tài khoản 68 “thanh toán bảo hiểm xã hội” theo quy định hiện hành.

2/ Ngân hàng Nhà nước thành phố chỉ đạo ngân hàng các quận, huyện giúp đỡ Phòng thương binh và xã hội là đơn vị dự toán cấp III trong hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội của ngành lao động-thương binh và xã hội quản lý được mở các tài khoản tại ngân hàng để tập trung các khoản tiền nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội của các cơ quan xí nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng đóng trên địa bàn quận, huyện chuyển nộp (cơ quan đơn vị thành và trung ương). Thủ tục mở tài khoản do ngân hàng thành phố hướng dẫn đúng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và theo Thông tư hướng dẫn số 1797/LĐ-TBXH của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

3/ Sở Thương binh và xã hội, đơn vị dự toán cấp II, không làm nhiệm vụ trực tiếp thu khoản tiền bảo hiểm xã hội do các cơ quan xí nghiệp nộp, và chỉ điều hòa cho nơi thiếu sau khi tập trung các khoản tiền quỹ bảo hiểm xã hội.

Số tiền trong tài khoản tiền gởi quỹ bảo hiểm xã hội do Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận, huyện quản lý được chuyển vào tài khoản 621 chi cho các chế độ bảo hiểm xã hội, và nộp lên cấp trên theo lệnh điều hòa của Sở Lao động-Thương binh và xã hội. Đối với Phòng Lao động-Thương binh và xã hội chưa được phân cấp là đơn vị dự toán cấp 3, không được sử dụng số tiền thu quỹ bảo hiểm xã hội để chi tiêu hàng tháng mà phải lập ủy nhiệm chi nộp hết số tiền đã thu vào tài khoản tiền gởi bảo hiểm xã hội của Sở Thương binh và xã hội. Tiền để chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội do quận, huyện quản lý sẽ do Sở Thương binh và xã hội cấp phát theo dự toán được duyệt.

4/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thuộc quận, huyện quản lý lập kế hoạch thu quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm, hàng quý, tổ chức các hình thức và biện pháp thu nộp phù hợp, trong trường hợp cần thiết, Sở Thương binh và xã hội có quyền đề nghị Ngân hàng, trích tài khoản tiền gởi quỹ bảo hiểm xã hội của Phòng Lao động-Thương binh và xã hội của quận, huyện chuyển về tài khoản tiền gởi quỹ bảo hiểm xã hội của Sở Thương binh và xã hội mà không nhất thiết có sự đồng ý của chủ tài khoản tiền gởi quỹ bảo hiểm xã hội của Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận, huyện.

5/ Sở Tài chánh thành phố và Phòng Tài chánh các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, cơ quan Lao động-Thương binh và xã hội thực hiện chế độ tài chánh nhà nước trong công tác quản lý và thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội, cấp phát đủ số tiền nộp quỹ bảo hiểm xã hội theo dự toán được duyệt cho các đơn vị hành chánh sự nghiệp, phối hợp với cơ quan lao động-thương binh và xã hội kiểm tra xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm chế độ thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội của các cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn thành phố và quận, huyện mình.

6/ Các cơ quan, xí nghiệp thành phố và trung ương có mở tài khoản ngân hàng tại quận, huyện, phải lập và gởi bản đăng ký kế hoạch quỹ tiền lương và số công nhân, viên chức dự kiến nghỉ việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng năm và quý và phải có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng kỳ khoản tiền bằng 10% quỹ tiền lương của đơn vị vào tài khoản tiền gởi quỹ bảo hiểm xã hội của Phòng Lao động-Thương binh và xã hội theo đúng quy định của Thông tư liên Bộ số 14-TT/LB ngày 9/6/1988 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Tài chánh, công văn số 1797/KHTC của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và văn bản hướng dẫn thực hiện thu nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố của liên ngành lao động-thương binh và xã hội - Tài chánh - Ngân hàng do Sở Thương binh và xã hội quản lý.

Giám đốc Sở Thương binh và xã hội, Sở Tài chánh, Ngân hàng nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan lao động-thương binh và xã hội -Tài chánh, Ngân hàng các quận, huyện tổ chức thực hiện tốt việc thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo phải kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/CT-UB năm 1988 về việc tổ chức thực hiện thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87