Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2165/CT-BHXH 2021 tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị của Ngành Bảo hiểm

Số hiệu: 2165/CT-BHXH Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 21/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/CT-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ TRONG CHẤP HÀNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, QUY TẮC ỨNG XỬ, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Trong thời gian qua, toàn Ngành Bo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã không ngừng nlực thực hin các ch trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước v BHXH, bo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh công tác ci cách hành chính, phòng chng tham nhũng, lãng phí, chuyn đi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự an tâm, tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Tuy nhiên, một số đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam tại một số thời điểm vẫn còn tình trạng thiếu quyết liệt, thụ động trong chỉ đạo, điều hành, để công việc tồn đọng, quá hạn, đùn đẩy trách nhiệm công việc, thiếu kiểm tra đôn đốc dn tới sai sót, dễ dẫn đến tiêu cực trong thực thi công vụ, vẫn còn tình trạng thiếu tính thng nht, cục bộ, hiệu quả chưa cao trong công tác phối hợp giải quyết nhiệm vụ (trong và ngoài Ngành) xy ra một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam. Nguyên nhân ch yếu do người đứng đầu (kể cả cấp phó của người đứng đu) một số đơn vị trong hệ thống chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý, giáo dục người lao động theo thẩm quyền, công tác kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, thường xuyên, chưa đcao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu, thậm chí có nơi còn có biu hiện bao che, dung túng cho các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, nht là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới còn có những din biến rất phức tạp, khó lường; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu:

1. Người đứng đầu (bao gồm ccấp phó của người đứng đầu) các đơn vị thuộc hệ thng BHXH Việt Nam, nhất là Th trưng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH cấp quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác qun lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, chp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hiện đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chế độ công vụ, công chức, gắn với nâng cao tinh thn phối hợp (trong và ngoài Ngành) trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm đối với hạn chế, tn tại, các vụ việc vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nếu có sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH cấp huyện thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chđạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thng nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời và trả lời đầy đủ phn ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và báo cáo nhng vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

b) Nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xcủa Ngành; Thực hiện đúng quy định của pháp luật về văn hóa công s; không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có thái độ hách dịch, ca quyền, nhũng nhiu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

c) Tiếp tục rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn vị nhằm tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tc ứng x, sdụng hiệu quả thời gian làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết qucủa công chức, viên chức, người lao động thuộc quyn qun lý.

d) Triển khai thực hiện nghiêm các quy định v qun lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động của Ngành. Xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động thuộc quyn quản lý trực tiếp có hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trưc pháp luật về những vi phạm của công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý nếu có sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

đ) Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chtiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại cơ quan, đơn vị phụ trách; giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, quá hạn; chđộng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, không đùn đy trách nhiệm được phân công, phân cấp.

e) Đối với việc triển khai các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm vừa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị vừa phải bảo đảm việc phòng, ngừa dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

Thtrưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương phải chđộng xây dựng kịch bản, phương án điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương. Chịu trách nhiệm trước Tng Giám đốc nếu đxảy ra các vụ việc chậm, muộn, phiền hà, giải quyết trái quy định thuộc thẩm quyền trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thtrưởng đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm theo quy định nếu để công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình mắc bệnh COVID-19, không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19 do lỗi lơ là, chquan, không kiểm soát tốt, không gương mẫu.

g) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đkịp thời chấn chnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ; chú trọng công tác bo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, bnhiệm và luân chuyển cán bộ, phải bo đảm đúng tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc quy định nhm chủ động phòng nga tiêu cực trong nội bộ và tăng cường đảm bảo nội bộ đơn vị đoàn kết, trong sạch: khen thưởng kịp thời công chức, viên chức, người lao động có thành tích; xử lý kluật nghiêm, khách quan đối với công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH cấp huyện thuộc BHXH tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phổ biến tới toàn thcông chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ ( đ
b/c);
- UBND các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Tng Giám đốc, các Phó Tng Giám đốc;
- Văn phòng Hội đồng quản lý;
- V
ăn phòng Đng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc B
HXH Việt Nam;
-
BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: V
T, TCCB (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2165/CT-BHXH ngày 21/07/2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.302
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97